Švica

Ustanavljanje družb v Švici

Organizacijske oblike družb

Švicarski Civilni zakonik ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Einfache Gesellschaft/ société simple/società semplice (EG/SS)
enostavno partnerstvo
Kollektivgesellschaft/ (société en nom collectif) /società in nome collettivo KolG/SNC
splošno partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Ni pravna oseba.
Kommanditgesellschaft /société en commandite / società in accomandita (KG/SC)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
Ni pravna oseba.
 
Kommandit-AG / SA en commandite/ SA in accomandita (KAG/SAC)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 100.000 CHF. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za KG/SC in AG/SA.
 
Aktiengesellschaft/ Société anonyme/ Società anonima (AG/SA)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 100.000 CHF. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung/ Société à responsabilité limitée/ Società a garanzia limitata (GmbH/Sàrl/ Sagl)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 20.000 CHF. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so omejeno prenosljivi.

 


Registracijski organ: Trgovinski register

 

Delniška družba (Aktiengesellschaft/ Société anonyme/ Società anonima - AG/SA)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Za fizične osebe ni omejitev glede državljanstva ali bivališča. Postopek je bolj zapleten, če je ustanovitelj tuja pravna oseba, zato te v praksi ustanovijo družbo prek zastopnika, ki po ustanovitvi prenese družbo nanje.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 100.000 CHF Ob ustanovitvi mora biti vplačanih najmanj 20% nominalne vrednosti vsake delnice in najmanj 50.000 CHF). Dovoljeni so stvarni vložki, ki morajo biti ob registraciji izročeni v celoti.
Delnice so lahko imenske in prinosniške. Prenos imenskih delnic je lahko omejen, čer tako določa statut družbe. Najnižja nominalna vrednost delnice je lahko 0,01 CHF. Del kapitala lahko predstavljajo tudi participacijski certifikati (delnica, ki ne daje glasovalne pravice).

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno. Družbo vodi uprava, ki ima lahko enega ali več članov. Ni treba, da so člani uprave delničarji družbe. Zakon določa naloge uprave, ki jih ni mogoče prenesti na drug organ. Vsaj en član uprave, pooblaščen za zastopanje družbe, mora bivati v Švici drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Gesellschaft mit beschränkter Haftung/ Société à responsabilité limitée/ Società a garanzia limitata - GmbH/ Sàrl/ Sagl)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 20.000 CHF. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov in mora biti v celoti plačan ob ustanovitvi.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Najnižja nominalna vrednost deleža je lahko 100 CHF. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen in ga ureja statut družbe, ki določa pogoje za prenos.

Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev, ni potrebno, da so družbeniki družbe. Vsaj en član uprave, pooblaščen za zastopanje družbe, mora bivati v Švici, drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Švici: Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH/ Société à responsabilité limitée- Sàrl / Società a garanzia limitata - Sagl)
družba z omejeno odgovornostjo

Osnovni kapital: 20.000 CHF
Sedež: Zurich
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe
1 dan brezplačno
2. Overitev dokumentacije in izdaja javne listine pri notarju
Ustanovitelji pri notarju sestavijo in overijo statut družbe in overijo podpise zastopnikov na dokumentih, ki se priložijo vlogi za registracijo. Notar izda javno listino o ustanoviti.
Vloga za registracijo vsebuje obvezno izjavo ustanoviteljev glede stvarnih vložkov in izjavo Lex Friedrich (dovoljenje za tujce za nakup nepremičnin).
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja pri Trgovinskemu registru ni obvezno, je pa priporočljivo.
1 dan 0,1 % kapitala družbe (500 do 5.000 CHF) in 20 CHF za vsak podpis
3. Vloga za vpis v Trgovinski register
Ustanovitelji vložijo vlogo za vpis v register (javna listina in kopije overjene dokumentacije). Z vpisom v register postane družba pravna oseba. Register objavi obvestilo o novi družbi v Uradnem listu, s čemer postane ime družbe zaščiteno, ter prijavi družbo na Davčno upravo za plačilo davka na dobiček podjetij.
3 dni 600 CHF + 0,02 % kapitala, ki presega 200.000 CHF (največ 10.000 CHF
4. Plačilo takse pri Davčni upravi
Družbe, katerih kapital presega 1 milijon CHF, morajo plačati takso v višini 0,01 % osnovnega kapitala družbe.
1 dan brezplačno
5. Registracija za DDV pri Davčni upravi
Družbe, ki izpolnjujejo kriterije za davčne zavezance za DDV se na Davčni upravi registrirajo za DDV.
1 dan brezplačno
6. Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva
Po registraciji pošlje kantonalni urad za socialno varstvo (Ausgleichskasse) družbi obrazec za prijavo zaposlenih v sistem socialnega varstva.
1 dan brezplačno


Vir: Svetovna banka 2017

 

Koristne povezave: