Turčija

Dajatve v Turčiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Turčija je v carinsko uniji z Evropsko unijo. Predmet carinske unije so industrijski izdelki in predelani kmetijski izdelki, ki so bodisi v celoti pridobljeni v Turčiji ali v EU, bodisi uvoženi in sproščeni v prost promet v EU ali Turčiji. Za te izdelke velja prost pretok blaga, kar pomeni, da zanje pri trgovanju med EU in Turčijo ni carinskih dajatev in količinskih omejitev.

Iz carinske unije so izključeni kmetijski izdelki, ki so zajeti v prilogi I Amsterdamske pogodbe in izdelki Evropske skupnosti za premog in jeklo. Ti izdelki so predmet preferencialnih ureditev, ki temeljijo na statusu porekla blaga.

Turčija uporablja carinsko tarifo, ki je v delu, ki obravnava industrijske izdelke, prilagojena Skupni carinski tarifi EU.

Turčija je podpisnica Panevropsko-sredozemske konvencije (PEM) o preferencialnih pravilih o poreklu, ki ima za cilj vzpostavitev skupnih pravil o poreklu in kumulaciji med partnerskimi državami in EU.

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb. Davčna stopnja v letu 2021 znaša 25%.

Leta 2022 se bo znižala na 23%. Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Turčiji ali so upravljane ali nadzorovane iz Turčije) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka, ustvarjenega v Turčiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Turčije.

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je dobiček družbe, ki ob upoštevanju priznanih stroškov izhaja iz katerega koli vira dohodka z izjemo dividend, ki izpolnjujejo pogoje za izvzem.

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Kapitalski dobički, ki izpolnjujejo pogoje (da je bil delež v lasti družbe vsaj 2 leti; da so dobički od prodaje vsaj 5 let na posebnem „rezervnem“ računu; da sredstva, za katera velja zmanjšana obdavčitev, v določenem obdobju niso bila prenesena na drug račun idr.) so upravičeni do 75 % izvzema iz davčne osnove. Kapitalski dobički, ki izvirajo iz prodaje nepremičnin, so upravičeni do 50 % izvzema iz davčne osnove, če je obdobje lastništva trajajo vsaj 2 leti.

Dividende, prejete od turške rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete od nerezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove, če izpolnjujejo nekatere pogoje glede minimalnega lastniškega deleža in trajanja lastništva, organizacijske oblike izplačevalca in idr. (10 % kapitalska udeležba vsaj eno leto, organiziranost v obliki kapitalske družbe, višina tujega davka najmanj 15 % idr.).

Izgube se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude za raziskave in razvoj (med drugim 2% nižja davčna stopnja za podjetja, ki opravljajo določene raziskave, znižanje davčne osnove do 100% priznanih stroškov, davčne olajšave za plače raziskovalcev) in različne regionalne in sektorske spodbude.

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih turška družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %.

Slovenska podjetja lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 8/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 10 %
Na obresti, ki jih turška družba izplača nerezidentom, se plača davek po odbitku po 10% stopnji. Enako davčno stopnjo določa tudi sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 8/02). Za obresti, plačane nekaterim nerezidentom (tuje države, mednarodne institucije, banke, finančne družbe itd.) se davek po odbitku ne plačuje.

Licenčnine in avtorski honorarji: 20 %
Licenčnine in avtorski honorarji, plačane nerezidentom, so obdavčene z 20 % davkom po odbitku.

Slovenska podjetja lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 8/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 20 %
Plačila storitev so predmet davka po odbitku v višini 20%. V skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 8/02 se davek po odbitku za te storitve ne plačuje, zato lahko slovenske družbe uveljavljajo oprostitev od tega davka v Turčiji.
 

Davek na dodano vrednost (Vergi Kimlik Numarasi – VKN)

Podjetja in posamezniki, ki v Turčiji opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za turški davek na dodano vrednost. Vrednostni prag ni določen.

Nerezidenti, ki opravljajo obdavčljive dobave v Turčiji, se morajo registrirati za namene VKN prek turškega davčnega zastopnika. Za storitve, ki jih opravljajo nerezidenti, se uporablja načelo obrnjene davčne obveznosti.

Standardna stopnja VKN znaša 18 %. Znižani stopnji sta 8 % (hrana in farmacevtski izdelki,nekatere storitve...) in 1 % (nekateri kmetijski izdelki, določena oprema na lizing...). Za izvoz in tiskovine velja ničelna stopnja, nekatere dobave so davka oproščene.

Davčni sporazumi: Turčija ima sklenjenih 82 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 8/02).

Turčija je 7. junija 2017 je podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t. i. multilateralni instrument – MLI) 29. 1. 2020, vendar ga še ni ratificirala. Od začetka uporabe MLI s Slovenijo bo treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembe uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Koristne povezave:
Posodobljeno: 17.11.2021