Turčija

Ustanavljanje družb v Turčiji


Organizacijske oblike družb

Turški Trgovinski zakonik ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Kollektif Şirket
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
 
Komandit Şirket (KS)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
Anonim Şirket (AS)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 TRY 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Limitet Şirket (LS)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 10.000 TRY 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

 
 

Več informacij:
  • Registracijski organ: ITO
  • Agencija za promocijo tujih naložb: ISPAT
 

Delniška družba (Anonim Şirket - AS)

Ustanovitelji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma delničarjev ni.
Kapital
Najnižji osnovni kapital je 50.000 TRY. Ob ustanovitvi mora biti plačanega najmanj 25% vpisanega kapitala družbe, preostanek pa v 24 mesecih od ustanovitve. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v stvareh in pravicah).
Javne delniške družbe morajo imeti minimalni vpisan kapital v višini 100.000 TRY, od tega mora biti ob ustanovitvi plačanih najmanj 50.000 TRY.
Najnižja vrednost delnice je 1 Kr (0,01 TRY). Delnice so imenske ali na prinositelja in so lahko navadne in prednostne.
Organi upravljanja
Skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo vsi delničarji, je najvišji organ odločanja. Sklicati jo je treba najmanj enkrat letno.
Družba ima upravni odbor, ki imenuje izvršne direktorje. Od leta 2012 lahko družbo vodi tudi en sam direktor. Zakonodaja predpisuje v nekaterih primerih dodatne zahteve (npr. da mora imeti vsaj četrtina članov upravnega odbora visoko izobrazbo), ni pa več zahteve, da morajo biti člani upravnega odbora tudi delničarji družbe.
Član upravnega odbora je lahko fizična ali pravna oseba (ki mora imenovati zastopnika). Čeprav zakon določa, da je lahko član uprave tuja ali domača oseba, se v praksi lahko zahteva, da je zaradi davčnih zadev vsaj en direktor turški rezident.
Nadzorni svet ni obvezen. Njegove funkcije opravlja neodvisen pooblaščeni revizor, ki vrši nadzor finančnega poslovanja družbe.

Družba z omejeno odgovornostjo (Limitet Şirket - LS)

Ustanovitelji
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.
Kapital
Najmanjši znesek osnovnega kapitala znaša 10.000 TRY in mora biti vplačan v roku 2 let od registracije. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v stvareh, pravicah in storitvah). Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo družbenikom sorazmeren obseg pravic. Deleži so prenosljivi s soglasjem ostalih družbenikov oziroma na način, ki ga določa statut.
Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina družbenikov, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Družba ima lahko enega direktorja ali upravni odbor. Ni več zahteve, da morajo biti člani upravnega odbora tudi družbeniki družbe, vendar pa mora biti najmanj en družbenik član upravnega odbora. Član upravnega odbora je lahko fizična ali pravna oseba (ki mora imenovati zastopnika). Čeprav zakon določa, da je lahko član uprave tuja ali domača oseba, se v praksi lahko zahteva, da je zaradi davčnih zadev vsaj en direktor turški rezident.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Turčiji

Limited Sirket (LS)
Osnovni kapital: 0 TRY
Sedež: Carigrad
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Predložitev izjave ustanoviteljev in akta o ustanovitvi v MERSIS in pridobitev začasne TIN številke
Ustanovitelji po elektronski poti pošljejo dokumente v elektronski centralni register MERSIS, ki generira začasno davčno številko TIN.
(online postopek)  
2 Depozit 0,04 % kapitala družbe in plačilo članarine gospodarski zbornici
Ustanovitelji pri državni banki Halk Bankasi vplačajo na račun urada za konkurenco 0,04% osnovnega kapitala družbe. Hkrati lahko plačajo za obvezno članstvo v gospodarski zbornici (članarina je odvisna od višine kapitala).
1 dan 0.04% vrednosti osnovnega kapitala
+ 205 do 400 TRY
3 Registracija pri Trgovinskem registru (Ticaret Sicil Müdürlügü)
Vlogi za vpis v register se priložijo:
  • obrazec »obvestilo o ustanovitvi« (kurulus bildirim formu) (3 kopije);
  • akt o ustanovitvi (2 kopiji in original);
  • podpisan obrazec »podjetje« (taahhutname);
  • potrdilo o vplačilu takse v višini 0,04% kapitala družbe;
  • potrdilo o plačani članarini gospodarske zbornice;
  • podpisi zastopnikov družbe (2 kopiji);
  • izjava direktorja o prevzemu funkcije, če ta ni družbenik;
  • fotografije družbenikov v velikosti slike za dokument.
Trgovinski register ob ustanovitvi potrdi poslovne knjige, ki jih predpisuje zakon, in obvesti o ustanovitvi nove družbe Davčno upravo in Upravo za socialno varnost in v roku 10 dni objavi ustanovitev družbe v uradnem listu.
2 dni okoli 2.500 TRY
4 Plačilo stroškov registracije pri Trgovinskem registru
Ustanovitelji na blagajni Trgovinskega registra plačajo stroške registracije, ki vključujejo registracijsko takso, stroške objave in overjanja dokumentov (okoli 2.500 TRY).
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno 
5 Overitev liste direktorjev pri notarju
Direktorji družba ali njihovi zastopniki pri notarju overijo seznam direktorjev družbe (imza sirküleri), ki se zahteva za poslovanje.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) 120 TRY
6 Prevzem davčne številke in številke socialnega zavarovanja, registracija zaposlenih
Družba dobi davčno številko (vergi levhasi) od Davčne uprave in številko socialnega zavarovanja za družbo od Uprave za socialno varnost.
Družba pri Davčni upravi in Upravi za socialno varnost registrira zaposlene sama.
1 dan brezplačno
7 Pridobitev dovoljenja za odprtje delovnih prostorov in za poslovanje
Družba na občinski upravi pridobi dovoljenje za odprtje delovnih prostorov in za poslovanje (Işyeri Açma ve Çalişma Ruhsati).
1 dan 1 TRY/m2

Vir: Svetovna banka 2018

 
Posodobljeno: 22.11.2018