Turčija

Ustanavljanje družb v Turčiji


Organizacijske oblike družb

Turški Trgovinski zakonik ureja naslednje glavne oblike družb:
 
 Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Kollektif Şirket
(Koll. Şti.),
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
 
Komandit Şirket (Kom. Şti.),
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
 
Anonim Şirket
(A. Ş.),
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 TRY. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Limitet Şirket
(Ltd. Şti.),
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 10.000 TRY. Najmanj 1 in največ 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so omejeno prenosljivi.


Registracijski organ: ITO
 

Delniška družba (Anonim Şirket - AS)


Ustanovitelji

Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma delničarjev ni.

Kapital

Najnižji osnovni kapital je 50.000 TRY. Ob ustanovitvi mora biti plačanega najmanj 25% vpisanega kapitala družbe, preostanek pa v 24 mesecih od ustanovitve. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v stvareh in pravicah).

Nejavne delniške družbe, ki so izbrale sistem registriranega kapitala, morajo imeti vpisan kapital v znesku najmanj 100.000 TRY.
Najnižja vrednost delnice je 1 Kr (0,01 TRY). Delnice so imenske ali na prinositelja in so lahko navadne in prednostne.

Delniške družbe, katerih delnice niso izdane v nematerializirani obliki in vpisane pri centralni depotni družbi (Merkezi Kayit Kuruluşu A. Ş.), morajo sporočiti podatke o imetnikih prinosniških delnic in njihovih delnicah za vpis v registrski sistem prinosniških (imetniških) delnic (HPKS), ki ga vodi centralna depotna družba, sicer ne morejo izvrševati pravic iz teh delnic.

Organi upravljanja

Skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo vsi delničarji, je najvišji organ odločanja. Sklicati jo je treba najmanj enkrat letno.

Družba ima upravni odbor, ki imenuje izvršne direktorje. Družbo lahko vodi tudi en sam direktor. Zakonodaja predpisuje v nekaterih primerih dodatne zahteve (npr. da mora imeti vsaj četrtina članov upravnega odbora visoko izobrazbo), ni pa več zahteve, da morajo biti člani upravnega odbora tudi delničarji družbe.

Član upravnega odbora je lahko fizična ali pravna oseba (ki mora imenovati zastopnika). Čeprav zakon določa, da je lahko član uprave tuja ali domača oseba, se v praksi lahko zahteva, da je zaradi davčnih zadev vsaj en direktor turški rezident.

Nadzorni svet ni obvezen. Njegove funkcije opravlja neodvisen pooblaščeni revizor, ki vrši nadzor finančnega poslovanja družbe.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Limitet Şirket - Ltd. Şti.)

Ustanovitelji

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital

Najmanjši znesek osnovnega kapitala znaša 10.000 TRY in mora biti vplačan v roku 2 let od registracije. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (v stvareh, pravicah in storitvah). Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo družbenikom sorazmeren obseg pravic. Deleži so prenosljivi s soglasjem ostalih družbenikov oziroma na način, ki ga določa statut.

Organi upravljanja

Glavne odločitve sprejema skupščina družbenikov, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Družba ima lahko enega direktorja ali upravni odbor. Ni več zahteve, da morajo biti člani upravnega odbora tudi družbeniki družbe, vendar pa mora biti najmanj en družbenik član upravnega odbora. Član upravnega odbora je lahko fizična ali pravna oseba (ki mora imenovati zastopnika). Čeprav zakon določa, da je lahko član uprave tuja ali domača oseba, se v praksi lahko zahteva, da je zaradi davčnih zadev vsaj en direktor turški rezident.
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Turčiji

Limited Sirket (LS)
Osnovni kapital: 10.000 TRY, ob ustanovitvi najmanj 2.500 TRY
Sedež: Carigrad
 
  Korak Trajanje Stroški
1. Pripravljalna dejanja
Ustanovitelji preverijo razpoložljivost imena družbe pri Trgovinskem registru (Ticaret Sicil Müdürlügü) in pridobijo od pristojnega davčnega urada davčne številke za ustanovitelje in člane uprave družbe, ki niso iz Turčije (pogoj za odprtje bančnega računa za polog kapitala družbe).
on-line postopek  brezplačno
2. Priprava akta o ustanovitvi družbe, predložitev dokumentacije v MERSIS in pridobitev začasne TIN številke
Ustanovitelji pripravijo akt o ustanovitvi družbe in ga skupaj z izjavo ustanoviteljev po elektronski poti pošljejo v elektronski centralni register MERSIS, ki generira začasno davčno številko TIN.
on-line postopek  brezplačno
3. Plačilo takse Uradu za konkurenco in morebitno vplačilo osnovnega kapitala družbe pri komercialni banki
Uradu za konkurenco je treba plačati takso za ustanovitev v vrednosti 0,04% vpisanega kapitala družbe.
Ustanovitelji lahko pri komercialni banki vplačajo osnovni kapital družbe, vendar to ob ustanovitvi družbe ni potrebno. Vpisani kapital se lahko vplača v 24 mesecih po ustanovitvi družbe).
1 dan 0,04% vpisanega kapitala družbe
4. Overitev dokumentacije
Po predložitvi vloge prek MERSIS mora vso dokumentacijo (akt o ustanovitvi, izjave pooblaščenih oseb družbe, potrdilo o vplačilu osnovnega kapitala družbe idr.) overiti javni notar ali trgovinski register v Turčiji. Overjeno dokumentacijo je treba fizično predložiti za registracijo trgovinskemu registru.
1 dan odvisno od obsega dokumentacije
4. Vloga za registracijo pri Trgovinskem registru (Ticaret Sicil Müdürlügü)
Ustanovitelji pri Trgovinskem registru vložijo vlogo za vpis v register, ki ji priložijo:
  • obrazec »obvestilo o ustanovitvi« (kurulus bildirim formu), 4 kopije;
  • akt o ustanovitvi, 2 kopiji in original;
  • potrdilo o vplačilu takse v višini 0,04% kapitala družbe;
  • izjava »podjetje« (taahhutname), podpisana s strani zastopnikov družbe;
  • podpisi oseb, pooblaščenih za zastopanje družbe, 2 kopiji;
  • potrdilo o plačani članarini gospodarske zbornice;
  • fotografije družbenikov v velikosti slike za dokument;
  • izjava direktorjev o prevzemu funkcije, če niso družbeniki družbe.
Trgovinski register ob ustanovitvi potrdi poslovne knjige, ki jih predpisuje zakon, in o ustanovitvi nove družbe obvesti Davčno upravo in Upravo za socialno varnost ter v roku 10 dni objavi ustanovitev družbe v uradnem listu.
Ustanovitelji na blagajni Trgovinskega registra plačajo stroške registracije, ki vključujejo registracijsko takso, stroške objave in overjanja dokumentov (okoli 2.000 TRY).
Trgovinski register izda potrdilo o registraciji, ki dokazuje ustanovitev nove družbe.
2 dni okoli 2.000 TRY
5. Overitev liste direktorjev pri notarju
Direktorji družba ali njihovi zastopniki pri notarju overijo seznam direktorjev družbe (imza sirküleri), ki se zahteva za poslovanje.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) po tarifi
6. Prevzem davčne številke in številke socialnega zavarovanja, registracija zaposlenih
Družba dobi davčno številko (vergi levhasi) od Davčne uprave in številko socialnega zavarovanja za družbo od Uprave za socialno varnost.
Družba sama po elektronski poti registrira zaposlene pri Davčni upravi in Upravi za socialno varnost.
1 dan/on-line postopek brezplačno
7. Pridobitev dovoljenja za odprtje delovnih prostorov in za poslovanje
Družba na občinski upravi pridobi dovoljenje za odprtje delovnih prostorov in za poslovanje (Işyeri Açma ve Çalişma Ruhsati).
1 dan 1 TRY /m2
8. Predložitev dokumentacije o tuji naložbi GDIIFI
Tuje naložbe morajo biti priglašene Generalnemu direktoratu za izvajanje spodbud in tuje naložbe (GDIIFI) prek spletne aplikacije E-TUYS.
on-line postopek brezplačno

Vir: ISPAT 2023

Več informacij:
  • Registracijski organ: ITO
  • Agencija za promocijo tujih naložb: ISPAT
Posodobljeno: november 2023


Poglejte si tudi: