Ukrajina

Dajatve v Ukrajini

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Zunanjetrgovinski odnosi z Ukrajino temeljijo na Pridružitvenem sporazumu z Ukrajino, na osnovi katerega je vzpostavljen režim preferencialne trgovine med Ukrajino in državami članicami EU. Poleg sporazuma so od leta 2017 za Ukrajino uvedeni tudi začasni avtonomni trgovinski ukrepi, ki določajo ugodnejši režim pri uvozu blaga s poreklom iz Ukrajine v EU.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek od dohodkov podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 18 %. Ugodnejši davčni režim velja za nekatere dejavnosti (zavarovalništvo, loterija, idr.).

Davčna osnova je bruto dohodek družbe, zmanjšan za priznane stroške.

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene in poslujejo po ukrajinskem pravu) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Ukrajini in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Ukrajini.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, prav tako dividende, prejete od nerezidenčne družbe, če je izpolnjen pogoj kapitalske povezanosti (najmanj 20 %). Dividende, ki jih izplača ukrajinska družba nerezidenčni družbi, so predmet davka po odbitku.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno davčno stopnjo.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za neomejeno obdobje, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: za SME, ki izpolnjujejo določene pogoje, velja poenostavljen davčni režim z nižjo davčno stopnjo. Spodbude so tudi za invalidska podjetja in letalsko industrijo.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da za dividende, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska dividend, kadar je prejemnik družba, ki ima v lasti najmanj 25 % kapitalski delež (v ostalih primerih znaša davek po odbitku 15 %). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 15 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 15 %.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % ali 10 % od bruto zneska teh plačil (odvisno od vrste pravic iz intelektualne in industrijske lastnine). 5 % stopnja velja za avtorske pravice za znanstveno delo in pravice industrijske lastnine, 10 % stopnja pa velja za avtorske pravice za literarno in umetniško delo (vključno s filmi, TV in radiem). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za storitve podpornih tehničnih storitev se plačuje 15 % davek po odbitku. Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št.12/04).
 

Davek na dodano vrednost (Podatok na dodanu vartist - PDV)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in storitev.

Standardna stopnja znaša 20 %, znižana 7 % stopnja velja za nekatere medicinske in farmacevtske izdelke. Za izvoz velja ničelna stopnja. Začasna oprostitev za dobavo in posodobitve programske opreme velja do konca leta 2022.
Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije v okviru svoje poslovne dejavnosti morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 1 mio UAH.

Glavni davčni zakoni: Ukrajinski davčni zakonik 2010 s spremembami

Davčni sporazumi: Ukrajina ima sklenjenih prek 75 davčnih sporazumov, med drugim s sporazum s Slovenijo (RS, št. 12/04).

Ukrajina je 23. 7. 2018 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 8. 8. 2019. Za Ukrajino bo MLI začel veljati 1. 12. 2019 in se bo začel uporabljati v letu 2020 (od 1.1.2020 za davke po odbitku in od 1. 6. 2020 za druge davke), zato bo treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

 Koristne povezave: 


Posodobljeno: 9.10.2019