Ukrajina

Dajatve v Ukrajini

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Ukrajino temeljijo na Pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino. Sporazum v gospodarskem delu (poglobljeno in celovito prostotrgovinsko območje) določa prostotrgovinski režim med državami članicami EU in Ukrajino, s katerim je odpravljenih večina carin (za nekatere občutljive izdelke velja prehodno obdobje). Sporazum se v celoti uporablja od 1. septembra 2017.

Ukrajina je od leta 2008 članica Svetovne trgovinske organizacije. Je tudi prednostna partnerska država EU v okviru evropske sosedske politike in vzhodnega partnerstva.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Sistem obdavčitve v Ukrajini je še vedno povsem fiskalen in praviloma povzroča največ težav tujim vlagateljem. To je posledica dejstva, da je davčna obremenitev neposredno povezana z zapolnjevanjem pokojninskega sklada in z visokim tveganjem korupcije. Zato je pri izbiri davčenga sistema priporočljiva pomoč ustreznih davčnih svetovalcev, v primeru spora z davčnimi organi pa specializiranih odvetnikov.
 

Davek od dohodkov pravnih oseb (Podatok na prybutok pidpryyemstv)

Davek od dohodkov pravnih oseb je neposredni nacionalni davek, ki ga morajo plačati pravne osebe v Ukrajini.

Davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb znaša 18 %. Ugodnejši davčni režim velja za kmetijski in zavarovalniški sektor (0 % in 3 % davčna stopnja za dohodke, ki izvirajo iz zavarovalnih pogodb).

Davčna osnova je bruto dohodek družbe, zmanjšan za priznane stroške.
Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene in poslujejo po ukrajinskem pravu) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Ukrajini in v tujini.

Poleg rezidentov ta davek plačajo tudi nerezidenti:

  • pravne osebe, ki prejemajo dohodek, ustvarjen v Ukrajini, z izjemo institucij in organzacij z diplomatskimi pravicami ali imuniteto;
  • stalna predstavništva nerezidentov, ki prejemajo dohodek, ustvarjen v Ukrajini, ali opravljajo funkcijo agencije (zastopnika) v zvezi z nerezidenti in njihovimi ustanovitelji.


Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove, prav tako dividende, prejete od nerezidenčne družbe, če je izpolnjen pogoj kapitalske povezanosti (najmanj 20 %). Dividende, ki jih izplača ukrajinska družba nerezidenčni družbi, so predmet davka po odbitku.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno davčno stopnjo.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za neomejeno obdobje, prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave za invalidska podjetja; drugih olajšav trenutno ni.

Mala podjetja z letnim neto čistim dobičkom manj kot 3 milijone in povprečnim dohodkom nad 7.200 UAH na zaposlenega so do 1. januarja 2022 oproščena plačila davka od dohodkov pravnih oseb.
 

Davek na dodano vrednost (Podatok na dodanu vartist)

DDV je posredni davek, ki ga plača kupec, vendar je davčni zastopnik odgovoren za računovodstvo in plačilo v proračun.

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in storitev na carinskem območju Ukrajine in uvoz blaga na carinsko območje Ukrajine.

Davčni zakonik Ukrajine določa naslednje stopnje davka na dodano vrednost:

  • 20 % je standardna stopnja
  • 7 % stopnja velja za dobavo na carinskem območju Ukrajine in uvoz določenih farmacevtskih in medicinskih izdelkov na carinsko območje Ukrajine
  • 0 % stopnja velja za izvoz in transakcije, oproščene plačila davka na dodano vrednost


Zakon določa, da se morajo gospodarski subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije v okviru svoje poslovne dejavnosti, registrirati za DDV, če njihov letni promet presega 1 mio UAH. Obenem predvideva pravico vsakega gospodarskega subjekta, da se prostovoljno vpiše kot plačnik DDV ne glede na višino letnega prometa.

Davčne olajšave
Ukrajina omogoča davčne olajšave za podjetja, ki delujejo v prednostnih sektorjih gospodarstva (obnovljivi viri in energetska učinkovitost, rudarstvo, kmetijstvo, informacijska tehnologija, letalska industrija).

Več informacij o davčnih olajšavah (ang)
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04 ), ki določa, da za dividende, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska dividend, kadar ima prejemnik v lasti najmanj 25 % kapitalski delež (v ostalih primerih znaša davek po odbitku 15 %). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 15 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 15 %.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za storitve podpornih tehničnih storitev se plačuje 15 % davek po odbitku. Slovenska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 12/04).


Glavni davčni zakoni: Ukrajinski davčni zakonik 2010 s spremembami

Davčni sporazumi: Ukrajina ima sklenjenih prek 60 davčnih sporazumov, med drugim s sporazum s Slovenijo (RS-MP, št. 12/04).
 

Koristne povezave: