Ukrajina

Ustanavljanje družb v Ukrajini

Organizacijske oblike družb


Ukrajinski Trgovinski zakonik ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Povne tovaristvo (PT)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Komanditne tovaristvo (KT)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
Publične aktsionerne tovaristvo
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 200* minimalnih mesečnih plač. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Privatne aktsionerne tovaristvo
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 200* minimalnih mesečnih plač. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki ne smejo biti predmet javne ponudbe.
Tovaristvo z dodatkvoju vidpovividalnistju (TDV)
družba z dodatno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva in dodatno prevzeto odgovornost. Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so omejeno prenosljivi.
Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju (TOV)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so omejeno prenosljivi.

*Od 1. oktobra 2022 6.700 UAH
Registracijski organ:
Državni register pravnih oseb

 

Delniška družba (Aktsionerne tovaristvo -AT)

Delniška družba je lahko ustanovljena kot javna delniška družba (publične aktsionerne tovaristvo) ali nejavna delniška družba (privatne aktsionerne tovaristvo).

Delnice javne delniške družbe kotirajo na borzi. Delnice nejavne delniške družbe ne smejo biti predmet javne ponudbe.


Ustanovitelji/delničarji:
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Najnižji znesek osnovnega kapitala delniške družbe je 200-kratnik minimalne plače glede na višino minimalne plače na dan ustanovitve delniške družbe. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Ob registraciji mora biti osnovni kapital v celoti vplačan.

Kapital družbe je razdeljen na delnice. Vse delnice so imenske in se izdajo izključno v elektronski obliki. Prenos delnic javne delniške družbe ne sme biti omejen. Prenos delnic nejavne delniške družbe je omejen na način, ki ga določa statut.

Delniška družba lahko izda delnice dveh vrst - navadne in prednostne. Statut delniške družbe lahko določi izdajo enega ali več razredov prednostnih delnic, ki dajejo njihovim imetnikom različne pravice.

Družba ne more postavljati omejitev glede števila delnic ali števila glasov na delnico v lasti enega delničarja.

Upravljanje družbe
Najvišji organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestajati najmanj enkrat letno. Po vzoru ureditve evropske delniške družne (SE) ukrajinski Zakon o delniških družbah iz leta 2022 uvaja možnost izbire med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja.

V enotirnem sistemu skupščina delničarjev izvoli najmanj tričlanski upravni odbor, ki ga sestavljajo izvršni in praviloma (v družbah z 10 ali več delničarji) tudi neizvršni direktorji. Nekateri od neizvršnih direktorjev imajo lahko tudi položaj neodvisnega direktorja.

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje delo izvršnih direktorjev. Člane upravnega odbora voli skupščina za obdobje najdlje treh let. V zasebni delniški družbi z največ 10 delničarji lahko upravni odbor sestavljajo izključno izvršni direktorji.

V dvotirnem sistemu nadzorni svet delniške družbe kot kolegijski organ v mejah pristojnosti, določenih s statutom delniške družbe in zakonom, vodi družbo in nadzoruje ter ureja delovanje izvršilnega organa. Nadzorni svet javne delniške družbe in banke vsako leto pripravi poročilo o svojem delovanju. Poročilo nadzornega sveta javne delniške družbe in banke je ločena sestavina letnega poročila družbe.

 

Člane nadzornega sveta izvoli skupščina delničarjev za obdobje, določeno z listino delniške družbe, vendar ne več kot tri leta. V nadzorni svet so izvoljeni delničarji oziroma osebe, ki zastopajo njihove interese (predstavniki delničarjev) in/ali neodvisni direktorji.

Najmanj eno tretjino sestave nadzornega sveta javne delniške družbe morajo sestavljati neodvisni direktorji, pri čemer število neodvisnih direktorjev ne sme biti manjše od dveh oseb.

Tekoče poslovanje družbe v dvotirnem sistemu vodi izvršilni organ, ki je lahko kolegijski (uprava, direkcija) ali posamični (direktor, generalni direktor).

Javne delniške družbe, delniške družbe javnega interesa in nejavne delniške družbe z najmanj 1000 ali več delničarjev morajo imeti sekretarja, ki skrbi za povezavo med družbo, delničarji in drugimi vlagatelji ter podpira delo poslovodnega oziroma nadzornega organa.

Družba z omejeno odgovornostjo (Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju - TOV)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi od ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.

Vložek družbenika družbe je lahko denar, vrednostni papirji, drugo premoženje, če zakon ne določa drugače. Družba ne sme ne more dati posojila za plačilo družbenikovega vložka ali jamstva za posojila, kredite, ki jih da tretja oseba družbeniku za plačilo vložka.

Vložek v nedenarni obliki mora imeti denarno vrednost, ki jo s soglasnim sklepom potrdi skupščina udeležencev, na kateri so udeleženi vsi udeleženci družbe. Pri ustanovitvi podjetja je ta ocena določena z odločitvijo ustanoviteljev o ustanovitvi podjetja.

Kapital, ki ga določa statut družbe, mora biti vplačan ob ustanovitvi.

Deleži
Osnovni kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo glasovalno pravico na skupščini.

Družbenik ima prednostno pravico do nakupa deleža (dela deleža) drugega družbenika, vendar lahko statut družbe predkupno pravico izključi ali določi drugačno omejitev prenosa deležev (na primer pogajanja med ponudnikom deleža in drugimi družbeniki ali soglasje družbenikov za odtujitev ali zastavo deleža).

V primeru smrti ali prenehanja družbenika se njegov delež prenese na njegovega dediča ali pravnega naslednika brez soglasja drugih družbenikov.

Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. 

Postopek ustanovitve družbe

Aktualne razmere: tudi v času vojne je mogoče ustanoviti  družbo v Ukrajini

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Ukrajini: Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju - TOV
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Kijev

  Korak Trajanje Stroški
1. Pripravljalna dejanja
Ustanovitelji on-line preverijo ustreznost imena družbe, določijo sedež, pripravijo ustanovni akt, prevedejo dokumentacijo v ukrajinski jezik in notarsko overijo prevod. Tuje fizične osebe morajo pred ustanovitvijo pridobiti osebno identifikacijsko številko.
Ustanovitelji določijo pooblaščene osebe in pri notarju overijo njihove podpise (strošek 150-250 UAH).
Nekaj dni Odvisni od obsega dokumentacije
2. Enotna vloga za vpis družbe v Trgovinski register
Ustanovitelji vložijo vlogo za vpis v Trgovinski register na enem od registracijskih centrov (brezplačno) ali v okviru predhodnih postopkov pri notarju (strošek po notarski tarifi).
Zahtevana dokumentacija:
  • vloga na predpisanem standardnem obrazcu;
  • kopija sklepa ustanoviteljev o ustanovitvi družbe;
  • statut družbe;
  • pooblastilo zastopnikom.
V istem postopku se družba registrira tudi za plačilo davkov in prispevkov.
Podatki o registracijskih centrih in postopku registracije so objavljeni na Portalu elektronskih storitev Ministrstva za gospodarstvo (https://my.gov.ua). Povezava na portal zaradi vojnih razmer občasno ne deluje.
3 dni Brezplačno  ali  po notarski tarifi
3. Odprtje stalnega bančnega računa družbe
Ustanovitelji in pri komercialni banki odprejo bančni račun, s katerim posluje družba. Priloge:
  • vloga za odprtje bančnega računa;
  • kartica s podpisi pooblaščenih oseb in žigom družbe;
  • izpis iz registra družb;
  • overjen statut družbe.
1 dan Brezplačno
4. Registracija za DDV pri Davčni upravi
Družbe, ki izpolnjujejo kriterije za registracijo za DDV se registrirajo na Davčni upravi.
2 dni brezplačno

Vir: Ministerstvo justicji 2022 , UkraineInvest 2022

 

Koristne povezave: 


Posodobljeno: december 2022


 

Preberite tudi: