Ukrajina

Ustanavljanje družb v Ukrajini

Organizacijske oblike družb


Ukrajinski Trgovinski zakonik ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Povne tovaristvo (PT)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Komanditne tovaristvo (KT)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
Vidkrite aktsionerne tovaristvo (VAT)
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1.250* minimalnih mesečnih plač. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Zakrite aktsionerne tovaristvo (ZAT)
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1.250* minimalnih mesečnih plač. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so omejeno prenosljive in ne morejo biti predmet javne ponudbe.
Tovaristvo z dodatkvoju vidpovividalnistju (TDV)
družba z dodatno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 100 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva in dodatno prevzeto odgovornost Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi.
Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju (TOV)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 100 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

*4.173 UAH (2019)

Registracijski organ: Državni register pravnih oseb

 

Delniška družba (Aktsionerne tovaristvo -AT)

Delniška družba je lahko ustanovljena kot javna delniška družba (Vidkrite aktsionerne tovaristvo - VAT) ali nejavna delniška družba (Zakrite aktsionerne tovaristvo (ZAT).

Delnice javne delniške družbe kotirajo na borzi. Z delnicami nejavne delniške družbe ni mogoče trgovati. Njihov prenos je omejen in urejen s statutom družbe.

Ustanovitelji/delničarji:
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Najnižji predpisan osnovni kapital je določen v višini je 1.250 minimalnih mesečnih plač. Višina minimalne mesečne plače se je 1.1. 2019 s 3.200 UAH dvignila na 4.173 UAH (s 121,42 na 158,34 EUR). Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Ob registraciji mora biti osnovni kapital v celoti vplačan.

Kapital družbe je razdeljen na delnice. Prenos delnic javne delniške družbe ne sme biti omejen. Prenos delnic nejavne delniške družbe je omejen na način, ki ga določa statut.

Upravljanje družbe
Najvišji organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestajati najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina delničarjev. Družbe, ki imajo več kot 10 delničarjev, morajo imeti nadzorni svet.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju - TOV)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi od 1 do 100 fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.
Če število družbenikov preseže 100, se mora TOV preoblikovati v VAT.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Kapital, ki ga določa statut družbe, mora biti vplačan ob ustanovitvi.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen in je zanj potrebno soglasje družbenikov. Statut določa omejitve način prenosa.

Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Ukrajini: Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju - TOV
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Kijev

  Korak Trajanje Stroški
1. Vloga za vpis v Trgovinski register
Ustanovitelji vložijo vlogo za vpis v Trgovinski register. Dokumentacija:
  • vloga na predpisanem standardnem obrazcu;
  • kopija sklepa ustanoviteljev o ustanovitvi družbe;
  • statut družbe;
  • pooblastilo zastopnikom.
3 dni brezplačno
2. Izdelava žiga družbe
Izdelava žiga ni obvezna, vendar ga večina družb v praksi uporablja (v praksi se dogaja, da državni organi nežigosane dokumente upoštevajo le, če so overjeni).
1 dan 190-250 UAH
 
4. Notarska overitev kartice s podpisi in odprtje stalnega bančnega računa družbe
Ustanovitelji pri notarju overijo podpise pooblaščenih oseb (strošek 150-250 UAH) in pri komercialni banki odprejo bančni račun, s katerim posluje družba. Priloge:
  • vloga za odprtje bančnega računa;
  • kartica s podpisi pooblaščenih oseb in žigom družbe;
  • izpis iz registra družb;
  • overjen statut družbe.
1 dan 150-250 UAH
5. Registracija za DDV pri Davčni upravi
Družbe, ki izpolnjujejo kriterije za davčne zavezance za DDV se na Davčni upravi registrirajo za DDV.
2 dni brezplačno


Vir: Svetovna banka 2019


Koristne povezave: 


Posodobljeno: 11.10.2019