Ukrajina

Ustanavljanje družb v Ukrajini

Organizacijske oblike družb

Ukrajinski Trgovinski zakonik ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Povne tovaristvo (PT)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Komanditne tovaristvo (KT)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
Vidkrite aktsionerne tovaristvo (VAT)
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1.250* minimalnih mesečnih plač. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Zakrite aktsionerne tovaristvo (ZAT)
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1.250* minimalnih mesečnih plač. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so omejeno prenosljive in ne morejo biti predmet javne ponudbe.
Tovaristvo z dodatkvoju vidpovividalnistju (TDV)
družba z dodatno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 100 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva in dodatno prevzeto odgovornost. Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so omejeno prenosljivi.

 
Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju (TOV)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 100 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so omejeno prenosljivi.

 
*3.723 UAH (2018)

Registracijski organ: Državni register pravnih oseb
 

Delniška družba (Aktsionerne tovaristvo -AT)

Delniška družba je lahko ustanovljena kot javna delniška družba (Vidkrite aktsionerne tovaristvo - VAT) ali nejavna delniška družba (Zakrite aktsionerne tovaristvo (ZAT).
Delnice javne delniške družbe kotirajo na borzi. Z delnicami nejavne delniške družbe ni mogoče trgovati. Njihov prenos je omejen in urejen s statutom družbe.
Ustanovitelji/delničarji:
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.
Kapital
Najnižji predpisan osnovni kapital je določen v višini je 1.250 minimalnih mesečnih plač. Višina minimalne mesečne plače se je 1.1. 2018 s 3.200 UAH dvignila na 3.723 (116 EUR). Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Ob registraciji mora biti osnovni kapital v celoti vplačan.
Kapital družbe je razdeljen na delnice. Prenos delnic javne delniške družbe ne sme biti omejen. Prenos delnic nejavne delniške družbe je omejen na način, ki ga določa statut.
Upravljanje družbe
Najvišji organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestajati najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina delničarjev. Družbe, ki imajo več kot 10 delničarjev, morajo imeti nadzorni svet.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju - TOV)

Zakon o družbah z omejeno odgovornostjo, ki velja od 17. junija 2018, uvaja številne pomembne novosti v zvezi z registracijo, delovanjem in upravljanjem družb z omejeno odgovornostjo.

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi od 1 do 100 fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.
Če število družbenikov preseže 100, se mora TOV preoblikovati v VAT.
Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Kapital, ki ga določa statut družbe, mora biti vplačan ob ustanovitvi.
Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen in je zanj potrebno soglasje družbenikov. Statut določa omejitve način prenosa.
Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni.
 

Predstavništvo in stalna poslovna enota tuje družbe

Tuji poslovni subjekti, ki nameravajo opravljati gospodarsko dejavnost v Ukrajini, lahko odprejo tudi predstavništvo. V primerjavi z družbo z omejeno odgovornostjo, delniško družbo ali drugim odvisnim podjetjem je predstavništvo precej enostavnejša oblika za delovanje in prenos sredstev med predstavništvom in tujo pravno osebo. Za nekomercialna predstavništva se ne plačuje davka od dobička pravnih oseb.

Po drugi strani pa je postopek registracije predstavništva daljši in dražji; traja do 60 delovnih dni po oddaji potrebnih dokumentov in plačilu državne dajatve v višini 2.500 USD. Poleg tega so nekomercialna predstavništva omejena na določene dejavnosti, ki se lahko izvajajo v Ukrajini.

Predstavništvo tujega podjetja v Ukrajini ni pravna oseba, temveč razširitev sedeža podjetja. Predstavništvo lahko predstavlja svoj sedež na trgu in izvaja različne pomožne dejavnosti (nekomercialno predstavništvo) ali pa opravlja obdavčljive poslovne dejavnosti v okviru stalne poslovne enote (komercialno predstavništvo).

Vsa predstavništva morajo biti registrirana na Ministrstvu za gospodarski razvoj in trgovino Ukrajine. Komercialna predstavništva je potrebno registrirati tudi pri lokalnih davčnih organih in skladih socialnega zavarovanja. V praksi se običajno registrirajo tudi nekomercialna predstavništva, čeprav to ni zakonska zahteva.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Ukrajini: Tovaristvo z obmeženoju vidpovividalnistju - TOV
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Kijev

  Korak Trajanje Stroški
1. Vloga za vpis v Trgovinski register
Ustanovitelji vložijo vlogo za vpis v Trgovinski register. Dokumentacija:
-       vloga na predpisanem standardnem obrazcu;
-       kopija sklepa ustanoviteljev o ustanovitvi družbe;
-       statut družbe;
-       pooblastilo zastopnikom.
3 dni brezplačno
2. Registracija za DDV pri Davčni upravi
Družbe, ki izpolnjujejo kriterije za davčne zavezance za DDV se na Davčni upravi registrirajo za DDV.
10 dni brezplačno
3. Izdelava žiga družbe
Izdelava žiga ni obvezna, vendar ga večina družb v praksi uporablja (v praksi se dogaja, da državni organi nežigosane dokumente upoštevajo le, če so overjeni).
1 dan 190-250 UAH
 
4. Odprtje stalnega bančnega računa družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun, s katerim posluje družba. Priloge:
-       vloga za odprtje bančnega računa;
-       kartica s podpisi pooblaščenih oseb in žigom družbe;
-       izpis iz registra družb;
-       overjen statut družbe.
1 dan brezplačno

Vir: Svetovna banka 2017


Koristne povezave: