ZDA

Dajatve v ZDA

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Blagovno menjavo z ZDA urejajo pravila Svetovne trgovinske organizacije (STO).

Med EU in ZDA ni sklenjenega sporazuma o prosti trgovini. Pogajanja o sklenitvi Čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP), ki so se začela leta 2013, so se leta 2016 končala brez zaključka in bila leta 2019 uradno zaprta.

Blagovna menjava med EU in ZDA je dokaj liberalizirana, povprečna carinska stopnja je nižja od 3%. Oviro predstavljajo necarinske trgovinske ovire, kot so standardi, sanitarni in fitosanitarni predpisi idr.; dovoljenja za uvoz nekaterih vrst blaga.


Koristne povezave:

Obdavčevanje podjetij

Z zakonom o nižanju davkov in zaposlovanju (Tax Cuts and Jobs Act, sprejet 22.12.2017) so ZDA v letu 2018 izvedle obsežno davčno reformo, ki je med drugim znižala davčno stopnjo davka na dohodek s 35% na 21%. V začetku leta 2022 je bila predlagana nova davčna reforma, ki bo, če bo sprejeta, v davčnem letu 2023 ponovno spremenila davčne stopnje.

 

Davek na dohodek podjetja

Davčna stopnja zveznega davka na dohodek podjetij znaša 21 % .

Ob izpolnjevanju pogojev je za neopredmetene dohodke tujega izvora mogoče uveljavljati 37,5% znižanje standardne davčne stopnje (foreign-derived intangible income - FDII) , tako da znaša efektivna stopnja zveznega davka na dohodek podjetij 13,125%.

Če poslovanje družbe kaže na izogibanje davkom, se uporablja režim minimalnega davka BEAT (Base erosion minimal tax).

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po zakonodaji ene od 50 zveznih držav ali distrikta Columbia, ne glede na sedež dejanske uprave) in nerezidenti.

Rezidenti so na zvezni ravni obdavčeni po načelu svetovnega dohodka za dohodke, ki izvirajo iz ZDA ali tujine. Ureditev vključuje dohodke iz hčerinskih podjetij, ki jih imajo v tujini rezidenčne družbe. Dobički tujih hčerinskih družb so lahko vključeni v skladu s pravili »subpart F«, po režimu GILTI ali po pravilih PFIC.

Rezidenčne male družbe, ki izpolnjujejo pogoje (manj kot 100 družbenikov idr.) se lahko odločijo, da bodo davčno obravnavane kot t.i. S družba (S corporation). Te družbe za razliko od ostalih ne plačujejo zveznega davka na dohodek podjetij, temveč so kot osebni davek obdavčena izplačila družbenikov.

Nerezidenčne družbe plačujejo davek od dohodka, ki je dejansko povezan s trgovanjem ali poslovanjem v ZDA (effectively connected income - ECI) in so za razliko od rezidenčnih družb obdavčeni s t.i. »branch profits tax« v višini 30% ECI dohodka, ki ni ponovno investiran v ZDA (uveljavljajo se lahko znižanja iz sklenjenih davčnih sporazumov). Dohodki nerezidenčne družbe, ki izhajajo iz virov v ZDA in se ne uvrščajo v ECI dohodke, (dividende, obresti, licenčnine) so predmet davka po odbitku.

Poleg zveznega davka na dohodek podjetij plačujejo podjetja v večini zveznih držav še davek na dobiček na ravni zvezne države (od 1 % do 12 %) in ponekod tudi na lokalni ravni. Povprečna efektivna davčna stopnja v ZDA znaša okoli 25%.

Davčna osnova je dobiček družbe (dohodek zmanjšan za priznane stroške) in se za različne tipe družb ugotavlja na različne načine.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od domače družbe, so vključene v davčno osnovo, vendar se lahko uveljavi 50 % ali višja davčna olajšava (če ima prejemnik dividend v družbi, ki dividende izplačuje, 20 % ali večji delež, se davčna olajšava zviša na 65 %, če pa ima v lasti več kot 80 %, je možno popolno izvzetje iz davčne osnove). Pod določenimi pogoji (posebej definirano »specifično 10 % lastništvo tuje družbe«) je možna 100 % olajšava tudi za dividende, ki so prejete od tujih družb.

Dividende, ki jih prejme nerezidenčna družba, ne štejejo za ECI dohodek in niso vključene v davčno osnovo, temveč so predmet davka po odbitku.

Kapitalski dobički in izgube rezidenčnih družb so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno davčno stopnja. Kapitalske izgube je mogoče pobotati le s kapitalskimi dobički, ne pa tudi z dobički iz drugih virov. Kapitalski dobički nerezidenčnih družb z nekaj izjemami (npr. prodaja nepremičnin v ZDA) niso vključeni v davčno osnovo.

Neto izgube iz poslovanja(NOL) se prenašajo naprej, in sicer v višini do 80% dobička v davčnem letu.

Davčne olajšave: Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude, tako na zvezni ravni kot na ravni posameznih držav.

Davek po odbitku

Dividende: 30 %
Za dividende in druge oblike distribuiranih dobičkov, ki jih rezidenčna družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davek po odbitku 30 %. Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 10/01, po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5 % (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 30 %
Za obresti, ki jih rezidenčna družba izplača nerezidenčni družbi, je davek po odbitku 30 %, razen za portfeljske obresti in obresti na bančne depozite, za katere se ne plačuje davka po odbitku.
Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 10/01, po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5 % obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine in avtorske pravice: 30 %
Davek po odbitku iz naslova licenčnin in avtorskih honorarjev, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 30 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 10/01, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 30 %
Plačila storitev tehnične podpore oz. drugih storitev, ki jih nerezidenčna družba opravi v ZDA, praviloma štejejo za ECI dohodek in so kot taka vključena v davčno osnovo davka na dobiček tuje družbe ( »branch profits tax«) in obdavčena s 30% davčno stopnjo.

Davek na dodano vrednost

ZDA nima davka na dodano vrednost. Namesto tega so dobave obdavčene s prometnim davkom na ravni zveznih držav. Davčne stopnje določajo zvezne države.

Za podjetja relevantni davčni predpisi:
Tax Cuts and Jobs Act of 2017

Davčni sporazumi: ZDA imajo sklenjenih 58 davčnih sporazumov s 66 jurisdikcijami, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 10/01). ZDA niso pristopile k MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana kot multilateralni instrument - MLI).

Koristne povezave:
Taxes on imported goods; Business Tax Information
Davčna uprava: Internal Revenue Service – IRS
 

Preberite tudi;

 

Posodobljeno: maj 2022