ZDA

Ustanavljanje družb v ZDA

Organizacijske oblike družb

Ustanavljanje in poslovanje družb v ZDA urejajo predpisi držav članic. Zvezna zakonodaja predpisuje minimalne standarde za trgovanje z vrednostnimi papirji, večine ostalih vprašanj pa ne ureja.

Leta 2002 je bil oblikovan Model zakona o korporacijah, po katerem je svoje zakone o delniških družbah oblikovalo 24 zveznih držav, leta 2006 pa Enotni zakon o družbah z omejeno odgovornostjo, ki ga je uporabilo 6 zveznih držav. Zakoni o gospodarskih družbah v teh državah so v veliki meri poenoteni, v ostalih zveznih državah pa se ureditve razlikujejo.

V ZDA se lahko družba ustanovi po zakonodaji katerekoli zvezne države ne glede na sedež družbe. Upoštevaje enostavnost postopkov, davčne predpise in pomembnost lokacije se družbe najpogosteje se ustanavljajo po zakonodaji držav Delaware, Nevada, California in New York.


Glavne organizacijske oblike v ZDA so:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
General Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe, ki vključujejo tudi obveznosti iz protipravnega ravnanja drugega partnerja pri poslovanju družbe.
Partnerstvo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Praviloma nima statusa pravne osebe.
Limited Liability Partnership (LLP)
partnerstvo z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev.
Partnerji imajo omejeno odgovornost; v nekaterih državah partner ne odgovarja za tiste obveznosti partnerstva, ki izhajajo iz neskrbnega ravnanja drugih partnerjev, v drugih državah pa partnerji na splošno ne odgovarjajo za obveznosti partnerstva in vsak partner odgovarja sam za svoje obveznosti. Ponekod je predpisana neomejena osebna odgovornost poslovodnega partnerja.
Družbo vodijo vsi partnerji.
Hibridna družba z značilnostmi partnerstva in PLC.
Ima status pravne osebe.
V nekaterih zveznih državah omejeno na določene poklice (računovodje, odvetniki, arhitekti...).
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo in LLC.
Limited Partnership (LP)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji (general partners) odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti (limited partners) pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Ima status pravne osebe.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
Unlimited Company (UC)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev.
Družbeniki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe v njeni likvidaciji ali stečaju.
Družbo vodijo organi družbe.
Ima status pravne osebe.
Obstaja le v nekaterih zveznih državah.
Smiselno veljajo pravila za Corp. in LLC.
Corporation (Corp., Inc., Co., Ltd)
Corporation C
Corporation S
Publicly held corporation
Closely held corporation
delniška družba
Limited by shares
Limited by guarantee 
Najnižji osnovni kapital predpisuje zvezna država. 1 ali več ustanoviteljev;
zvezna zakonodaja lahko predpisuje večje število.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe (Corporation C in Publicly held corporation) ali delnice, ki niso predmet javne ponudbe (Corporation S in Closely held corporation).
Limited Liability Company (LLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Višina osnovnega kapitala praviloma ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev; zvezna zakonodaja lahko predpisuje večje število.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodijo družbeniki in organi družbe.
Družba ima deleže, ki niso predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen.
 

Več informacij:

Registracijski organ: registri zveznih držav
Agencija za pospeševanje trgovine: USA Commercial Service


 

Delniška družba (Corporation – Corp. / Inc. /Co. / Ltd.)

Zakonodaja o delniških družbah je v ZDA v pristojnosti zveznih držav. Naslednje značilnosti so skupne vsem ureditvam:
  1. Delniške družbe (Corporation) so pravne osebe, ki za razliko od partnerskih družb (Partnership) odgovarjajo za svoje obveznosti s svojim premoženjem, medtem ko je odgovornost delničarjev omejena na vložena sredstva.
  2. Družba mora imeti v imenu besedo ali kratico, ki označuje delniško družbo (Corp., Inc. , Co. ali Ltd.).

Ustanovitelji
Glede ustanoviteljev delniške družbe v večini zveznih držav ni omejitev - delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe, ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Zahteve glede višine osnovnega kapitala predpisujejo zakoni zveznih držav.

Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Glede na prenosljivost delnic loči zakonodaja dve vrsti delniških družb, in sicer javne delniške družbe (publicly held corporation), katerih delnice so predmet javne ponudbe, in nejavne delniške družbe (closely held corporation), katerih delnice ne morejo biti predmet javne ponudbe.

Delniške družbe imajo v davčne namene status običajne delniške družbe C (Corporation C) ali posebne delniške družbe S (Corporation S).
Družbe s statusom C so obdavčene z davkom na dobiček podjetij, njihovi delničarji pa z davkom na dividende. Družbe s statusom S ne plačujejo davka na dobiček podjetij, temveč so le izplačila delničarjem obdavčena z osebnimi davki. Da bi družba lahko dobila status S, mora izpolnjevati več pogojev (omejeno število delničarjev, pogoj državljanstva in stalnega bivališča delničarjev, nejavna družba idr.).

Organi upravljanja
Glavni organ odločanja v delniški družbi je skupščina delničarjev, ki imenuje upravni odbor (Board of Managers). Ti praviloma imenujejo izvršne direktorje, vendar se pravila glede pristojnosti in odgovornosti v zakonih zveznih držav razlikujejo.

Družba z omejeno odgovornostjo (Limited Liability Company - LLC)

Zakonodaja o družbah z omejeno odgovornostjo je v ZDA v pristojnosti zveznih držav.

V večini držav ni omejitev, ki se nanašajo na ustanovitelje. Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev. Ne more pa biti ustanovitelji ali družbenik družbe z omejeno odgovornostjo banka ali zavarovalnica.

Najnižji osnovni kapital v večini zveznih držav ni predpisan. Deleži družbe z omejeno odgovornostjo so omejeno prenosljivi. Javna ponudba deležev družbe z omejeno odgovornostjo ni dovoljena.

Družbo lahko vodi eden ali več direktorjev, glavni organ odločanja pa je skupščina družbenikov.

Družba z omejeno odgovornostjo praviloma ni subjekt davka na dobiček podjetij., temveč so dobički obdavčeni ob izplačilu kot osebni davki družbenikov.

Družba z omejeno odgovornostjo lahko dobi za davčne namene status S (Corporation S), če izpolnjuje predpisane pogoje (omejitev števila družbenikov, status domače družbe). Pri tem ji ni treba spreminjati organizacijske oblike.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v ZDA

 
Limited Liability Company (LLC)
Osnovni kapital 0 USD
Sedež: New York City

 
  Korak Trajanje Stroški
1. Rezervacija imena družbe in vloga za registracijo in sprejem statuta na New York State Department of State, Division of Corporations DOS
Postopek je mogoče opraviti on-line na spletni strani zvezne države New York z uporabo e-identitete NY.gov.
Priporočljiva je on-line rezervacija imena, ki stane 20 USD. Ime družbe mora vsebovati kratico "L.L.C." ali "LLC." 
Ustanovitelji morajo vlogo za registracijo oddati na obrazcu 1336 (articles of organization), ki vsebuje osnovne podatke o družbi in ustanoviteljih (firma, sedež, kontaktni naslov).
on-line postopek 200 USD registracija + 150, 75 ali 25 USD za pospešene postopke
2. Prijava pri zvezni IRS za pridobitev številke EIN
Družba se mora prijaviti v sistem davkov in zavarovanja zaposlenih pri zvezni Davčni upravi (US Internal Revenue Service - IRS). Prijava se opravi z na spletni strani z IRS obrazcem IRS Form SS-4.
on-line postopek brezplačno
3. Prijava za plačilo prometnega davka
Družbe, ki opravljajo obdavčljive dejavnosti, se morajo registrirati za plačilo prometnega davka pri davčnem uradu države New York (State Department of Taxation and Finance).
on-line postopek brezplačno
4. Prijava v sistem zavarovanja v primeru brezposelnosti na SLD
Družba se mora prijaviti kot delodajalec na SLD, Oddelek za zavarovanje za primer brezposelnosti (State Labor Department, Unemployment Insurance Division) na obrazcu Form NYS-100.
on-line postopek brezplačno
5. Prijava zaposlenih v sistem invalidskega zavarovanja
Družba mora na podlagi številke EIN prijaviti zaposlene pri New York State Workers' Compensation Board in zavarovati zaposlene pri odobreni zavarovalnici.
 
1 dan brezplačno
6. Objava ustanovitve družbe
Po ustanovitvi mora družba objaviti obvestilo o ustanovitvi v dveh referenčnih časopisih. Objavo mora v naslednjih 5 tednih ponoviti enkrat tedensko. Časopis o objavi izda potrdilo (Certificate of Publication), ki ga je treba predložiti DOS (New York State Department of State, Division of Corporations).
Seznam referenčnih časopisov je dostopen na spletni strani DOS
1 dan 450-500 USDVir: NY.gov 2022

 

Preberite tudi:

 

Priložnosti na trgu ZDA

Zakaj investirati v tujino?


 
Posodobljeno: maj 2022