Albanija

Gospodarske panoge Albanije

Priložnosti na trgu

Albanija ponuja dobre možnosti za izvoz v vse sektorje, zlasti v turizem, zdravstvo in IKT. Vsi sektorji so odprti tudi za tuje vlagatelje in za vstop na trg ni zakonskih ovir. Vlada je izvedla pomembne reforme, da bi olajšala trgovino in spodbudila neposredne tuje naložbe, vključno z upravnimi postopki, carino, registracijo podjetij, licenciranjem, plačevanjem davkov in e-naročanjem. Kljub temu ostajajo glavni izzivi pri vstopu na trg korupcija, šibak pravosodni sistem in slabo izvrševanje pogodb, pomanjkanje ustrezne infrastrukture ter pogoste zakonodajne spremembe. 

Potencialne priložnosti za izvoznike so:

  • Izvoz IT opreme v IKT sektor, vključno z javnimi e-storitvami in posodobitvijo stare opreme za vladne službe.
  • Izvoz medicinskih pripomočkov in opreme, saj se je zaradi posodobitve zdravstvenega sistema povečalo povpraševanje na tem področju. Zelo perspektiven je zobozdravstveni segment.
  • Načrti za ustanovitev majhnega mednarodnega letališča v mestu Kukes na severu Albanije ponujajo možnosti za izvoz povezane opreme in storitev, prav tako okvirni vladni načrt za odprtje dodatnega mednarodnega letališča v Valoni.
  • Izvoz mesa za predelavo.
  • Živilsko predelovalna industrija predstavlja potencialne priložnosti zaradi močnega povpraševanja po strojih za pakiranje, zmogljivostih za hlajenje in skladiščenje ter nadzor kakovosti.
  • Turizem je za Albanijo obetaven sektor, kjer so številne priložnosti za razvoj hotelov, letovišč, marin in druge turistične infrastrukture.
  • Lahka proizvodnja, zlasti v oblačilni in čevljarski industriji, še naprej raste, kar ustvarja potencialno povpraševanje po opremi in strojih.

Gospodarstvo

Albansko gospodarstvo je v tranzitu in ni močno integrirano v globalne kapitalske tokove. Kljub temu izkazuje dobre gospodarske rezultate. Na državo vplivajo težave evro-območja, kamor Albanija izvozi skoraj 80 % svojega izvoza in od koder v državo prihaja tudi največ investicij.  Približno 50 % BDP še vedno predstavlja neformalno gospodarstvo. Albanija ostaja ena od najrevnejših držav v Evropi. 

 

Struktura BDP

Kmetijstvo je pomemben gospodarski sektor za albansko gospodarstvo. Prispeva 20 % BDP in zaposluje približno 36 % delovne sile. Kmetijska proizvodnja je osredotočena na pridelavo pšenice, koruze, ovsa, krompirja, zelenjave, oljk, tobaka, sadja, sladkorne pese in vinske trte. Pomembna segmenta sta tudi živinoreja in pridelava mleka.
Razvoj kmetijskega sektorja v Albaniji ovira pomanjkanje sodobne opreme, razdrobljeno lastništvo zemljišč in omejeno območje pridelave, kar vse vodi k razmeroma nizki produktivnosti. Le 24 % zemljišč je opredeljenih kot kmetijska zemljišča, 76 % pa je neobdelanih zemljišč. Albanska kmetijska proizvodnja je višja od njenega deleža v BDP, saj velik del pridelkov porabijo kmetje zase in ni namenjen trženju.

Storitveni sektor predstavlja 56% BDP in zaposluje skoraj 44 % delovne sile. 
Trgovina, prevoz in gostinstvo, ki so pomembne veje albanskega gospodarstva, so s 27 % padcem močno prispevale k gospodarski recesiji države. Turizem, ki predstavlja več kot 20 % albanskega BDP, je bil eden od sektorjev, ki ga je pandemija najbolj prizadela. Julija 2020 se je ocenjeno število tujih turistov v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za 61,5 % (OECD).


Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Industrijski sektor


Industrijski sektor v Albaniji je v letu 2020 predstavljal 24 % BDP države in zaposloval okoli 20 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši industrijski sektorji so živilsko predelovalna industrija, tekstilna in oblačilna industrija, lesna industrija in gradbeništvo, kemična in naftna industrija, pa tudi rudarstvo in transport. Veliko imajo tudi hidroelektrarn. Po ocenah Svetovne banke dodana vrednost proizvodnega sektorja prispeva 6,3 % BDP države.

Industrijska proizvodnja je v Albaniji v letu 2020 zaradi pandemije korona virusa upadla za -15 %,  za leto 2021 pa je že napovedana 20 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na albanskem trgu:

 

IKT - telekomunikacije

Majhen albanski trg telekomunikacij je v zadnjih letih doživel nekaj pomembnih sprememb. Po pridobitvi ponudnika internetnih storitev ABCom, se je Vodafone Albania v začetku leta 2021 zavezal, da bo investiral 100 mio EUR v nadgradnjo svoje fiksne infrastrukture. Ta naložba bo v veliki meri podprla širokopasovne storitve in je naklonjena prizadevanjem vlade za izboljšanje širokopasovne razpoložljivosti in pogojev dostopa na nacionalni ravni.
 
Telekomunikacijski trg v državi je skladen z razvojem drugod v regiji, saj uporaba in penetracija fiksne telefonije upada, naročniki pa prehajajo na mobilne rešitve. Mobilni sektor je dobro oskrbljen z omrežji LTE, medtem pa operaterji vlagajo v 5G omrežje. Nekatera od teh prizadevanj so bila vložena v povezavi s sosednjim Kosovom z namenom nemotenega koridorja 5G vzdolž avtoceste, ki povezuje državi.
 
Država si že dolgo prizadeva za pristop k EU, ki je koristilo tudi telekomunikacijskemu sektorju, saj ima sedaj podrobnejši nadzor regulativnega režima in pridobiva sredstva za posodobitev infrastrukture. Albanija je z EU podpisala stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, ki je začel veljati sredi leta 2009. V okviru predpristopnega procesa EU je Albanija prejela finančno pomoč za izgradnjo javnih institucij in izboljšanje čezmejnega sodelovanja. Albanija je od junija 2014 priznana kot država kandidatka za pristop k EU.
 
V Albaniji je bilo konec leta 2020 3,33 mio uporabnikov mobilne telefonije, konec leta 2019 pa 3,37 mio. Po podatkih, ki jih je objavil albanski organ za elektronsko in poštno komunikacijo, je imel v letu 2020 največ, 1,57 mio uporabnikov, operater Vodafone Albanija (-7,5 % glede na leto 2019). Sledita mu One Telecommunications z 1,23 mio (+ 11,9 % glede na leto 2019) in Albtelecom s 535.633 uporabniki (-7,6 % glede na leto 2019).

Naročnikov fiksne telefonije je bilo konec leta 2020 v Albaniji 223.739, kar je za -8 % manj na medletni ravni. Albtelecom je vodilni na trgu s 168.142 linijami (-4,8 % glede na leto 2019), sledijo pa ASC s 30.399 (-14,5 % glede na leto 2019), Abcom z 8.524 (-25,3 % glede na leto 2019), Abissnet s 4.154 (+ 1,4 % glede na leto 2019) in Nisatel s 4.122 linijami (+ 0,6 % glede na leto 2019).

Aktivnih širokopasovnih uporabnikov mobilne telefonije (3G in 4G) je bilo konec leta 2020 1,99 mio, kar za 11,7 % več na medletni ravni. Največ uporabnikov je imel Vodafone Albanija, in sicer 981.433, kar je za 4,3 % več kot v enakem obdobju lani.

Fiksnih širokopasovnih povezav je bilo konec leta 2020 497.126, kar je 14 % več kot leto prej. Največ, 128.877 širokopasovnih povezav ima Albtelecom, kar je za -3,5 % manj kot v enakem obdobju lani.

Število naročnikov paketov integriranih storitev (fiksna telefonija, internet in TV) je konec leta v Albaniji znašalo 292.751, kar je 6,8 % več kot leto prej.
 

Največja podjetja na področju telekomunikacij v Albaniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Info-Telecom Sh.P.K. 225,26
Vodafone Albania Sh.A. 119,53
One Telecommunications Sh.A. 64,48
Albtelecom Sh.A. 59,88
Bwb Sh.P.K. 45,16
R&T Sh.P.K. 26,62
Alpi-Com Holding Sh.P.K. 19,83


 Vir: Factiva, julij 2021.


 

Turizem

Turizem postaja vse pomembnejši segment albanskega gospodarstva. Število turistov, ki vstopajo v Albanijo, se nenehno povečuje. V letu 2012 je Albanijo obiskalo 3,5 mio turistov, v letu 2017 5,1 mio, v letu 2019 pa že 6,4 mio. Zaradi pandemije korona virusa je število turistov v letu 2020 upadlo na 2,7 mio.

Albanija ima le eno letališče in število turistov, ki pripotujejo v Albanijo z letalom, je zelo nizko (1.659.594 turistov v letu 2019 in 657.467 turistov v letu 2020). Albanija si prizadeva zgraditi še drugo mednarodno letališče, kar bi lahko v prihodnje vplivalo na znižanje cen letalskih vozovnic in povečanje števila obiskovalcev.

Čeprav se Albanija nahaja v bližini Sredozemskega morja, ji primanjkuje pristanišč ter zmogljivosti za lastnike jaht in sidranje križark. Pomorski potencial zaradi slabih naložbenih politik ni izkoriščen, zato je število tujih turistov, ki se odločijo za potovanje v Albanijo po morju, majhno. (842.904 turistov v letu 2019 in 233.538 turistov v letu 2020).

Po podatkih državnega statističnega urada, je Albanijo v letu 2020 skupno obiskalo 2,7 mio turistov, kar je -58,5 % manj kot v letu 2019.
Velik upad je bil predvsem posledica upada prihodov tujih turistov, ki se je leta 2020 zmanjšal za skoraj -60 % na 2,5 mio. To je bil velik udarec za albansko turistično industrijo.

Število ljudi v tranzitu skozi Albanijo se je v letu zmanjšalo na 83.285, število verskih turistov pa na 326. Medtem se je število tujih državljanov, ki so Albanijo obiskali iz poslovnih in poklicnih razlogov, povečalo za 14 % na 115.324.

Največ turistov obišče Albanijo iz Kosova. V letu 2020 je bilo v Albaniji 1,4 mio kosovskih turistov, kar je -38,6 % manj kot leto prej. Dve drugi sosednji državi, Severna Makedonija in Grčija, sta prav tako predstavljali velik delež tujih turistov, vendar se je število iz obeh držav zmanjšalo za -50,9 % oziroma -65,9 % na letni ravni.

Število albanskih državljanov, ki so potovali v tujino, se je v letu 2020 zmanjšalo za -50,9 % na 2,9 mio.

V letu 2021 albanski turizem počasi okreva. Albanija je maja 2021 privabila 328.742 tujih turistov v primerjavi s samo 16.389 v istem mesecu lani. Prihod tujih turistov je v prvih 5 mesecih leta 2021 dosegel 1,08 mio, leto prej 602.300. Število domačih turistov se je samo maja povečalo na 276.679 s 30.099 v maju 2020. Skupno število domačih in tujih turistov je bilo v obravnavanem mesecu 605.421, v istem mesecu leta 2020 pa 46.488. Največ turistov je Albanijo v letu 2021 obiskalo iz Kosova, Severne Makedonije in Črne gore.


Največja podjetja na področju turizma v Albaniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Drejt. Pergj. E Sherb. Trans. Rrug. 146,02
Landways International Sh.P.K. 28,07
Albtours - D - Vas Tour Operatore Sh.P.K. 18,40
Globus-Travel Sh.P.K. 17,71
Mak Albania Sh.P.K. 15,28
Kastrati Hotels & Tower Sh.P.K. 11,88
Meridiana Travel Tour Sh.P.K. 5,81
 

Vir: Factiva, julij 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje