Albanija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Albanijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Albanijo 2013 - 2019 (v 1000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 35.474 657 36.132 34.817
2014 33.217 967 34.184 32.250
2015 36.768 712 37.479 36.056
2016 44.167 1.463 45.630 42.704
2017 47.459 5.645 53.104 41.814
2018 43.795 3.714 47.508 40.081
2019* 37.187 5.340 42.528 31.847


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Albanijo 2013 - 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).

 

Slovenski izvoz v Albanijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 11.901 Farmacevtski proizvodi
11 % 5.005 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 4.810 Razna živila
9 % 4.152 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 3.166 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 2.696 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


 

Slovenski uvoz iz Albanije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
32 % 1.174 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
26 % 958 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 444 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 277 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
4 % 143 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 126 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
 
Vir: Statistični urad RS, julij 2019.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Albanijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BALIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju (BALRS)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BALPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj (BALSZV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BALCP)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Albanije (BALGS)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, trgovino in energijo Republike Albanije
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu (BALRZP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o pomorskem prometu (BALPP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BALIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BALVTP)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma, ki ga sklenejo Svet ministrov Republike Albanije ter Svet ministrov Bosne in Hercegovine, Vlada Republi, ke Ma, kedonije, Vla, d, a Republike Srbije, Vlada Republik, e Slovenije, Vlada, Republike H, rv, aške in Vlada Črne gore o poravnavi dolga Republike Albanije, povezanega s poravnavo zneskov po obračunih v okviru blagovnega prometa med Republiko Albanijo in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Albanije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
 • Sklep o potrditvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o poravnavi dolga Republike Albanije do Republike
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev in konzulatov


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje 

Poslovni obisk