Albanija

Ustanavljanje družb v Albaniji

Organizacijske oblike družb

Albanski Zakon o podjetnikih in gospodarskih družbah (Ligj 9901/2008) s spremembami ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Shoqëri kolektive (SHK)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Shoqëri komandite (SHKM)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za SHK
Shoqëri anonime (SHA)
(javna) delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 10 mio ALL 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Shoqëri anonime (SHA)
(nejavna) delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 3,5 mio ALL 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe.
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki niso predmet javne ponudbe
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SHPK)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 100 ALL 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov


Registracijski organ: Nacionalni poslovni center (Qendra Kombëtare e Biznesit – QKB /National Business Center -NBC)
 

Delniška družba (shoqëri aksionare – SHA)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice so lahko z glasovalno pravico ali brez nje.

Najnižji osnovni kapital znaša 10 mio ALL, če družba javno ponuja delnice na trgu (javna delniška družba) oziroma 3,5 mio ALL, če z delnicami ne trguje javno (nejavna delniška družba).

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Vložek je lahko tudi delež obstoječe družbe, če je ta registrirana vsaj 2 leti.

Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 25%. Zakon ne predpisuje roka za plačilo preostanka kapitala; o tem odloči uprava družbe.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava. Družba ima lahko enotirni sistem (direktor in upravni svet) ali dvotirni sistem uprave (direktor, upravni svet in nadzorni svet s 3 do 21 člani). Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni.

Skupščina delničarjev se sklicuje letno. Predstavniki delavcev v upravi so obvezni v velikih družbah.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar - SHPK)

Ustanovitelji/ družbeniki
Sh.p.k lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša100 ALL (manj kot 1 EUR). Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Stvarni vložki morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti. Vložki v delu ali storitvah niso dovoljeni.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže (kuota), ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Več družbenikov ima lahko v lasti en delež; v tem primeru za svoje obveznosti odgovarjajo solidarno. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve (veto, predkupna pravica).

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Ni potrebno, da je direktor družbenik Sh.p.k. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Albaniji: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SHKP)
Osnovni kapital: 100 ALL
Sedež: Tirana
 

  Korak Trajanje Stroški
1 Registracija pri QKB (pridobitev potrdila o registraciji in enotne identifikacijske številke družbe, notifikacija pri davčni upravi in registracija za socialno ter zdravstveno zavarovanje)
Nacionalni poslovni center (Qendra Kombëtare e Biznesit – QKB) je enotno okence, kjer je mogoče v 1 dnevu preveriti ime družbe in z enotno elektronsko vlogo opraviti registracijo družbe, registracijo pri direktoratu za delo, registracijo za davčne zadeve in registracijo za socialno ter zdravstveno zavarovanje.
Registracija se lahko opravi osebno na QKB okencu ali on-line prek portala e-Albania (v tem primeru je postopek brezplačen, vendar je za to potreben digitalni podpis).
Za registracijo je potrebna dokumentacija, iz katere je razvidna višina osnovnega kapitala, število deležev in višina deleža vsakega ustanovitelja (denarni in stvarni vložki) in ali je bil osnovni kapital vplačan ali ne. Priloge:
  • pogodba o ustanovitvi (in statut družbe, če sta to ločena dokumenta);
  • dokument o imenovanju organov družbe, če je to ločen dokument;
  • identifikacijski dokument vlagatelja vloge za registracijo;
  • pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj ni zakoniti zastopnik družbe;
  • druga predpisana dokumentacija v skladu z veljavno zakonodajo.
1 dan 100 ALL
2 Prijava zaposlenih na zavod za zaposlovanje
Zaposlene se prijavi lokalno pristojnemu zavodu za zaposlovanje.
Vlogi je treba priložiti:
  • potrdilo o registraciji družbe QRK in obvestilo z navedbo zaposlenih;
  • podpisane in žigosane plačilne liste.
1 dan brezplačno
3 Registracija na občinskem davčnem uradu
QRK v roku 24 ur obvesti o registraciji nove družbe davčni urad.
Vlogi je treba priložiti:
  • potrdilo o registraciji družbe QRK;
  • statut družbe;
  • dokazilo o najemu ali lastništvu poslovnih prostorov, kjer je sedež družbe.
Stroški: različne občinske letne takse v višini do 45.000 ALL (taksa za pano z imenom podjetja, do 30.000 ALL(komunalni prispevek) in do 27.000 ALL (prispevek za izobraževanje).
1 dan do 102.000 ALL
4 Nakup obrazcev za fakture pri davčni upravi
Izdaja vseh faktur družbe je obvezna na predpisanih tiskovinah, ki so na voljo v davčnih uradih.
Strošek: 360 ALL za sveženj 50 faktur.
1 dan 360 ALL
5 Izdelava žiga podjetja
V skladu z Ukazom predsednika vlade 70/2016 žig za poslovanje ni potreben, vendar pa ga v praksi večina družb še vedno uporablja.
1 dan 3.000 do 5.000 ALL


Vir: Svetovna banka 2019, QKB 2019

Koristne  povezave:


Posodobljeno: 10.10.2019