Albanija

Dajatve v Albaniji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Albanijo temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Albanijo in EU, ki se je začel uporabljati leta 2009, na osnovi katerega je vzpostavljen režim preferencialne trgovine med Albanijo in državami članicami EU.

Poleg stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov, ki jih je EU sklenila z državami Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija in Srbija), se do 31. 12. 2025 za vse države zahodnega Balkana uporablja tudi avtonomni režim, ki določa ugodnejši režim pri uvozu blaga s poreklom iz teh držav v EU (pomembno predvsem pri uvozu proizvodov iz poglavij 7 in 8 kombinirane nomenklature).

EU je 19. julija 2022 začela pristopna pogajanja z Albanijo.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Podjetja se morajo registrirati za davek od dohodka pravnih oseb, če njihov letni promet presega 8 milijonov ALL (v veljavi so nekatere izjeme). Podjetja, katerih letni dohodek presega 14 mio ALL, so obdavčena s 15% davčno stopnjo. Za podjetja, katerih letni dohodek ne presega 14 mio ALL, 0% davčna stopnja.

Znižana 5% stopnja davka od dohodka pravnih oseb velja za avtomobilsko industrijo, podjetja za proizvodnjo ali razvoj programske opreme, kmetijska zadružna podjetja in podjetja, ki so certificirana kot subjekti agroturizma.

Za podjetja, katerih letni promet je nižji od 8 milijonov ALL velja poenostavljen davčni režim in 0% davčna stopnja.

Davčna osnova je bruto dobiček podjetij, zmanjšan za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).

Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Albaniji , tuje družbe in partnerstva, ki izvajajo aktivnosti v Albaniji in vsaka druga oseba, ki je v Albaniji registrirana za DDV) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Albaniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Albaniji.

Od 1. januarja 2019 štejejo kot dohodek, ustvarjen v Albaniji, tudi naslednji viri:

  • dohodek od storitev, ki jih nerezidenti opravijo za rezidente, ne glede na to, kje so bile opravljene ali kje so bile plačane;
  • dohodek iz pravic za izkoriščanje mineralnih virov, ogljikovodikovih virov in drugih pravic za izkoriščanje naravnih kopenskih in morskih virov in informacije, ki se nanašajo na te pravice, kot tudi dohodek od odtujitve (npr. prenos lastništva);
  • dohodek, ki ga nerezidenti ustvarijo s prenosom lastništva delnic in drugih vložkov, če je ta nastal v prejšnjem letu in če vsaj 50% vrednosti delnic izhaja neposredno ali posredno iz nepremičnin, pravic ali informacij, povezanimi s temi pravicami.


Kapitalski dobički in dividende so vključeni v davčno osnovo. Izvzete so dividende, ki jih domače družbe izplačajo kapitalsko povezanim družbam.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za 3 zaporedna leta,v primeru naložb v prednostna področja v višini več kot 1 milijardo ALL pa za 5 let naprej. Če je prišlo do več kot 50% prenosa lastništva družbe, izgub ni mogoče prenašati. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave so do konca leta 2024 v turizmu, za hotele z 4 ali 5 zvezdicami (oprostitev davka na dohodek podjetij za desetletno obdobje).

 

Davek po odbitku

Dividende: 8%
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 8%. Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 7/09), ki določa, da za dividende, ki jih kot upravičeni lastnik prejme slovensko podjetje, davčna stopnja ne sme presegati 5% od bruto zneska dividend, kadar ima prejemnik v lasti več kot 25% kapitalski delež, v ostalih primerih pa 10%.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 15%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15%. Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 7/09), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 7% od bruto zneska obresti.

Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 15%.
Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 7/09), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 7% od bruto zneska teh plačil.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, inženiringa, svetovanja, kot tudi za gradbena dela, inštalacije, sestavljanje in nadzor, znaša 15%. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 7/09) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.

 

Davek na dodano vrednost (Tatimi në Vlerën e Shtuar – TVSh)

Davek na dodano vrednost se plačuje za vse dobave blaga, dobave storitev in t.im. “mešane dobave”. Pri uvozu velja mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

Standardna stopnja je 20%. Znižana 10% stopnja se uporablja za dobave surovin in materialov za kmetijstvo (gnojila, pesticidi, semena in sadike…), znižana 6% stopnja se uporablja za storitve v turizmu, prodajo knjig in za oglaševanje v avdiovizualnih medijih.

Zdravstvene storitve javnih in zasebnih zdravstvenih ustanov in zavarovalniške premije so oproščene DDV. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije v okviru svoje poslovne dejavnosti morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 10 mio ALL; uvozniki in osebe, ki opravljajo registrirane poklice (odvetniki, računovodje) pa ne glede na promet.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek št. 8438, Zakon o DDV št. 92/2014, Zakon o davčnem postopku št. 9920.

Davčni sporazumi: Albanija ima sklenjenih 44 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 7/09)).

Albanija je 28. 5. 2019 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI). Od začetka uporabe MLI (od 1. 1. 2021 za davke po odbitku in od 1. 7. 2021 za druge davke) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

 

Koristne povezave: 

  • Davčna uprava: DPT (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve) 

Posodobljeno: avgust 2022