Albanija

Dajatve v Albaniji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Albanijo temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Albanijo in EU, ki se je pričel uporabljati leta 2009, na osnovi katerega je vzpostavljeno prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Albanijo.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Obdavčevanje podjetij ureja Zakon 179/2013 s spremembami.
 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 15 %.
Za družbe z letnim prometom od 5 do 8 mio ALL velja poenostavljen režim davka na dohodek podjetij z nižjo davčno stopnjo, ki znaša 5 %.
Družbe z letnim prometom pod 5 mio ALL so davka na dohodek podjetij oproščene.
Davčna osnova je bruto dobiček podjetij, zmanjšan za priznane stroške (stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).
Rezidenti (družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Albaniji; stalne poslovne enote, registrirane v Albaniji) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Albaniji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Albaniji.
Kapitalski dobički in dividende so vključeni v davčno osnovo. Izvzete so dividende, izplačane kapitalsko povezanim družbam.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za tri zaporedna leta, razen če je prišlo do več kot 50 % prenosa lastništva družbe. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave se podeljujejo za vsak primer posebej (predvsem start-upi in investicijski projekti na področju infrastrukture, mode, turizma in naftne industrije).
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 7/09), ki določa, da za dividende, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska dividend, kadar ima prejemnik v lasti več kot 25 % kapitalski delež, v ostalih primerih pa 10 %. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 15 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 7/09), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 7 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 15 %.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 7/09), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 7 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, inženiringa, svetovanja, kot tudi za gradbena dela, inštalacije, sestavljanje in nadzor, znaša 15 %. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 7/09) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.
 

Davek na dodano vrednost (Tatimi në Vlerën e Shtuar – TVSh)

Davek na dodano vrednost se plačuje za vse dobave blaga, dobave storitev in t.im. “mešane dobave”. Pri uvozu velja mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
Standardna stopnja je 20 %. Zdravstvene storitve javnih in zasebnih zdravstvenih ustanov in zavarovalniške premije so oproščene DDV. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije v okviru svoje poslovne dejavnosti morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 5 mio ALL; osebe, ki opravljajo registrirane poklice (odvetniki, računovodje) pa ne glede na promet.


Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij št. 8438, Zakon o DDV št. 92/2014, Zakon o davčnem postopku št. 9920.

Davčni sporazumi: Albanija ima sklenjenih 40 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 7/09).
 

Koristne povezave: 

  • Davčna uprava: DPT (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve)