Alžirija

Gospodarske panoge Alžirije

Priložnosti na trgu

Alžirija je donosen, a zahteven trg, saj morajo tuje družbe za vstop premagati številne ovire, kot so jezik, oddaljenost, carine, birokracija, težave pri denarnih nakazilih ter cenovna konkurenca kitajskih in turških podjetij. 

Kljub zgoraj omenjenim oviram ponuja Alžirija tujim izvoznikom številne prodajne in investicijske priložnosti na področju izdelkov za široko porabo, visoke tehnologije, medicinske opreme, energetike, kmetijstva ter gradbenih storitev.

Med najbolj perspektivne sektorje spadajo:

Obrambna industrija: Z letnim proračunom za obrambo, ki znaša skoraj 10 mlrd EUR, je Alžirija najpomembnejši afriški obrambni trg in je za večino svoje opreme odvisna od tujih dobaviteljev. Priložnosti za izvoznike so v dobavi elektronike in delov ter vojaških komunikacij.

IKT: Alžirska vlada namerava znatno vlagati v svojo nacionalno IKT infrastrukturo, saj na tem področju zaostaja za drugimi afriškimi državami. Velike priložnosti so v tem sektorju predvsem na področju strežnikov, podatkovnih centrov, integriranih rešitev za računalništvo v oblaku in optičnih kablov.
Alžirski program diverzifikacije izvoza vključuje ustvarjanje vozlišča za proizvodnjo elektronike v Severni Afriki, s širitvijo lokalne proizvodnje IKT opreme, kot so mobilni telefoni, gospodinjski aparati in avdio oprema. Proizvajalci s sedežem v Alžiriji vključujejo podjetja v državni lasti, kot sta ENIE in ENIEM, zasebna podjetja, kot sta Condor Electronics in Bomare Company, ter tuja podjetja, kot so Samsung (Koreja), Huawei (Kitajska) in Wiko (Francija). Širitev lokalne proizvodnje predstavlja priložnosti za tuje izvoznike elektronskih komponent, tiskanih vezij in avdio opreme.

Infrastruktura: Vlada bo do leta 2025 porabila več 10 mlrd EUR za dokončanje in vzdrževanje prometne infrastrukture, predvsem v nove hitre ceste, letališke terminale in sisteme javnega prevoza. V Alžiriji je veliko možnosti na področju razsoljevanja vode, saj se država sooča z naraščajočo vodno krizo.

 

Gospodarstvo

Poleg svoje impresivne velikosti ima Alžirija 4. največje gospodarstvo v Afriki in je eno najbolj konkurenčnih na celini, za Južno Afriko, Marokom in Tunizijo. Trenutno stanje razvoja Alžirije in relativna gospodarsko bogastvo sta posledica njenih pomembnih virov ogljikovodikov, saj nafta in zemeljski plin predstavljata 95 % prihodkov od izvoza in 60 % celotnih prihodkov države.

Odvisnost alžirskega gospodarstva od nafte je potencialna ovira za trajnostni razvoj države, zato alžirska vlada išče načine za zmanjšanje te odvisnosti. Začela je vlagati v obnovljive vire energije, zlasti v sončno energijo. 
 

Struktura BDP

Kmetijstvo predstavlja 17 % BDP in zaposluje okoli 10 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, ječmen, oves, citrusi, vino, oljke, tobak in dateljni. Alžirija je tudi velika proizvajalka plute. Pomemben segment kmetijstva predstavlja živinoreja.

Storitveni sektor prispeva 58 % BDP in zaposluje skoraj 60 % delovne sile. Pomembna segmenta storitvenega sektorja sta bančništvo in turizem. V alžirskem bančnem sektorju prevladujejo javne banke, ki so zaradi visokih stopenj slabih posojil državnim podjetjem v slabem položaju. Z več kot 1.600 km sredozemske obale ter pomembnimi kulturnimi in zgodovinskimi kraji, je Alžirija že dolgo pomemben turistični potencial. Kljub temu turistični sektor še vedno predstavlja majhen del BDP.

Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Alžiriji predstavlja 25 % BDP in zaposluje približno 1/3 delovne sile. Sektor nafte in plina ustvari večino državnega in izvoznega dohodka. Alžirija je med največjimi izvoznicami plina na svetu. Ostale pomembne industrijske panoge so še rudarstvo, živilsko predelovalna industrija, tekstilna industrija, kemična in kovinsko-predelovalna industrija, ter gradbeništvo. V zadnjih letih se je močno povečala tudi farmacevtska industrija.

Industrijski sektor je v letu 2021 zrasel za 6 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo rast v višini 3 %, v letih 2023 in 2024 pa naj bi rast industrijskega sektorja dosegla 2,8 % oz. 2,2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na alžirskem trgu:

 

 

Živilska industrija

 
  • Alžirija ima ugoden demografski in socialno-ekonomski profil, z naraščajočim prebivalstvom, ki se vse bolj koncentrira v urbanih središčih.
  • Živilska industrija je slabo razvita, kar ponuja številne priložnosti za izvoznike živilskih izdelkov.
  • Poraba za hrano na prebivalca je v Alžiriji v svetovnem merilu relativno nizka, saj so številni podeželski potrošniki prerevni, da bi kupovali večje količine živilskih proizvodov.
  • Tudi sodobna maloprodaja je razmeroma slabo razvita, predvsem izven večjih urbanih središč,

 

Napovedi alžirskega trga hrane

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo poraba hrane v Alžiriji v letu 2022 medletno povečala za 10,2 %. Po napovedih bosta segmenta testenin in pekovskih izdelkov dosegla najvišjo, 13,1 %, oziroma 12,9 % rast, medtem ko bodo segmenti olja in maščobe ter rib beležili nižjo, 6,9 % oziroma 6,1 % rast.

V letu 2023 naj bi se poraba hrane medletno povečala za 11,3 %.

Dolgoročno bo urbano in mlado prebivalstvo Alžirije povečevalo porabo hrane.

Alžirski trg mleka in mlečnih izdelkov bo dolgoročno med najhitreje rastočimi sektorji, saj bo do leta 2026 dosegal 18 % povprečno letno rast. Ker lahko domača proizvodnja zadosti le 50 % lokalnega povpraševanja, bo padec uvoznih cen spodbudil potrošnjo. Drugo gonilo rasti mlekarstva v Alžiriji je tudi lansiranje mleka v prahu na trg, kot alternative za potrošnike z omejenimi dohodki, ki si pogosto ne morejo privoščiti nakupa svežih mlečnih izdelkov.

Eden od dejavnikov, ki ovira rast prodaje hrane na alžirskem trgu, je šibka domača proizvodnja, zaradi katere je država močno odvisna od uvoza hrane. Da bi spodbudila lokalno proizvodnjo, vlada omejuje uvozna dovoljenja in načrtuje uvedbo carin na nekatere uvožene izdelke.
 

Največja podjetja na področju živilske industrije v Alžiriji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Complex Laitiers Dalger 3.619,25
Laiterie Soummam 553,72
Spa Tchin Lait 254,82
Grd La Belle 111,36
Promasidor Djazair 111,02
Sobco 110,73
Complexe Agro Alimentaire El Kseur 109,95


Vir: Factiva, oktober 2022.

 

Obnovljivi viri energije

 
  • Alžirija je v zadnjih dveh desetletjih dosegla opazen napredek pri razvoju omrežja električne infrastrukture. Dostop države do električne energije je narasel s 30 % v letu 2000 na trenutno več kot 99 %, zaradi česar je Alžirija najbolj elektrificirana država v Afriki.
  • Gorljiva goriva, predvsem zemeljski plin iz velikih zalog Alžirije, predstavljajo več kot 98 % proizvodnje električne energije.
  • Celotna proizvodnja električne energije v Alžiriji je leta 2021 dosegla 80.496 GWh, medtem ko je poraba električne energije v istem letu znašala 73.665 GWh.
  • Alžirija bo v prihodnjih letih še naprej pokrivala naraščajočo porabo električne energije z novimi plinskimi in v manjši meri sončnimi zmogljivostmi ter imela presežek pri izvozu.
  • EIU napoveduje, da bo lokalna poraba električne energije v obdobju 2022–2031 v povprečju narasla za 1,4 % na leto in do leta 2031 dosegla 84.740 GWh.  
  • Delež obnovljivih virov energije, predvsem sončne, se bo v naslednjem desetletju močno povečal. Vendar pa bodo zahtevno delovno okolje v Alžiriji in strogi predpisi omejili prepotrebne tuje naložbe v sektor, zlasti v obnovljive vire energije.

 

Vladni cilji na področju obnovljivih virov energije

Vlada si je zastavila cilj, da bo do leta 2035, 27 % proizvodnje električne energije pridobivala iz obnovljivih virov.

EIU pričakuje, da bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov do leta 2031 dosegla 5,2 % mešanice energetskih virov (z ocenjenih 1,3 % leta 2021), kar predstavlja močno rast, vendar je precej pod vladnim ciljem, pri čemer naj bi gorljiva goriva še vedno predstavljala 94,7 % mešanice.

Ponudba bo še naprej večja od porabe

Naraščajoče prebivalstvo Alžirije bo v prihodnjih letih spodbudilo povpraševanje po električni energiji in povečalo proizvodne zmogljivosti, zaradi česar bo Alžirija še naprej odvisna od ogljikovodikov za proizvodnjo električne energije.

Po napovedih EIU se bo domača poraba električne energije v obdobju 2022–2031 v povprečju povečala za 1,4 % na leto in dosegla 84.740 GWh. Alžirija bo lahko zadostila temu naraščajočemu povpraševanju, zlasti zaradi velikih zalog zemeljskega plina v državi, pri čemer naj bi skupna proizvodnja električne energije do konca leta 2030 dosegla 90.583 GWh, kar zagotavlja stabilno oskrbo z električno energijo.

Alžirija bo veliko vlagala v širitev in nadgradnjo omrežja, da bi zadostila naraščajočemu povpraševanju, predvsem z uvedbo pametnega merjenja in omrežnega sistema ter razširitvijo električnega omrežja, da bi do leta 2030 lahko oskrbovala približno 4,4 mio dodatnih odjemalcev.

Sončna energija - neizkoriščen potencial

Sončna energija trenutno proizvede le približno 1 % električne energije v Alžiriji. Geografska lega in veliko sončnih dni v letu (Alžirija ima več kot 3.900 ur sončne svetlobe letno), predstavljata velik potencial sončne energije, ki pa ostaja premalo izkoriščen.

V skladu z načrtom, ki ga je leta 2020 pripravilo Ministrstvo za energetski prehod in obnovljive vire energije, naj bi se delež sončnih tehnologij v energetski mešanici do leta 2035 povečal na 15 % instalirane električne zmogljivosti (z vmesnim ciljem 4 GW do leta 2024).

S približno 0,7 GW domačih nameščenih zmogljivosti sončne energije leta 2021 je to malo verjeten scenarij v tem časovnem okviru, predvsem zaradi regulativnih in naložbenih omejitev. Kljub temu predstavlja pomemben premik politike k vključevanju proizvodnje obnovljive energije v državno električno omrežje.

Uporaba obnovljivih virov bo srednjeročno ostala premalo izkoriščena, predvsem zaradi stroge regulacije in šibkega zanimanja vlagateljev.
 

Potencial za proizvodnjo zelenega vodika

Alžirija ima glede na velike zaloge zemeljskega plina velik potencial za proizvodnjo zelenega vodika.

Ministerstvo za energetski prehod in obnovljive vire energije je leta 2021 pripravilo načrt, da bi izkoriščanje vodika postalo osrednja strategija pri prehodu države na bolj obnovljive vire energije.

Maja 2022 je Sonatrach, alžirska državna energetska družba, podpisala memorandum o soglasju z italijanskim energetskim podjetjem Eni, da bi pospešila tehnično sodelovanje pri razvoju zelenega vodika.

Zeleni vodik bi na dolgi rok, glede na povezave plinskega omrežja Alžirije z Evropo, ponudil tudi znatne izvozne priložnosti.
 

Največja podjetja na področju energetike v Alžiriji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Societe Algerienne De Production De L Electricite Spe 691,45
Societe Algerienne De Gestion Du Reseau De Transport De Lectricite 381,42
Ste De Distribution De Lelectricite Et De Gaz Dalger 276,38
Compagnie De Lengineering De Lelectricite Et Du Gaz 274,02
Shariket Kahraba Wa Taket Moutadjadida 218,72
Shariket Kahraba Koudiet Eddraouche 178,44
Shariket Kahraba Terga 176,98Vir: Factiva, oktober 2022. 
 


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje