Alžirija

Dajatve v Alžiriji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Alžirijo temeljijo na Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med EU in Alžirijo, ki je bil podpisan aprila 2002 in je začel veljati septembra 2005.

Sporazum določa okvir za odnose med EU in Alžirijo na vseh področjih, vključno s trgovino. Vzajemno liberalizira blagovno menjavo z elementi asimetrije v korist Alžirije. Na podlagi sporazuma je vzpostavljeno območje proste trgovine med EU in Alžirijo, vključno s popolno odpravo carin, razen nekaj preostalih carin, ki jih Alžirija še ni odpravila.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša za družbe, ki opravljajo proizvodne dejavnosti 19 %, za družbe, ki opravljajo določene dejavnosti (gradbeništvo, javne storitve, turizem idr.) znaša 23 %, za vse ostale družbe pa 26 %.

Alternativni minimalni davek znaša 10.000 DA letno.

Alžirska davčna zakonodaja ne vsebuje definicije rezidenta, vendar šteje, da imajo status rezidenta družbe, ustanovljene v Alžiriji in podružnice tujih družb.

Vse družbe, ki ustvarjajo dohodek v Alžiriji, plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Alžiriji. Dohodek, ki ga ustvarijo v tujini, ni obdavčen.

Davčna osnova je neto dobiček podjetij, ustvarjen v Alžiriji. Dividende, ki jih rezidenčna družba izplača rezidenčni družbi so izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno stopnjo, če so sredstva v lasti daljše obdobje, pa se lahko uveljavi 35 % oz. 70 % olajšava. Nekateri kapitalski dobički so iz davčne osnove izvzeti.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za štiri leta, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave določa zakonodaja o tujih investicijah. Med najpomembnejše sodi (ob izpolnjevanju pogojev) oprostitev davka na dohodek in davka na premoženje za obdobje 10 let. Na voljo so tudi spodbude za investicije v posamezne panoge (varstvo okolja, naftna industrija) in regije.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15 %.

Obresti: 10 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša načeloma 10 %. Vendar v skladu z alžirsko zakonodajo kreditni posli s tujino niso dovoljeni (razen v primeru lastniških povezav, v katerih pa zakon prepoveduje zaračunavanje obresti).

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 30 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 30 %.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 30 %
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za storitve tehnične podpore, inženiringa, svetovanja ipd. znaša 30 % od bruto plačila za te storitve.

 

Davek na dodano vrednost (Taxe sur la valeur ajoutée, TVA)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 19 %. Znižana stopnja znaša 9 % in se uporablja za osnovne dobrine ter tam, kjer ni mogoče uveljavljati vstopnega davka (gradbeništvo, internet). Za izvoz velja ničelna stopnja.

Ni vrednostnega praga za registracije za DDV. Načeloma morajo biti zavezanci, ki opravljajo obdavčljive storitve, registrirani za DDV.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Alžirski Davčni zakonik

Davčni sporazumi: Alžirija ima sklenjenih 32 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni podpisan. Alžirija je sicer napovedala, da bo podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), vendar zaenkrat tega ni naredila.

Koristne povezave:


Posodobljeno: december 2022


 

Preberite tudi: