Alžirija

Ustanavljanje družb v Alžiriji

Organizacijske oblike družb

Ustanovitev družbe v popolni tuji lasti v Alžiriji ni mogoča (regle 49-51); alžirski partner mora biti večinski lastnik.

Alžirski zakon o družbah (Code des sociétés) ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Société en nom collectif (SNC)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Société en commandite simple (SCS)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za SNC
Société en commandite par actions (SCA)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio DA 4 ali več ustanoviteljev (najmanj 1 komplementar, ki odgovarja za obveznosti družbe neomejeno in najmanj 3 komanditisti, ki odgovarjajo do višine vloženih sredstev) Družbo vodijo komplementarji
Družba izdaja delnice
Smiselno veljajo pravila za SNC in SA
Société par actions (SA)
(javna) delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 5 mio DA 7 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive, so lahko predmet javne ponudbe
Société par actions (SA)
(nejavna) delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio DA 7 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki ne morejo biti predmet javne ponudbe
Société à responsabilité limitée (SARL)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 100.000 DA 2 do 20 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov
Entreprise unipersonelle à responsabilité limitée (EURL)
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 100.000 DA 1 ustanovitelj;
odgovornost ustanovitelja je omejena na vložena sredstva
Družbo vodi lastnik


Registracijski organ: Narodni registracijski center (Centre National du Registre de Commerce –CNRC)

 

Delniška družba (Société par actions -SA)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi sedem ali več pravnih ali fizičnih oseb, za katere ni predpisan pogoj državljanstva. Zahteva, da mora biti alžirski partner večinski lastnik (regle 49-51), je bila leta 2016 odpravljena.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 5 mio DA, če družba javno ponuja delnice na trgu (javna delniška družba) oziroma 1 mio DA, če z delnicami ne trguje javno (nejavna delniška družba).

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Vložki v delu in storitvah niso dovoljeni.

Ob registraciji morajo biti vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 25%, ostalo pa v roku 5 let. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti.

Zakon določa, da v lahko v primeru, da kapital SA več kot eno leto ne doseže minimalnega kapitala, vsaka zainteresirana oseba zahteva izbris družbe.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava (conseil d’administration), ki ima od 3 do 12 članov. Predsednik uprave in generalni direktor sta lahko tuja državljana. Skupščina delničarjev se sklicuje letno.
 
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Société à responsabilité limitée-SARL)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi 1 do 20 pravnih ali fizičnih oseb, za katere ni predpisan pogoj državljanstva. Zahteva, da mora biti alžirski partner večinski lastnik (regle 49-51), je bila leta 2016 odpravljena.
Družba z omejeno odgovornostjo je lahko večosebna (Société à responsabilité limitée -SARL) ali enoosebna (Entreprise unipersonelle à responsabilité limitée –EURL). Osnovne zahteve so enake za obe obliki.
Kapital
Najnižji osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo je 100.000 AD. Lahko je v obliki denarnih sredstev, stvarnih vložkov ali dela.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže (parts sociales). Najnižja vrednost deleža je lahko 1.000 DA. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev (razen družinskim članom) je mogoč samo, če to potrdi kvalificirana večina glasov na skupščini (tri četrtine).

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Ni potrebno, da je direktor družbenik družbe. Direktor je lahko tujec. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Alžiriji: Société à responsabilité limitée -SARL
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Algiers
 

  Korak Trajanje Stroški
1 Preverjanje imena družbe in pridobitev potrdila o ustreznosti imena pri Trgovinskem registru
(Centre National du Registre du Commerce - CNRC)

Vlagatelj v vlogi navede 4 predlagana imena družbe. CNRC preveri ustreznost in razpoložljivost imena in izda potrdilo.
Razpoložljivost imena je mogoče preveriti tudi on-line na portalu CNRC.
1 dan 800 DA
2 Depozit osnovnega kapitala pri notarju
Notar izda potrdilo o depozitu.
1 dan brezplačno
3 Pridobitev rojstnega lista poslovodje za notarsko overitev
Če je poslovodja alžirski državljan, izda rojstni list občinski urad
1 dan brezplačno
4 Notarska overitev statuta družbe, podpisov poslovodij in najemne pogodbe poslovnih prostorov,
v katerih ima družba sedež

Takse določa Dekret 08-243 glede na višino kapitala:
- 5% za družbe s kapitalom do 200.000 DA,
- 1% za družbe s kapitalom do 300,000 DA,
- 0.7% za družbe s kapitalom do 400,000 DA,
- 0.6% za družbe s kapitalom do 500,000 DA,
- 0.5% za družbe s kapitalom 1 mio DA in več.
5 dni Strošek je odvisen od višine osnovnega kapitala
5 Objava statuta družbe v uradnem listu (BOAL)
Objavo je mogoče opraviti s pomočjo notarja prek CNRC.
Strošek objave znaša 3.055 DA na stran. Objava mora biti v francoščini in arabščini (2 strani).
on-line postopek 6.110 DA
6 Vloga za registracijo družbe pri CRNC v roku 2 mesecev od konstituiranja družbe
Registracijska taksa je odvisna od višine osnovnega kapitala (9.472 DA za predpisani minimalni osnovni kapital).
2 dni 9.472 DA
7 Plačilo upravnih taks
Plačilo taks pri davčni upravi in CNRC.
hkrati s prejšnjim postopkom 4.000 DA
8 Prijava na davčnem uradu
Družba se mora na krajevno pristojnem davčnem uradu registrirati za davek na dohodek podjetij (Impôt sur les bénéfices des personnes morales ou des sociétés, IBS), dohodnino (Impôt sur le revenu global des personnes physiques, IRG) in za davek na dodano vrednost (Taxe sur la valeur ajoutée, TVA).
Davčni urad v roku 2-5 dni izda potrdilo o registraciji in davčno kartico.
do 5 dni brezplačno
9 Prijava v sistem zavarovanja CNAS (Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés) 1 dan brezplačno
10 Prijava v sistem zavarovanja CASNOS (Caisse nationale de sécurité sociale des non salariés) 1 dan brezplačno
11 Izdelava žiga podjetja 2 dni 1.800 DA
12 Prijava poslovnih knjig na sodišču
Računovodske knjige (skupaj 4) morajo biti prijavljene na sodišču, kjer jih pred začetkom poslovanja žigosajo.
1 dan 8.000 DA

Vir: Svetovna banka 2019, ANDI 2019

 

Koristne povezave:Posodobljeno: 10.10.2019