Alžirija

Ustanavljanje družb v Alžiriji

Organizacijske oblike družb

Ustanovitev družbe v popolni tuji lasti v Alžiriji do leta 2020 ni bila mogoča (regle 49-51); večinski lastnik je moral biti alžirski partner. S spremembo finančne zakonodaje iz leta 2020 je bilo to pravilo omejeno na strateške sektorje, določene z zakonom.

Alžirski zakon o družbah (Code des sociétés) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Société en nom collectif (SNC)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Société en commandite simple (SCS)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za SNC.
Société en commandite par actions (SCA)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio DA. 4 ali več ustanoviteljev (najmanj 1 komplementar, ki odgovarja za obveznosti družbe neomejeno in najmanj 3 komanditisti, ki odgovarjajo do višine vloženih sredstev). Družbo vodijo komplementarji.
Družba izdaja delnice.
Smiselno veljajo pravila za SNC in SA.
Société par actions (SA)
(javna) delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 5 mio DA. 7 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive, so lahko predmet javne ponudbe.
Société par actions (SA)
(nejavna) delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio DA. 7 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki ne morejo biti predmet javne ponudbe.
Société à responsabilité limitée (SARL)
družba z omejeno odgovornostjo
Znesek osnovnega kapitala določa ustanovni akt. 2 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov
Entreprise unipersonelle à responsabilité limitée (EURL)
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Znesek osnovnega kapitala določa ustanovni akt. 1 ustanovitelj;
odgovornost ustanovitelja je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodi lastnik.

Registracijski organ: Narodni registracijski center (Centre National du Registre de Commerce – CNRC)

 

Delniška družba (Société par actions -SA)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi sedem ali več pravnih ali fizičnih oseb, za katere ni predpisan pogoj državljanstva. Zahteva, da mora biti alžirski partner večinski lastnik (regle 49-51), je bila leta 2020 omejena izključno na določene strateške sektorje.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 5 mio DA, če družba javno ponuja delnice na trgu (javna delniška družba) oziroma 1 mio DA, če z delnicami ne trguje javno (nejavna delniška družba).

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Vložki v delu in storitvah niso dovoljeni.

Ob registraciji morajo biti vložki v denarju vplačani najmanj v višini 25%, ostalo pa v roku 5 let. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti.

Zakon določa, da v lahko v primeru, da kapital SA več kot eno leto ne doseže minimalnega kapitala, vsaka zainteresirana oseba zahteva izbris družbe.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava (conseil d’administration), v katerega skupščina delničarjev izvoli od 3 do 12 članov (enotirni sistem) ali pa direktorij, ki ga imenuje nadzorni svet, izvoljen na skupščini delničarjev (dvotirni sistem). Predsednik uprave in generalni direktor sta lahko tuja državljana.

Skupščina delničarjev se sklicuje letno.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Société à responsabilité limitée-SARL)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi 1 do 50 pravnih ali fizičnih oseb, za katere ni predpisan pogoj državljanstva. Splošna zahteva, da mora imeti alžirski partner večinski delež v družbi (regle 49-51), je bila leta 2022 odpravljena; to pravilo zdaj velja le za družbe v določenih strateških sektorjih.

Družba z omejeno odgovornostjo je lahko večosebna (Société à responsabilité limitée - SARL) ali enoosebna (Entreprise unipersonelle à responsabilité limitée – EURL). Osnovne zahteve so enake za obe obliki.

Kapital
Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo je določen v ustanovitvenem aktu družbe. Vložki v družbo so lahko v obliki denarnih sredstev, stvarnih vložkov ali dela (vložek v delu ni sestavni del osnovnega kapitala). Medtem ko je ob ustanovitvi treba vplačati najmanj 20% zneska denarnih vložkov, morajo biti stvarni vložki izročeni družbi v celoti.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže (parts sociales). Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev (razen družinskim članom) je mogoč samo, če to potrdi kvalificirana večina glasov na skupščini (tri četrtine).

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Ni potrebno, da je direktor družbenik družbe. Direktor je lahko tujec. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Alžiriji: Société à responsabilité limitée -SARL
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Algiers
 

  Korak Trajanje Stroški
1 Preverjanje imena družbe in pridobitev potrdila o ustreznosti imena pri Trgovinskem registru
(Centre National du Registre du Commerce - CNRC)

Vlagatelj v vlogi navede 4 predlagana imena družbe. CNRC preveri ustreznost in razpoložljivost imena in izda potrdilo.
Razpoložljivost imena je mogoče preveriti tudi on-line na portalu CNRC.
1 dan 490 DA
2 Depozit osnovnega kapitala pri notarju
Notar izda potrdilo o depozitu.
1 dan Po tarifi
3 Notarska overitev statuta družbe, podpisov poslovodij in najemne pogodbe poslovnih prostorov,
v katerih ima družba sedež
5 dni Po tarifi; strošek je odvisen od višine osnovnega kapitala
5 Objava statuta družbe v uradnem listu (BOAL)
Objavo je mogoče opraviti s pomočjo notarja prek CNRC.
Objava mora biti v francoščini in arabščini (2 strani).
on-line postopek 8.000 DA
6 Vloga za registracijo družbe pri CRNC v roku 2 mesecev od konstituiranja družbe
Registracijska taksa je odvisna od višine osnovnega kapitala.
2 dni strošek je odvisen od višine osnovnega kapitala
7 Plačilo upravnih taks
Plačilo taks pri davčni upravi in CNRC.
hkrati s prejšnjim postopkom 4.000 DA
8 Prijava na davčnem uradu
Družba se mora na krajevno pristojnem davčnem uradu registrirati za davek na dohodek podjetij (Impôt sur les bénéfices des personnes morales ou des sociétés, IBS), dohodnino (Impôt sur le revenu global des personnes physiques, IRG) in za davek na dodano vrednost (Taxe sur la valeur ajoutée, TVA).
Davčni urad v roku 2-5 dni izda potrdilo o registraciji in davčno kartico.
do 5 dni brezplačno
9 Prijava v sistem zavarovanja CNAS (Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés) 1 dan brezplačno
10 Prijava v sistem zavarovanja CASNOS (Caisse nationale de sécurité sociale des non salariés) 1 dan brezplačno


Vir: AAIPI 2022


Koristne povezave:
 

  • Alžirska agencija za spodbujanje naložb: AAPI (L’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement)
  • Enotno okence: AAPI

Prehodno obdobje: 22. julija 2022 je bil v Alžiriji sprejet nov Zakon o spodbujanju investicij, ki je vzpostavil nov režim obravnave tujih naložb in poenostavil postopek ustanavljanja podjetij v delni in popolni tuji lasti.

Agencija za promocijo tujih naložb: (L’Agence Nationale de Developpement de l'Investissement – ANDI) je bila preimenovana v Alžirsko agencijo za spodbujanje naložb (L’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement –AAPI) in ima odslej večja pooblastila.

V okviru agencije bodo vzpostavljene enotne točke »vse na enem mestu« (one-stop-shops), in sicer :

  • enotna točka »vse na enem mestu« za velike projekte in za tuje ter mešane naložbe;
  • decentralizirane enotne točke vse na enem mestu za ostale naložbe.

Enotna točka »vse na enem mestu« za velike projekte in tuje ter mešane naložbe je v skladu z zakonom edini kontakt za podporo pri izvajanju vseh korakov za realizacijo tujih naložb, vključno z ustanavljanjem podjetij v tuji in mešani lasti. Med drugim enotna točka skrbi za:

  • izvajanje investicijskih projektov;
  • izdajo odločb, dovoljenj in vseh dokumentov v zvezi z izvajanjem dejavnosti v zvezi z investicijskim projektom;
  • pridobivanje zemljišč za naložbe;
  • spremljanje zavez vlagatelja.


Agencija upravlja digitalno platformo za vlagatelje, ki zagotavlja vse potrebne informacije o naložbenih priložnostih, razpoložljivosti zemljišč, spodbudah in povezanih postopkih.

Digitalna platforma je povezana z informacijskimi sistemi relevantnih organov in ustanov in omogoča dematerializacijo vseh postopkov ter on-line dokončanje vseh formalnosti v zvezi z investicijo. Hkrati je instrument za usmerjanje, podporo in spremljanje naložb od njihove registracije in med delovanjem.


Posodobljeno: december 2022Preberite tudi: