Belgija

Dajatve v Belgiji


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Belgija je članica EU.
 

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dohodek podjetij (impôt des sociétés / vennootschapsbelasting) znaša 25%.

Za mala in srednja podjetja (MSP) znaša davčna stopnja za prvih 100.000 EUR dohodka 20% (pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje za MSP v skladu s pravom družb, niso v več kot 50% lasti drugih podjetij in vsaj enemu od svojih vodstvenih delavcev plačajo vsaj 45.000 EUR letno oziroma najmanj znesek, ki je enak obdavčljivemu dobičku družbe).

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Belgiji registriran sedež ali center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Belgiji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Belgiji. V nekaterih primerih so lahko nerezidenti, ki v Belgiji nimajo PE, toda ustvarjajo dohodek v Belgiji, obdavčeni z 16,5% davkom po odbitku (razen če je stopnja znižana na podlagi davčnega sporazuma).

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (10% ali 2,5 mio EUR udeležbe v kapitalu družbe, neprekinjeno lastništvo vsaj 1 leto idr.).

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Kapitalski dobički iz prodaje kapitalskih deležev so lahko izvzeti iz davčne osnove (ob izpolnjevanju enakih pogojev, kot velja za dividende), za kapitalske dobičke, ki nastanejo iz prodaje delnic, ki so bile v lasti več kot 1 leto, pa velja znižana davčna stopnja, ki znaša z davčnim pribitkom vred 25,5%.

Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej (razen nekaterih izgub), prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: režim NID, olajšave na področju R&D, olajšave za MSP za naložbe v višini do 25%, spodbude za naložbe v zeleni transport idr.

 

Davek po odbitku

Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača rezidentom in nerezidentom, znaša 30% oz. ob izpolnjevanju nekaterih pogojev 20% ali 15%. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko, če izpolnjujejo pogoje (10% ali 2,5 mio EUR udeležbe v kapitalu družbe in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 5/99), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 30%, 15%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 30% (15% za obresti od državnih obveznic). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 5/99), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% obresti (nekatere obresti, npr. od komercialnih terjatev, so davka oproščene).

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 30%, 15%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine (patenti, zaščitne znamke, oblike ali modeli, načrti, postopki, know-how...) nerezidentom znaša 30%, za plačila iz naslova avtorskih pravic pa 15%.

Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 5/99), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0%, 16,5%
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku. V nekaterih primerih, ko prejemnik ne more dokazati, da je bil dohodek efektivno obdavčen njegovi državi rezidentstva, je izplačilo lahko predmet 16,5% davka po odbitku.

 

Davek na dodano vrednost (Taxe sur la valeur ajoutée/Belasting over de toegevoegde waarde, TVA/BTW)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 21%. Znižane stopnje znašajo 12% in 6%. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: prag za obvezno registracijo ni določen, razen v primeru distančne prodaje, kjer se morajo registrirati družbe, katerih letni promet presega 35.000 EUR.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Belgija ima sklenjenih prek 90 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 5/99).

Belgija je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 26. 6. 2019.

MLI je za Belgijo začel veljati 1.10. 2019 in se bo začel uporabljati v letu 2020. Od začetka uporabe MLI (od 1. 1. 2020 za davke po odbitku in od 1. 4. 2020 za druge davke) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

 

Koristne povezave:


Posodobljeno: avgust 2022
 

Preberite tudi: