Belgija

Dajatve v Belgiji


Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Belgija je članica EU.

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dohodek podjetij (impôt des sociétés/vennootschapsbelasting) je 33 %, povečana za 3 % dodatno dajatev, tako da znaša efektivna stopnja davka na dohodek podjetja 33,99 %.
Tako za rezidenčne kot tudi za nerezidenčne družbe velja režim NID (Notion Interest Deduction), s katerim lahko velika podjetja davčno stopnjo znižajo za 1,331 %, srednja in mala pa za 1,631 %.
Male in srednje družbe z letnim prometom pod 322.500 EUR, ki izpolnjujejo nekatere pogoje (struktura lastniškega kapitala idr.) so obdavčene s progresivnimi nižjimi davčnimi stopnjami.
Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo v Belgiji stalno poslovno enoto, registriran sedež ali center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Belgiji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Belgiji.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so 95 % izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10 % kapitalska udeležba idr.); preostalih 5 % pa je vključenih v davčno osnovo davka na dohodek. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Če so sredstva v lasti daljše obdobje, velja znižana davčna stopnja (25,57 %), če pa so izpolnjeni nekateri pogoji so iz davčne osnove izvzeti.
Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej (razen nekaterih izgub), prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: režim NID, olajšave na področju R&D idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 30 %, 15 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 30 % oz. ob izpolnjevanju nekaterih pogojev 15 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 5/99), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 30 %, 15 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 30 % (15 % za obresti od državnih obveznic). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 5/99), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % obresti (nekatere obresti, npr. od komercialnih terjatev, so davka oproščene). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 30 %, 15 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine (patenti, zaščitne znamke, oblike ali modeli, načrti, postopki, know-how...) nerezidentom znaša 30 %, za plačila iz naslova avtorskih pravic pa 15 %.
Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 5/99), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0 %, 16, 5 %
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku. V nekaterih primerih, ko prejemnik ne more dokazati, da je bil davek plačan v tujini, je izplačilo lahko predmet 16,5 % davka po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (Taxe sur la valeur ajoutée/Belasting over de toegevoegde waarde, TVA/BTW)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 21 %. Znižane stopnje znašajo 12 % in 6 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: prag za obvezno registracijo ni določen, razen v primeru distančne prodaje, kjer se morajo registrirati družbe, katerih letni promet presega 35.000 EUR.


Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Belgija ima sklenjenih prek 90 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 5/99).

 

Koristne povezave: