Brazilija

Dajatve v Braziliji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Z Brazilijo EU nima sklenjenega sporazuma o prosti trgovini. V teku so pogajanja o prostem sporazumu v okviru Mercosur.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij (IRPJ) znaša 15 %, družbe, katerih letni promet presega 240.000 BLR pa plačujejo še 10 % dodatni davek. Poleg tega plačujejo družbe še 9 % socialni prispevek na dobiček (finančne ustanove 20 %), tako da je dejanska davčna stopnja davka na dohodek podjetij ustrezno višja.
Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Braziliji) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Braziliji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega skozi prodajne aktivnosti v Braziliji vključno z dohodki, realiziranimi prek rezidenčnega zastopnika.

Davčna osnova je dohodek družbe, zmanjšan za priznane odhodke (lucro real), družbe, ki izpolnjujejo pogoje, pa lahko plačujejo davek tudi pavšalno (lucro persumido). Male družbe z letnim prometom do 3,6 mio BLR lahko poslujejo pod poenostavljenim davčnim režimom.
Dividende, prejete od brazilske družbe niso vključene v davčno osnovo. Ostale dividende in kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo.
Izgube iz poslovanja se lahko ob izpolnjevanju pogojev prenesejo naprej neomejeno. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: olajšave in spodbude za R&D projekte, olajšave za naložbe v osnovna sredstva, infrastrukturo in ladjedelništvo, spodbude za izvozno dejavnost in različne lokalne spodbude v regijah.
 

Davek po odbitku

Dividende: Ni davka po odbitku.
 
Obresti:
15 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15 % (25 %, če je izplačilo rezidentu davčne oaze).
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 15 % (25 %, če je izplačilo rezidentu davčne oaze).
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: Davek po odbitku iz naslova plačila podpornih tehničnih storitev nerezidentom znaša 15 % (25 %, če je izplačilo rezidentu davčne oaze).
 

Davek na dodano vrednost

Federalni davek na dodano vrednost (IPI) se plačuje za večino dobave blaga in storitev. Izvoz ni obdavčen. Standardna stopnja je za večino blaga 20 %. Državni davek na dodano vrednost (ICMS) se plačuje na ravni držav in znaša od 4 % do 25 %.
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zvezna ustava 1988, Zvezni davčni zakonik 1966 s spremembami
Davčni sporazumi: Brazilija ima sklenjenih 32 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.


Koristne povezave: