Brazilija

Dajatve v Braziliji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Z Brazilijo EU nima sklenjenega sporazuma o prosti trgovini. V teku so pogajanja o prostem sporazumu v okviru Mercosur, ki bi spodbudil trgovinsko povezovanje med EU in državami Mercosurja in ustvaril nove priložnosti za trgovino in naložbe z EU z odpravo tarifnih in netarifnih ovir za trgovino in neposredne tuje naložbe.


Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij (IRPJ) znaša 15%.

Družbe, katerih letni promet presega 240.000 BLR, plačujejo dodatni davek višini 10% in socialni prispevek na dobiček v višini 9% (finančne ustanove 20%, zavarovalnice in borzno posredniške družbe 15%), tako da je dejanska davčna stopnja davka na dohodek podjetij ustrezno višja.

Brazilija se je sicer pozitivno opredelila glede uvedbe pravil minimalne davčne stopnje, znane kot GLOBE ali Steber 2, določene v okviru mednarodne davčne reforme OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička, ki ima za cilj zagotavljanje globalne najnižje davčne stopnje v višini najmanj 15% za večnacionalne skupine in velike domače skupine z letnim konsolidiranim prihodkom nad 750 mio EUR, vendar ni določila časovnega okvira za izvajanje pravil.

Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Braziliji) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Braziliji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega skozi prodajne aktivnosti v Braziliji vključno z dohodki, realiziranimi prek rezidenčnega zastopnika.

Davčna osnova je dohodek družbe, zmanjšan za priznane odhodke (lucro real), družbe, ki izpolnjujejo pogoje, pa lahko plačujejo davek tudi pavšalno (lucro persumido). Male družbe z letnim prometom do 4,8 mio BLR lahko poslujejo pod poenostavljenim davčnim režimom.

Dividende, prejete od brazilske družbe niso vključene v davčno osnovo. Ostale dividende so praviloma vključene v davčno osnovo.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Kapitalski dobički nerezidentov so obdavčeni s progresivno davčno stopnjo v višini od 15% do 22,5%. Za nekatere kapitalske dobičke iz portfolio naložb veljajo nižje stopnje ali pa so davka oproščeni.
Izgube iz poslovanja se lahko ob izpolnjevanju pogojev prenesejo naprej neomejeno. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: olajšave in spodbude za R&D projekte v višini 60% do 100% vednosti naložbe, olajšave za naložbe v osnovna sredstva, infrastrukturo in ladjedelništvo, spodbude za izvozno dejavnost in različne lokalne spodbude v regijah.
 

Davek po odbitku

Dividende: Ni davka po odbitku.

Obresti: 15% do 22,5%

Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša od 15% do 22,5% (25%, če je izplačilo rezidentu davčne oaze).

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15%

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidentom znaša 15% (25%, če je izplačilo rezidentu davčne oaze). Od 1. januarja 2024 veljajo nova pravila, skladna s smernicami OECD, ki odpravljajo nekatere omejitve pri prenosu licenčnin v tujino.

Plačila podpornih tehničnih storitev: Davek po odbitku iz naslova plačila podpornih tehničnih storitev nerezidentom znaša 15% (25%, če je izplačilo rezidentu davčne oaze). Od 1. januarja 2024 veljajo nova pravila, skladna s smernicami OECD, ki odpravljajo nekatere omejitve pri izplačilu plačil podpornih tehničnih storitev v tujino.

Prometni davek in davek na dodano vrednost

Federalni prometni davek (IPI) se plačuje za večino dobave blaga in storitev, vključno z uvozom. Standardna stopnja je za večino blaga 20%. Izvoz ni obdavčen.

Davek na dodano vrednost (ICMS) se plačuje na ravni zveznih držav. Davčne stopnje znašajo, odvisno od države, od 4% do 25%.
Občinski prometni davek (ISS) se plačuje na ravni občin za nekatere dobave, ki niso zajete s federalnim prometnim davkom (IPI) in znaša od 2% do 5%.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zvezni davčni zakonik 1966 s spremembami

Davčni sporazumi: Brazilija ima sklenjenih 38 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.

Brazilija zaenkrat ni podpisala večstranske konvencije za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (multilateralni instrument - MLI).


Koristne povezave:
Posodeobljeno: maj 2024


 

Preberite tudi: