Črna gora

Dajatve v Črni gori

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Črno goro temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Črno goro in EU. Na osnovi sporazuma se postopoma vzpostavlja prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Črno goro.
Do 31. 12. 2020 se za vse države zahodnega Balkana uporablja tudi avtonomni režim, ki določa ugodnejši režim pri uvozu blaga s poreklom iz teh držav v EU (pomembno predvsem pri uvozu proizvodov iz poglavij 7 in 8 kombinirane nomenklature). V obravnavi je predlog, da se režim podaljša do leta 2025.

 
Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij


Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 9%.

Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Črni gori ali ki so dejansko upravljane ali nadzorovane iz Črne gore) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Črni gori in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Črni gori.

Davčna osnova je računovodski dobiček družbe, ki je prilagojen za davčne namene z davčno priznanimi odhodki, oproščenimi prihodki, amortizacijo idr.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo davka na dohodek podjetij in so obdavčeni z 9% stopnjo.

Dividende, izplačane med rezidenčnimi družbami, so izvzete iz davčne osnove davka na dohodek podjetij in so obdavčene z 9% davkom po odbitku. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme iz tujine so vključene v davčno osnovo, vendar je mogoče uveljavljati odbitek tujega davka.
Neto izgube iz poslovanja, vključno s kapitalskimi izgubami, se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo dejavnostjo na nerazvitih področjih države (izjema so kmetijstvo, transport, ladjedelništvo, jeklarstvo in ribolov) so 8 let oproščena davkov.

Davek po dobitku


Dividende: 9%
Dividende, ki jih domača družba plača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 9% davkom po odbitku. Enako so obdavčene tudi dividende, ki jih domača družba izplača rezidentom.
V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev (25% kapitalska udeležba) uveljavljajo znižane stopnje, ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 9%
Obresti, ki jih domača družba plača nerezidenčni družbi, so obdavčene z 9% davkom po odbitku (za izplačila fizičnim osebam je davčna stopnja 5%). Sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) sicer ureja tudi obresti, ker pa ne določa bolj ugodnega režima, se uporabljajo standardne stopnje. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila za pravice intelektualne in industrijske lastnine: 9%
Licenčnine in avtorski honorarji, plačane nerezidentu, so obdavčeni z 9% davkom po odbitku. Na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 30/03 lahko slovenska podjetja uveljavijo znižanje ali oprostitev za plačila pravic, povezanih z umetniškimi ali znanstvenimi deli (v skladu s sporazumom davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska takih plačil). Za plačila, ki izhajajo iz pravic industrijske lastnine (patenti, blagovne znamke, vzorci in modeli, načrti, tajne formule ali postopki, pravica do uporabe industrijske, komercialne ali znanstvene opreme, informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah) pa sporazum določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska, zato z njim ni mogoče uveljavljati ugodnejših davčnih stopenj. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka v Sloveniji.

Davek po odbitku za storitve plačane nerezidenti družbi (tržne raziskave, svetovanje, revizije) znaša  9%. Na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 30/03 lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka v Črni gori.
 

Davek na dodano vrednost (Porezu na dodatu vrijednost  – PDV)


Pri dobavi blaga in storitev in pri uvozu se plača DDV. Standardna stopnja je 21 %, znižana stopnja je 7% in se uporablja za hrano, zdravila in ortopedske pripomočke, javni prevoz, knjige idr. Od 4. avgusta 2020 do 31. avgusta 2021 velja tudi za turistične apartmane in nekatere brezalkoholne pijače. Nekatere dobave (finančne storitve, prodaja zemljišč idr.) so davka oproščene.

Podjetja in posamezniki, ki imajo letni prihodek preko 18.000 EUR, se morajo registrirati kot zavezanci za DDV.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost in drugi predpisi.

Davčni sporazumi: Po osamosvojitvi je Črna gora z nekaterimi državami podpisala nekatere nove davčne sporazume, o drugih pa še potekajo pogajanja. Do sklenitve novih sporazumov uporablja Črna gora davčne sporazume, ki so bili sklenjeni v nekdanji Jugoslaviji in državni zvezi Srbije in Črne gore, med njimi tudi sporazum s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 30/03).


Več informacij:


Posodobljeno: 10.11.2020