Črna gora

Dajatve v Črni gori

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Črno goro temeljijo na Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Črno goro in EU. Na osnovi sporazuma se postopoma vzpostavlja prostotrgovinsko območje med državami članicami EU in Črno goro.

Za Črno goro in druge države zahodnega Balkana se uporablja pri uvozu blaga s poreklom iz teh držav v EU avtonomni preferencialni režim in tarifne kvote, ki jih določa Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (zadnjič spremenjena leta 2020). Izjemni trgovinski ukrepi se uporabljajo do 31. decembra 2025.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij


Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša odvisno od davčne osnove 9%, 12% ali 15%.

Rezidenti (družbe, ki so registrirane v Črni gori ali ki so dejansko upravljane ali nadzorovane iz Črne gore) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Črni gori in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Črni gori.

Davčna osnova je računovodski dobiček družbe, ki je prilagojen za davčne namene z davčno priznanimi odhodki, oproščenimi prihodki, amortizacijo idr.

V veljavi so progresivne davčne stopnje, in sicer:
  • za družbe do 100.000 EUR davčne osnove velja 9% davčna stopnja;
  • za družbe, ki imajo od 100.000 EUR do 1,5 milijona EUR davčne osnove velja 12% davčna stopnja;
  • za družbe, katerih davčna osnova presega 1,5 milijona velja 15% davčna stopnja, poleg tega morajo plačati še dodatni pavšalni davek v višini 177.000 EUR.
Kapitalski dobički rezidenčnih družb so vključeni v davčno osnovo davka na dohodek podjetij in obdavčeni s standardno davčno stopnjo, kapitalski dobički nerezidenčnih družb, ki jih prejmejo od rezidenčnih družb, pa so iz davčne osnove izvzeti in so obdavčeni s 15% davkom po odbitku.

Dividende, ki jih izplačajo rezidenčne družbe rezidenčnim in nerezidenčnim družbam so izvzete iz davčne osnove in so obdavčene s 15% davkom po odbitku. Dividende, prejete iz tujine, so vključene v davčno osnovo davka na dohodek podjetij in obdavčene s standardno davčno stopnjo.

Neto izgube iz poslovanja, vključno s kapitalskimi izgubami, se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave: Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo dejavnostjo na nerazvitih področjih države (izjema so kmetijstvo, transport, ladjedelništvo, jeklarstvo in ribolov) so 8 let oproščena davkov do skupne višine 200.000 EUR.

Davek po dobitku


Dividende: 15%

Dividende, ki jih domača družba plača nerezidenčni družbi, so obdavčene s 15% davkom po odbitku. Enako so obdavčene tudi dividende, ki jih domača družba izplača rezidentom.

V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev (25% kapitalska udeležba) uveljavljajo znižane stopnje, ta določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Dividende, prejete iz držav, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami, so od leta 2023 obdavčene s 30% davkom po odbitku.

Obresti: 15%

Obresti, ki jih domača družba plača nerezidenčni družbi, so obdavčene s 15% davkom po odbitku. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 30/03) ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska obresti, lahko slovenska podjetja uveljavijo znižane stopnje. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
Obresti, prejete iz držav, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami, so od leta 2023 obdavčene s 30% davkom po odbitku.
 
Plačila za pravice intelektualne in industrijske lastnine: 15%

Licenčnine in avtorski honorarji, plačane nerezidentu, so obdavčeni s 15% davkom po odbitku. Na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 30/03 lahko slovenska podjetja uveljavijo znižanje ali oprostitev za plačila pravic, povezanih z umetniškimi ali znanstvenimi deli (v skladu s sporazumom davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska takih plačil).

Za plačila, ki izhajajo iz pravic industrijske lastnine (patenti, blagovne znamke, vzorci in modeli, načrti, tajne formule ali postopki, pravica do uporabe industrijske, komercialne ali znanstvene opreme, informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah) pa sporazum določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska, zato z njim ni mogoče uveljavljati ugodnejših davčnih stopenj. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka v Sloveniji.

Davek po odbitku za storitve plačane nerezidenti družbi (tržne raziskave, svetovanje, revizije) znaša 15%. Na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 30/03 lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka v Črni gori.

Plačila za pravice intelektualne in industrijske lastnine, prejeta iz držav, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami, so od leta 2023 obdavčene s 30% davkom po odbitku.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 15%

Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, velja 15% davek po odbitku.

Na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 30/03 lahko slovenska podjetja uveljavijo znižanje ali oprostitev za plačila storitev tehnične podpore.

Plačila storitev tehnične podpore, prejeta iz držav, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami, so od leta 2023 obdavčene s 30% davkom po odbitku.

 

Davek na dodano vrednost (Porezu na dodatu vrijednost  – PDV)

Pri dobavi blaga in storitev in pri uvozu se plača DDV. Standardna stopnja je 21%, znižana stopnja je 7% in se uporablja za hrano, zdravila in ortopedske pripomočke, javni prevoz, knjige idr.. Nekatere dobave (izvoz, finančne storitve, prodaja zemljišč idr.) so davka oproščene.
Podjetja in posamezniki, ki imajo letni prihodek preko 30.000 EUR, se morajo registrirati kot zavezanci za DDV.

Za podjetja relevantni davčni predpisi:


Davčni sporazumi: Črna gora uporablja 43 davčnih sporazumov. Po osamosvojitvi je Črna gora z nekaterimi državami podpisala nekatere nove davčne sporazume, o drugih pa še potekajo pogajanja. Do sklenitve novih sporazumov uporablja Črna gora davčne sporazume, ki so bili sklenjeni v nekdanji Jugoslaviji in državni zvezi Srbije in Črne gore, med njimi tudi sporazum s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 30/03).

Več informacij:

Posodobljeno: november 2023

 

Poglejte si tudi: