Črna gora

Ustanavljanje družb v Črni gori

Organizacijske oblike družb

Črnogorski Zakon o gospodarskih družbah ureja naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Ortačko društvo /ortakluk (OD)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
 
Komanditno društvo (KD)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
Akcionarsko društvo (AD)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

Registracijski organ: CRPS
Agencija za promocijo tujih naložb: MIPA
 

Delniška družba (Akcionarsko društvo - AD)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.
Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR. Družba se lahko ustanovi sočasno (simultano) ali postopno. Vložki so lahko denarni in stvarni.
Družba izdaja delnice v nematerializirani obliki. Delnice so imenske in so vpisane v register Centralne Depozitarne Agencije (CDA). Začetna in tržna vrednost delnic je izražena v evrih. Delnice so lahko navadne in prednostne.
Družba lahko izdaja tudi obveznice s fiksnim donosom. Obveznice so zamenljive v delnice.
Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja AD. Skupščina imenuje upravo, določa smernice za upravljanje družbe, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družbe itd. Skupščina se mora sestati vsaj enkrat letno. Statusne odločitve se sprejemajo s tričetrtinsko večino, medtem ko je za večino odločitev zadostna navadna večina.
Svet direktorjev (odbor direktora) je obvezno kolektivno telo, ki ga vodi predsednik. Število članov določa statut; biti mora neparno in ne manjše od 3. Član sveta direktorjev ne more biti revizor družbe ali izvršni direktor družbe (razen v enoosebni AD). Ni omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča uprave.
Izvršni direktor in sekretar sta obvezna organa AD; funkciji lahko opravlja ista oseba.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Društvo sa ograničenom odgovornošću - DOO)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več (do 30) ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.
Kapital
Osnovni kapital družbe določa družbena pogodba (statut), minimalni osnovni kapital znaša 1 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Minimalna vrednost deleža je 1 EUR. Prenos deležev je omejen; omejitve prenosa določa ustanovni akt.
Organi upravljanja
Skupščina družbenikov (skupština) ni obvezen organ DOO. Družbeniki uredijo medsebojna razmerja pri upravljanju družbe s statutom ali medsebojno pogodbo in odločajo sorazmerno s svojim vložkom v družbo.
Izvršni direktor je obvezen organ DOO. Imenujejo ga družbeniki na način, ki ga določa statut in določijo njegovo plačo. Zakon ne ureja njegovih pooblastil, določijo jih družbeniki.
Svet direktorjev ni obvezen.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Črni gori


Društvo sa ogranićenom odgovornošću (d.o.o.)
Osnovni kapital: 1 EUR
Sedež: Podgorica
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Overitev akta o ustanovitvi pri notarju ali na sodišču
Ustanovitelji pri notarju ali na krajevno pristojnem sodišču overijo akt o ustanovitvi družbe (ugovor o osnivanju DOO ali odluka o osnivanju DOO) .
1 dan 21 EUR
2 Elektronski vpis v Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) pri Davčni upravi, pridobitev PIB številke in DDV številke ter carinske številke
Družbo je mogoče registrirati on-line na spletni strani e-uprave, ker pa sistem ne podpira elektronskega podpisa, morajo biti vsi dokumenti kljub temu notarsko overjeni in predloženi v fizični obliki. Vloga za vpis v register se vloži na obrazcu PS01.
V enotnem postopku se opravijo naslednji koraki:
  • družba se vpiše v centralni register družb CRPS;
  • družbi se dodeli identifikacijska davčna številka PIB;
  • družbi se dodelita številka za DDV in carinska številka.
Sklep o registraciji družbe se objavi v uradnem listu.
5 dni 10 EUR (strošek registracije) + 12 EUR  (strošek objave)
3 Izdelava žiga družbe
Čeprav zakon ne zahteva več, da mora družba poslovati z žigom, pa je v praksi ta potreben za odprtje bančnega računa in registracijo za davke.
1 dan 30-40 EUR
4 Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni banki
Za odprtje bančnega računa, ki se vloži na obrazcu ZZOUR, je treba predložiti izpis iz registra, kopije podpisov pooblaščencev in kopije njihovih osebnih dokumentov, davčno identifikacijsko številko družbe in drugo zahtevano dokumentacijo.
1 dan brezplačno
5 Registracija družbe za davke in v sistem zdravstvenega in socialnega varstva pri Davčni upravi
Družba se z enotno vlogo JPR prijavi pri Davčni upravi (Poreska uprava) za vpis v register davčnih zavezancev in se hkrati prijavi tudi v sistem zdravstvenega in socialnega varstva (vpis v registre zavoda za zaposlovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje in pokojninskega sklada.
1 dan brezplačno
6 Obvestilo pristojni inšpekcijski službi in upravni enoti
O ustanovitvi nove družbe je treba obvestiti inšpekcijsko službo, pristojno za nadzor dejavnosti in krajevno pristojno upravno enoto.
1 dan EUR 3

Vir: Svetovna banka 2018, PKCG 2018


Posodobljeno: 5.10.2018