Grčija

Dajatve v Grčiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Grčija je članica EU.

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij je 29 %.
 
Rezidenti (pravne osebe, ki imajo registriran sedež v Grčiji ali imajo v 12-mesečnem davčnem obdobju dejanski center upravljanja v Grčiji) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Grčiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Grčiji.
 
Davčna osnova
je skupni letni dohodek (pred distribucijo dividend, profitov, direktorskih provizij in izplačilom dobička zaposlenim), zmanjšan za priznane stroške.
Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Dividende, ki so izplačane družbi z več kot 10-odstotno kapitalsko udeležbo, so izključene v skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb.
 
Izgube iz poslovanja se prenašajo 5 let naprej. Nazaj se izgube ne prenašajo.
 
Davčne olajšave: različne davčne olajšave in spodbude, vezane na regije in evropska sredstva.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih grška družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 15 %.
V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko slovenska podjetja, ki izpolnjujejo pogoje (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) uveljavljajo popolno oprostitev davka po odbitku.
Največ 10 % stopnjo davka po odbitku na dividende določa tudi sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/02). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti: 15 %
Na obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, se plačuje 15 % davek po odbitku.
V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja, ki izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.
Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska izplačanih obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidenčnim družbam, znaša 20 %.
V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja, ki izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.
Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila licenčnine ali drugega plačila za uporabo pravic intelektualne in industrijske lastnine. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve, ni davka po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (Arithmós Phorologikoú Metroou – ΑΦΜ/APM)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga, dobave storitev in dobave novih gradenj. Standardna stopnja je 24 %. Znižani stopnji sta 13 % in 6 %. Za nekaterih egejske otoke so davčne stopnje za 30 % nižje, vendar je z letom 2018 večina otokov izgubilo ta status. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: Nerezidenti, ki opravljajo obdavčljive dobave blaga ali storitev v Grčiji, morajo biti registrirani za DDV; če opravljajo distančno prodajo, je registracija obvezna v primeru, da presežejo vrednostni prag, 35.000 EUR. Za rezidente znaša vrednostni prag za obvezno registracijo 10.000 EUR.
 
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni sporazumi: Grčija ima sklenjenih prek 57 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 6/02).

Koristne povezave:

  • Davčna uprava : GSIS