Grčija

Dajatve v Grčiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Grčija je članica EU.

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij je 22 %. Pod določenimi pogoji velja za finančne institucije (vključno s podružnicami tujih finančnih institucij) 29% davčna stopnja.

Rezidenti (pravne osebe, ki imajo registriran sedež v Grčiji ali imajo kadarkoli v 12-mesečnem davčnem obdobju dejanski center upravljanja v Grčiji) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Grčiji in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Grčiji.

Davčna osnova je skupni letni dohodek (pred distribucijo dividend, profitov, direktorskih provizij in izplačilom dobička zaposlenim), zmanjšan za priznane stroške.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno 22% davčno stopnjo. Izjema so kapitalski dobički, ki izhajajo iz prodaje iz davčne osnove izključenih dividend.

Dividende, ki so izplačane družbi z več kot 10-odstotno kapitalsko udeležbo in jih ima družba v lasti neprekinjeno najmanj 24 mesecev, so v skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb izključene iz davčne osnove. Ostale dividende so obdavčene s standardno 22% davčno stopnjo.

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo 5 let zaporednih naprej. Nazaj se izgube ne prenašajo.

Davčne olajšave: različne davčne olajšave in spodbude, vezane na regije in evropska sredstva. Za raziskave in razvoj na voljo davčne olajšave v višini do 130% priznanih stroškov.

 

Davek po odbitku


Dividende: 5 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih grška družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 5 %.
V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko slovenska podjetja, ki izpolnjujejo pogoje glede kapitalske udeležbe in trajanja lastništva uveljavljajo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/02) določa največ 10 % stopnjo davka po odbitku na dividende, zato iz njega ni mogoče uveljavljati nižjega davka.

Obresti: 15 %
Na obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, se plačuje 15 % davek po odbitku.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja, ki izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % bruto zneska izplačanih obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidenčnim družbam, znaša 20 %.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja, ki izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila licenčnine ali drugega plačila za uporabo pravic intelektualne in industrijske lastnine. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0 %
Za plačila tehničnih storitev, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi iz EU, ni davka po odbitku. Za družbe izven EU znaša davčna stopnja 20%, če sklenjeni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja ne določa nižjih stopenj.
 

Davek na dodano vrednost (Arithmós Phorologikoú Metroou – ΑΦΜ/APM)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga, dobave storitev in dobave novih gradenj. Standardna stopnja je 24 %. Znižani stopnji sta 13 % in 6 %. Od julija 2021 veljajo za otoke Hios, Kos, Leros, Lezbos in Samos nižje davčne stopnje (17%, 9% in 4% ). Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: Nerezidenti, ki opravljajo obdavčljive dobave blaga ali storitev v Grčiji, morajo biti registrirani za DDV. Za rezidente znaša vrednostni prag za obvezno registracijo 10.000 EUR. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni sporazumi: Grčija ima sklenjenih 57 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 6/02). Grčija je podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana kot multilateralni instrument - MLI), ki je začel veljati 1.7. 2021.

Koristne povezave:
Davčna uprava : GSIS

 

Preberite tudi: 

 
Posodobljeno: april 2022