Grčija

Ustanavljanje družb v Grčiji

Organizacijske oblike družb

Grška zakonodaja o družbah (zakoni 2190/1920, 3190/1955, 4072/2012 idr.) ureja naslednje oblike družb:

 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Omórrythmi etaireía (OE)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Eterórrythmi etaireía (EE)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za OE.
Anonymous etairia (AE)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Etairia periorismenis efthinis (EPE)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
 
1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi.
Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia (IKE)
družba z zasebnim kapitalom
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
 
1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Vložek v družbo je lahko tudi osebno jamstvo.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi.
 

Registracijski organ: Splošni trgovinski register GEMI (Geniko Emboriko Mitroo)

 

Delniška družba (Anonymous etairia - AE)

Ustanovitelji / delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne in prednostne. Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Delnice so prosto prenosljive in lahko so lahko predmet javne ponudbe.

Organi upravljanja
Družbo vodi najmanj 3-članska uprava ali izvršni direktor, ki ju izvoli skupščina delničarjev. Ni omejitev glede stalnega bivališča ali državljanstva članov uprave. Član uprave je lahko fizična ali pravna oseba (ki imenuje predstavnika). Ni potrebno, da je direktor delničar.

Glavni organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se sestaja letno, najkasneje 6 mesecev po zaključku fiskalnega leta. 
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Etairia periorismenis efthinis - EPE)

Ustanovitelji / družbeniki
Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (fizične ali pravne osebe). Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča. Če gre za enoosebno družbo, mora biti to razvidno iz njenega imena (Monoprosopi E. P. E.).

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Osnovni kapital mora biti v celoti vplačan ob ustanovitvi.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže. Vrednost deležev ni predpisana. Deleži so prosto prenosljivi z nekaj omejitvami.

Organi upravljanja
Družbo vodi en ali več poslovodij, ki jih izvoli skupščina družbenikov. Ni omejitev glede stalnega bivališča ali državljanstva poslovodij. Poslovodja je lahko fizična ali pravna oseba (ki imenuje predstavnika). Ni potrebno, da je poslovodja družbenik. Glavni organ odločanja je skupščina družbenikov. 

 

Družba z zasebnim kapitalom (Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia - IKE)

Družba z zasebnim kapitalom (IKE) je oblikovana po vzoru evropske zasebne družbe (Societas Privata Europaea, SPE). Ustanovi jo lahko ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki za obveznosti družbe odgovarjajo do višine vloženih deležev. Višina osnovnega kapitala ni predpisana.

Posebnost IKE so vložki, ki so lahko ne le v denarju ali stvareh, temveč tudi v obliki osebnega jamstva (ustanovitelj se zaveže, da bo za obveznosti družbe do določene višine, npr. 50.000 EUR, osebno jamčil s svojim premoženjem).

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z zasebnim kapitalom v Grčiji: Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia (IKE)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Atene

 

  Korak Trajanje Stroški
1. Pridobitev davčne številke družbenikov pri davčni upravi
Ustanovitelji (fizične in pravne osebe) se morajo registrirati pri davčni upravi GSIS in pridobiti davčno identifikacijsko številko (TIN).
Če niso grški rezidenti, morajo fizične osebe za pridobitev TIN določiti davčnega zastopnika, v primeru, da je ustanovitelj pravna oseba, pa je mora imenovati pravnega zastopnika.
1 dan brezplačno
2. Registracija družbe pri GEMI
Ustanovitelji oddajo vlogo za registracijo družbe, statut družbe in spremno dokumentacijo na eni od enotnih vstopnih točk registra družb (Splošni trgovinski register, Geniko Emboriko Mitroo - GEMI). Vlogo lahko oddajo osebno ali, ob izpolnjevanju pogojev, elektronsko.
Za elektronsko registracijo je pogoj uporaba standardnega statuta družbe, sicer pripravijo statut ustanovitelji.
V postopku registracije družba pridobi potrdilo o vključitvi v sistem socialnega zavarovanja, potrdilo o davčni skladnosti, davčno identifikacijsko številko in številko za DDV.
Strošek osebne ustanovitve je 60 EUR € , strošek spletne registracija pa 18 EUR, dodatna pristojbina za oddajo dokumentacije znaša 10 €. Strošek letne takse za vzdrževanje aktivnega računa družbe pri GEMI znaša 100 EUR. Družba mora obvezno voditi aktivno elektronsko knjigo sklepov (merida).
V istem postopku je mogoče opraviti preverjanje imena in blagovne znamke družbe na nacionalni ravni (strošek 30 EUR in včlanitev v Gospodarsko zbornico v Atenah (strošek 41 EUR), vendar je oboje neobvezno.
Objava o ustanovitvi družbe v uradnem listu ni več potrebna. Zadostuje objava na spletni strani GEMI.
2 dni 170 ali 128 EUR
 
3. Izdelava žiga podjetja
Zahteva, da mora družba pri poslovanju uporabljati žig, je bila sicer z zakonom (zakon 4156/2013) odpravljena, v praksi pa je ta še vedno nujen pri bančnih poslih. Žig podjetja mora celo vsebovati davčno številko družbe.
1 dan 40 EUR
4. Prijava v sistem pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja EFKA
Zaposlene je treba prijaviti v obvezni sistem socialnega varstva EFKA.
hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno


Vir: GEMI 2022

 

Koristne povezave: 

 

Preberite tudi:

Priložnosti na gršem trgu

Zakaj investirati v tujino?Posodobljeno: maj 2022