Grčija

Ustanavljanje družb v Grčiji

Organizacijske oblike družb

Grška zakonodaja o družbah (zakoni 2190/1920, 3190/1955, 4072/2012 idr.) ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Omórrythmi_ etaireía (OE)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Eterórrythmi_ etaireía (EE)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za OE.
Anonymous etairia (AE)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 24.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Etairia periorismenis efthinis (EPE)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
 
1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi.
Idio_tiki_ kefalaiouziki_ etairia (IKE)
družba z zasebnim kapitalom
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR.
 
1 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Vložek v družbo je lahko tudi osebno jamstvo.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi.

Registracijski organ: Splošni trgovinski register GEMI (Geniko Emboriko Mitroo)

 

Delniška družba (Anonymous etairia - AE)

Ustanovitelji / delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne in prednostne. Najnižji osnovni kapital znaša 24.000 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Delnice so prosto prenosljive in lahko so lahko predmet javne ponudbe.

Organi upravljanja
Družbo vodi najmanj 3-članska uprava, ki jo izvoli skupščina delničarjev. Ni omejitev glede stalnega bivališča ali državljanstva članov uprave. Član uprave je lahko fizična ali pravna oseba (ki imenuje predstavnika). Ni potrebno, da je direktor delničar.
Glavni organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se sestaja letno, najkasneje 6 mesecev po zaključku fiskalnega leta.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Etairia periorismenis efthinis - EPE)

Ustanovitelji / družbeniki
Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (fizične ali pravne osebe). Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča. Če gre za enoosebno družbo, mora biti to razvidno iz njenega imena.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Osnovni kapital mora biti v celoti vplačan ob ustanovitvi.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže. Vrednost deležev ni predpisana. Deleži so prosto prenosljivi z nekaj omejitvami.
Organi upravljanja
Družbo vodi uprava, ki jo izvoli skupščina družbenikov. Ni omejitev glede stalnega bivališča ali državljanstva članov uprave. Član uprave je lahko fizična ali pravna oseba (ki imenuje predstavnika). Ni potrebno, da je direktor družbenik. Glavni organ odločanja je skupščina družbenikov.
 

Družba z zasebnim kapitalom (Idio_tiki_ kefalaiouziki_ etairia - IKE)

Družba z zasebnim kapitalom (IKE) je oblikovana po vzoru evropske zasebne družbe (Societas Privata Europaea, SPE). Ustanovi jo lahko ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki za obveznosti družbe odgovarjajo do višine vloženih deležev. Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
Posebnost IKE so vložki, ki so lahko ne le v denarju ali stvareh, temveč tudi v obliki osebnega jamstva (ustanovitelj se zaveže, da bo za obveznosti družbe do določene višine, npr. 50.000 EUR, osebno jamčil s svojim premoženjem). 

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z zasebnim kapitalom v Grčiji: Idio_tiki_ kefalaiouziki_ etairia (IKE)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Atene
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Pridobitev potrdila o plačanih davkih
Pred registracijo morajo ustanovitelji na Davčni upravi pridobiti potrdilo o tem, da nimajo neporavnanih davčnih obveznosti (Obrazec A7).
1 dan brezplačno
2. Registracija družbe pri GEMI
Ustanovitelji oddajo vlogo za registracijo družbe na eni od vstopnih točk elektronskega registra (Splošni trgovinski register, Geniko Emboriko Mitroo--GEMI).
Dokumentacija:
-          overjena kopija identifikacijskih dokumentov ustanoviteljev;
-          statut družbe;
-          vloga za preverjanje ustreznosti imena družbe;
-          vloga za registracijo GEMI;
-          vloga za registracijo pri lokalni zbornici;
-          vloga za pridobitev davčne številke;
-          davčni obrazci,
-          obvestilo zavarovalnici (OAEE) o ustanovitvi družbe.
Objava o ustanovitvi družbe v uradnem listu ni več potrebna. Zadostuje objava na spletni strani GEMI.
10 dni Okoli 200 EUR
 
3. Izdelava žiga podjetja
Zahteva, da mora družba pri poslovanju uporabljati žig, je bila sicer z zakonom (zakon 4156/2013) odpravljena, v praksi pa je ta še vedno nujen pri bančnih poslih. Žig podjetja mora celo vsebovati davčno številko družbe.
1 dan 40 EUR
4. Prijava v sistem pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja
Zaposlene je treba prijaviti v obvezni sistem socialnega varstva IKA.
Hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno
5. Prijava v sistem zavarovanja samozaposlenih
Vsi samozaposleni ustanovitelji morajo biti prijavljeni v sistem zavarovanja za samozaposlene OAEE.
Hkrati s prejšnjim postopkom 111 EUR na osebo


Vir: Svetovna banka 2017, GEMI 2017

 

Koristne povezave: