Hrvaška

Dajatve na Hrvaškem

 

Hrvaška je članica EU.

Več informacij:

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dobička pravnih oseb (Porez na dobit).

Standardna davčna stopnja znaša 18 %. Zavezanci z letnim dohodkom, nižjim od 995.421,06 EUR, so obdavčeni z 10 % stopnjo.

Rezidenti (družbe, ki so vpisane v sodni ali drug register na Hrvaškem ali so dejansko upravljane ali nadzorovane iz Hrvaške) plačujejo davek od dohodka, ki je ustvarjen na Hrvaškem in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Hrvaške.

Davčna osnova davka od dobička pravnih oseb je dobiček družbe, ki se ugotavlja po računovodskih pravilih kot razlika med prihodki in odhodki pred obračunom davka, povečana in zmanjšana po pravilih davka na dobiček podjetij.

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Dividende so izvzete iz davčne osnove davka na dohodek podjetij.

Izgube se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Na voljo je več vrst davčnih spodbud in olajšav. Zakon o spodbujanju naložb predvideva, glede na velikost podjetja, vrednost naložbe in število novo ustvarjenih delovnih mest od 50% do 100 % oprostitev davka na dohodek za obdobje 5 do 10 let.
Možno je zmanjšanje davčne osnove davka na dohodek podjetij za 200% vrednosti kvalificiranih naložb v R&R in druge oblike spodbud za R&R. Na voljo so tudi regionalne pomoči v vrednosti do 7 mio EUR.
 

Davek po odbitku

Dividende: 10 %

Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih dobičkov, ki jih hrvaška družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 10 % (izjema so dividende, izplačane prejemnikom iz držav na EU seznamu jurisdikcij, ki ne sodelujejo v davčne namene, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo).

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko, ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in trajanje lastništva najmanj 1 leto), slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 16/05, ki določa, da davek po odbitku (ne glede na lastniško udeležbo) ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 15 %

Na obresti, ki jih hrvaška družba izplača nerezidentom, se plača 15 % davek po odbitku (izjema so obresti, izplačane prejemnikom iz držav na EU seznamu jurisdikcij, ki ne sodelujejo v davčne namene, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo).

Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin (ob izpolnjevanju pogojev popolna oprostitev davka po odbitku) ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur. l. RS-MP št. 16/05), po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5 % obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki licenčnin in avtorskih honorarjev: 15 %

Davek po odbitku iz naslova plačila licenčnin in avtorskih honorarjev nerezidentom znaša 15 % (če so plačila izplačana prejemnikom iz držav na EU seznamu jurisdikcij, ki ne sodelujejo v davčne namene, pa so obdavčene z 20 % davčno stopnjo). V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti je mogoče ob izpolnjevanju pogojev uveljaviti popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer se lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur. l. RS-MP št. 16/05, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih storitev: 15 %

Za plačila storitev svetovanja in podobnih storitev, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davčna stopnja davka po odbitku 15 % (izjema so plačila, izplačana prejemnikom iz držav na EU seznamu jurisdikcij, ki ne sodelujejo v davčne namene, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo). Ob izpolnjevanju pogojev lahko slovenska podjetja uveljavljajo oprostitev plačila tega davka na Hrvaškem.


 

Davek na dodano vrednost (Porez na dodanu vrijednost - PDV)

Podjetja in posamezniki, ki na Hrvaškem opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za hrvaški davek na dodano vrednost.

Standardna stopnja je 25 %, znižani stopnji sta 13 % in 5 %. Stopnja 0 velja od oktobra 2022 za sončne panele. Nekatere dobave so davka oproščene (izvoz in intrakomunitarne dobave, dejavnosti javnega pomena, bančne in zavarovalniške storitve, nekatere transportne storitve idr.).

Podjetja in posamezniki se morajo registrirati za namene DDV, če njihov letni promet presega 39.816,84 EUR. Pod tem vrednostnim pragom je možna prostovoljna registracija. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni sporazumi: Hrvaška ima sklenjenih 62 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 16/05).

Hrvaška je 7. junija 2017 podpisala Večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI, ki je začel za Hrvaško veljati s 1. junijem 2021. Od začetka uporabe MLI s Slovenijo (1.1.2022 za davke pri viru in 1.12.2021 za druge davke) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Več informacij:
Davčna uprava: Porezna uprava


Posodobljeno: september 2023


Preberite tudi: