Hrvaška

Dajatve na Hrvaškem

 

Hrvaška je članica EU.

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dobička pravnih oseb (Porez na dobit).

Standardna davčna stopnja znaša 18 %. Zavezanci z letnim dohodkom, manjšim od 3 milijone HRK, so obdavčeni z 12% stopnjo.

Rezidenti (družbe, ki so vpisane v sodni ali drug register na Hrvaškem ali so dejansko upravljane ali nadzorovane iz Hrvaške) plačujejo davek od dohodka, ki je ustvarjen na Hrvaškem in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Hrvaške.
Davčna osnova davka od dobička pravnih oseb je dobiček družbe, ki se ugotavlja po računovodskih pravilih kot razlika med prihodki in dohodki pred obračunom davka, povečana in zmanjšana po pravilih davka na dobiček podjetij.

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Dividende so izvzete iz davčne osnove davka na dohodek podjetij.

Izgube se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Zakon o spodbujanju naložb 2015, spremenjen 2018, predvideva naslednje oblike davčnih spodbud in olajšav:
  • davčne spodbude za mikropodjetja,
  • davčne spodbude za male, srednje in velike podjetnike,
  • spodbude za zaposlovanje in izpopolnjevanje,
  • spodbude za naložbe v razvojno-inovacijske dejavnosti,
  • dejavnosti visoke dodane vrednosti in dejavnosti poslovne podpore,
  • spodbude za kapitalske stroške investicijskega projekta,
  • spodbude za delovno intenzivne investicije in spodbude za projekte naložb v gospodarsko neaktivno lastnino v državni lasti.

Olajšave veljajo za obdobje 5 do 10 let in znašajo od 50% do 100% oprostitev davka na dohodek, glede na velikost naložbe in novo ustvarjenih delovnih mest.
 

Davek po odbitku

Dividende: 12%
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih dobičkov, ki jih hrvaška družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 12%. Dividende, izplačane nerezidentom, iz držav s katerimi Hrvaška nima sklenjenega davčnega sporazuma, so obdavčene po 20% stopnji. Za dividende, ki jih hrvaška družba izplača drugi rezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko, ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in trajanje lastništva najmanj 1 leto), slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 16/05, ki določa, da davek po odbitku (ne glede na lastniško udeležbo) ne sme presegati 5% bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).
 
Obresti: 15%
Na obresti, ki jih hrvaška družba izplača nerezidentom, se plača 15% davek po odbitku. Obresti, izplačane nerezidentom, iz držav s katerimi Hrvaška nima sklenjenega davčnega sporazuma, so obdavčene po 20% stopnji. Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin (ob izpolnjevanju pogojev popolna oprostitev davka po odbitku) ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur. l. RS-MP št. 16/05) po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5% obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki licenčnin in avtorskih honorarjev: 15%
Davek po odbitku iz naslova plačila licenčnin in avtorskih honorarjev nerezidentom znaša 15%. Licenčnine in avtorski honorarji, izplačani nerezidentom iz držav s katerimi Hrvaška nima sklenjenega davčnega sporazuma, so obdavčeni po 20% stopnji. V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti je mogoče ob izpolnjevanju pogojev uveljaviti popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer se lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur. l. RS-MP št. 16/05, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih storitev: 15%
Za plačila storitev svetovanja in podobnih storitev, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davčna stopnja davka po odbitku 15%, v primeru, da so iz držav s katerimi Hrvaška nima sklenjenega davčnega sporazuma, so obdavčena po 20% stopnji. Za storitve, ki se plačajo podjetjem v davčnih oazah, se plača 20% davek po odbitku. Ob izpolnjevanju pogojev lahko slovenska podjetja uveljavljajo oprostitev plačila tega davka na Hrvaškem.
 

Davek na dodano vrednost (Porez na dodanu vrijednost - PDV)

Podjetja in posamezniki, ki na Hrvaškem opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za hrvaški davek na dodano vrednost.

Standardna stopnja je 25 %, znižani stopnji sta 13% in 5%. Nekatere dobave so davka oproščene (izvoz in intrakomunitarne dobave, dejavnosti javnega pomena, bančne in zavarovalniške storitve, nekatere transportne storitve idr.).

Podjetja in posamezniki se morajo registrirati za namene DDV, če njihov letni promet presega 300.000 HNK. Obveznost registracije za DDV ne velja za nerezidenčne družbe in posameznike, ki izvajajo obdavčljive dobave blaga ali storitev na Hrvaškem.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni sporazumi: Hrvaška ima sklenjenih 62 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 16/05).

Hrvaška je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI), vendar ga še ni ratificirala.


Več informacij:
Posodobljeno: 9.10.2019