Hrvaška

Dajatve na Hrvaškem

 

Hrvaška je članica EU.

Več informacij:

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dobička pravnih oseb (Porez na dobit).

Standardna davčna stopnja znaša 18 %. Zavezanci z letnim dohodkom, nižjim od 7,5 milijona HRK, so obdavčeni z 10 % stopnjo.

Rezidenti (družbe, ki so vpisane v sodni ali drug register na Hrvaškem ali so dejansko upravljane ali nadzorovane iz Hrvaške) plačujejo davek od dohodka, ki je ustvarjen na Hrvaškem in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Hrvaške.
Davčna osnova davka od dobička pravnih oseb je dobiček družbe, ki se ugotavlja po računovodskih pravilih kot razlika med prihodki in odhodki pred obračunom davka, povečana in zmanjšana po pravilih davka na dobiček podjetij.

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Dividende so izvzete iz davčne osnove davka na dohodek podjetij.

Izgube se lahko prenesejo naprej za 5 let. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Zakon o spodbujanju naložb iz leta 2015, spremenjen leta 2018 in 2020, predvideva naslednje oblike davčnih spodbud in olajšav:

  • davčne spodbude za mikropodjetja,
  • davčne spodbude za male, srednje in velike podjetnike,
  • spodbude za zaposlovanje in izpopolnjevanje,
  • spodbude za naložbe v razvojno-inovacijske dejavnosti,
  • dejavnosti visoke dodane vrednosti in dejavnosti poslovne podpore,
  • spodbude za kapitalske stroške investicijskega projekta,
  • spodbude za delovno intenzivne investicije in spodbude za projekte naložb v gospodarsko neaktivno lastnino v državni lasti.

Olajšave veljajo za obdobje 5 do 10 let in znašajo od 50 % do 100 % oprostitev davka na dohodek, glede na velikost naložbe in novo ustvarjenih delovnih mest.
 
 

Davek po odbitku

Dividende: 10 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih dobičkov, ki jih hrvaška družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 10 % (izjema so dividende, izplačane prejemnikom iz držav na EU seznamu jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo). Za dividende, ki jih hrvaška družba izplača drugi rezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko, ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in trajanje lastništva najmanj 1 leto), slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur.l. RS-MP št. 16/05, ki določa, da davek po odbitku (ne glede na lastniško udeležbo) ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 15 %
Na obresti, ki jih hrvaška družba izplača nerezidentom, se plača 15 % davek po odbitku (izjema so obresti, izplačane prejemnikom iz držav na EU seznamu jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo). Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin (ob izpolnjevanju pogojev popolna oprostitev davka po odbitku) ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur. l. RS-MP št. 16/05), po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5 % obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki licenčnin in avtorskih honorarjev: 15 %
Davek po odbitku iz naslova plačila licenčnin in avtorskih honorarjev nerezidentom znaša 15 % (če so plačila izplačana prejemnikom iz držav na EU seznamu jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, pa so obdavčene z 20 % davčno stopnjo). V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti je mogoče ob izpolnjevanju pogojev uveljaviti popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer se lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja Ur. l. RS-MP št. 16/05, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih storitev: 15 %
Za plačila storitev svetovanja in podobnih storitev, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davčna stopnja davka po odbitku 15 % (izjema so plačila, izplačana prejemnikom iz držav na EU seznamu jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo). Ob izpolnjevanju pogojev lahko slovenska podjetja uveljavljajo oprostitev plačila tega davka na Hrvaškem.
 

Davek na dodano vrednost (Porez na dodanu vrijednost - PDV)

Podjetja in posamezniki, ki na Hrvaškem opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za hrvaški davek na dodano vrednost.

Standardna stopnja je 25 %, znižani stopnji sta 13 % in 5 %. Nekatere dobave so davka oproščene (izvoz in intrakomunitarne dobave, dejavnosti javnega pomena, bančne in zavarovalniške storitve, nekatere transportne storitve idr.).

Podjetja in posamezniki se morajo registrirati za namene DDV, če njihov letni promet presega 300.000 HRK. Pod tem vrednostnim pragom je možna prostovoljna registracija. Od 1. 1. 2021 velja za uporabo ureditve po plačani realizaciji višji vrednostni prag (prej 7,5 milijonov HRK, zdaj 15 milijonov HRK). Od 1. 7. 2021 veljajo nova pravila DDV za distančno prodajo.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni sporazumi: Hrvaška ima sklenjenih 62 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 16/05).

Hrvaška je 7. junija 2017 podpisala Večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI.


Več informacij:


Posodobljeno: 26. marec 2021