Hrvaška

Ustanavljanje družb na Hrvaškem

 

Organizacijske oblike družb

Hrvaški Zakon o trgovinskih družbah ureja naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Javno trgovačko društvo (j.t.d.)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
 
Komanditno društvo (k.d.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za j.t.d.
 
Dioničko društvo (d.d.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 200.000 HRK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 20.000 HRK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi
Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 10 HRK 1 do 3 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi


Več informacij:   

Delniška družba

Ustanovitelji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb (delniška družba ima lahko samo enega delničarja, navzgor pa število ni omejeno). Ni pogoja državljanstva ali stalnega bivališča.
Kapital
Najnižji znesek osnovnega kapitala je 200.000 HRK. Najnižja nominalna vrednost delnice je 10 HRK. Delnice z nižjo nominalno vrednostjo so nične, dovoljene pa so delnice na višji nominalni znesek (mnogokratnik najnižje dovoljene vrednosti). Delnice so lahko na ime, izdaja delnice na prinosnika ni dovoljena. Delnice so lahko redne in prednostne. Brez glasovalne pravice so lahko le prednostne delnice. Delnice enakih nominalnih vrednosti ne morejo imeti različnih glasovalnih pravic.
Organi upravljanja
Delniška družba ima upravo, nadzorni svet in skupščino delničarjev.
Število delničarjev, potrebno za sklepčnost skupščine, določa statut. Sklepi se sprejemajo z večino oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne določata večje večine ali drugih zahtev.
Družba ima enega ali več direktorjev, katerih število določa statut. Član uprave je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ni pogoja državljanstva ali stalnega bivališča.
Nadzorni svet nadzira poslovanje družbe. Član nadzornega sveta imenuje skupščina za mandat 4 let. Glede na višino osnovnega kapitala ima nadzorni svet od 9 do 21 članov.
 

Družba z omejeno odgovornostjo

Ustanovitelji
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Enostavno družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi največ 3 ustanoviteljev.
Kapital 
Najnižji znesek osnovnega kapitala za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo znaša 20.000 HRK. Vložki so lahko denarni ali stvarni (premičnine in nepremičnine, pravice, podjetje ali del podjetja). Pred vpisom družbe v sodni register mora vsak ustanovitelj vplačati najmanj četrtino vložka, ki ga vplačuje v denarju, pri čemer skupni znesek vseh plačil ne sme biti nižji od 10.000 HRK. Kapital družbe je razdeljen na deleže. Najnižja vrednost deleža je 200 HRK.
Najnižji znesek osnovnega kapitala za ustanovitev enostavne družbe z omejeno odgovornostjo znaša 10 HRK, najmanjši delež pa je 1 HRK. Družba mora v naslednjih letih zadržati četrtino dobička letno, dokler njen osnovni kapital ne doseže 20.000 HRK.
Organi upravljanja
Družbeniki sprejemajo odločitve na skupščini družbenikov, ki se skliče najmanj enkrat letno. Če družbena pogodba ne določa drugače, daje vsakih 200 HRK osnovnega vložka družbeniku en glas. Razen pri glasovanjih o statusnih vprašanjih in nekaterih drugih najpomembnejših vprašanjih se odločitve na skupščini sprejemajo z večino oddanih glasov.
Družba ima enega ali več direktorjev, za katere ni predpisan pogoj državljanstva ali stalnega bivališča. Upravo imenujejo družbeniki s sklepom.
Nadzorni svet je za družbe z omejeno odgovornostjo obvezen, če povprečno število zaposlenih na leto presega 300 delavcev ali če je ta za družbo, ki opravlja določeno dejavnost, predpisan z zakonom. Nadzorni svet ima tri člane, ki jih imenujejo družbeniki.
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Hrvaškem

Društvo sa ogranićenom odgovornošću (d.o.o.)
Osnovni kapital: 10.000 HRK
Sedež: Zagreb
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Preverjanje razpoložljivosti imena družbe
Preverjanje imena je mogoče on-line v bazi sodnega registra sudreg.pravosudje.hr brezplačno. Možna je rezervacija imena (strošek 10 HRK).
on-line postopek brezplačno
2 Priprava in overitev akta o ustanovitvi pri notarju, elektronski vpis v register družb pri FINA, plačilo ustanovitvenega kapitala ter pridobitev OIB številke in obvestila o razvrstitvi dejavnosti
Ustanovitelji pri notarju pripravijo in overijo akt o ustanovitvi družbe (družbena pogodba za večosebne družbe, sklep o ustanovitvi za enoosebne družbe) in vlogo za vpis v register. Prisotne morajo biti vse osebe, katerih podpisi bodo overjeni.
Notar pošlje overjeno dokumentacijo po elektronski poti prek aplikacije e-Tvrtka na enotno točko HITRO v okviru Finančne agencije (Finacijska agencija) FINA, ki je pristojna za izvedbo vseh postopkov, povezanih z ustanovitvijo družbe.
Plačilo osnovnega kapitala in sodnih taks se lahko opravi prek FINA. Po plačilu HITRO pošlje dokumentacijo v elektronski obliki pristojnemu trgovinskemu sodišču, ki v roku 24 ur vpiše družbo v register družb in posreduje HITRO sklep o izpisu iz registra in osebno identifikacijsko številko (OIB) družbe.
Prek HITRO se hkrati izpolni obrazec RPS, potreben za pridobitev statistične številke oz. obvestila o razvrstitvi v skladu z Enotno klasifikacijo dejavnosti centralnega urada za statistiko, ki ga nato HITRO pridobi samodejno.
Po končanem postopku ustanovitelji v 14 dneh dobijo vso dokumentacijo na okencu HITRO.
14 dni ca 6.000 HRK (notarski stroški priprave in overjanja dokumentacije in sodna taksa)
3 Izdelava žiga družbe
Žig se lahko naroči prek enotne točke FINA (HITRO) ali pri izdelovalcu pečatov.
1 dan HRK 169
4 Odprtje bančnega računa družbe pri komercialni banki
Za odprtje bančnega računa se predloži izpis iz registra, statistična številka družbe in osebna identifikacijska številka (OIB) družbe.
1 dan brezplačno
5 Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja
Na enotni točki HITRO je mogoče po elektronski poti (e-mirovinsko in e-zdravstveno) prijaviti zaposlene v sistem zdravstvenega zavarovanja (HZZO) in pokojninskega zavarovanja (HZMO).
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom ) brezplačno
6 Prijava družbe Davčni upravi
Po vpisu v register družb in prejemu statistične številke se družba prijavi na krajevno pristojni urad Davčne uprave (Porezna uprava)za vpis v register davčnih zavezancev. Če izpolnjuje pogoje, se mora registrirati za DDV.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno

Vir: Svetovna banka 2018, AIK 2018, FINA 2018

Posodobljeno: 8.10.2018