Hrvaška

Ustanavljanje družb na Hrvaškem

 

Organizacijske oblike družb

Hrvaški Zakon o trgovinskih družbah ureja naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Javno trgovačko društvo (j.t.d.)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
 
Komanditno društvo (k.d.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za j.t.d.
 
Tajno društvo (tiha družba) Tiha družba ni pravna oseba, pogodbo o tihi družbi mora notar oziroma podjetnik predložiti davčnemu organu Tiha družba se ustanovi s pogodbo med tihim družbenikom, ki vlaga premoženjsko vrednost v podjetje drugega družbenika (podjetnika) V pravnem prometu nastopa podjetnik in izključno nosi vse pravice in obveznosti iz poslovanja tihe družbe
Dioničko društvo (d.d.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 200.000 HRK 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 20.000 HRK 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so načeloma prosto prenosljivi, če družbena pogodba ne določa omejitev. Izjemoma zakon zahteva soglasje družbe za prenos deležev, s katerimi so povezane obveznosti dodatnih izpolnitev
Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 10 HRK 1 do 5 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi
 

Delniška družba

Ustanovitelji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb (delniška družba ima lahko samo enega delničarja, navzgor pa število ni omejeno). Ni pogoja državljanstva ali stalnega bivališča.
Kapital
Najnižji znesek osnovnega kapitala je 200.000 HRK. Najnižja nominalna vrednost delnice je 10 HRK. Delnice z nižjo nominalno vrednostjo so nične, dovoljene pa so delnice na višji nominalni znesek (mnogokratnik najnižje dovoljene vrednosti). Družba lahko izda tudi delnice brez nominalnega zneska, če na vsako takšno delnico odpade znesek najmanj 10 HRK. Delnice so lahko na ime, izdaja delnice na prinosnika ni dovoljena. Delnice so lahko redne in prednostne. Brez glasovalne pravice so lahko le prednostne delnice. Delnice enakih nominalnih vrednosti ne morejo imeti različnih glasovalnih pravic.
Organi upravljanja
Delniška družba ima upravo, nadzorni svet in skupščino delničarjev.
Število delničarjev, potrebno za sklepčnost skupščine, določa statut. Sklepi se sprejemajo z večino oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne določata višje večine ali drugih zahtev.
Družba ima enega ali več direktorjev, katerih število določa statut. Član uprave je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ni pogoja državljanstva ali stalnega bivališča.
Nadzorni svet nadzira poslovanje družbe. Član nadzornega sveta imenuje skupščina za mandat 4 let. Število članov nadzornega sveta določa statut. Po zakonu mora nadzorni svet imeti najmanj tri člane, najvišje število članov nadzornega sveta pa zakon določa glede na višino osnovnega kapitala v razponu od 9 do 21 članov.
 

Družba z omejeno odgovornostjo

Ustanovitelji
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Enostavno družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi največ 5 ustanoviteljev.
Kapital
Najnižji znesek osnovnega kapitala za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo znaša 20.000 HRK. Vložki so lahko denarni ali stvarni (premičnine in nepremičnine, pravice, podjetje ali del podjetja). Pred vpisom družbe v sodni register mora vsak ustanovitelj vplačati najmanj četrtino vložka, ki ga vplačuje v denarju, pri čemer skupni znesek vseh plačil ne sme biti nižji od 10.000 HRK. Kapital družbe je razdeljen na deleže. Najnižja vrednost deleža je 200 HRK.
Najnižji znesek osnovnega kapitala za ustanovitev enostavne družbe z omejeno odgovornostjo znaša 10 HRK, najmanjši delež pa je 1 HRK. Družba mora v naslednjih letih zadržati četrtino dobička letno, dokler njen osnovni kapital ne doseže 20.000 HRK.
Organi upravljanja
Družbeniki sprejemajo odločitve na skupščini družbenikov, ki se skliče najmanj enkrat letno. Če družbena pogodba ne določa drugače, daje vsakih 200 HRK osnovnega vložka družbeniku en glas. Razen pri glasovanjih o statusnih vprašanjih in nekaterih drugih najpomembnejših vprašanjih se odločitve na skupščini sprejemajo z večino oddanih glasov.
Družba ima enega ali več direktorjev, za katere ni predpisan pogoj državljanstva ali stalnega bivališča. Če upravo sestavlja več članov, zastopajo družbo skupno, če družbena pogodba ne določa drugače. Upravo imenujejo družbeniki s sklepom.
Nadzorni svet je za družbe z omejeno odgovornostjo obvezen v naslednjih primerih:
  • če povprečno število zaposlenih na leto presega 200 delavcev,
  • če je nadzorni odbor predpisan z zakonom za družbo, ki opravlja določeno dejavnost,
  • če osnovni kapital znaša več kot 600.000 HRK in ima družba več kot 50 članov,
  • če družba enotno vodi delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, ki morajo imeti nadzorni odbor, ali je udeležena z več kot 50-odstotnim deležem v osnovnem kapitalu takšnih družb in je v obeh primerih število zaposlenih v eni od družb ali v vseh družbah večje od 200,
  • če je družba komplementar v komanditni družbi, skupno število zaposlenih v družbi in komanditni družbi pa je skupaj večje od 200.
Nadzorni svet ima v skladu z družbeno pogodbo tri člane ali večje neparno število članov, ki jih imenujejo družbeniki.
 

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Hrvaškem

Društvo sa ogranićenom odgovornošću (d.o.o.)
Osnovni kapital: 20.000 HRK, od tega najmanj 5.000 HRK ob registraciji
Sedež: Zagreb

 
  Korak Trajanje Stroški
1 Preverjanje razpoložljivosti imena družbe
Preverjanje imena je mogoče on-line v bazi sodnega registra sudreg.pravosudje.hr .
on-line postopek brezplačno
2 Priprava in overitev akta o ustanovitvi pri notarju
Ustanovitelji pri notarju pripravijo in overijo vlogo za vpis v sodni register (obrazec Po) in akt o ustanovitvi družbe (družbena pogodba za večosebne družbe, sklep o ustanovitvi za enoosebne družbe). Prisotne morajo biti vse osebe, katerih podpisi bodo overjeni. Notar pošlje dokumentacijo po elektronski poti prek aplikacije e-Tvrtka na enotno točko HITRO, ki je pristojna za izvedbo vseh postopkov, povezanih z ustanovitvijo družbe. 
1 dan 4.000 do 5.000 HRK
3 Predložitev dokumentacije, plačilo ustanovitvenega kapitala in sodnih taks, elektronski vpis v register družb,pridobitev OIB številke in obvestila o razvrstitvi dejavnosti pri enotni točki HITRO
Ustanovitelji oddajo na enotni točki HITRO overjeno vlogo za vpis v sodni register s prilogami in prejmejo položnice za plačilo osnovnega kapitala in sodnih taks. Plačilo se lahko opravi na HITRO. Po plačilu HITRO pošlje dokumentacijo v elektronski obliki pristojnemu trgovinskemu sodišču, ki v roku 24 ur vpiše družbo v register družb in posreduje HITRO sklep o izpisu iz registra in osebno identifikacijsko številko (OIB) družbe. Če pogoji za elektronsko oddajo dokumentov niso izpolnjeni, traja postopek 5 dni.
Prek HITRO se hkrati izpolni obrazec RPS za pridobitev Obvestila o razvrstitvi poslovnega subjekta po nacionalni klasifikaciji dejavnosti Državnega zavoda za statistiko (dodelitev statistične številke in kode glavne dejavnosti) ki ga nato HITRO pridobi samodejno.
1 dan
ali
5 dni
400 HRK
4 Prevzem dokumentacije, odprtje bančnega računa družbe, prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja
Po končanem postopku ustanovitelji prevzamejo na okencu HITRO vso dokumentacijo (odločbo o vpisu v sodni register, obvestilo o uvrstitvi poslovnega subjekta po nacionalni klasifikaciji dejavnosti, OIB številko družbe).
Na enotni točki HITRO je mogoče hkrati tudi odpreti bančni račun družbe v nekaterih komercialnih bankah, na katerega se prenese ustanovitveni kapital družbe. Hkrati je mogoče na HITRO po elektronski poti (e-mirovinsko in e-zdravstveno) prijaviti tudi zaposlene v sistem zdravstvenega zavarovanja (HZZO) in pokojninskega zavarovanja (HZMO).
1 dan brezplačno
5 Izdelava žiga družbe
Žig se lahko naroči prek enotne točke HITRO ali pri izdelovalcu pečatov. Zakon ga ne zahteva več, v praksi je v komunikaciji z nekaterimi institucijami še potreben.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom ca HRK 150
6 Prijava družbe Davčni upravi
Po prejemu odločbe o vpisu v sodni register in statistične številke se družba prijavi na krajevno pristojni urad Davčne uprave (Porezna uprava) za vpis v register davčnih zavezancev. Če izpolnjuje pogoje, se mora registrirati za DDV.
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
  Ustanovitev družbe po elektronski poti prek sistema START
Zaenkrat je sistem START na voljo le hrvaškim državljanom.
Prek sistema START je mogoče vse postopke opraviti po elektronski poti (vpis v register družb, vpis za statistične namene, v register davčnih zavezancev; vpis v register zavezancev za DDV, vloga zahteve za odprtje transakcijskega računa v banki in registracija zaposlenih v sistem HZMO). Plačilo sodnih in upravnih taks in osnovnega kapitala je možno v elektronski obliki s kartico. Pri tem ni stroškov za notarsko overitev aktov, sodna taksa pa je polovico nižja.
on-line postopek 200 HRK

Vir: HITRO 2021, START 2021


Več informacij:   
Posodobljeno: 31. marec 2021