Italija

Dajatve v Italiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Italija je članica EU.


Koristne povezave:  

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja


Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb (imposta sul reddito sulle società - IRES). Standardna stopnja IRES znaša 24%, za banke in finančnih institucije pa 27,5%. Družbe, ki imajo 5 let zaporedoma prikazane davčne izgube (»nedelujoče družbe«) so obdavčene z 34,5% stopnjo na osnovi domnevanega minimalnega dohodka.

Poleg davka na dohodek plačujejo podjetja še regionalni davek na dejavnost (imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), ki znaša 3,9% od neto dodane vrednosti proizvodnje oz. dejavnosti. Za banke in druge finančne ustanove znaša IRAP 4,65%, za zavarovalnice pa 5,9%.

Rezidenti so družbe, ki imajo v Italiji registriran sedež ali pa imajo več kot 183 dni v davčnem obdobju v Italiji mesto dejanske uprave ali glavne poslovne dejavnosti. Rezidenti plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega v Italiji in v tujini (izjema od tega pravila so stalne poslovne enote v tujini – zanje lahko izbere rezidenčna družba nerezidenčni status) Nerezidenti plačujejo davek na dohodek, ki izvira iz Italije.

Tuja družba, ki ima v italijanskem podjetju nadzorni delež, se šteje za rezidenčno, če je nadzorovana s strani italijanskega rezidenta ali če je večina članov uprave italijanskih rezidentov.

Davčna osnova davka od dohodka je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške. Od davčne osnove se odbije tudi popravek za lastniški kapital podjetij - ACE, ki se določi letno (okoli 1,5%).

Rezidenčna družba se lahko odloči za poseben davčni režim, ki izključuje prihodke in stroške hčerinskih družb v tujini, ki so tako obdavčeni le v tuji državi, kjer je družba locirana.

Kapitalski dobički rezidenčnih družb so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji 24%, povišani za regionalni IRAP (3,9%). Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža v družbi, ki so oproščeni v višini 95%, če izpolnjujejo določene pogoje: da je bil delež neprekinjeno v lasti te družbe za 12 do13 mesecev; da je bil delež v prvem finančnem izkazu uvrščen med finančna osnovna sredstva; da podjetje, v katerem ima družba svoj delež, ni uvrščeno na „črno listo“ in da je podjetje aktivno (slednje ne velja za nepremičnine).

Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od domače ali tuje podrejene družbe so izključene iz davčne osnove v višini 95% ne glede na višino udeležbe in čas trajanja lastništva. Dividende, prejete od družbe, ki ima sedež v jurisdikciji, ki je na »črni listi« so v davčno osnovo vključene.

Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas in se lahko pobotajo z dobički, vendar je 20% dobička, s katerim se izgube pobotajo, predmet obdavčitve in to v kateremkoli letu. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Močne spodbude so namenjene naložbam v R&R (odbitek od davčne osnove do 210% vrednosti stroškov) kot tudi drugim naložbam v skladu s programom Industry 4.0. Na voljo so tudi druge davčne olajšave tako pri IRES kot tudi IRAP in ugodni krediti. Nekatere spodbude so ob izpolnjevanju pogojev avtomatske, za druge je potrebna vloga ali se dodelijo na razpisu, o nekaterih pa se je mogoče tudi pogajati.

Davek po odbitku

Dividende: 26%

Davek po odbitku za dividende, ki jih italijanska družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 26%, z možnostjo vračila tujega davka, ki ga je že plačal prejemnik (nerezidenčna družba), v višini do 11/26 italijanskega davka po odbitku. Uveljavljati je mogoče tudi oprostitev ali znižanje v skladu s podpisanim davčnim sporazumom ali z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb. Dividende, izplačane družbam s sedežem v EU/EGP, so obdavčene z 1,2% končnim davkom.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 8/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 26%

Na obresti, ki jih italijanska družba izplača nerezidentom, se praviloma plača 26% davek po odbitku. Za obresti, ki so nastale zaradi neposrednega/posrednega vlaganja v državne obveznice ali podobne vrednostne papirje, se plača 12,5% nadomestnega davka. Obresti, ki jih izplačujejo finančne ustanove s sedežem v EU, so ob izpolnjevanju pogojev davka oproščene.

Uveljaviti je mogoče znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin (ob izpolnjevanju pogojev popolna oprostitev davka po odbitku) ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 8/02), po katerem davek po odbitku ne sme presegati 10% obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 30% oz. 22,5%

Licenčnine in avtorski honorarji, plačani nerezidentu so predmet 30% davka po odbitku, ki pa se v večini primerov obračuna na 75% vrednosti, tako da znaša realna obdavčitev 22,5%.

Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin je mogoče ob izpolnjevanju pogojev uveljaviti popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer se lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 8/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: 0 ali 30%

Plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, praviloma niso obdavčena z davkom po odbitku. Plačila za uporabo industrijske, komercialne ali znanstvene opreme so obdavčena s 30% stopnjo davka po odbitku. V nekaterih primerih lahko na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 8/02) slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev plačila tega davka.

Davek na dodano vrednost (Imposta sul Valore Aggiunto – IVA)

Podjetja in posamezniki, ki v Italiji opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga, opravljanje storitev in uvoz) so zavezanci za italijanski davek na dodano vrednost.

Standardna stopnja je 22%. Znižane stopnje so 10%, 5% in 4%. Davek na dodano vrednost se za nekatere dobave ne plačuje (izvoz, finančne storitve, zdravstvene storitve idr.).

Podjetja in posamezniki, ki opravljajo obdavčljive dobave v Italiji, se morajo registrirati kot zavezanci za DDV. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Za podjetja relevantni davčni predpisi:


Davčni sporazumi:
Italija ima sklenjenih prek 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo Ur.l. RS-MP št. 8/02. Italija je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI), ki pa ga še ni ratificirala.


Koristne povezave:


Posodobljeno: september 2023


Preberite tudi: