Izrael

Dajatve v Izraelu

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Izraelom temeljijo na Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med EU in Izraelom iz leta 2000, na osnovi katerega je vzpostavljeno med državami članicami EU in Izraelom prostotrgovinsko območje za industrijske izdelke in znižanje carinskih stopenj za kmetijske izdelke.

Pogajanja o odprtju dodatne kmetijske trgovine med EU in Izraelom so bila zaključena leta 2008. Ta sporazum je v veljavi od januarja 2010.

Leta 2012 sta EU in Izrael sklenila sporazum o ugotavljanju skladnosti in sprejemljivosti industrijskih izdelkov (ACAA) na področju farmacevtskih izdelkov, ki omogoča dvostransko trgovino, odpravlja trgovinske ovire in zagotavlja medsebojno priznavanje farmacevtskih certifikatov.

Trgovinske in gospodarske odnose med EU in Izraelom dodatno krepi evro-sredozemski letalski sporazum (tako imenovani letalski sporazum „odprto nebo“), ki je v celoti začel veljati leta 2018 in je dodatno odprl zračna potovanja med EU in Izraelom.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 23 %.

Družbe, ki imajo status prednostnega podjetja (t.i. preferred enterprise), so obdavčene z nižjo davčno stopnjo. Ta znaša 7,5 % za družbe, locirane v Coni A in 16 % za ostale prednostne družbe. Družbe, ki so opredeljene kot posebno prednostno podjetje (special preferred enterprise) so obdavčene z nižjimi davčnimi stopnjami (glede na lokacijo s 5 % ali 8 % davčno stopnjo).

Družbe, ki imajo status prednostnega tehnološkega podjetja (t.i. preferred technological enterprise), so obdavčene z nižjo 12 % davčno stopnjo (7,5 % za družbe, locirane v Coni A).

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo so dejansko upravljane ali nadzirane v Izraelu, ali ki so ustanovljene po izraelskem pravu) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Izraelu in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Izraelu. Pod določenimi pogoji se lahko na novoustanovljena družba v obdobju 10 let od ustanovitve šteje za nerezidenčno družbo oz. za PE tuje družbe.

Davčna osnova je dobiček družbe (poslovni dohodki, zmanjšani za priznane stroške). Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe in izhajajo iz dobička, ustvarjenega v Izraelu, so izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, in dividende, ki izhajajo iz dobička, ustvarjenega v tujini, so vključene v davčno osnovo, vendar se lahko uveljavlja v tujini plačani davek. Davčna stopnja znaša 23 % .

Za dividende, ki izpolnjujejo pogoje, veljajo nižje, 15 % ali 20 % davčne stopnje. Dividende, ki jih izplačajo odvisne družbe (najmanj 25 % lastništvo) so lahko izvzete iz davčne osnove.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno stopnjo davka na dohodek, ne glede na to, ali izvirajo iz Izraela ali iz tujine . Kapitalski dobički nerezidentov iz delnic, ki kotirajo na borzi v Tel Avivu, so izvzeti iz davčne osnove.

Kapitalske izgube se lahko v tekočem davčnem letu pobotajo s kapitalskimi dobički ali z obrestmi in dividendami iz naslova prodanih vrednostnih papirjev (pod določenimi pogoji tudi iz drugih vrednostnih papirjev) in prenesejo za nedoločen čas v pobot s kapitalskimi dobički.

Izgub iz trgovanja ali poslovanja in kapitalskih izgub ni mogoče prenesti nazaj.

Davčne olajšave: na voljo so številne davčne olajšave (spodbude za tuje investicije, proste cone, olajšave za R&D naložbe idr.).

Davek po odbitku

Dividende: 4 %, 5 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %

Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom, ki nimajo kvalificiranega deleža v družbi (najmanj 10 % kapitalska udeležba), znaša 25 %, za ostale pa 30 %. Za dividende, ki jih izplačajo prednostne družbe, velja 20 % davčna stopnja; dividende družb, ki imajo status spodbujane družbe, pa so obdavčene s 15 % , 5 % ali 4 % davčno stopnjo.

V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. ,15/07 ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % oz. 10 % bruto zneska dividend (pogoj: 10 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Obresti: 0, 23 %

Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 23 %. Obresti, ki imajo vir v določenih obveznicah, so oproščene davka. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 15/07, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska obresti, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 23 %

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine, ki jih rezidenčna družba plača nerezidenčni družbi, znaša 23 %. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 15/07, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska teh dohodkov, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev in druga plačila: 23 %

Plačila storitev tehnične podpore, kot tudi za nekatera druga plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčena s 23 % stopnjo davka po odbitku. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 15/07 lahko v nekaterih primerih slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji. 
 

Davek na dodano vrednost (Value Added Tax- VAT)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 17 %. Ničelna stopnja velja za izvoz in za številne druge dobave blaga in storitev (dobava svežega sadja in zelenjave, dobave v proste cone, mednarodni transport blaga, turistične storitve nerezidentom).

Registracija: registracija je obvezna za vse rezidenčne družbe. Nerezidenčne družbe morajo imeti zastopnika za namene DDV. Imenovati ga morajo v roku 30 dni od začetka komercialne dejavnosti v Izraelu.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek 1961 s podzakonskimi akti, Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni sporazumi: Izrael ima sklenjenih prek 60 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 15/07).

Izrael je 7. junija 2017 podpisal MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificiral 16. 7. 2018. MLI je za Izrael začel veljati 1.1. 2019. Od začetka uporabe MLI, to je od 1. 1. 2019 za davke po odbitku in od 1. 7. 2019 (v RS) oz 1.1.2020 (v Izraelu)za druge davke,je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.
 
Koristne povezave:
Posodobljeno: oktober 2022


Poglejte si tudi: