Izrael

Dajatve v Izraelu

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Izraelom temeljijo na Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med EU in Izraelom iz leta 2000, na osnovi katerega je vzpostavljeno med državami članicami EU in Izraelom prostotrgovinsko območje za industrijske izdelke in znižanje carinskih stopenj za kmetijske izdelke.

EU ima z Izraelom od leta 2005 v veljavi tehnični dogovor, vezan na označevanje kraja proizvodnje, ki podeli poreklo blaga končnemu izdelku. Ta določa, da mora biti na vseh dokazilih o poreklu, izdanih v Izraelu, navedena poštna številka in ime kraja, kjer je potekala proizvodnja. Izdelki, ki so bili izdelani na izraelskih ozemljih, ki so prešla pod upravo Izraela po juniju 1967 namreč niso upravičeni do preferencialne tarifne obravnave na podlagi. Seznam poštnih številk teh krajev je objavljen na spletni strani Evropske komisije.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 23 % (od 1. 1. 2018). Izraelske družbe, ki imajo status prednostne družbe (proizvodne in tehnološke družbe, ki najmanj 25 % dohodka realizirajo z izvozom, t.i. preferred companies), so obdavčene z nižjo davčno stopnjo. Ta znaša 7,5 % za družbe, locirane v Coni A in 16 % za ostale prednostne družbe.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo so dejansko upravljane ali nadzirane v Izraelu, ali ki so ustanovljene po izraelskem pravu) in nerezidenti. Kot nerezidenčne se za obdobje 10 let obravnavajo tudi družbe, ki jih ustanovijo novi izraelski rezidenti ali izraelski rezidenti, ki so se po 10 ali več letih vrnili v Izrael.

Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Izraelu in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Izraelu.

Davčna osnova je dobiček družbe (poslovni dohodki, zmanjšani za priznane stroške). Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so vključene v davčno osnovo, vendar se lahko uveljavlja v tujini plačani davek. Davčna stopnja znaša 25 % oz. 20 % za dividende, ki jih izplačajo prednostne družbe (4 % za dividende prednostnih družb, izplačane nerezidentom). Dividende, ki izvirajo iz prodaje osnovnih sredstev, se obravnavajo kot kapitalski dobički.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno stopnjo davka na dohodek, pri čemer se upošteva čas, ko so nastali in vrsta sredstev, iz katerih izvirajo, kot tudi sprememba vrednosti zaradi inflacije. Kapitalski dobički nerezidentov iz delnic, ki kotirajo na borzi v Tel Avivu, so izvzeti iz davčne osnove.

Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: na voljo so številne davčne olajšave (spodbude za tuje investicije, proste cone, olajšave za R&D naložbe idr.).

 

Davek po odbitku

Dividende: 25 %, 30 %, 15 %, 4 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom, ki nimajo kvalificiranega deleža v družbi (najmanj 10% kapitalska udeležba), znaša 25 %, za ostale pa 30 %. Za dividende, ki jih izplačajo prednostne družbe, velja 20 % davčna stopnja; dividende družb, ki imajo status spodbujane družbe, pa so obdavčene s 15 % ali 4 % davčno stopnjo. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 15/07, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % oz. 10 % bruto zneska dividend (pogoj: 10% kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Obresti: 24 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 24 %. Obresti, ki imajo vir v določenih obveznicah, so oproščene davka. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 15/07, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska obresti, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 24 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine, ki jih rezidenčna družba plača nerezidenčni družbi, znaša 24 %. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 15/07, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska teh dohodkov, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev in druga plačila
Plačila storitev tehnične podpore, kot tudi za nekatera druga plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, so obdavčena s 24 % stopnjo davka po odbitku. Če je prejemnik izplačila nerezidenčna fizična oseba, znaša davčna stopnja davka po odbitku 25 %. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 15/07 lahko v nekaterih primerih slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji. 

 

Davek na dodano vrednost (Value Added Tax- VAT)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 17 %. Ničelna stopnja velja za izvoz in za številne druge dobave blaga in storitev (dobava svežega sadja in zelenjave, dobave v proste cone, mednarodni transport blaga, turistične storitve nerezidentom).

Registracija: registracija je obvezna za vse rezidenčne družbe. Nerezidenčne družbe morajo imeti zastopnika za namene DDV. Imenovati ga morajo v roku 30 dni od začetka komercialne dejavnosti v Izraelu.
 
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek 1961 s podzakonskimi akti, Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni sporazumi: Izrael ima sklenjenih prek 60 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 15/07).

 

Koristne povezave: