Izrael

Ustanavljanje družb v Izraelu

Organizacijske oblike družb

Izraelski zakon o podjetjih ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
(osebna) družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 in največ 20 ustanoviteljev, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Limited Partnership
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 in največ 20 ustanoviteljev, od katerih vsaj en komplementar odgovarja za obveznosti družbe neomejeno, vsaj en komanditist pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za Partnership.
Public Limited Company
delniška družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 7 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Private Limited Company
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
 
1 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so omejeno prenosljivi.
Unlimited Company
(Public, Private)
kapitalska družba z neomejeno odgovornostjo (javna, nejavna)
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
 
Zahteve so enake kot pri Public Limited Company in Private Limited Company, le da ustanovitelji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Smiselno se uporabljajo pravila za Public Limited Company in Private Limited Company.
Cooperative
proizvodna in trgovska zadruga
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
 
 
2 ali več ustanoviteljev, ki združijo sredstva za skupno dejavnost. Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Večinoma na področju kmetijstva in transporta (kibuc, mošav).
Delež partnerja ne more presegati 20 % kapitala. Deleži niso prenosljivi.

Registracijski organ: Ministrstvo za pravosodje, Izraelski urad za družbe (Ministry of Justice, Israeli Corporations Authority)

 

Delniška družba (Public Limited Company)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo ustanovi najmanj sedem pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana; višino določa statut družbe. Lahko je v denarju ali stvareh. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki so predmet javne ponudbe. Delnice so lahko imenske ali prinosniške, navadne in prednostne. Družbe, ki kotirajo na izraelski borzi ne smejo izdajati delnic brez glasovalne pravice.

Organi upravljanja
Družba mora imeti upravo, ki jo sestavljajo najmanj 3 direktorji (2 zunanja direktorja in predsednik uprave).
Omejitev glede državljanstva članov uprave ni.
Skupščina delničarjev se sklicuje letno.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden do največ 50 ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana; višino določa statut družbe. Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki niso prosto prenosljivi, kar mora statut družbe izrecno določati.

Upravljanje
Družbo vodi direktor ali uprava. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.
 
Obe družbi sta oblikovani po anglosaškem vzoru. Bistvena razlika je v tem, da delniška družba izdaja delnice, ki so predmet javne ponudbe, medtem ko mora imeti družba z omejeno odgovornostjo v statutu določeno omejitev prenosa deležev. Sicer med obema oblikama ni bistvenih razlik. 

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Izraelu: Private Limited Company
Osnovni kapital: ni predpisan
Sedež: Tel Aviv
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Overitev dokumentacije za registracijo pri odvetniku
Pred registracijo je treba pri odvetniku overiti naslednje dokumente:
-      vlogo za registracijo družbe;
-      podpisano izjavo direktorjev, da izpolnjujejo pravne pogoje za prevzem funkcije,
-      ustanovni akt družbe s podpisi vseh družbenikov z izjavo o pravni sposobnosti družbenikov.
-      Strošek: od 1.824 NIS (priporočena najnižja tarifa Odvetniške zbornice).
3 dni od 1.859 NIS
2. Vpis v Register družb pri Ministrstvu za pravosodje
Za registracijo je treba predložiti naslednjo overjeno dokumentacijo:
-      vlogo za registracijo družbe;
-      podpisano izjavo direktorjev, da izpolnjujejo pravne pogoje za prevzem funkcije,
-      ustanovni akt družbe s podpisi vseh družbenikov z izjavo o pravni sposobnosti družbenikov.
Ob registraciji dobi družba identifikacijski certifikat.
2 dni 2.654 NIS +4 NIS za vsako stran ustanovnega akta
3. Registracija za neposredne davke
Družbo je treba registrirati za neposredne davke pri Oddelku za davek na dohodek pri Ministrstvu za finance. Priloge:
-      statut družbe,
-      identifikacijski certifikat družbe.
Z registracijo za davke družba tudi avtomatsko prijavi zaposlene pri Nacionalnem inštitutu za zavarovanje, s čimer vstopi v sistem zdravstvenega, pokojninskega in socialnega varstva.
7 dni ni stroškov
4. Registracija za namene DDV
Družba mora biti registrirana za namene DDV pri Oddelku za carine in DDV pri Ministrstvu za finance.
Priloge:
-      statut družbe,
-      identifikacijski certifikat družbe,
-      kopije osebnih izkaznic vseh direktorjev,
-      pogodba o najemu ali lastništvu poslovnih prostorov,
-      številka bančnega računa.
 
1 dan, poteka hkrati s prejšnjim postopkom ni stroškov


Vir: Svetovna banka 2017

 

Koristne povezave: