Izrael

Ustanavljanje družb v Izraelu

Organizacijske oblike družb

Izraelski zakon o podjetjih ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
(osebna) družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 in največ 20 ustanoviteljev, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Limited Partnership
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, od katerih vsaj en komplementar odgovarja za obveznosti družbe neomejeno, vsaj en komanditist pa do višine vloženih sredstev. Družba ima lahko največ 20 komplementarjev. Število komanditistov z zakonom ni omejeno. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za Partnership.
Public Limited Company
delniška družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 7 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Private Limited Company
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana, statut družbe mora določati višino vpisanega kapitala, število in vrsto deležev.
 
1 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi, a statut lahko določa različne omejitve za njihov prenos.
Unlimited Company
(Public, Private)
kapitalska družba z neomejeno odgovornostjo (javna, nejavna)
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
 
Zahteve so enake kot pri Public Limited Company in Private Limited Company, le da ustanovitelji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Smiselno se uporabljajo pravila za Public Limited Company in Private Limited Company.
Cooperative
zadruga
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.
 
 
2 ali več ustanoviteljev, ki združijo sredstva za skupno dejavnost. Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Večinoma na področju kmetijstva in transporta (kibuc, mošav).
Delež partnerja ne more presegati 20 % kapitala. Deleži niso prenosljivi.

Registracijski organ: Ministrstvo za pravosodje, Izraelski urad za družbe (Ministry of Justice, Israeli Corporations Authority)

 

Delniška družba (Public Limited Company)

Ustanovitelji/delničarji

Delniško družbo ustanovi najmanj sedem pravnih ali fizičnih oseb. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital

Višina osnovnega kapitala ni predpisana; višino določa statut družbe. Dopustni so denarni in stvarni vložki. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki so predmet javne ponudbe. Delnice so lahko imenske ali prinosniške, navadne in prednostne. Družbe, ki kotirajo na izraelski borzi, ne smejo izdajati delnic brez glasovalne pravice.

Organi upravljanja
Delniška družba mora imeti upravni odbor (board of directors), ki ga sestavljajo najmanj 3 direktorji (2 zunanja direktorja in predsednik uprave). Upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev, ki vodijo tekoče poslovanje družbe. Delniška družba mora imeti tudi revizijsko komisijo, ki jo imenuje upravni odbor iz svojih vrst.

Omejitev glede državljanstva članov uprave ni.

Skupščina delničarjev se sklicuje letno.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden do največ 50 ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana; višino določa statut družbe. Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so po zakonu prenosljivi, vendar lahko statut družbe določa različne omejitve za njihov prenos.

Upravljanje
Družbo vodi enoosebna ali večosebna uprava. Družba ima lahko tudi enega ali več izvršnih direktorjev, ki jih imenuje in odpokliče uprava. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni. Člane uprave imenuje skupščina družbenikov, ki tudi sprejema in vse druge pomembnejše odločitve.
 
Obe družbi sta oblikovani po anglosaškem vzoru. Bistvena razlika je v tem, da delniška družba izdaja delnice, ki so predmet javne ponudbe, medtem ko mora imeti družba z omejeno odgovornostjo v statutu določeno omejitev prenosa deležev. Sicer med obema oblikama ni bistvenih razlik. 

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Izraelu: Private Limited Company
Osnovni kapital: ni predpisan
Sedež: Tel Aviv
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Pripravljalna dejanja
Družbo v Izraelu je mogoče ustanoviti on-line z uporabo standardiziranega statuta družbe, ki se izpolni s pomočjo aplikacije, vendar samo, če so vsi družbeniki domače osebe. Družbo, v kateri so tuji družbeniki, je mogoče ustanoviti le preko odvetnika.
Družbeniki pred obiskom odvetnika pripravijo podatke, ki so potrebni za registracijski postopek (ime družbe in še dve alternativni imeni, če prvega imena ni mogoče registrirati, sedež družbe, podatke o družbenikih idr.)
Pri odvetniku se overijo naslednji dokumenti:
- vloga za registracijo družbe (Obrazec 1);
- podpisane izjave direktorjev, da izpolnjujejo pravne pogoje za prevzem funkcije (Obrazec 2),
- ustanovni akt družbe s podpisi vseh družbenikov z izjavo o pravni sposobnosti družbenikov.
- Strošek: okoli 2.000 NIS.
1 dan od 2.000 NIS
2. Vpis v Register družb pri Ministrstvu za pravosodje
Za registracijo je treba predložiti naslednjo overjeno dokumentacijo:
- vlogo za registracijo družbe;
- podpisano izjavo direktorjev, da izpolnjujejo pravne pogoje za prevzem funkcije,
- ustanovni akt družbe s podpisi vseh družbenikov z izjavo o pravni sposobnosti družbenikov.
Ob registraciji dobi družba identifikacijsko številko.
Registracijska taksa: 2.711 NIS. Plačilo je mogoče opraviti preko spletne strani.
1-5 dni 2.711 NIS
3. Registracija pri ITA
Družbo je treba registrirati za davčne namene pri Izraelski davčni upravi – ITA . Registracija za neposredne davke se opravi prek spletne strani (Obrazec 4436). Z registracijo za davke družba tudi avtomatsko prijavi zaposlene pri Nacionalnem inštitutu za zavarovanje, s čimer vstopi v sistem zdravstvenega, pokojninskega in socialnega varstva.
Družba mora biti ne glede na višino letnega prometa registrirana tudi za namene DDV. Registracija za DDV se opravi prek spletne strani (Obrazec 821).
1 dan ni stroškov

Vir: Invest in Israel 2022, Israeli Ministry of Justice 2022


Koristne povezave: