Japonska

Dajatve na Japonskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Trenutno poteka pravna redakcija prostotrgovinskega sporazuma med EU in Japonsko (sporazuma o gospodarskem partnerstvu; Economic Partnership Agreement (EPA)), ki je usmerjen zlasti v odpravljanje netarifnih omejitev, saj je trgovina med EU in Japonsko že v veliki meri liberalizirana. Sporazum naj bi bil predvidoma podpisan v juliju 2018.
 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij je sestavljena iz 23,4 % na državni ravni in okoli 7 % na lokalni ravni, tako da znaša efektivna davčna stopnja okoli 30 %.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo registrirani sedež ali sedež dejanske uprave na Japonskem) in nerezidenti.
Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Japonskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Japonskem.

Davčna osnova je dobiček družbe (skupni letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške). Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe, so v celoti izvzete iz davčne osnove, če je družba v stoodstotni prejemnikovi lasti ali če je prejemnik lastnik več kot 25 % družbe, ki izplačuje dividende, in jih ima v lasti več kot 6 mesecev. Če je izpolnjen samo eden od teh pogojev, je 50 % dividend vključenih v davčno osnovo.
Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno stopnjo davka na dohodek, pri čemer je izgube mogoče odšteti.
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za devet let, prenos izgub nazaj je mogoč za eno leto za mala in srednja podjetja, sicer ni dovoljen.

Davčne olajšave: za R&D naložbe, za zaposlovanje in povišanje plač ter za naložbe v osnovna sredstva, namenjene čistim tehnologijam. Posebne davčne olajšave so na voljo za družbe, ki poslujejo v ekonomskih conah.

 

Davek po odbitku

Dividende: 20 %, 15 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom znaša 20 %, povečan za davčni pribitek v višini 2,1 %, tako da znaša efektivna davčna stopnja 20,42 %. Če družba kotira na borzi, je davčna stopnja 15 % (efektivna 15,315 %).

Obresti: 20 %, 15 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20 % (15 % za obresti na depozite in obveznice). Davčna stopnja je povečana za davčni pribitek v višini 2,1 %, tako da so efektivne stopnje davka po odbitku na obresti 20,42 % ali 15,315 %.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine, ki jih rezidenčna družba plača nerezidenčni družbi znaša 20%. Davčna stopnja je povečana za davčni pribitek v višini 2,1 %, tako da znaša efektivne stopnja 20,42 %.

Plačila podpornih tehničnih storitev in druga plačila: 20 %
Plačila storitev tehnične podpore, kot tudi za druga plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi so obdavčena s 20 % stopnjo davka po odbitku. Davčna stopnja je povečana za davčni pribitek v višini 2,1%, tako da znaša efektivne stopnja 20,42 %.
 

Davek na potrošnjo (Consumption tax)

Davek na potrošnjo, ki je po strukturi podoben davku na dodano vrednost, se plačuje pri dobavah blaga in storitev, oddajanju v najem, pri uvozu blaga in storitev in pri nekaterih digitalnih storitvah, ki jih zagotavljajo nerezidenti.

Davčna stopnja (kombinirana na državni in lokalni ravni) znaša 8 %. Ničelna stopnja velja za izvoz storitev.
Registracija: družbe, katerih letni promet presega 10 mio JPY morajo biti registrirane za davek na potrošnjo; ostale se lahko registrirajo, če se tako odločijo (odločitev je obvezujoča za obdobje dveh let).
 
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi:
Zakon o davku na podjetja, Zakon o davku na potrošnjo

Davčni sporazumi: Japonska ima sklenjenih 65 davčnih sporazumov. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom je bil sprejet 24. maja 2017 (MP št. 5/17).

 

Koristne povezave:

  • Davčna uprava: NTA (National Tax Authority)