Japonska

Dajatve na Japonskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

1. februarja 2019 je začel veljati sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami članicami EU in Japonsko (Economic Partnership Agreement), v nadaljevanju EPA). Skupaj s splošnim sporazumom o strateškem partnerstvu (Strategic Partnership Agreement), ki se začasno uporablja od istega datuma, je osnova trgovinskih odnosov med EU in Japonsko. EPA je usmerjen zlasti v odpravljanje netarifnih omejitev, saj je trgovina med EU in Japonsko že v veliki meri liberalizirana.
 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij je sestavljena iz 23,2 % na državni ravni in okoli 7 do 11 % na lokalni ravni, tako da znaša efektivna davčna stopnja 30 do 34 %.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Japonskem registriran sedež ali center glavne uprave) in nerezidenti.

Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Japonskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Japonskem.

Davčna osnova je dobiček družbe (skupni letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške).

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne družbe, so v celoti izvzete iz davčne osnove, če je družba v stoodstotni prejemnikovi lasti ali če je prejemnik lastnik več kot 33 % družbe, ki izplačuje dividende, in jih ima v lasti več kot 6 mesecev. Če je izpolnjen samo eden od teh pogojev, je 50 % dividend vključenih v davčno osnovo. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od nerezidenčne družbe, so lahko ob izpolnjevanju pogojev (vsaj 25% lastniški delež najmanj 6 mesecev) 95% izvzete iz davčne osnove.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno stopnjo davka na dohodek, pri čemer je izgube mogoče odšteti.

Izgube: neto izgube iz poslovanja se lahko pobotajo z obdavčljivim dobičkom do višine 50 % (za SME v celoti). Izgube se lahko prenašajo naprej za deset let, prenos izgub nazaj je mogoč za eno leto za mala in srednja podjetja, sicer ni dovoljen.

Davčne olajšave: za R&D naložbe, za povišanje plač v obdobju do marca 2023, ter za naložbe v osnovna sredstva, namenjene čistim tehnologijam.
 

Davek po odbitku

Dividende: 20 %, 15 %

Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom znaša 20 %, povečan za davčni pribitek v višini 2,1 %, tako da znaša efektivna davčna stopnja 20,42 %. Če družba kotira na borzi, je davčna stopnja 15 % (efektivna 15,315 %).

V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 5/17, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % oz. 10% bruto zneska dividend, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Obresti: 20 %, 15 %

Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 20 % (15 % za obresti na depozite in obveznice). Davčna stopnja je povečana za davčni pribitek v višini 2,1 %, tako da so efektivne stopnje davka po odbitku na obresti 20,42 % ali 15,315 %. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 5/17, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska obresti, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine, ki jih rezidenčna družba plača nerezidenčni družbi znaša 20%. Davčna stopnja je povečana za davčni pribitek v višini 2,1 %, tako da znaša efektivne stopnja 20,42 %. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 5/17, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska licenčnin, lahko slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev in druga plačila: 20 %
Plačila storitev tehnične podpore, kot tudi za druga plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi so obdavčena s 20 % stopnjo davka po odbitku. Davčna stopnja je povečana za davčni pribitek v višini 2,1%, tako da znaša efektivne stopnja 20,42 %. V skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 5/17 je mogoče v nekateri primerih uveljavljati ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska obresti, lahko v nekaterih primerih slovenska podjetja uveljavljajo znižanje davka, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji. 
 

Davek na potrošnjo (Consumption tax)

Davek na potrošnjo, ki je po strukturi podoben davku na dodano vrednost, se plačuje pri dobavah blaga in storitev, oddajanju v najem, pri uvozu blaga in storitev in pri nekaterih digitalnih storitvah, ki jih zagotavljajo nerezidenti. Spremembe režima so napovedane v oktobru 2023.

Davčna stopnja znaša 10 % (7,8% na državni in 2,2 % na lokalni ravni). Ničelna stopnja velja za izvoz storitev, za nekatero blago (npr. hrana) pa velja 8 % znižana stopnja.

Registracija: družbe, katerih letni promet presega 10 mio JPY morajo biti registrirane za davek na potrošnjo; ostale se lahko registrirajo, če se tako odločijo (odločitev je obvezujoča za obdobje dveh let).

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi:
  • Zakon o davku na podjetja,
  • Zakon o davku na potrošnjo.
Davčni sporazumi: Japonska ima sklenjenih 65 davčnih sporazumov. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom je bil sprejet 24. maja 2017 (MP št. 5/17), ki se uporablja od 1.1.2018.

Japonska je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), in ga ratificirala 26. 9. 2018. MLI je za Japonsko začel veljati 1.1. 2019, zato je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.
 
Koristne povezave:
  • Davčna uprava: NTA (National Tax Authority)

 
 
Posodobljeno: oktober 2022

 

Koristne povezave:

  • Davčna uprava: NTA (National Tax Authority)
     

Poglejte si tudi: