Kazahstan

Dajatve v Kazahstanu

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

EU s Kazahstanom nima sklenjenega sporazuma o prosti trgovini, niti se za sklenitev sporazuma ni začela pogajati.

Zunanjetrgovinski odnosi s Kazahstanom temeljijo na Sporazumu o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju, ki je bil podpisan leta 2015 in se je začasno uporabljal od leta 2016, v veljavo pa je stopil leta 2020. Pomemben okvir za odnose med EU in Kazahstanom je tudi Strategija EU za Srednjo Azijo.

Kazahstan je včlanjen v STO, zato pri trgovanju med EU in Kazahstanom velja obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 20 %.
Davčna osnova je obdavčljivi dobiček podjetij (dohodek družbe, zmanjšan za ustrezno dokumentirane stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po kazahstanskem pravu, družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Kazahstanu) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Kazahstanu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Kazahstanu.

Dividende (z izjemo dividend iz rizičnih skladov) so izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; nekateri kapitalski dobički (prodaja deležev idr.) so lahko izključeni iz davčne osnove, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za obdobje 10 let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: olajšave za naložbe v prednostne sektorje, proste cone. Davčne olajšave za neprofitne ustanove in za nekatere socialne dejavnosti.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom brez stalne poslovne enote v Kazahstanu, znaša 15 % (20 %, če so locirani v davčni oazi). Dividende, ki kotirajo na borzi, so lahko pod določenimi pogoji davka oproščene.

Slovenija ima s Kazahstanom podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP št. 11/16), v skladu s katerim je mogoče uveljavljati, če so izpolnjeni pogoji, naslednje davčne stopnje: za dividende, izplačane družbi, ki ima v lasti več kot 25 % lastniški delež največ 5 %, sicer pa največ 10 % od bruto zneska dividend.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 15 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom brez stalne poslovne enote v Kazahstanu, znaša 15 % (20 %, če so locirani v davčni oazi).

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP št. 11/16), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 15 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15 %
Davek po odbitku za plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...), ki jih domača družba izplača nerezidentom brez stalne poslovne enote v Kazahstanu, znaša 15 % (20 %, če so locirani v davčni oazi).

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP št. 11/16), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 20 %, 15 %
Zakon podpornih tehničnih storitev sicer ne opredeljuje, vendar pa so plačila za storitve tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidentom brez stalne poslovne enote v Kazahstanu večinoma obdavčena z 20 % davčno stopnjo. V nekaterih primerih se lahko obravnavajo kot dohodek iz pravic intelektualne lastnine in so obdavčeni s 15 % davčno stopnjo.

Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP št. 11/16) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.
 

Davek na dodano vrednost (Kosymša salyk kyny)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev.

Standardna stopnja je 12 %. V nekaterih primerih velja ničelna stopnja.

Registracija: subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 87.510.000 KZT. Za distančne dobave je registracija obvezna in se opravi po poenostavljenem postopku.

Glavni davčni zakoni: Davčni zakonik Kazahstana

Davčni sporazumi: Kazahstan ima sklenjenih 54 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP št. 11/16).

Kazahstan je 25. 6. 2018 podpisal MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument - MLI), in ga ratificiral 24. 6. 2020. MLI je za Kazahstan začel veljati 1. 10. 2020.

Od začetka uporabe MLI s Slovenijo (za davke pri viru 1. 1. 2021, za druge davke 1. 4. 2021) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Koristne povezave:

  • Carinska in davčna uprava: MKK (Memlekettik Kirister Komïteti)


Posodobljeno: december 2022Preberite tudi: