Kazahstan

Dajatve v Kazahstanu

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi s Kazahstanom temeljijo na Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil podpisan leta 1995 in je začel veljati leta 1999.

Pomemben okvir za odnose med EU in Kazahstanom je tudi Strategija EU za Srednjo Azijo.

Januarja 2010 je pričela delovati Carinska unija Belorusije, Kazahstana in Ruske federacije, s katero so bile uvedene enotne carinske tarife, odpravljen carinski nadzor na notranjih mejah ter omogočeno svobodno gibanje blaga na območju držav članic.

Od 1.1.2015 deluje Evrazijska gospodarska unija, katere članice sta poleg držav Carinske unije še Armenija (od 2.1.2015) in Kirgizija (od 6.8.2015).

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 20 %.

Davčna osnova je obdavčljivi dobiček podjetij (dohodek družbe, zmanjšan za ustrezno dokumentirane stroške, povezane s poslovnimi transakcijami družbe).

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po kazahstanskem pravu, družbe, ki imajo sedež ali središče dejanskega poslovanja v Kazahstanu) plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Kazahstanu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dobiček od dohodka, ustvarjenega v Kazahstanu.

Dividende (z izjemo dividend iz rizičnih skladov) so izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; nekateri kapitalski dobički (prodaja deležev idr.) so lahko izključeni iz davčne osnove, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za obdobje 10 let, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: olajšave za naložbe v prednostne sektorje, proste cone. Davčne olajšave za neprofitne ustanove in za nekatere socialne dejavnosti.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidentom brez stalne poslovne enote v Kazahstanu, znaša 15 % (20 %, če so locirani v davčni oazi). Slovenija ima s Kazahstanom podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP št. 11/16), v skladu s katerim je mogoče uveljavljati, če so izpolnjeni pogoji, naslednje davčne stopnje: za dividende, izplačane družbi, ki ima v lasti več kot 25 % lastniški delež največ 5 %, sicer pa največ 10 % od bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Obresti: 15 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom brez stalne poslovne enote v Kazahstanu, znaša 15 % (20 %, če so locirani v davčni oazi).
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/16), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska obresti. Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15 %
Davek po odbitku za plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...), ki jih domača družba izplača nerezidentom brez stalne poslovne enote v Kazahstanu, znaša 15 % (20 %, če so locirani v davčni oazi).
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/16), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 10 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
Plačila podpornih tehničnih storitev: 20 %, 15 %

Zakon podpornih tehničnih storitev sicer ne opredeljuje, vendar pa so plačila za storitve tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidentom brez stalne poslovne enote v Kazahstanu večinoma obdavčena z 20 % davčno stopnjo. V nekaterih primerih se lahko obravnavajo kot dohodek iz pravic intelektualne lastnine in so obdavčeni s 15 % davčno stopnjo.

Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 11/16) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.
 

Davek na dodano vrednost (Kosymša salyk kyny)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev.
Standardna stopnja je 12 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija – subjekti, ki opravljajo obdavčljive transakcije morajo biti registrirani za DDV, če njihov letni promet presega 63.630.000 KZT.

Glavni davčni zakoni: Davčni zakonik Kazahstana

Davčni sporazumi: Kazahstan ima sklenjenih 51 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 11/16).


Koristne povezave:

  • Carinska in davčna uprava: MKK (Memlekettik Kirister Komïteti)