Kazahstan

Ustanavljanje družb v Kazahstanu

Organizacijske oblike družb


Kazahstanski Civilni zakonik (Graždanskij kodeks) ureja naslednje oblike gospodarskih družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Polnoje tovarišestvo
družba z neomejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital določajo predpisi glede na dejavnost družbe. 2 ali več ustanoviteljev, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Komanditnoje tovarišestvo
komanditna družba
Najnižji osnovni kapital določajo predpisi glede na dejavnost družbe. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih najmanj 1 (komplementar) odgovarja za obveznosti družbe neomejeno in najmanj 1 (komanditist) do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem komplementarjev.
 
Akcionernoje občestvo
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je s 50.000-kratnik mesečnega obračunskega indeksa (MCI)*. 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodi uprava.
Družba izdaja delnice, ki lahko kotirajo na borzi.
 
Tovarišestvo s ograničenoj otvetstvenostju
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 100-kratnik mesečnega obračunskega indeksa(MCI)*.
Za mala podjetja višina osnovnega kapitala ni predpisana.
1 ali več ustanoviteljev, ki omejeno odgovarjajo za obveznosti družbe. Družbo vodijo
družbeniki.
Kapital družbe je razdeljen na deleže. Statut lahko določa omejeno prenosljivost deležev.
Tovarišestvo s dopolnitelnoj otvetstvenostju
družba z dodatno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 100-kratnik mesečnega obračunskega indeksa (MCI)*.
Za mala podjetja višina osnovnega kapitala ni predpisana.
1 ali več ustanoviteljev, ki odgovarjajo za obveznosti družbe z vloženimi sredstvi in dodatno do določenega zneska. Smiselno veljajo pravila za družbo z omejeno odgovornostjo.

** Od 1. aprila 2022 določa Zakon o proračunu mesečni obračunski indeks (MCI) v višini 3.180 KZT.
 

Delniška družba (Akcionernoje občestvo)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe mora biti razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice so lahko z glasovalno pravico ali brez nje.

Najnižji osnovni kapital je s 50.000-kratnik mesečnega obračunskega indeksa, ki ga določa Zakon o proračunu za vsako leto posebej (od 1. aprila2022 mesečni obračunski indeks ustreza 3.180 KZT).

Kapital mora biti vplačan v roku 30 dni od registracije. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Organi upravljanja
Družbo vodi veččlanska uprava ali direktor. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Ni posebnih določil glede sestave uprave.

Skupščina delničarjev se sestaja letno in odloča o vseh glavnih vprašanjih. Zakon našteva odločitve, ki jih sprejema skupščina in določa, da ne smejo biti delegirane na drug organ.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Tovarišestvo s ograničenoj otvetstvenostju)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital je 100-kratnik mesečnega obračunskega indeksa, ki ga določa Zakon o proračunu za vsako leto posebej. Od 1. aprila 2022 je mesečni obračunski indeks 3.180 KZT. Za mala podjetja (do 50 zaposlenih in do 60.000-kratnika mesečnega obračunskega indeksa letnega prometa) višina osnovnega kapitala ni predpisana.

Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve in predkupno pravico družbenikov.

Organi upravljanja
Družbo vodi veččlanska uprava ali direktor. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Ni posebnih določil glede sestave uprave.

Skupščina delničarjev se sestaja letno in odloča o vseh glavnih vprašanjih. Zakon našteva odločitve, ki jih sprejema skupščina in določa, da ne smejo biti delegirane na drug organ.

Postopek ustanovitve družbe


Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Kazahstanu: Private Limited Liability Company
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Almaty 

  Korak Trajanje Stroški
1. Registracija družbe
 
Registracija družbe je mogoča osebno na Centru za javne storitve (Public Service Center - PSC) ali elektronsko prek državnega portala egov.kz.
 
Registracija on-line:
Država spodbuja elektronski način ustanavljanja družb, ki omogoča, da se celoten postopek opravi on-line.
Za e-registracijo je potreben digitalni podpis ustanoviteljev.
Vloga se izpolni on-line prek aplikacije na državnem portalu E-gov Kazakhstan (zavihek Registration and Business Development).
Dokumetacija se priloži v elektronski obliki, del informacij pa se pridobi iz informacijskih sistemov državnih organov. Spletna storitev za registracijo družbe je brezplačna. V istem postopku se pridobi tudi digitalni certifikat za identifikacijo družbe in preveri ustreznost imena družbe. Hkrati družba v istem postopku tudi odpre bančni račun, prijavi zaposlene v sistem obveznega zavarovanja in se registrira za davke (vključno z DDV, če izpolnjuje pogoje za registracijo).


Registracija prek PSD:
Predložiti je treba naslednjo dokumentacijo:
  • vlogo za registracijo;
  • kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev;
  • dokazilo o plačilu takse za registracijo;
  • dokazilo o poslovnem naslovu;
  • pooblastilo za zastopanje, če je potrebno.
V istem postopku se družba registrira za neposredne davke.
Po oddaji vloge registracijski organ v roku 1 dneva izda elektronsko potrdilo o registraciji družbe .
Po registraciji ustanovitelji odprejo bančni račun, prijavijo zaposlene v sistem obveznega zavarovanja in, če izpolnjujejo pogoje, registrirajo družbo za DDV (gl. nadaljevanje).


Opomba: Opisani postopek na PSD in on-line velja za male in srednje družbe. Za velika podjetja je predpisan minimalni osnovni kapital in velja drugačen postopek registracije.
1 dan
ali 1 ura
upravna taksa (PSD) ali brezplačno (on-line)
2. Odprtje bančnega računa družbe
(velja le za registracijo pri PSD):
Ustanovitelji morajo na banki za odprtje bančnega računa predložiti:
• kartice z vzorčnimi podpisi pooblaščenih oseb in z odtisom pečata družbe;
• kopijo potrdila o registraciji družbe;
• kopijo statuta ali drug dokument, ki potrjuje dejavnost družbe;
• kopije osebnih dokumentov oseb, pooblaščenih za podpisovanje.
1 dan brezplačno
3. Registracija za DDV
(velja le za registracijo pri PSD):
Če družba izpolnjuje pogoje,  se mora pri davčni upravi registrirati za DDV. Registracija je obvezna, če predvideni letni promet družbe presega 87.510.000 KZT, možna pa je tudi prostovoljna registracija.
2 dni
hkrati s prejšnjim postopkom
brezplačno
4. Sklenitev obveznega življenjskega in zdravstvenega zavarovanja za zaposlene
(velja le za registracijo pri PSD):
V skladu z Zakonom o obveznem zavarovanju in odgovornosti delodajalca za življenje in zdravje zaposlenih morajo delodajalci plačevati zaposlenim obvezno življenjsko in zdravstveno zavarovanje (višina zavarovalne premije je odvisna od tveganj in plače). Delodajalec mora z zavarovalnico skleniti zavarovanje za zaposlene v roku 10 delovnih dni od dneva registracije družbe.
1 dan
hkrati s prejšnjim postopkom dni
brezplačno

 Vir: e-gov Kazakhstan 2022
 
Koristne povezave: 


Posodobljeno: december 2022

 

Preberite tudi: