Kazahstan

Ustanavljanje družb v Kazahstanu

Organizacijske oblike družb


Kazahstanski Civilni zakonik (Graždanskij kodeks) ureja naslednje oblike gospodarskih družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Polnoje tovarišestvo
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Komanditnoje tovarišestvo
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih najmanj 1 (komplementar) odgovarja za obveznosti družbe neomejeno in najmanj 1 (komanditist) do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Deleži so prenosljivi s soglasjem komplementarjev
 
Akcionernoje občestvo
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je s 50.000-kratnik mesečnega obračunskega indeksa(MCI)* 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva Družbo vodi uprava
Družba izdaja delnice, ki lahko kotirajo na borzi
 
Tovarišestvo s ograničenoj otvetstvenostju
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 100-kratnik mesečnega obračunskega indeksa(MCI)*
Za mala podjetja višina osnovnega kapitala ni predpisana
1 ali več ustanoviteljev, ki omejeno odgovarjajo za obveznosti družbe Družbo vodijo družbeniki
Kapital družbe je razdeljen na deleže. Statut lahko določa omejeno prenosljivost deležev
Tovarišestvo s dopolnitelnoj otvetstvenostju
družba z dodatno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 100-kratnik mesečnega obračunskega indeksa (MCI)*
Za mala podjetja višina osnovnega kapitala ni predpisana
1 ali več ustanoviteljev, ki odgovarjajo za obveznosti družbe vloženih sredstev in prevzete obveznosti Smiselno veljajo pravila za družbo z omejeno odgovornostjo

** za leto 2021 določa Zakon o proračunu mesečni obračunski indeks (MCI) v višini 2.917 KZT

 

Delniška družba (Akcionernoje občestvo)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe mora biti razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice so lahko z glasovalno pravico ali brez nje.

Najnižji osnovni kapital je s 50.000-kratnik mesečnega obračunskega indeksa, ki ga določa Zakon o proračunu za vsako leto posebej. Za leto 2019 je mesečni obračunski indeks 2.525 KZT.

Kapital mora biti vplačan v roku 30 dni od registracije. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Organi upravljanja
Družbo vodi veččlanska uprava ali direktor. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Ni posebnih določil glede sestave uprave.

Skupščina delničarjev se sestaja letno in odloča o vseh glavnih vprašanjih. Zakon našteva odločitve, ki jih sprejema skupščina in določa, da ne smejo biti delegirane na drug organ.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Tovarišestvo s ograničenoj otvetstvenostju)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital je 100 kratnik mesečnega obračunskega indeksa, ki ga določa Zakon o proračunu za vsako leto posebej. Za leto 2019 je mesečni obračunski indeks 2.525 KZT. Za mala podjetja (do 50 zaposlenih in do 60.000 kratnik mesečnega obračunskega indeksa letnega prometa) višina osnovnega kapitala ni predpisana.

Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve in predkupno pravico družbenikov.

Organi upravljanja
Družbo vodi veččlanska uprava ali direktor. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Ni posebnih določil glede sestave uprave.

Skupščina delničarjev se sestaja letno in odloča o vseh glavnih vprašanjih. Zakon našteva odločitve, ki jih sprejema skupščina in določa, da ne smejo biti delegirane na drug organ.

 

Postopek ustanovitve družbe


Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Kazahstanu: Private Limited Liability Company
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Almaty 

  Korak Trajanje Stroški
1. Registracija družbe , pridobitev digitalnega certifikata družbe in registracija za DDV
Registracija družbe se opravi na Centru za javne storitve (Public Service Center- PSC) ali prek spletne strani e-gov.kz. Za e-registracijo je potreben digitalni podpis ustanovitelja, ki ga je mogoče dobiti na PSC.
Predložiti je treba:
  • obvestilo o začetku poslovne dejavnosti (male družbe) ali standardno vlogo za registracijo;
  • kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev;
  • dokazilo o plačilu takse za registracijo (samo velike družbe; mala in srednja podjetja so takse oproščena);
  • pooblastilo za zastopanje, če je potrebno.
V istem postopku se pridobi tudi digitalni certifikat za identifikacijo družbe in preveri ustreznost imena družbe.
Po oddaji vloge ustrezni državni organ v roku 1 dneva izda elektronsko potrdilo o registraciji družbe (v primeru on-line registracije v roku 1 ure).
Od leta 2018 lahko mala in srednja podjetja v enotnem postopku na PSC hkrati tudi odprejo bančni račun, se registrirajo za DDV in prijavijo zaposlene v sistem obveznega zavarovanja.
 
1 dan brezplačno
2. Izdelava žiga družbe
Uporaba žiga ni obvezna, v praksi pa podjetja še vedno poslujejo z žigom. Za izdelavo žiga je treba predložiti kopijo potrdila o registraciji družbe, pooblastilo, če naročnik ni zakoniti zastopnik družbe, ter pisno zahtevo za izdelavo pečata z relevantnimi informacijami o žigu.
1 dan 5.000 do 10.000 KZT
3. Odprtje bančnega računa družbe
Za odprtje bančnega računa družbe je treba vlogi predložiti overjene:
• kartice z vzorčnimi podpisi pooblaščenih oseb in z odtisom pečata družbe;
• kopijo potrdila o registraciji družbe;
• kopijo statuta ali drug dokument, ki potrjuje dejavnost družbe;
• kopije osebnih dokumentov oseb, pooblaščenih za podpisovanje.
1 dan brezplačno
4. Registracija za DDV
Če družba izpolnjuje pogoje,  se mora pri davčni upravi registrirati za DDV. Registracija je obvezna, če predvideni letni promet družbe presega 75.750.000 KZT, možna pa je tudi prostovoljna registracija.
2 dni
hkrati s prejšnjim postopkom
brezplačno
5. Sklenitev obveznega življenjskega in zdravstvenega zavarovanja za zaposlene
V skladu z Zakonom o obveznem zavarovanju in odgovornosti delodajalca za življenje in zdravje zaposlenih morajo delodajalci plačevati zaposlenim obvezno življenjsko in zdravstveno zavarovanje (višina zavarovalne premije je odvisna od tveganj in plače). Delodajalec mora z zavarovalnico skleniti zavarovanje za zaposlene v roku 10 delovnih dni od dneva registracije družbe.
1 dan
hkrati s prejšnjim postopkom dni
brezplačno

 Vir: Svetovna banka 2019, e-gov Kazakhstan 2019

 

Koristne povezave: 


Posodobljeno: 10.10.2019