Madžarska

Ustanavljanje družb na Madžarskem


Organizacijske oblike družb

Madžarski Civilni zakonik iz leta 2013 ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Közkereseti Társaság (Kkt)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Betéti Társaság (Bt.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
Nyilvánosan működő részvénytársaságnak (Nyrt.)
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 20 mio HUF 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Részvénytársaság (Rt.)
delniška družba
nejavna delniška družba (Zrt.)
Najnižji osnovni kapital je 5 mio HUF 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki niso predmet javne ponudbe
Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 3 mio HUF 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

 
 
 Več informacij:  

Delniška družba (Részvénytársaság - Rt)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.
Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša za javne delniške družbe 20 milijonov HUF in za nejavne delniške družbe 5 milijonov HUF. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačanih pa mora biti najmanj 30% denarnih vložkov. Ostali del mora biti vplačan v roku enega leta. Stvarni vložki morajo biti zagotovljeni ob ustanovitvi, razen če predstavljajo manj kot četrtino kapitala družbe; v tem primeru morajo biti zagotovljeni v treh letih od datuma registracije. Lahko so v obliki nepremičnin, stvari, pravic intelektualne lastnine idr. Vrednost stvarnih vložkov oceni sodni cenilec ali drug usposobljen strokovnjak.
Delnice so lahko imenske in prinosniške. Delniška družba lahko izdaja navadne in prednostne delnice. Nominalna vrednost prednostnih delnic ne sme presegati 50% kapitala družbe. Delnice, ki so predmet javne ponudbe, morajo biti v nematerializirani obliki. Glasovalne pravice za eno delnico, ki je predmet javne ponudbe, ne smejo presegati glasovalnih pravic desetkratne nominalne vrednosti delnice. Delniška družba lahko pridobi največ 25% lastnih delnic.
 Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja Rt. Zakon ne postavlja zahtev glede letnega sklica skupščine. Sklepi, potrebni za odločitve, se lahko sprejmejo brez sklica skupščine. V skladu s statutom družbe se lahko delničarji udeležijo skupščine s pomočjo naprav za elektronsko komunikacijo namesto osebno.
Pomembne odločitve (spremembe statuta, višine kapitala, združevanje ipd.) se sprejemajo s tričetrtinsko večino, medtem ko za večino odločitev zadošča navadna večina. Delničarji, ki predstavljajo 5% kapitala družbe lahko zahtevajo uvrstitev vprašanj na dnevni red upravr, pregled dela uprave idr.
Javna delniška družba mora imeti upravni odbor, ki vodi poslovanje družbe. Upravni odbor mora imeti najmanj 3 člane. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča in ni treba, da so člani upravnega odbora tudi delničarji družbe.
Nejavna delniška družba ima lahko upravni odbor ali generalnega direktorja, ki opravlja naloge uprave.
Javna delniška družba mora obvezno imeti bodisi izvoljen nadzorni svet bodisi imenovan svet direktorjev z najmanj 5 člani, ki nadzira delovanje uprave. Nejavna delniška družba mora imeti nadzorni svet, če tako zahtevajo delničarji, ki predstavljajo 5% kapitala družbe.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Korlátolt Felelősségű Társaság - Kft.)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.
Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 3 milijone HUF. Vložki so lahko denarni ali stvarni. Če stvarni vložki presegajo polovico kapitala, morajo biti izročeni pred registracijo, sicer pa v roku 3 let.
Deleži družbe z omejeno odgovornostjo so omejeno prenosljivi. Vsak družbenik ima v lasti en delež družbe. Deleži imajo lahko različne vrednosti, najnižja vrednost posameznega deleža pa je 100.000 HUF.
Organi upravljanja
Skupščina družbenikov sprejema večino odločitev z navadno večino, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva tričetrtinska večina. Letni sklic skupščine ni predpisan. Družbo vodi direktor ali upravni odbor družbe, kot to določa akt o ustanovitvi družbe. Mandat direktorjev le lahko za določen ali nedoločen čas. Družbo lahko vodijo tudi vsi družbeniki. Družba ima lahko nadzorni svet, ki ima lahko manj kot 3 člane.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Madžarskem

Korlatolt Felelossegu Tarsasag (KFT)
Osnovni kapital: 1.500.000 HUF
Sedež: Budimpešta
 
  Korak Trajanje Stroški
1. Sestava akta o ustanovitvi in priprava dokumentacije pri odvetniku
Družbo mora med registracijo zastopati odvetnik, pri katerem se sestavi akt o ustanovitvi družbe in pripravi vsa potrebna dokumentacija. Cena je odvisna od zahtevnosti in je stvar dogovora.
1 dan 100.000 do 260.000 HUF; odvisno od zahtevnosti
2. Odprtje bančnega računa in depozit najmanj 50% vpisanega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj 50% vpisanega kapitala družbe. Preostanek zneska je treba plačati v skladu z določbami akta o ustanovitvi, vendar najkasneje eno leto od registracije družbe. Bančni račun morajo odpreti ustanovitelji osebno.
1 dan brezplačno
3. Vloga za vpis v register družb pri Sodnem registru
Vloga za vpis v register družb se vloži na lokalno pristojnem sodišču. Vloga se vloži elektronsko. Poenostavljen postopek (če družba uporabi enoten obrazec akta o ustanovitvi) traja 2 do največ 8 delovnih dni, standardni postopek pa do 15 dni.
Hkrati s tem postopkom se družba prijavi za davke. Davčna uprava izda davčno številko, v primeru neporavnanih davčnih obveznosti ali drugih nepravilnosti pa vlogo zavrne in se postopek registracije ustavi.
2 do 15 dni brezplačno
4. Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega in socialnega varstva pri OEP
Družba prijavi zaposlene v sistem zdravstvenega in socialnega varstva pri Nacionalnem skladu za zdravstveno varstvo (Országos Egészségbiztosítási Pénztár- OEP).
1 dan brezplačno
5. Registracija za občinski davek od poslovanja pri lokalni davčni upravi
Družba se mora v roku 15 dni registrirati pri lokalni davčni upravi za občinski davek od poslovanja (helyi iparüzési adó).
 
1 dan brezplačno
6. Registracija pri gospodarski zbornici
Družba se mora v roku 5 dni registrirati pri Madžarski zbornici za trgovino in industrijo (Magyar Kereskedelmi - MKIK).
 
1 dan 5.000 HUF letno

 
Vir: Svetovna banka 2018
 
 
Posodobljeno: 21.11.2018