Madžarska

Ustanavljanje družb na Madžarskem


Organizacijske oblike družb

Madžarski Civilni zakonik iz leta 2013 ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Közkereseti Társaság (Kkt.),
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Betéti Társaság (Bt.),
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
 
Nyilvánosan működő részvénytársaságnak (Nyrt.),
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 20 mio HUF. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Zártkörűen részvénytársaság (Zrt.),
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 5 mio HUF. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki niso predmet javne ponudbe.
Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.),
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 3 mio HUF. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so omejeno prenosljivi.
 

Registracijski organ: Poslovni register
 

Delniška družba (Részvénytársaság - Rt)

Ustanovitelji/delničarji

Delniško družbo lahko ustanovi en ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital

Najnižji osnovni kapital znaša za javne delniške družbe 20 milijonov HUF in za nejavne delniške družbe 5 milijonov HUF. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačanih pa mora biti najmanj 25 % denarnih vložkov. Ostali del mora biti vplačan v roku enega leta.

Stvarni vložki morajo biti zagotovljeni ob ustanovitvi, razen če predstavljajo manj kot četrtino kapitala družbe; v tem primeru morajo biti zagotovljeni v treh letih od datuma registracije. Lahko so v obliki nepremičnin, stvari, pravic intelektualne lastnine idr. Vrednost stvarnih vložkov oceni sodni cenilec ali drug usposobljen strokovnjak.

Delnice so lahko imenske in prinosniške.

Delniška družba lahko izdaja navadne delnice (ki morajo vedno predstavljati več kot polovico osnovnega kapitala), prednostne delnice, delnice za zaposlene (ki se izdajo za največ 15 % osnovnega kapitala in so prenosljive samo med zaposlenimi in prejšnjimi zaposlenimi), obrestonosne delnice (za največ 10 % osnovnega kapitala) in unovčljive delnice (za največ 20 % osnovnega kapitala).

Delnice, ki so predmet javne ponudbe, morajo biti v nematerializirani obliki.

V javnih delniških družbah lahko prednostna delnica, ki zagotavlja prednostno glasovalno pravico, prinaša največ desetkratnik glasovalnih pravic, ki pripadajo delnici glede na njen nominalni znesek. Delniška družba lahko pridobi lastne delnice, ki lahko predstavljajo največ 25 % osnovnega kapitala.

Organi upravljanja

Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja Rt. Zakon ne postavlja zahtev glede letnega sklica skupščine. Sklepi, potrebni za odločitve, se lahko sprejmejo brez sklica skupščine. V skladu s statutom družbe se lahko delničarji udeležijo skupščine s pomočjo naprav za elektronsko komunikacijo namesto osebno.

Pomembne odločitve (spremembe statuta, višine kapitala, združevanje ipd.) se sprejemajo s tričetrtinsko večino, medtem ko za večino odločitev zadošča navadna večina. Delničarji, katerih delnice predstavljajo vsaj 5 % kapitala družbe, lahko zahtevajo uvrstitev vprašanj na dnevni red skupščine, pregled dela uprave idr.

Nejavna delniška družba ima lahko upravo (igazgatóság) ali generalnega direktorja (vezérigazgató), ki opravlja naloge uprave. Nadzorni svet (felügyelőbizottság) se oblikuje, če tako zahtevajo manjšinski delničarji (katerih delnice predstavljajo najmanj 5 % osnovnega kapitala), če tako zahtevajo predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju ali če je tako določeno v statutu.

Javna delniška družba izbira med dvotirnim sistemom (uprava in nadzorni svet) in enotirnim sistemom, v katerem najmanj petčlanski upravni svet (igazgatótanács ) opravlja funkcije uprave in nadzornega sveta.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Korlátolt Felelősségű Társaság - Kft.)

Ustanovitelji/družbeniki

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.

Kapital

Najnižji osnovni kapital znaša 3 milijone HUF. Vložki so lahko denarni ali stvarni. Če stvarni vložki presegajo polovico kapitala, morajo biti izročeni pred registracijo, sicer pa v roku 3 let. Edini družbenik mora prenesti  celoten stvarni vložek na družbo pred priglasitvijo za vpis v register.

Deleži družbe z omejeno odgovornostjo so omejeno prenosljivi. Vsak družbenik ima v lasti en delež družbe. Deleži imajo lahko različne vrednosti, najnižja vrednost posameznega deleža pa je 100.000 HUF.

Organi upravljanja

Skupščina družbenikov sprejema večino odločitev z navadno večino, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva tričetrtinska večina.

Letni sklic skupščine ni predpisan. Družbo vodi en ali več poslovodij (ügyvezető), kot to določa akt o ustanovitvi družbe. Njihov mandat lahko traja določen ali nedoločen čas. Družbo lahko vodijo tudi vsi družbeniki. Družba, ki povprečno zaposluje več kot 200 delavcev in se izvoljeni svet delavcev odloči delegirati predstavnike delavcev v nadzorni svet, mora imeti tudi nadzorni svet.
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Madžarskem

Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Kft.)
Osnovni kapital: 3 mio HUF, ob ustanovitvi najmanj 1,5 mio HUF
Sedež: Budimpešta

  
  Korak Trajanje Stroški
1. Sestava akta o ustanovitvi in priprava dokumentacije pri odvetniku
Družbo mora med registracijo zastopati odvetnik, pri katerem se sestavi akt o ustanovitvi družbe in pripravi vsa potrebna dokumentacija. Cena je odvisna od zahtevnosti in je stvar dogovora.
1 dan 100.000 do 300.000 HUF; odvisno od zahtevnosti
2. Odprtje bančnega računa in polog osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj 50% vpisanega kapitala družbe (najmanj 1.5 mio HUF). Preostanek zneska je treba plačati v skladu z določbami akta o ustanovitvi, vendar najkasneje eno leto od registracije družbe. Bančni račun morajo odpreti ustanovitelji osebno.
1 dan brezplačno
3. Vloga za vpis v register družb pri Sodnem registru
Vlogo za vpis v register družb se vloži na lokalno pristojnem sodišču elektronsko prek pravnega zastopnika (notar, odvetnik).
Vlogo za registracijo družbe vloži zastopnik prek portala vlade (magyarorszag.hu) z uporabo aplikacije za izpolnjevanje obrazcev ÁNYK. V elektronskem postopku registracije podjetja mora zastopnik uporabljati elektronski podpis in časovni žig. V postopku se opravi tudi prijava pooblaščenih oseb družbe na Portalu za stranke (Ügyfélkapu).
V enotnem postopku se hkrati pridobi davčna številka družbe in statistična številka. V primeru neporavnanih davčnih obveznosti ali drugih nepravilnosti se vloga zavrne in se postopek registracije ustavi.
Poenostavljen postopek (če družba uporabi enoten obrazec akta o ustanovitvi) traja 1 dan, standardni postopek pa praviloma okoli 5, največ do 15 dni.
1 dan (poenostavljen postopek) ali 5 do 15 dni 50.000 HUF (poenostavljen postopek) ali 100.000 HUF
4. Registracija pri lokalni davčni upravi, gospodarski zbornici in pri zavodu za pokojninsko zavarovanje
Družba se mora po ustanovitvi registrirati pri lokalni davčni upravi za občinski davek od poslovanja (helyi iparüzési adó), pri Madžarski zbornici za trgovino in industrijo (Magyar Kereskedelmi - MKIK) in pri zavodu za pokojninsko zavarovanje (NYENYI). Postopek elektronsko opravi pravni zastopnik.
1 dan brezplačno
5. Registracija zaposlenih pri davčni upravi
Družba se pred začetkom zaposlitve na predpisanem obrazcu na davčno upravo prek Portala za stranke (Ügyfélkapu). 
1 dan brezplačno
 
Vir: Magyarorszag 2023, HIPA 2023


Posodobljeno:  maj 2023


Preberite tudi: