Madžarska

Dajatve na Madžarskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Madžarska je članica EU.

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dobička pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 9%.  Finančne institucije in finančne transakcije, zavarovalnice, telekomunikacijske storitve, trgovine in energetska podjetja so dodatno obdavčene in sicer po različnih stopnjah. Dodaten začasni davčni pribitek velja v obdobju 1. julij 2022 – 31. december 2023 za finančne institucije, naftne družbe in letalske družbe.

V nekaterih primerih se mora tudi, kadar družba ne ustvari dobička, plačati alternativni minimalni davek v višini 2% ustvarjenega letnega dohodka.

Rezidenti (družbe, ustanovljene na Madžarskem in družbe, ustanovljene v tujini, ki imajo sedež uprave na Madžarskem) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka ustvarjenega na Madžarskem in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Madžarske. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe (razen podružnic družb iz davčno nekooperativnih držav, za katere veljajo posebna pravila).

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je za davčne namene prilagojen knjigovodski dobiček družbe, zmanjšan za priznane stroške.

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža, za katere so izpolnjeni pogoji za oprostitev davka od dohodkov iz naslova lastništva deležev (kapitalski dobički iz naslova prodaje deleža v odvisni družbi so oproščeni plačila davka pod pogojem, da je bil delež v lasti vsaj 1 leto in da je bil nakup prijavljen madžarski davčni upravi v zakonitem roku).

Kapitalski dobički, ki jih izplačujejo madžarske družbe, praviloma niso obdavčeni. Lahko pa so obdavčeni kapitalski dobički, prejeti s strani madžarske nepremičninske družbe in sicer po standardni davčni stopnji, kadar z državo, v kateri je lastnik navedene madžarske nepremičninske družbe rezident, ni sklenjen davčni sporazum oz. kadar davčni sporazum takšno obdavčitev dovoljuje.

Dividende, prejete od madžarske rezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, razen dividend, ki jih izplačajo družbe, ki so obdavčene po pravilih o nadzorovanih tujih družbah.

Izgube, ki so nastale pred letom 2015, se lahko prenesejo naprej do leta 2030, ostale pa se lahko prenesejo le za 5 let naprej. Izgube se lahko pobotajo z dobički do 50% njihove vrednosti. Prenos nekaterih izgub naprej v primeru združitev ali nakupov podjetij je omejen. Prenos izgub za nazaj ni mogoč (z izjemo zavezancev v kmetijstvu, ki izpolnjujejo določene pogoje).

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude za investicije v raziskave in razvoj, odvisno od panoge, regije in vrednosti investicije.

Posebne olajšave so na voljo za naložbe v raziskave in razvoj (davčni odbitek v dvakratni vrednosti kvalificiranih stroškov) in za zagonska podjetja (zmanjšanje davčne osnove za do 20 mio HUF), za pokroviteljstva na področju športnih in filmskih dejavnosti in za naložbe za namene energetske učinkovitosti. Za dohodke iz naslova licenčnin je mogoče uveljavljati 50% davčno olajšavo.

Davek po odbitku

Dividende: 0%
Za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih madžarska družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku (obdavčene so le dividende, ki jih madžarska družba izplača fizični osebi nerezidentu, in sicer s 15% stopnjo, razen če sklenjen davčni sporazum določa nižjo stopnjo).

Obresti: 0%
Za obresti, ki jih madžarska družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.

Licenčnine: 0%
Za licenčnine in druga plačila iz naslova intelektualne lastnine, ki jih madžarska družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0%
Za plačila podpornih tehničnih storitev ni davka po odbitku.

Davek na dodano vrednost (Általános forgalmi adó locally - AFA)

Podjetja in posamezniki, ki na Madžarskem opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev in uvoz) so zavezanci za madžarski davek na dodano vrednost in morajo biti registrirani za DDV. Vrednostni prag za registracijo za DDV ni predpisan. Za distančno prodajo veljajo pravila EU.

Standardna stopnja DDV znaša 27%. Znižani stopnji sta 18% in 5%. Izvoz in nekatere vrste blaga in storitev so davka oproščeni.

Za podjetja relevantni predpisi:

Davčni sporazumi: Madžarska ima sklenjenih 80 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 16/05).

Madžarska je podpisnica MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t. i. multilateralni instrument – MLI), ki je za Madžarsko začel veljati 1. julija 2021. Od začetka uporabe MLI s Slovenijo je treba biti pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembe uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Več informacij: