Madžarska

Dajatve na Madžarskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Madžarska je članica EU.
 

Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dobička pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 9%. Finančne institucije in finančne transakcije, oglaševalske in telekomunikacijske storitve ter energetska podjetja so dodatno obdavčene in sicer po različnih stopnjah. V nekaterih primerih se mora plačati alternativni minimalni davek tudi, kadar ne ustvarijo dobička, v višini 2% ustvarjenega letnega dohodka.
Rezidenti (družbe, ustanovljene na Madžarskem in družbe, ustanovljene v tujini, ki imajo sedež uprave na Madžarskem) plačujejo davek po svetovnem načelu od dohodka ustvarjenega na Madžarskem in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Madžarske. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.
Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je za davčne namene prilagojen knjigovodski dobiček družbe, zmanjšan za priznane stroške.
Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža, za katere so izpolnjeni pogoji za oprostitev davka od dohodkov iz naslova lastništva deležev (kapitalski dobički iz naslova prodaje deleža v odvisni družbi so oproščeni plačila davka pod pogojem, da je bil delež v lasti vsaj 1 leto in da je bil nakup prijavljen madžarski davčni upravi v zakonitem roku).
Kapitalski dobički, ki jih izplačujejo madžarske družbe praviloma niso obdavčeni. Lahko pa so obdavčeni kapitalski dobički, prejeti s strani madžarske nepremičninske družbe in sicer po standardni davčni stopnji, kadar z državo, v kateri je družbenik navedene madžarske nepremičninske družbe rezident, ni sklenjen davčni sporazum oz. kadar davčni sporazum takšno obdavčitev dovoljuje.
Dividende, prejete od madžarske rezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, razen dividend, ki jih izplačajo družbe, ki so obdavčene po pravilih o nadzorovanih tujih družbah.
 
Izgube, če so nastale pred letom 2015, se lahko prenesejo naprej do leta 2025, ostale pa se lahko prenesejo le za 5 let naprej. Izgube se lahko pobotajo z dobički do 50% njihove vrednosti. Prenos nekaterih izgub naprej v primeru združitev ali nakupov podjetij je omejen. Prenos izgub za nazaj ni mogoč (z izjemo zavezancev v kmetijstvu, ki izpolnjujejo določene pogoje).
Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude za investicije v raziskave in razvoj, odvisno od tipa in vrednosti investicije ter za katero regijo so namenjene. Za licenčnine je možno 50% znižanje davčne osnove (dobička), pri čemer pa znesek znižanja ne sme presegati 50% dobička zavezanca pred obdavčitvijo (pozitivni rezultat).

Davek po odbitku

Dividende: 0%
Za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih madžarska družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku (obdavčene so le dividende, ki jih madžarska družba izplača fizični osebi nerezidentu, in sicer s 15% stopnjo, razen če sklenjen davčni sporazum določa nižjo stopnjo).

Obresti: 0%,
Za obresti, ki jih madžarska družba izplača nerezidentom, se davek po odbitku ne plačuje (obdavčene so le obresti, ki jih madžarska družba izplača fizični osebi nerezidentu, in sicer s 15% stopnjo, razen če sklenjen davčni sporazum določa nižjo stopnjo).

Licenčnine: 0%
Za licenčnine in druga plačila iz naslova intelektualne lastnine se davek po odbitku ne plačuje (obdavčena so le plačila, ki jih madžarska družba izplača fizični osebi nerezidentu, in sicer s 15% stopnjo, razen če sklenjen davčni sporazum določa nižjo stopnjo).

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0%
Za plačila podpornih tehničnih storitev ni davka po odbitku.

Davek na dodano vrednost (Általános forgalmi adó locally - AFA)

Podjetja in posamezniki, ki na Madžarskem opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev in uvoz) so zavezanci za madžarski davek na dodano vrednost in morajo biti registrirani za DDV. Razen v primeru distančne prodaje vrednostni prag za registracijo za DDV ni predpisan, verjetno pa bo uveden z letom 2019 (predvidoma v višini 12 mio HUF oz. okoli 48.000 EUR).
Standardna stopnja znaša 27%. Znižani stopnji sta 18% in 5%. Izvoz in nekatere vrste blaga in storitev so davka oproščeni.

Za podjetja relevantni predpisi:


Davčni sporazumi: Madžarska ima sklenjenih 80 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo Ur.l. RS-MP št. 16/05 .
Madžarska je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument – MLI), še letos pa naj bi ga ratificirala. Od začetka uporabe MLI (s prvimi državami od 1. 1. 2019, med drugim ravno s Slovenijo) bo treba biti pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja pozoren tudi na spremembo uporabe posameznih določb sporazuma, ki jo bo povzročil MLI.


Več informacij:Posodobljeno: 20.11.2018