Nizozemska

Ustanavljanje družb na Nizozemskem

Organizacijske oblike družb

Nizozemski zakon o trgovinskih družbah ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Vennootschap onder firma (V.O.F.):
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
 
Commanditaire vennootschap (C.V.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za V.O.F.
Naamloze vennootschap (N.V.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 45.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Besloten vennootschap (B.V.):
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleže je mogoče prenesti le s soglasjem večine družbenikov.
 

Registracijski organ: Gospodarska zbornica Nizozemske

 

Delniška družba (Naamloze vennootschap - N.V.)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so lahko bodisi na prinosnika, prosto prenosljive ali v registrirani obliki. Delnice so lahko navadne ali prednostne.
Najnižji osnovni kapital znaša 45.000 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan.

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje najmanj letno. Družbo vodi uprava. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. O strukturi uprave odloča skupščina delničarjev. Družbe, ki imajo več kot 50 zaposlenih, morajo imeti svet delavcev.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Besloten vennootschap - B.V.)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen; zanj je potrebno soglasje večine družbenikov.

Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Družbe, ki imajo več kot 50 zaposlenih, morajo imeti svet delavcev.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Nizozemskem: Besloten Vennootschap (B.V.)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Amsterdam
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja se opravi on-line pri  Gospodarski zbornici (Kamer van Koophandel, KvK).
Ministrstvo za gospodarstvo (Secretaría de Economia) izda potrdilo o ustreznosti imena.
 
manj kot 1 dan (on-line postopek) brezplačno
2. Podpis akta o ustanovitvi pri notarju
Družbeniki pri notarju pripravijo in podpišejo akt o ustanovitvi. Notarske takse so stvar dogovora in se lahko zaračunava na podlagi urne postavke ali fiksne takse.
1 dan 1.750 EUR
3. Registracija družbe Gospodarski zbornici
Registracijo družbe je mogoče opraviti na Gospodarski zbornici (Kamer van Koophandel, KvK) preko spleta ali osebno. Gospodarska zbornica izda registracijsko številko (v nekaj urah, če je registracija opravljena on-line, in v enem tednu, če so dokumenti vloži osebno.
Članstvo v gospodarski zbornici je obvezno. Članarina je odvisna od števila zaposlenih in osnovnega kapitala družbe. Članarina za družbe z manj kot 50 zaposlenih, katerih kapital ne presega 90.000 EUR je 120,29 EUR.
Objava registracije v uradnem listu (Staatscourant) je obvezna in jo opravi zbornica.
manj kot 1 dan (on-line postopek)
ali 1 teden
120,29  EUR
4. Prijava na Davčni upravi
Družba se mora prijaviti na lokalni davčni upravi za plačilo davkov in socialnih prispevkov. Postopek traja en dan, vendar traja 4 do 6 tednov, da družba dobi davčno številko.
1 dan brezplačno

 

Vir: Svetovna banka 2017, KvK 2017

 

Koristne povezave: