Nizozemska

Dajatve na Nizozemskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Nizozemska je članica EU.

 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij je 20 % za prvih 200.000 obdavčljivega dobička in 25 % za dobiček nad to vrednostjo.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Nizozemskem center dejanske uprave ali so ustanovljene po nizozemskem pravu) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Nizozemskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Nizozemskem.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.
Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10 % kapitalska udeležba idr.); sicer so vključene v davčno osnovo davka na dobiček. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; v nekaterih primerih so iz davčne osnove izvzeti (kapitalsko povezane družbe, združitve...).
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za 9 let; prenos izgub nazaj je mogoč za 1 leto. Omejitve veljajo za finančne ustanove.

Davčne olajšave: olajšave na področju R&D, investicijski skladi, ladjarji idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 15 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 15 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 4/05, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti:
Ni davka po odbitku na obresti.
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine:
Ni davka po odbitku na dohodke iz pravic intelektualne in industrijske lastnine.
Plačila podpornih tehničnih storitev
Ni davka po odbitku za plačila storitev tehnične podpore.
 

Davek na dodano vrednost (belasting toegevoegde waarde - BTW)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 21 %. Znižane stopnje znaša 6 %. Za izvoz velja ničelna stopnja. Registracija: prag za obvezno registracijo ni določen, vse osebe, ki opravljajo obdavčljivo dejavnost, morajo biti registrirane.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Nizozemska ima sklenjenih skoraj 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 4/05).

 

Koristne povezave: