Nizozemska

Dajatve na Nizozemskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Nizozemska je članica EU.

 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja znaša 19% za del davčne osnove do višine 200.000 EUR, za davčno osnovo nad to vrednostjo pa znaša davčna stopnja 25, 8 %.
 
Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Nizozemskem center dejanske uprave ali so ustanovljene po nizozemskem pravu) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Nizozemskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Nizozemskem.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.

Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji, in sicer najmanj 5 % kapitalska udeležba in drugi pogoji (ne gre zgolj za portfolio naložbo, izplačilo ne prihaja iz davčne oaze idr.); sicer so vključene v davčno osnovo davka na dobiček in obdavčene s standardno davčno stopnjo.

Za kapitalske dobičke veljajo za izključitev iz davčne osnove enaki pogoji kot za dividende.
 
Neto izgube iz poslovanja se lahko od leta 2022 ob izpolnjevanju pogojev (pregled davčne inšpekcije) prenašajo naprej neomejeno; prenos izgub nazaj je mogoč za 1 leto.

Davčne olajšave: na voljo je poseben davčni režim za inovativna podjetja, kot tudi davčne olajšave za R&R za startup in inovativna podjetja v obliki:
  • nadomestila za del stroškov plač in drugih stroškov (WBSO),
  • spodbude za naložbe v energijo v višini 45,5 % naložb (EIA),
  • odbitek za okoljske naložbe do 45 % naložbe (MIA),
  • amortizacija okoljskih naložb v višini 75 % (Vamil) idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 0%, 15 %
Za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, se davek po odbitku, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 5% lastništvo, ustrezno visoka davčna stopnja v državi prejemnika, pasivna sredstva ne presegajo 50%) ne plačuje, sicer pa znaša davčna stopnja 15 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 4/05, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 0% ( 25,8%)
Praviloma se davek po odbitku za obresti ne plačuje. Izjema so obresti, izplačane povezanim družbam v državah, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami. Te so od leta 2023 obdavčene s 25,8% davkom po odbitku.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 0% ( 25,8%)
Praviloma se za plačila iz naslova pravic intelektualne in industrijske lastnine davek po odbitku ne plačuje. Izjema so plačila iz tega naslova, ki so izplačana povezanim družbam v državah, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami. Ta so od leta 2023 obdavčene s 25,8% davkom po odbitku.

Plačila podpornih tehničnih storitev:
Ni davka po odbitku za plačila storitev tehnične podpore.


 

Davek na dodano vrednost (belasting toegevoegde waarde - BTW)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 21 %. Znižana stopnja znaša 9 %. Za izvoz velja ničelna stopnja. Registracija: prag za obvezno registracijo ni določen, vse osebe, ki opravljajo obdavčljivo dejavnost, morajo biti registrirane. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Nizozemska ima sklenjenih čez 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 4/05).

Nizozemska je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI), ki se v zvezi z bilateralnim sporazumom med Nizozemsko in Slovenijo tako za davke po odbitku kot tudi za druge davke uporablja od 1. 1. 2020.
 

Koristne povezave:
Finančna uprava Belastingdienst


Posodobljeno: september 2023


Preberite še: