Nizozemska

Dajatve na Nizozemskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Nizozemska je članica EU.

 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja znaša 25 %. Znižana davčna stopnja, ki znaša 15%, velja za del davčne osnove do višine 245.000 EUR. V letu 2022 bo ta prag dvignjen na 395.000 EUR.
Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Nizozemskem center dejanske uprave ali so ustanovljene po nizozemskem pravu) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Nizozemskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Nizozemskem.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.
Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10 % kapitalska udeležba idr.); sicer so vključene v davčno osnovo davka na dobiček. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo; v nekaterih primerih so iz davčne osnove izvzeti (kapitalsko povezane družbe, združitve...).
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za 6 let (9 let za izgube, ki so nastale pred 1.1.2019); prenos izgub nazaj je mogoč za 1 leto.

Davčne olajšave: olajšave na področju R&D, investicijski skladi, ladjarji idr. Z letom 2021 je uveden nov režim spodbud za naložbe “BIK”, ki omogoča ob izpolnjevanju pogojev znižanje višine prispevkov za zaposlene (3,9 % vrednosti naložbe za naložbe do 5 milijonov EUR in 1,8 % vrednosti naložbe za naložbe nad 5 milijonov EUR).
 

Davek po odbitku

Dividende: 0%, 15 %
Za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, se davek po odbitku, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 5% lastništvo, ustrezno visoka davčna stopnja v državi prejemnika, pasivna sredstva ne presegajo 50%) ne plačuje, sicer pa znaša davčna stopnja 15 %. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 4/05, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji, če zavezanec ne izvzema dividend iz davčne osnove v Sloveniji.

Obresti: 0%, 25%
Praviloma se davkek po odbitku za obresti ne plačuje. Izjema so obresti, izplačane povezanim družbam v državah, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami. Te so od leta 2021 obdavčene s 25% davkom po odbitku.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 0%, 25%
Praviloma se za plačila iz naslova pravic intelektualne in industrijske lastnine davek po odbitku ne plačuje. Izjema so plačila iz tega naslova, ki so izplačana povezanim družbam v državah, ki so uvrščene na seznam držav z nizkimi davčnimi stopnjami. Ta so od leta 2021 obdavčena s 25% davkom po odbitku.

Plačila podpornih tehničnih storitev:
Ni davka po odbitku za plačila storitev tehnične podpore.
 

Davek na dodano vrednost (belasting toegevoegde waarde - BTW)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 21 %. Znižana stopnja znaša 9 %. Za izvoz velja ničelna stopnja. Registracija: prag za obvezno registracijo ni določen, vse osebe, ki opravljajo obdavčljivo dejavnost, morajo biti registrirane. Od 1. 7. 2021 veljajo nova pravila DDV za distančno prodajo.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Nizozemska ima sklenjenih čez 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 4/05).

Nizozemska je 7. junija 2017 podpisala MLI (Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, t.i. multilateralni instrument – MLI), ki se v zvezi z bilateralnim sporazumom med Nizozemsko in Slovenijo tako za davke po odbitku kot tudi za druge davke uporablja od 1. 1. 2020.
 
Koristne povezave:
 

Posodobljeno: 26. marec 2021