Norveška

Dajatve na Norveškem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Norveška je članica Evropske zveze za prosto trgovino (EFTA) in podpisnica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki omogoča prost pretok oseb, storitev, blaga in kapitala med državami EU in Norveško.

Carinska uprava: Tolldirektoratet  
 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Davčna stopnja davka od dohodka pravnih oseb je 22%. Zvišana 25% davčna stopnja velja za finančne institucije.

Rezidenti (družbe registrirane na Norveškem in družbe, ki niso registrirane na Norveškem, a imajo tu dejanski center upravljanja in nadzora) plačujejo davek od dohodka, ki ga ustvarijo na Norveškem in v tujini. Nerezidenti so obdavčeni samo od dohodka, ki izvira iz Norveške.

Davčna osnova
davka od dohodka pravnih oseb je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dohodkov iz poslovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in nekaterih kapitalskih dobičkov.

Dividende, ki jih je norveška družba prejme od družbe, ki je rezidentka Norveške ali EGP so 97% izvzete od davka na dohodek pravnih oseb, ostali 3% vrednosti pa so obdavčeni z običajno 22 % davčno stopnjo, tako da znaša efektivna davčna stopnja 0,66%. Če dividende izplačuje družba, ki je rezidentka jurisdikcije z nizkimi davčnimi stopnjami v EGP, mora biti ob tem izpolnjen pogoj, da se v tej državi opravljajo dejanske poslovne aktivnosti.

Dividende, ki jih je norveška družba prejme od družbe, ki ni rezidentka EGP, so 97% izvzete od davka na dohodek pravnih oseb, če je imela norveška družba v njej vsaj dve leti v lasti vsaj 10% kapitala. Če dividende izplačuje družba, ki je rezidentka jurisdikcije z nizkimi davčnimi stopnjami izven EGP, so dividende obdavčene v celoti.

Dividende, distribuirane znotraj skupine rezidenčnih družb so v primeru več kot 90% kapitalske udeležbe v celoti izvzete iz davčne osnove davka na dohodek podjetij. Prav tako so v celoti izvzete iz davčne osnove dividende znotraj skupine, če sta obe rezidenčni družbi posredno ali neposredno 90% pod nadzorom tretje osebe (ni potrebno, da je rezident EGP, ne sme pa biti to norveška država). Iz davčne osnove so v celoti izvzete tudi nedistribuirane dividende znotraj skupine, če so bili izpolnjeni pogoji za 97% izvzetje iz davčne osnove.

Kapitalni dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno davčno stopnjo, če pa izvirajo iz udeležbe v drugi norveški ali EGP rezidenčni družbi so iz davčne osnove izvzeti. Prav tako so izvzeti iz davčne osnove kapitalski dobički, ki izvirajo iz udeležbe v družbi, ki ni rezidentka EGP, če je imela norveška družba v njej vsaj dve leti v lasti vsaj 10% kapitala.

Če kapitalski dobički izvirajo iz družbe, ki je rezidentka jurisdikcije z nizkimi davčnimi stopnjami v EGP, so kapitalski dobički, izvzeti iz davčne osnove, če se v tej državi opravljajo dejanske poslovne aktivnosti, če pa izvirajo iz jurisdikcije z nizkimi davčnimi stopnjami izven EGP, so vključeni v davčno osnovo.

Izgube se lahko prenesejo naprej neomejeno, za nazaj pa se lahko prenesejo za obdobje 2 let.

Davčne spodbode so na voljo za raziskave in razvoj.

 

Davek po odbitku

Dividende: 0%, 25%
Za dividende, ki jih rezidenčna družba izplača nerezidenčni družbi v EGP, se davek po odbitku ne plačuje, pod pogojem, da družba tam resnično posluje in da ima dejansko poslovno enoto.

Za dividende, izplačane rezidentom ostalih držav, velja 25% davek po odbitku, razen če podpisan davčni sporazum določa nižje stopnje.

Obresti: 0%
Za obresti, ki jih rezidenčna družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku. Za obresti, izplačane nerezidenčnim družbam v državah z nizko obdavčitvijo (kjer je efektivna stopnjo davka na dohodek nižja od 2/3 norveške davčne stopnje) velja 15% davčna stopnja davka po odbitku.

Licenčnine in avtorski honorarji: 0%
Za dohodke iz pravic intelektualne in industrijske lastnine ni davka po odbitku. Za dohodke iz pravic intelektualne in industrijske lastnine, izplačane nerezidenčnim družbam v državah z nizko obdavčitvijo (kjer je efektivna stopnjo davka na dohodek nižja od 2/3 norveške davčne stopnje) velja 15% davčna stopnja davka po odbitku.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: 0%
Za plačila podpornih tehničnih storitev ni davka po odbitku.
Slovenija in Norveška imata sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MP, št. 7/09). Sporazum med drugim določa, da davek po odbitku za dividende, licenčnine in obresti ne sme presegati 5% davčne osnove, zato se za ta plačila, ker na Norveškem niso obdavčena, ne uporablja.
 

Davek na dodano vrednost - merverdiavgift (MVA)

MVA se uporablja na vsaki stopnji proizvodnje in distribucije večine blaga in storitev, vključno z licenčninami, oglaševanjem in hotelskimi storitvami. Registracija je obvezna za družbe z letnim prometom nad 50.000 NOK.

Standardna stopnja MVA znaša 25%. Znižana 15% stopnja velja za hrano in pijačo, 12% pa za potniški promet, nastanitev v hotelih, kino vstopnice in vstop v muzeje, zabaviščne parke in športne prireditve. Za nekatere transakcije velja ničelna stopnja ali pa so davka oproščene.
 
Za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni sporazumi: Norveška ima sklenjenih 87 davčnih sporazumov, med njimi tudi s Slovenijo MP, št. 7/09. Norveška je 7. junija 2017 podpisala večstranski instrument OECD (MLI), ki je začel za Norveško veljati 1. novembra 2019.

Več informacij:  
Posodobljeno: maj 2023


Preberite tudi: