Norveška

Ustanavljanje družb na Norveškem

Organizacijske oblike družb

Norveška zakonodaja (Zakon o delniških družbah, Zakon o družbah z omejeno odgovornostjo, Zakon o družbi z neomejeno odgovornostjo in komanditni družbi ter drugi predpisi) ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
družba z deljeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, ki skupaj neomejeno odgovarjajo za obveznosti družbe, vsak do medsebojno dogovorjenega dela Smiselno veljajo pravila za ANS
Kommandittselskap (KS)
Komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji za obveznosti družbe odgovarjajo neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za ANS
Allmennaksjeselskap (ASA)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio NOK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Aksjeselskap (AK)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 30.000 NOK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

Več informacij:
   

Delniška družba (Allmennaksjeselskap - ASA)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 1 milijon NOK. Delniška družba zbira sredstva z javno ponudbo in lahko kotira na borzi. V tem primeru zanjo veljajo strožja pravila.

Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki morajo biti vpisane v register delnic, ki ga hrani družba (običajno v e-obliki) in v katerem so navedena imena delničarjev, število delnic, razredi delnic idr.

Organi upravljanja
Glavni organ upravljanja delniške družbe je skupščina delničarjev, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje upravni odbor družbe, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družb, spremembe statute in sprejema druge strateške odločitve. Zakon določa, za katere odločitve je potrebna kvalificirana večina in za katere zadostuje navadna večina.

Delniška družba ima upravni odbor (styre), ki je organ vodenja in nadzora in ga sestavljajo izključno neizvršni direktorji, in izvršnega direktorja, ki izvaja odločitve upravnega odbora in dnevno upravljanje družbe (daglig leder). Upravni odbor mora imeti najmanj 3 člane (v praksi več), od katerih mora biti vsak spol ustrezno zastopan (na primer v upravnem odboru z več kot devetimi člani mora biti vsak spol zastopan najmanj 40-odstotno), najmanj polovica članov uprave pa mora imeti stalno bivališče v eni od držav EGP. Izvršni direktor ne more biti član upravnega odbora. Družba mora imenovati enega ali več revizorjev.

V družbah z več kot 200 zaposlenimi se praviloma obvezno oblikuje zbor podjetja (bedriftsforsamling), ki ima 12 ali več članov, njihovo število mora biti deljivo s tri. V ta organ skupščina delniške družbe praviloma izvoli dve tretjini članov, medtem ko zaposleni izvolijo eno tretjino članov, poleg članov delavcev pa lahko  še določeno število opazovalcev. Zbor podjetja nadzoruje delo upravnega odbora in izvršnega direktorja ter voli člane upravnega odbora. Na zahtevo tretjine svojih članov zbor podjetja izmed zaposlenih voli tretjino vseh članov, vendar ne manj kot dva člana upravnega odbora, pri čemer zakon dopušča različne modalitete volitev (na primer po proporcialnem načelu, ločene volitve v skupini predstavnikov delničarjev in skupini predstavnikov delavcev).

V delniških družbah, ki zaposlujejo manjše število delavcev in nimajo zbora podjetja, na zahtevo večine zaposlenih zaposleni iz svojih vrst izvolijo enega člana upravnega odbora in enega opazovalca ter njuna namestnika (če je v družbi zaposlenih več kot 30 in ne več kot 50 delavcev), oziroma do ene tretjine vseh članov, najmanj pa dva člana upravnega odbora  z namestniki (če družba zaposluje od 50 do največ 200 delavcev). Če se v delniški družbi z več kot 200 zaposlenimi delavci ne oblikuje zbor podjetja, delavci poleg tistega števila delavskih predstavnikov, ki je določeno za upravni odbor družbe z več kot 50 do največ 200 zaposlenih volijo še enega člana upravnega odbora ali dva opazovalca z namestniki. Če je v družbi oblikovan zbor podjetja, mora upravni odbor šteti najmanj pet članov.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Aksjeselskap - AS)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 30.000 NOK. Kapital družbe z omejeno odgovornostjo je razdeljen na deleže. Deleži so prosto prenosljivi, razen če to omejuje ustanovni akt, ne smejo pa biti predmet javne ponudbe.
 
Organi upravljanja
Družba ima skupščino družbenikov, ki se se mora sestati najmanj enkrat letno. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve pa se zahteva dvotretjinska večina. Družbo  vodi uprava, ki ima enega ali več članov, le družbe, v katerih je oblikovan zbor podjetja (bedriftsforsamling), morajo imeti najmanj petčlansko upravo. Družba ima lahko enega ali več izvršnih direktorjev, ki jih nadzoruje uprava.  Velike družbe morajo imenovati enega ali več  revizorjev. Sodelovanje delavcev pri upravljanju je urejeno s podobnimi določbami, kot veljajo za delniške družbe.
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Norveškem

Aksjeselskap (AS)
Osnovni kapital: 30.000 NOK
Sedež: Oslo
 
  Korak Trajnaje Stroški
1 Odprtje bančnega računa in polog osnovnega kapitala
Ustanovitelji odprejo bančni račun in vplačajo osnovni kapital v višini 30.000 NOK. Postopek je mogoče opraviti on-line prek ene od bančnih platform (npr. prek DNB ali Nordea). Vložke v naravi oceni revizor.
Račun je blokiran, dokler ni postopek registracije družbe zaključen.
on-line
brezplačno
0
2 Vpis v register družb
Družbo je mogoče registrirati on-line prek platforme za komuniciranje med vlado in državljani Altinn. Vsi obrazci so v norveškem jeziku, v angleščini je le omejen del navodil in drugih informacij.
V postopku e- registracije prek platforme Altinn se družba vpiše v register podjetij (Foretaksregisteret) pri Centru za registre Brønnøysund. Za on-line registracijo družbe je potrebna norveška identifikacijska številka ali začasna D identifikacijska številka in elektronski podpis z vsaj 3. stopnjo varnosti.
Ustanovitelji izpolnijo in elektronsko podpišejo obrazec o ustanovitvi družbe, ki omogoča tudi nalaganje vseh prilog (npr. kopije podpisanega ustanovnega akta, revizijske izjave idr.) v elektronski obliki.
Hkrati lahko ustanovitelji izpolnijo tudi obrazec za registracijo družbe za DDV (registracija je prostovoljna, če letni promet družbe ne presega 50.000 NOK) in A-obvestilo, s katerim se družba vpiše v register delodajalcev in delojemalcev NAV AA.
Ob zaključku postopka registracije se družbi dodeli identifikacijska številka družbe (organizacijska številka), ustanovitelji pa v svoj poštni predal na platformi Altinn prejmejo potrdilo o ustanovitvi družbe.
Mogoča je tudi registracija družbe po pošti, ki se v praksi redko uporablja.
on-line
5570 NOK (elektronsko)
ali
6797 NOK
 
 
 
3 Prijava zaposlenih v obvezni sistem pokojninskega zavarovanje pri SPK
Družba mora najkasneje v 6 mesecih zaposlene prijaviti pri državnem pokojninskem skladu (Statens pensjonskasse - SPK) v obvezni sistem pokojninskega zavarovanje. Višina prispevkov je odvisna od izbrane sheme in mora biti enaka za vse zaposlene.
3 dni
brezplačno
0
4 Prijava zaposlenih v sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri NAV
Zaposleni morajo biti prijavljeni v sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri Upravi za delo in socialno varstvo (Arbeids- og velferdsforvaltningen/ Ny arbeids- og velferdsforvaltning- NAV).
on-line
brezplačno
0

Vir: Altinn 2020Posodobljeno: 28.5.2020