Norveška

Ustanavljanje družb na Norveškem

Organizacijske oblike družb

Norveška zakonodaja (Zakon o delniških družbah, Zakon o družbah z omejeno odgovornostjo, Zakon o družbi z neomejeno odgovornostjo in komanditni družbi ter drugi predpisi) ureja naslednje glavne oblike družb:

 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  Druge značilnosti
Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
družba z deljeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, ki skupaj neomejeno odgovarjajo za obveznosti družbe, vsak do medsebojno dogovorjenega dela. Smiselno veljajo pravila za ANS.
Kommandittselskap (KS)
Komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji za obveznosti družbe odgovarjajo neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za ANS.
Allmennaksjeselskap (ASA)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio NOK. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Aksjeselskap (AK)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 30.000 NOK. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so omejeno prenosljivi.
 
Več informacij:  

Delniška družba (Allmennaksjeselskap - ASA)

Ustanovitelji/delničarji

Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital

Najnižji osnovni kapital znaša 1 milijon NOK. Delniška družba zbira sredstva z javno ponudbo in lahko kotira na borzi. V tem primeru zanjo veljajo strožja pravila.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na delnice, ki morajo biti vpisane v register delničarjev družbe v centralni depotni družbi. Register delničarjev mora vsebovati firmo in osnovni kapital družbe, imena in druge identifikacijske podatke delničarjev, število in razred delnic posameznega delničarja itd..

Organi upravljanja

Glavni organ upravljanja delniške družbe je skupščina delničarjev, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje upravni odbor družbe, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družb, spremembe statute in sprejema druge strateške odločitve. Zakon določa, za katere odločitve je potrebna kvalificirana večina in za katere zadostuje navadna večina.

Delniška družba ima upravni odbor (styre), ki je organ vodenja in nadzora in ga sestavljajo izključno neizvršni direktorji, in izvršnega direktorja, ki izvaja odločitve upravnega odbora in dnevno upravljanje družbe (daglig leder).

Upravni odbor mora imeti najmanj 3 člane (v praksi več), od katerih mora biti vsak spol ustrezno zastopan (na primer v upravnem odboru z več kot devetimi člani mora biti vsak spol zastopan najmanj 40-odstotno), najmanj polovica članov uprave pa mora imeti stalno bivališče v eni od držav EGP. Izvršni direktor ne more biti član upravnega odbora. Družba mora imenovati enega ali več revizorjev.

V družbah z več kot 200 zaposlenimi se praviloma obvezno oblikuje zbor podjetja (bedriftsforsamling), ki ima 12 ali več članov, njihovo število mora biti deljivo s tri. V ta organ skupščina delniške družbe praviloma izvoli dve tretjini članov, medtem ko zaposleni izvolijo eno tretjino članov, poleg članov delavcev pa lahko  še določeno število opazovalcev. Zbor podjetja nadzoruje delo upravnega odbora in izvršnega direktorja ter voli člane upravnega odbora.

Na zahtevo tretjine svojih članov zbor podjetja izmed zaposlenih voli tretjino vseh članov, vendar ne manj kot dva člana upravnega odbora, pri čemer zakon dopušča različne modalitete volitev (na primer po proporcialnem načelu, ločene volitve v skupini predstavnikov delničarjev in skupini predstavnikov delavcev).

V delniških družbah, ki zaposlujejo manjše število delavcev in nimajo zbora podjetja, na zahtevo večine zaposlenih zaposleni iz svojih vrst izvolijo enega člana upravnega odbora in enega opazovalca ter njuna namestnika (če je v družbi zaposlenih več kot 30 in ne več kot 50 delavcev), oziroma do ene tretjine vseh članov, najmanj pa dva člana upravnega odbora  z namestniki (če družba zaposluje od 50 do največ 200 delavcev).

Če se v delniški družbi z več kot 200 zaposlenimi delavci ne oblikuje zbor podjetja, delavci poleg tistega števila delavskih predstavnikov, ki je določeno za upravni odbor družbe z več kot 50 do največ 200 zaposlenih, volijo še enega člana upravnega odbora ali dva opazovalca z namestniki. Če je v družbi oblikovan zbor podjetja, mora upravni odbor šteti najmanj pet članov.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Aksjeselskap - AS)

Ustanovitelji/družbeniki

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital

Najnižji osnovni kapital znaša 30.000 NOK. Kapital družbe z omejeno odgovornostjo sestavlja en ali več deležev. Deleži  se morajo glasiti na enako vrednost. Deleži so prosto prenosljivi, razen če ustanovni akt določa omejitve za njihov prenos,  ne smejo pa biti predmet javne ponudbe. Vsak delež daje pravico do enega glasu, če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače.

Organi upravljanja

Družba ima skupščino družbenikov, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve pa se zahteva najmanj dvotretjinska večina.

Družbo  vodi uprava, ki ima enega ali več članov, le družbe, v katerih je oblikovan zbor podjetja (bedriftsforsamling), morajo imeti najmanj petčlansko upravo. Družba ima lahko enega ali več izvršnih direktorjev, ki jih nadzoruje uprava.  Velike družbe morajo imenovati enega ali več revizorjev. Sodelovanje delavcev pri upravljanju je urejeno s podobnimi določbami, kot veljajo za delniške družbe.
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Norveškem

Aksjeselskap (AS)
Osnovni kapital: 30.000 NOK
Sedež: Oslo
 
  Korak Trajnaje Stroški
1 Preverjanje razpoložljivosti imena družbe

Ustanovitelji preverijo razpoložljivost imena družbe prek spletne strani namesearch.no.
on-line

 
brezplačno
2 Odprtje bančnega računa in polog osnovnega kapitala

Ustanovitelji odprejo bančni račun in vplačajo osnovni kapital v višini 30.000 NOK. Postopek je mogoče opraviti on-line prek ene od bančnih platform (npr. prek DNB ali Nordea). Vložke v naravi oceni revizor.
Račun je blokiran, dokler ni postopek registracije družbe zaključen.
on-line

 
brezplačno
3 Vpis v register družb

Družbo je mogoče registrirati on-line prek platforme za komuniciranje med vlado in državljani Altinn. Vsi obrazci so v norveškem jeziku, v angleščini je le omejen del navodil in drugih informacij.

V postopku e- registracije prek platforme Altinn se družba vpiše v register podjetij (Foretaksregisteret) pri Centru za registre Brønnøysund. Za on-line registracijo družbe je potrebna norveška identifikacijska številka ali začasna D identifikacijska številka in elektronski podpis z vsaj 3. stopnjo varnosti.

Ustanovitelji izpolnijo in elektronsko podpišejo obrazec o ustanovitvi družbe, ki omogoča tudi nalaganje vseh prilog (npr. kopije podpisanega ustanovnega akta, revizijske izjave idr.) v elektronski obliki.

Hkrati lahko ustanovitelji izpolnijo tudi obrazec za registracijo družbe za DDV (registracija je prostovoljna, če letni promet družbe ne presega 50.000 NOK) in A-obvestilo, s katerim se družba vpiše v register delodajalcev in delojemalcev NAV AA.
Ob zaključku postopka registracije se družbi dodeli identifikacijska številka družbe (organizacijska številka), ustanovitelji pa v svoj poštni predal na platformi Altinn prejmejo potrdilo o ustanovitvi družbe.

Mogoča je tudi registracija družbe po pošti, ki se v praksi redko uporablja.
on-line

 
 5570 NOK (elektronsko)
ali
6797 NOK
 
 
4 Prijava zaposlenih v obvezni sistem pokojninskega zavarovanje pri SPK

Družba mora najkasneje v 6 mesecih zaposlene prijaviti pri državnem pokojninskem skladu (Statens pensjonskasse - SPK) v obvezni sistem pokojninskega zavarovanje. Višina prispevkov je odvisna od izbrane sheme in mora biti enaka za vse zaposlene.
3 dni

 
brezplačno
5 Prijava zaposlenih v sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri NAV

Zaposleni morajo biti prijavljeni v sistem obveznega zdravstvenega in socialnega zavarovanja pri Upravi za delo in socialno varstvo (Arbeids- og velferdsforvaltningen/ Ny arbeids- og velferdsforvaltning- NAV).
on-line

 
brezplačno

Vir: Bbreg - Altinn 2023


Posodobljeno: maj 2023


Preberite tudi: