Avstrija

Dajatve v Avstriji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Avstrija je članica EU.

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dohodka pravnih oseb (Körperschaftsteuer). Davčna stopnja se v zadnjih letih znižuje za 1% letno. V letu 2023 je znašala 24%, od 1.1. 2024 pa znaša 23 %.

Minimalni znesek davka znaša 3.500 EUR letno za delniške družbe in 1.750 EUR letno za družbe z omejeno odgovornostjo.

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene v Avstriji ali so upravljane ali nadzorovane iz Avstrije) plačujejo davek po svetovnem dohodku (dohodek, ustvarjen v Avstriji in v tujini). Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Avstrije. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.

Davčna osnova davka od dobička pravnih oseb je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja).
Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji. Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža v tuji odvisni družbi, ki praviloma niso vključeni v davčno osnovo.

Dividende, prejete od avstrijske rezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove. Dividende, prejete od nerezidenčne družbe, so izvzete iz davčne osnove, če izpolnjujejo nekatere pogoje glede minimalnega lastniškega deleža in trajanja lastništva, organizacijske oblike izplačevalca in idr.

Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas. Lahko se pobotajo z dobički do 75% njihove vrednosti. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude, npr. za start-up podjetja, raziskave in razvoj, različne regionalne in sektorske spodbude.

 
 

Davek po odbitku

Dividende: 24% (leto 2023) oz. 23% (leto 2024)

Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih dobičkov, ki jih avstrijska družba izplača nerezidenčni družbi, znaša v letu 2023 oz. 23% v letu 2024 (izjemoma 27,5%).

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in trajanje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 4/98, 22/06, 6/12), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 0%

Na obresti, ki jih avstrijska družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.

Izjema so le obresti, ki jih avstrijska družba plača tihemu partnerju-nerezidentu (davčna stopnja znaša v tem primeru 24% (23% v letu 2024), oz. 27,5% če tihi partner ni kapitalska družba), vendar je v tem primeru mogoče uveljaviti znižanje iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 4/98, 22/06, 6/12), po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5% obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji).

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20%

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine (patenti, zaščitne znamke, oblike ali modeli, načrti, postopki, know-how...) nerezidentom znaša 20%. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin je mogoče ob izpolnjevanju pogojev uveljaviti popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer se lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 4/98, 22/06, 6/12), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 20%

Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davčna stopnja davka po odbitku 20%. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 4/98, 22/06, 6/12) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev plačila tega davka v Avstriji.

Davek na dodano vrednost (Umsatzsteuer – Ust)

Podjetja in posamezniki, ki v Avstriji opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za avstrijski davek na dodano vrednost.

Standardna stopnja je 20 %. Znižani stopnji sta 13% (nastanitve, kulturne prireditve...) in 10% (hrana, zdravila...). Za izvoz velja ničelna stopnja, nekatere storitve (bančne transakcije) pa so davka oproščene.

Podjetja in posamezniki se morajo registrirati za namene DDV, če njihov letni promet presega 35.000 EUR. Obveznost registracije za DDV velja tudi za nerezidenčne družbe in posameznike, ki izvajajo obdavčljive dobave blaga ali storitev v Avstriji. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek pravnih oseb, Zakon o davku na dodano vrednost, Trgovinski zakonik  idr.

Davčni sporazumi: Avstrija ima sklenjenih prek 90 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 4/98, 22/06, 6/12).

Avstrija je 7. junija 2017 podpisala večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (t.i. multilateralni instrument - MLI), in jo ratificirala 22. 9. 2017. MLI je za Avstrijo začel veljati 1. julija 2018.

Od začetka uporabe MLI s Slovenijo (od 1. 1. 2019) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Več informacij:

Posodobljeno:  september 2023


Preberite tudi: