Češka

Ustanavljanje družb na Češkem

Organizacijske oblike družb

Češki Zakon o trgovinskih korporacijah ureja naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  Druge značilnosti
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Prenos deleža v tej družbi je prepovedan.
Komanditní společnost (k.s.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za V.O.S. Za prenos deleža se uporabljajo določbe o družbi z omejeno odgovornostjo.
Akciová společnost (a.s., akc. spol.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 2.000.000 CZK ali 80.000 EUR.
 
1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 CZK. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi; družbena pogodba lahko določa omejitve.

Več informacij:
 • Registracijski organ: RŽP
 • Agencija za promocijo tujih naložb: CzechInvest
 

Delniška družba (Akciová společnost -akc. spol. ali a.s.)

Ustanovitelji/ delničarji

Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital

Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki se lahko glasijo na nominalni znesek ali pa so kosovne. Najnižji osnovni kapital znaša 2.000.000 CZK ali 80.000 EUR, če vodi družba računovodstvo v evrih.

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Emisijska vrednost ne sme biti manjša od nominalnega zneska ali knjigovodske vrednosti kosovne delnice. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Vložke v naravi mora oceniti neodvisen cenilec. Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 30%.

Delnice

Delnice so lahko imenske ali prinosniške. Lahko so navadne ali prednostne.

Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini in pravico do izplačila dividend; prednostne delnice pa pravico do prednostnega izplačila dividend.

Prinosniške delnice, ki so neomejeno prenosljive, morajo biti izdane kot nematerializirani ali imobilizirani vrednostni papirji. Statut lahko omeji, ne sme pa izključiti prenosljivost imenskih delnic.

Organi upravljanja

Glavne odločitve sprejema skupščina (valná hromada) delničarjev, ki se sklicuje najmanj letno. Družba ima lahko enotirni (monistični) ali dvotirni (dualistični) sistem  upravljanja.

V monističnem sistemu  vodi posle  in nadzoruje poslovanje družbe upravni odbor (správní rada). V dualističnem sistemu  sta  organa  vodenja (představenstvo – uprava) in nadzora (dozorči rada - nadzorni svet) ločena. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave in nadzornega sveta ni.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Společnost s ručením omezeným - s.r.o.)

Ustanovitelji/ družbeniki

S.r.o. lahko ustanovi 1 ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital

Najnižji osnovni kapital znaša 1 CZK; višino osnovnega kapitala določa statut družbe. Kapital družbe se oblikuje iz denarnih ali stvarnih vložkov. Ob ustanovitvi mora biti vplačanih najmanj 30 % vsakega denarnega vložka. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti. Če ima družba enega samega družbenika, mora biti osnovni kapital vplačan v celoti.

Deleži

Na podlagi osnovnih vložkov družbeniki pridobijo  deleže, ki so sorazmerni njihovim osnovnim vložkom, če družbena pogodba ne določa drugače.

Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Po zakonu lahko družbenik prenese svoj delež na drugega družbenika, vendar družbena pogodba lahko za takšen prenos zahteva  soglasje določenega organa družbe. Za prenos deleža na osebo, ki ni družbenik, je potrebno soglasje skupščine družbe, če družbena pogodba ne določa drugače.

Organi upravljanja

Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev (jednatel), ki jih imenuje skupščina družbenikov. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Nadzorni svet se oblikuje, če tako določa poseben predpis ali družbena pogodba.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Češkem

Spoločnost s ručenim omezenym - SRO
Osnovni kapital: 1 CZK
Sedež: Praga
 
  Korak Trajanje Stroški
1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja se lahko opravi brezplačno prek spleta pri Ministrstvu za pravosodje.
on-line postopek brezplačno
2. Overitev akta o ustanovitvi pri notarju
Akt o ustanovitvi družbe in podpisi zastopnikov družbe se overijo pri notarju. Strošek je odvisen od tega, ali se uporabi standardni akt o ustanovitvi in v celoti vplača ustanovni kapital (strošek 2.000 CZK), sicer so stroški višji, praviloma ne več kot 5.000 CZK.
Če družba najema poslovne prostore, mora biti notarsko overjena tudi pogodba o najemu.
Če ima družba več družbenikov, se morajo vpisati v register dejanskih lastnikov.
1 dan 2.000 – 5.000 CZK
3. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe. V večini bank zahtevajo za odprtje računa overjen akt o ustanovitvi. Dokler ni postopek registracije družbe zaključen, so sredstva na računu blokirana.
Banka izda o depozitu potrdilo. Odprtje računa je pri večini bank brezplačno.
2 dni brezplačno
4. Registracija na Uradu za trgovinske licence in pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti
Družba se mora pred vpisom v register družb registrirati pri Uradu za trgovinske licence (Trade License Office) in v skladu z Zakonom o trgovinskih licencah dobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Registracija se lahko opravi na lokalnih uradih za trgovinske licence ali prek ene od enotnih točk (Czech Point of Single Contact). Vloga vsebuje:
 • enotni obrazec za registracijo;
 • potrdilo o kvalifikaciji, če sodi dejavnost med regulirane dejavnosti;
 • potrdilo o nekaznovanosti;
 • dokazilo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov (s soglasjem najemodajalca);
 • akt o ustanovitvi družbe;
 • dokazilo o plačilu upravnih taks.
Urad za trgovinske licence izda izpis iz registra trgovinskih licenc v največ 5 dneh, običajno pa traja postopek 1 ali 2 dni.
1-5 dni 1.000 CZK
5. Vloga za vpis v trgovinski register
Vloga za vpis v register družb (Živnostenský rejstřík) se vloži na lokalno pristojnem sodišču ali prek notarja.
Vloga se lahko opravi na elektronskem obrazcu, ki je dostopen prek spletne strani Ministrstva za pravosodje (inteligentní formuláře) in ji je treba priložiti:
 • overjen akt o ustanovitvi družbe;
 • dokazilo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov (s soglasjem najemodajalca);
 • dokazilo o vplačilu osnovnega kapitala;
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
 • izjava, da so vsi družbeniki vplačali najmanj 30% svojega deleža.
Sodišče izda izpis iz registra družb v 1 dnevu.
1 dan 2.700 CZK ali 6.000 CZK
6. Registracija za davke pri Finančni upravi
Družba se mora v roku 15 dni od ustanovitve prijaviti pri Davčni upravi (Finanční správa). Obrazci morajo biti oddani v elektronski obliki.
on-line postopek brezplačno
7. Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva pri ČSSZ
Družba prijavi zaposlene Češki upravi za socialno varstvo (Česká správa sociálního zabezpečení - ČSSZ) v sistem socialnega varstva prek spletne strani ČSSZ)
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno
8. Prijava zaposlenih v sistem zdravstvenega zavarovanja
Družba prijavi zaposlene zdravstveni zavarovalnici (najpogosteje VZP).
1 dan (hkrati s prejšnjim postopkom) brezplačno

Vir: Businessinfo Cz 2023, CzechInvest 2023


Posodobljeno:  maj 2023


Preberite tudi: