Finska

Dajatve na Finskem

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Finska je članica EU.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 20%.

Rezidenti (pravne osebe, registrirane ali na drug način ustanovljene po finskem pravu) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Finskem in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega na Finskem.

Davčna osnova je poslovni dobiček podjetja, pasivni dobiček in kapitalski dobički. Od davčne osnove se lahko odštejejo priznani stroški.
Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od druge rezidenčne ali EEA družbe so izključene iz davčne osnove, dividende, prejete od družb izven EEA pa so v davčno osnovo vključene.

Izgube iz poslovanja se prenašajo 10 let naprej (vendar ne, če je družba transferirala več kot 50% kapitala v letu, ko so nastale, ali v letih po tem). Nazaj se izgube ne prenašajo.

Davčne olajšave: evropski programi za spodbujanje razvoja regij.
 

Davek po odbitku

Dividende: 20%
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih finska družba izplača nerezidenčni družbi znaša 20%.
V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 12/04), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti
Na obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20%.
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidenčnim družbam znaša 20%. 

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja, ki izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. 
Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 12/04, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska plačila licenčnine ali drugega plačila za uporabo pravic intelektualne in industrijske lastnine. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve se ne plačuje. 
 

Davek na dodano vrednost (Arvonlisävero – ALV)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev. Standardna stopnja je 24%. Znižani stopnji sta 14% in 10%.Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: za osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu ne preseže 10.000 EUR, se registracija za DDV ne zahteva (velja za rezidente). Osebe z manj kot 30.000 EUR letnega prometa lahko zaprosijo za delno ali popolno oprostitev DDV.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni sporazumi: Finska ima sklenjenih prek 70 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS- MP-št. 12/04).

Finska je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 25. 2. 2019. Za Finsko je MLI začel veljati 1. 6. 2019 in se bo začel uporabljati v letu 2020. Od začetka uporabe MLI, ki se bo v primeru Finske za obe vrsti davkov začel uporabljati na isti datum (od 1. 1. 2020 za davke po odbitku in za druge davke),  bo treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI. V primeru Slovenije se bo MLI začel uporabljati od 1.1.2020 za davke po odbitku in od 1.12.2019 za druge davke. Zaradi rezervacije, ki jo je po MLI podala Finska in s tem spremenila pravila glede začetka uporabe, je datum začetka uporabe v državah različen.
 

Koristne povezave: 


Posodobljeno: 8.10.2019