Finska

Dajatve na Finskem

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Finska je članica EU.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 20%.

Finska je v svojo zakonodajo vključila direktivo EU o drugem stebru (Direktiva Sveta (EU) 2022/2523 z dne 14. decembra 2022), ki je bila sprejeta na podlagi Vzorčnih pravil GLOBE, ki jih je decembra 2021 objavila OECD, in ima za cilj zagotavljanje globalne minimalne najmanj 15% davčne stopnje za mednarodne skupine podjetij in velike domače skupine v Uniji z letnim konsolidiranim prihodkom nad 750 mio EUR. Pravila o vključitvi dohodkov (IRR) veljajo za obračunska obdobja z začetkom 31. decembra 2023 ali pozneje, pravila o prenizko obdavčenih dobičkih (UTPR) pa za obračunska obdobja z začetkom 31. decembra 2024 ali pozneje.

Finska se je tudi odločila, da uvede
kvalificiran domači povrhnji davek (QDMTT) za obračunska obdobja z začetkom 31. decembra 2023 ali pozneje.

Rezidenti (pravne osebe, ki so registrirane ali na drug način ustanovljene po finskem pravu ali imajo na Finskem sedež dejanskega upravljanja) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Finskem in v tujini. Kraj dejanskega upravljanja pomeni kraj, kjer družba sprejema ključne odločitve, ki vplivajo na njegovo dnevno poslovanje.

Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega na Finskem.

Davčna osnova je poslovni dobiček podjetja, pasivni dobiček in kapitalski dobički. Od davčne osnove se lahko odštejejo priznani stroški.
Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo; izjema so, ob izpolnjevanju nekaterih pogojev, kapitalski dobički, ki izhajajo iz prodaje kapitalskih deležev, ki predstavljajo najmanj 10% lastniški delež in so bili v lasti najmanj 1 leto.

Dividende, ki jih prejme rezidenčna družba od druge rezidenčne ali EEA družbe so izključene iz davčne osnove, dividende, prejete od družb izven EEA pa so v davčno osnovo vključene. Za dividende, ki izhajajo iz neposrednih naložb, lahko v skladu z mednarodnimi davčnimi sporazumi veljajo nižje davčne stopnje.

Izgube iz poslovanja se prenašajo 10 let naprej (vendar ne, če je družba transferirala več kot 50% kapitala v letu, ko so nastale, ali v letih po tem). Nazaj se izgube ne prenašajo.

Davčne olajšave: evropski programi za spodbujanje razvoja regij.

Finska je svoje spodbude prilagodila ciljem regionalne in strukturne politike EU ter pravilom o državni pomoči. Nekatera območja na Finskem so v določeni obliki upravičena do spodbud, ki jih financira EU.

V davčnih letih 2020–2025 je mogoče zahtevati dvojne odbitke amortizacije za stroje in opremo, pod pogojem, da so stroji ali oprema novi in dani v uporabo med letoma 2020 in 2025. Poleg tega je v davčnih letih 2021–2027 možno pod določenimi pogoji zahtevati dodaten odbitek za raziskave in razvoj v sodelovanju s tretjo raziskovalno organizacijo. Od leta 2024 so poleg obstoječe možnosti za do 150% odbitek stroškov za R&D na voljo še dodatne davčne olajšave.
 

Davek po odbitku

Dividende: 20%
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih finska družba izplača nerezidenčni družbi znaša 20%.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 39/04), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti:

Na obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, se davek po odbitku ne plačuje.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 20%.

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidenčnim družbam znaša 20%.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja, ki izpolnjujejo z direktivo določene pogoje, uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku.

Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 39/04, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska plačila licenčnine ali drugega plačila za uporabo pravic intelektualne in industrijske lastnine.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Davek po odbitku za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve se ne plačuje.
 

Davek na dodano vrednost (Arvonlisävero – ALV)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev. Standardna stopnja je 24%. Znižani stopnji sta 14% in 10%. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: za rezidente, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu ne preseže 15.000 EUR, se registracija za DDV ne zahteva. Za nerezidente, ki opravljajo na Finskem obdavčljive dobave in nimajo PE, registracijski prag ni predpisan. Zavezanci z manj kot 30.000 EUR letnega prometa lahko zaprosijo za delno ali popolno oprostitev DDV. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni sporazumi:

  • Finska ima sklenjenih prek 80 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS- MP-št. 39/04).
  • Finska je 7. junija 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 25. 2. 2019. Za Finsko je MLI začel veljati 1. 6. 2019 in se je začel uporabljati s 1. 1. 2020 tako za davke po odbitku kot za druge davke. Od začetka veljavnosti MLI dalje je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.
Koristne povezave:  

Posodobljeno: maj 2024Preberite tudi: