Finska

Ustanavljanje družb na Finskem

Organizacijske oblike družb

Finska zakonodaja ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Avoin yhtiö
(Ay)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe.
Vsaj 1 ustanovitelj mora biti rezident EEA.
Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Kommandiittiyhtiö (Ky)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Vsaj 1 komplementar mora biti rezident EEA. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za Ay.
Julkinen osakeyhtiö (Oyj)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 80.000 EUR. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Osakeyhtiö (Oy)
družba z omejeno odgovornostjo
Zakon ne določa najnižjega zneska osnovnega kapitala.
 
1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so omejeno prenosljivi.

Registracijski organ: Finski patentni in registracijski urad (Patenti ja Rehisterihallitus)

 

Delniška družba (Julkinen osakeyhtiö - Oyj)

Ustanovitelji/ delničarji

Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital

Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki imajo enake glasovalne pravice, razen če statut družbe določa različne razrede delnic. Ena delnica ima en glas. Več delničarjev ima lahko v lasti eno delnico.

Delnice so lahko navadne in prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice nimajo glasovalne pravice, razen če to določa statut družbe.

Najnižji osnovni kapital znaša 80.000 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Delnice so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe. Zakon določa, da lahko statut družbe določa nekatere omejitve prenosa (s klavzulo o odkupu delnic v korist družbe ali druge osebe oziroma klavzulo o soglasju za prenos delnic). 

Organi upravljanja

Družbo vodi uprava, ki ima enega do 5 članov, če statut družbe ne določa drugače. Člane uprave voli skupščina, če statut ne določa, da upravo voli nadzorni svet. Po statutu družbe je lahko manj kot polovico članov uprave izbrana na drug način. Pravne osebe in osebe, ki so bile v stečaju, ne morejo biti imenovane v upravo. Vsaj en član uprave mora biti rezident EEA. Uprava je imenovana za čas, ki ga določi nadzorni svet.

Družba ima lahko poleg uprave tudi izvršilnega direktorja, ki mora biti rezident EEA. To velja tudi za pomočnika izvršilnega direktorja.

Nadzorni svet mora imeti najmanj 3 člane, za katere ni treba, da so rezidenti EEA. Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje vsaj enkrat letno.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Osakeyhtiö- Oy)

Delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo so urejene v enem finskem zakonu, ki v glavnem določa le izjeme, ki veljajo za delniške družbe oziroma za družbe, ki kotirajo na borzi. Glavna razlika je v zakonskih zahtevah glede najnižjega zneska osnovnega kapitala in v dejstvu, da deleži družbe z omejeno odgovornostjo ne morejo biti predmet javne ponudbe.
 
Ustanovitelji/ družbeniki

Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital

Zakon ne določa najnižjega zneska osnovnega kapitala. Osnovni kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan.

Deleži

Kapital družbe je razdeljen na deleže. Statut lahko določi omejitve pri prenosu, sicer pa zakon določa, da so deleži prosto prenosljivi.

Organi upravljanja

Družbo vodi uprava, ki ima enega do 5 članov. Pravne osebe in osebe, ki so bile v stečaju, ne morejo biti imenovane v upravo. Vsaj en član uprave mora biti rezident EEA. Uprava je imenovana za nedoločen čas.
 
Družba ima lahko poleg uprave tudi izvršilnega direktorja, ki mora biti rezident EEA. To velja tudi za pomočnika izvršilnega direktorja. Če ima družba nadzorni svet, mora imeti ta najmanj 3 člane (ni potrebno, da so rezidenti EEA). Najpomembnejše odločitve sprejema skupščina družbenikov, ki se sklicuje letno.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Finskem: Osakeyhtiö (Oy)
Osnovni kapital: ni predpisan
Sedež: Helsinki

  Korak Trajanje Stroški
1 Enotna registracija družbe on-line na spletni strani  suomi.fi ali po pošti pri PRH
 
On-line
Ustanovitelji iz EEA lahko družbo vpišejo v register družb prek spletne strani suomi.fi z uporabo aplikacije, ki jih vodi skoz postopek. Hkrati se tudi registrirajo za davke prek spletne strani davčne uprave (Verohallinnosta) vero.fi.
Ob oddaji vloge dobi družba identifikacijsko številko, s katero lahko še pred zaključkom registracije uporablja bančni račun družbe.
Če družba zaposluje vsaj 2 delavca, jih on-line  prijavi v Register zaposlenih (työnantajarekisteriin) pri davčni upravi.
 
Po pošti
Pri Finskem patentnem in registracijskem uradu (Patenti ja Rehisterihallitus/National Board of Patents and Registration – PRH /NBPR) lahko ustanovitelji oddajo enotno vlogo (obrazec Y1) za ustanovitev družbe, registracijo davkov in vpis zaposlenih v register zaposlenih in jo pošljejo na naslov, naveden na obrazcu.
 
 
 
 
on-line postopek
 
 
 
 
 
  
 
1 dan
 
 
 
 
240 EUR (on-line)
 
 
 
 
 
 
 
380 EUR
(po pošti)
 
2 Prijava v sistem pokojninskega, zdravstvenega in rizičnega zavarovanja
Zaposlene je treba pri zavarovalnici prijaviti v obvezni sistem socialnega varstva, ki vključuje pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in varstvo pri delu (zavarovanje pred nesrečami in poklicnimi boleznimi).
hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno
3 Prijava v register dejanskih lastnikov UBO
Družba v register dejanskih lastnikov UBO on-line prijavi fizične osebe, ki imajo v družbi več kot 25% lastniški delež ali na drug način obvladujejo družbo.
 
on-line
 
280 EUR
Vir: suomi.fi 2024
 
 Več informacij:

 
Posodobljeno: avgust 2024
 

Poglejte si tudi: