Finska

Ustanavljanje družb na Finskem

Organizacijske oblike družb


Finski Trgovinski zakonik (Osakeyhtiölaki, 21.7.2006/624) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Avoin yhtiö(Ay)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe
Vsaj 1 ustanovitelj mora biti rezident EEA
Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Kommandiittiyhtiö (Ky)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Vsaj 1 komplementar mora biti rezident EEA Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za Ay
Julkinen osakeyhtiö (Oyj)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 80.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so lahko predmet javne ponudbe.
Osakeyhtiö (Oy)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2.500 EUR
 
1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so omejeno prenosljivi

Registracijski organ: Finski patentni in registracijski urad (Patenti ja Rehisterihallitus)

 

Delniška družba (Julkinen osakeyhtiö - Oyj)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki imajo enake glasovalne pravice, razen če statut družbe določa različne razrede delnic. Ena delnica ima en glas. Več delničarjev ima lahko v lasti eno delnico.
Delnice so lahko navadne in prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini; prednostne delnice nimajo glasovalne pravice, razen če to določa statut družbe.
Najnižji osnovni kapital znaša 80.000 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).
Delnice so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe. Zakon določa, da lahko statut družbe določa nekatere omejitve prenosa.
 
Organi upravljanja
Družbo vodi uprava, ki ima enega do 5 članov. Pravne osebe in osebe, ki so bile v stečaju, ne morejo biti imenovane v upravo. Vsaj en član uprave mora biti rezident EEA. Uprava je imenovana čas, ki ga določi nadzorni svet.
Družba ima lahko poleg uprave tudi izvršilnega direktorja, ki mora biti rezident EEA. To velja tudi za pomočnika izvršilnega direktorja. Nadzorni svet mora imeti najmanj 3 člane, za katere ni treba, da so rezidenti EEA. Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje vsaj enkrat letno.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Osakeyhtiö- Oy)

Finski zakon o podjetjih ureja delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo hkrati in v glavnem določa le izjeme, ki veljajo za delniške družbe oziroma za družbe, ki kotirajo na borzi. Glavna razlika je v višini ustanovnega kapitala in v dejstvu, da deleži družbe z omejeno odgovornostjo ne morejo biti predmet javne ponudbe.

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 2.500 EUR. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže. Statut lahko določi omejitve pri prenosu, sicer pa zakon določa, da so deleži prosto prenosljivi.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava, ki ima enega do 5 članov. Pravne osebe in osebe, ki so bile v stečaju, ne morejo biti imenovane v upravo. Vsaj en član uprave mora biti rezident EEA. Uprava je imenovana za nedoločen čas.
Družba ima lahko poleg uprave tudi izvršilnega direktorja, ki mora biti rezident EEA. To velja tudi za pomočnika izvršilnega direktorja. Če ima družba nadzorni svet, mora imeti ta najmanj 3 člane (ni potrebno, da so rezidenti EEA). Odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno.
 

Postopek ustanovitve družbe


Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Finskem: Osakeyhtiö (Oy)
Osnovni kapital: 2.500 EUR
Sedež: Helsinki

  Korak Trajanje Stroški
1. Polog kapitala v banki in plačilo registracijske takse
Minimalni osnovni kapital mora biti pred registracijo v celoti deponiran na bančnem računu pri finski banki ali pri banki v tujini.
Banka izda o odprtju računa potrdilo, ki se predloži ob registraciji.
1 dan brezplačno
2. Registracija družbe pri NBRD in Davčni upravi
Ustanovitelji oddajo enotno vlogo (obrazec Y1) za ustanovitev družbe in registracijo davkov na Finskem patentnem in registracijskem uradu (Patenti ja Rehisterihallitus/National Board of Patents and Registration - NBPR) in na Davčni upravi (Verohallinnosta).
Formular mora biti izpolnjen v finskem ali švedskem jeziku.
Mogoča je tudi on-line registracija družbe na spletni strani NBPR (strošek 330 EUR). Za uporabo aplikacije je treba najprej pridobiti elektronsko identifikacijsko kartico NBPR.
Če družba zaposluje delavce, morajo biti ti vpisani v Register zaposlenih (työnantajarekisteriin).
Ob oddaji vloge dobi družba identifikacijsko številko, s katero lahko še pred zaključkom registracije uporablja bančni račun družbe (strošek 7 EUR).
1 dan (NBPR)
+ 15 dni (Davčna uprava)
337 EUR
 
3. Prijava v sistem pokojninskega, zdravstvenega in rizičnega zavarovanja
Zaposlene je treba prijaviti v obvezni sistem socialnega varstva, ki vključuje pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in varstvo pri delu (zavarovanje pred nesrečami in poklicnimi boleznimi).
Hkrati s prejšnjim postopkom brezplačno

Vir: Svetovna banka 2019, Egoprise 2019

 

Več informacij:
Posodobljeno: 10.10.2019