Iran

Dajatve v Iranu

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanja trgovina z Iranom temelji na splošnem uvoznem režimu EU, ker Iran ni član STO in ni dvostranskega sporazuma med EU in Iranom. Za Iran veljajo nekatere sankcije, zaradi katerih je trgovina med EU in Iranom sicer dovoljena, vendar je predmet različnih omejitev.


Koristne povezave:

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij je 25 % in 22,5 %.

Standardna stopnja davka na dohodek podjetij je 25 %. Družbe, ki kotirajo na iranski borzi so obdavčene z  22,5 % davčno stopnjo.

Rezidenti (pravne osebe, ko so ustanovljene po iranskem pravu) plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Iranu in v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Iranu.

Davčna osnova je poslovni dobiček (dohodek iz poslovanja in premoženja, zmanjšan za priznane stroške).

Davka na kapitalske dobičke praviloma ni, izjema so nekateri dobički rezidentnih družb, ki izhajajo iz prodaje osnovnih sredstev in deležev.

Dividende, ki jih domača družba izplača drugi domači družbi, so izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki jih domača družba prejme od nerezidenčne družbe, so vključene v davčno osnovo. Izgube iz poslovanja se prenašajo naprej za neomejeno obdobje. Nazaj se izgube ne prenašajo.

Davčne olajšave: v prostotrgovinskih conah, v posebnih ekonomskih conah in v prednostnih sektorjih. Spodbude so predvidene tudi za tuje naložbe.

 

Davek po odbitku

Dividende, ki jih iranska družba izplača nerezidenčni družbi, niso predmet davka po odbitku.

Obresti: 5 %
Na obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, se plačuje 5 % davek po odbitku.

Tudi mednarodni sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Iranom in Slovenijo (RS-MP, št. 4/14) določa, da davčna stopnja davka po odbitku ne sme biti višja od 5 % od bruto zneska izplačanih obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 5 % do 7,5 %

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) nerezidenčnim družbam znaša 5 % do 7,5 %.

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 4/14), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

 

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga, dobave storitev in uvoz blaga. Standardna stopnja znaša 9 %. Znižanih stopenj ni, za nekatero blago veljajo zvišane stopnje (12 % za tobačne izdelke in 20 % za goriva).

Registracija: vsi rezidenti, ki opravljajo obdavčljive transakcije, morajo biti registrirani za DDV. Za nerezidente registracija ni obvezna.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o neposrednih davkih, Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni sporazumi: Iran ima sklenjenih prek 40 davčnih sporazumov, med drugim tudi s Slovenijo (RS-MP, št. 4/14). Sporazum je Slovenija ratificirala marca 2014 in se uporablja od 1. 1. 2015.

Iran MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) ni podpisal.

Koristne povezave:Posodobljeno: december 2022


 

Preberite tudi: