Iran

Ustanavljanje družb v Iranu

Organizacijske oblike družb

Iranska zakonodaja o družbah (zakoni 2190/1920, 3190/1955, 4072/2012 idr.) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Sherkat Tazamoni
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Sherkat Mokhtalet Gheyr Sahami
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za ST.
Sherkat Mokhtalet Sahami
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio IRR. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za ST in SSK.
Sherkat Nesbi
družba s proporcionalno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od ki odgovarjajo za obveznosti družbe sorazmerno svojim deležem v družbi. Družbo vodijo družbeniki.
Deleži so omejeno prenosljivi.
Sherkat Sahami Am
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 5 mio IRR. 3 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Sherkat Sahami Khass
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 1 mio IRR. 3 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki niso predmet javne ponudbe.
Sherkat ba Masouliyat Mahdoud
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 mio IRR. 2 ali več ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi s soglasjem 3/4 glasov.
Sherkat Ta'avoni Towlid va Masraf
Proizvodna ali potrošniška zadruga
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, ki združijo sredstva za skupno dejavnost. Proizvodna zadruga se ustanovi za skupno proizvodnjo in prodajo blaga, potrošniška zadruga pa za prodajo življenjskih potrebščin. Struktura je podobna zaprti delniški družbi, le da ima vsak član lahko samo en glas.

Vir: OIETAI 2022
 

Registracijski organ: OIETAI

Javna delniška družba (Sherkat Sahami Am)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi 3 ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); zakon ne predpisuje omejitev glede državljanstva ali bivališča. V praksi je v strateških sektorjih za tuje ustanovitelje potrebna odobritev iranske vlade.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 5 mio IRR. Najmanj 20% osnovnega kapitala družbe mora biti vpisanega ob ustanovitvi in najmanj 35% od tega mora biti vplačanega. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Delnice
Kapital javne delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe. Nominalna vrednost delnice javne družbe ne sme presegati 10.000 IRR. Delnice so lahko imenske in prinosniške ter navadne in prednostne.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina delničarjev. Upravo javne družbe sestavlja najmanj 5 članov. Uprava mora imenovati izvršnega direktorja, ki je lahko član uprave. Poslovanje družbe nadzira eden ali več nadzornikov, ki jih imenuje skupščina. Zakon ne predpisuje omejitev glede stalnega bivališča ali državljanstva članov uprave, v praksi pa se lahko zahteva odobritev.

Glavni organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se sestaja letno.
 

Nejavna delniška družba (Sherkat Sahami Khass)

Ustanovitelji/ družbeniki
Delniško družbo lahko ustanovi 3 ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); zakon ne predpisuje omejitev glede državljanstva ali bivališča. V praksi je v strateških sektorjih za tuje ustanovitelje potrebna odobritev iranske vlade.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 1 mio IRR. Celoten osnovni kapital družbe mora biti vpisan ob ustanovitvi, najmanj 35% kapitala pa mora biti vplačanega. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Stvarni vložki morajo biti v celoti izročeni ob ustanovitvi.

Delnice
Kapital nejavne delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so prosto prenosljive, če statut družbe ne določa omejitev. Delnice ne morejo biti predmet javne ponudbe. Nominalna vrednost delnic ni omejena.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina družbenikov. Uprava mora imeti najmanj dva člana, od katerih mora biti vsaj eden imenovan za izvršilnega direktorja. Poslovanje družbe nadzira eden ali več nadzornikov, ki jih imenuje skupščina. Zakon ne predpisuje omejitev glede stalnega bivališča ali državljanstva članov uprave, v praksi pa se lahko zahteva odobritev.

Glavni organ odločanja je skupščina družbenikov.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Sherkat ba Masouliyat Mahdoud)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita 2 ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); zakon ne predpisuje omejitev glede državljanstva ali bivališča. Najnižji osnovni kapital je 1 mio IRR.

Deleži
Kapital družbe z omejeno odgovornostjo je razdeljen na deleže, ki so prenosljivi le s tričetrtinsko večino glasov na skupščini družbenikov. Sicer se po ureditvi ne razlikuje bistveno od nejavne delniške družbe, ki je v Iranu tudi najpogostejša oblika.

Najvažnejše odločitve o družbi sprejemajo družbeniki, ki imajo glasovalno pravico sorazmerno kapitalski udeležbi. Družba ima enega ali več direktorjev, ki so lahko izbrani izmed družbenikov ali tretjih oseb. Družbe z najmanj 12 družbeniki oblikujejo odbor direktorjev.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve nejavne delniške družbe v Iranu: Sherkat Sahami Khass
Osnovni kapital: 1.000.000 IRR
Sedež: Teheran
 

  Korak Trajanje Stroški
 1. Pridobitev dovoljenja za tuje naložbe pri OIETAI
Čeprav ta korak ni pogoj za registracijo družbe, je nujen, da lahko tuja družba posluje pod režimom Zakona o spodbujanju in varstvu tujih naložb (Foreign Investment Promotion and Protection Act - FIPPA). Zakon tujim vlagateljem zagotavlja varstvo naložb in pravico do transferjev dobičkov in kapitala.
Vloga za izdajo dovoljenja se skupaj s predpisano dokumentacijo vloži na Agenciji za promocijo tujih naložb OIETAI.
15 dni  
2. Pridobitev potrdila o nekaznovanosti ustanoviteljev in nadzornikov
Pred registracijo morajo ustanovitelji v skladu s Trgovinskim zakonikom (čl. 11 in 147) pridobiti potrdilo o nekaznovanosti vseh ustanoviteljev in nadzornikov.
7-10 dni 75.000 IRR izpis
200.000 IRR taksa  
3. Preverjanje in rezervacija imena družbe pri Registru družb
Ustanovitelji na obrazcu predlagajo nekaj imen. Register odobri enega ali dva od predlogov.
3-4 dni 40.000 IRR
4. Registracija družbe pri Registru družb in plačilo taks
Ustanovitelji oddajo vlogo za registracijo družbe pri Registru družb. Vlogi se priložijo:
-          overjene kopije identifikacijskih dokumentov in rojstnih listov ustanoviteljev in nadzornikov;
-          statut družbe s podpisi vseh ustanoviteljev;
-          izjava, da je vpisan celoten kapital družbe;
-          dokazilo o vplačanem kapitalu družbe v višini najmanj 35%;
-          zapisnik ustanovne seje ustanoviteljev, na kateri so bili imenovani člani uprave in nadzorniki;
-          zapisnik seje skupščine delničarjev in uprave družbe;
-          izjave članov uprave o prevzemu funkcij;
-          navedba izbranega časopisa z visoko naklado, v katerem bo družba objavljala obvestila.
Hkrati se plačajo stroški registracije.
5 dni 525.000 IRR
5. Polog kapitala v banki
Najmanj 35% osnovnega kapitala družbe mora biti pred registracijo v deponirano na bančnem računu družbe.
Banka izda o pologu potrdilo, ki se predloži ob registraciji.
1 dan brezplačno
6. Objava obvestila o ustanovitvi v uradnem listu in izbranem časopisu
Postopek lahko traja 15 in več dni, vendar Uradni list o prejemu vloge izda potrdilo, ki omogoča družbi, da takoj začne s poslovanjem. Strošek objave v uradnem listu je 140.000 IRR, v časopisu pa okoli 240.000 IRR.
2-3 dni 380.000 IRR
7. Nakup in registracija poslovnih knjig družbe
Poslovne knjige morajo biti uradno žigosane. Strošek je odvisen od obsega knjig.
1 dan 100.000 IRR
8. Plačilo upravnih taks
Upravna taksa v višini 0,05 % vpisanega kapitala družbe mora biti plačana v roku 60 dni pri Bank Melli Iran.
1 dan 0,05 % vpisanega kapitala družbe
9. Registracija za davke pri INTA
Družbo je treba pri davčni upravi INTA registrirati za plačilo davka na dohodek podjetij in DDV.
25 dni brezplačno
10. Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva
Za vstop v obvezni sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja se pošlje kopija plačilnih list vseh zaposlenih skupaj z obveznimi prispevki na oddelek za delo v okviru Ministrstva za socialno skrbstvo in socialno varnost.
15 dni brezplačno

 

Koristne povezave: 


Posodobljeno: december 2022

 

Preberite tudi: