Nemčija

Dajatve v Nemčiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Nemčija je članica EU.

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja so v Nemčiji obdavčena z zveznim davkom od dohodka pravnih oseb (Körperschaftsteuer), povečanim za solidarnostni prispevek, in z občinskim davkom od dohodka iz poslovanja (Gewerbesteuer).

Davčna stopnja davka od dobička pravnih oseb je 15%, povečana za 5,5% solidarnostnega prispevka, in znaša 15,825%.

Davčna stopnja občinskega davka od dohodka iz poslovanja je odvisna od tega, kje ima družba sedež. Znaša najmanj 7%, v povprečju med 14% in 17% in (enotna stopnja 3,5% in variabilna občinska stopnja).

Dejanska davčna stopnja na dohodke podjetij, ki vključuje davek na dohodek pravnih oseb, solidarnostni prispevek in davek na dohodek iz dejavnosti, znaša tako v povprečju med 30% in 33%.

Rezidenti (družbe, ki imajo registriran sedež družbe ali dejanski sedež upravljanja v Nemčiji) plačujejo davek po svetovnem dohodku (dohodek, ustvarjen v Nemčiji in v tujini). Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ki izvira iz Nemčije. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.

Davčna osnova davka od dohodka pravnih oseb je bruto dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja (trgovanja), pasivnih prihodkov (dohodki iz oddaje nepremičnin v najem, dohodki od licenciranja ali posojanja kapitala idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja).

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo. Izjema so kapitalski dobički od prodaje domače ali tuje odvisne družbe, ki so oproščeni davka v višini 95%.

Dividende, ki jih prejme nemška družba, ki je rezident (tako od družb, ki so rezidenti, kot tudi tujih družb), so načeloma izvzete iz davčne osnove v višini 95%. Oprostitev pa ne velja, če se dividende za plačnika obravnavajo kot stroški (davčno priznani odhodki), ki se odštejejo pred plačilom davka. V veljavi so tudi minimalne zahteve glede lastniškega deleža.

Izgube se lahko prenesejo nazaj za 2 leti in naprej za nedoločen čas. Lahko se pobotajo z dobički do 10 milijonov EUR (velja za dohodke v letih 2020 do 2023) brez omejitev, pri čemer pa se lahko zgolj 60% prihodkov nad 1 milijonom EUR pobota z naprej preneseno izgubo. V nekaterih primerih (neposreden ali posreden prenos lastništva več kot 50% sredstev na isto osebo v obdobju 5 let) izgub ni mogoče uveljavljati.

Na voljo so različne davčne olajšave, kot so investicijske olajšave za določena start-up podjetja ter za mala in srednje velika podjetja. Na voljo so tudi spodbude za raziskave in razvoj in nepovratna sredstva za raziskave in razvoj v energetskem sektorju.

Davek po odbitku

Dividende: 26,375%, 15,825%

Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih dobičkov, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša 26,375% (25% plus 5,5% solidarnostnega prispevka), z možnim 40% povračilom družbam nerezidentom, na podlagi česar znaša dejanska davčna stopnja praviloma 15,825%.

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 22/06, 14/11), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 0%, 26,375%

Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, se načeloma ne obračuna, razen za obresti na dolžniške instrumente, s katerimi se javno trguje, obresti, prejete od nemškega plačilnega agenta (običajno banke), zamenljive obveznice in določena posojila z udeležbo na dobičku. Davčna stopnja znaša 26,375% (25% plus 5,5% solidarnostnega prispevka).

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 22/06, 14/11), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% obresti (nekatere obresti so davka oproščene). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15,825%

Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine (patenti, zaščitne znamke, oblike ali modeli, načrti, postopki, know-how....) nerezidentom znaša 15,825% (15% plus 5,5% solidarnostnega prispevka). Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive skupnem sistemu obdavčite obresti in licenčnin in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 22/06, 14/11), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0%, 15%

Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku. Izjema so nekatere storitve podizvajalcev, ki so obdavčene s 15% davčno stopnjo, vendar je mogoče v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 22/06, 14/11) ob izpolnjevanju pogojev uveljavljati oprostitev plačila tega davka.

Davek na dodano vrednost (Umsatzsteuer – Ust; Mehrwertsteuer - MwSt)

Podjetja in podjetniki so zavezanci za nemški davek na dodano vrednost (uraden naziv Umsatzsteuer – Ust, v uporabi pa je še vedno izraz Mehrwertsteuer - MwSt), če v Nemčiji opravljajo obdavčljive transakcije, to je prodaja blaga in opravljanje storitev.

Standardna stopnja je 19%, za nekatere dobave blaga in storitev pa velja znižana stopnja 7% in ničelna stopnja. Nekatere transakcije so davka oproščene.

Vsa nemška podjetja in podjetniki se morajo registrirati za namene DDV, ne glede na obseg prometa. Če njihov promet v prejšnjem koledarskem letu ni presegel 22.000 EUR in se ocenjuje, da v tekočem koledarskem letu ne bo presegel 50.000 EUR, pa lahko izberejo posebno shemo za mala podjetja, katerim nemški davčni organi ne nalagajo plačila DDV.

Obveznost registracije za DDV velja tudi za nerezidente, ki izvajajo obdavčljive dobave blaga ali storitev v Nemčiji.
Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni sporazumi: Nemčija ima sklenjenih okoli 100 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 22/06, 14/11).

Nemčija je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 18. 12. 2020. MLI je za Nemčijo začel veljati 1.4. 2021, zato je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Več informacij:
Posodobljeno: november 2023