Slovaška

Dajatve na Slovaškem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Slovaška je članica EU.
 

Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša v letu 2017 21%.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Slovaškem registriran sedež ali dejanski center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Slovaškem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Slovaškem.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe, so praviloma izvzete iz davčne osnove. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo. Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za 4 leta, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: spodbude za zagon ali širitev, olajšave na področju R&D idr.
 

Davek po odbitku

Dividende: 0%, 7%
Za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku, razen če jih izplača nerezidenčna družba iz države, s katero Slovaška nima davčnega sporazuma, ali če so izplačane nerezidenčni družba iz države, s katero Slovaška nima davčnega sporazuma. Dividende, izplačane fizičnim osebam, so predmet 7% davka po odbitku.

Obresti: 19%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 19% (35%, če je upravičenec rezident države, s katero Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma). Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 12/04, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% obresti (nekatere obresti, npr. od komercialnih terjatev, so davka oproščene). Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 19%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine nerezidentom znaša 19% (35%, če je upravičenec rezident države, s katero Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma).
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o obrestih in licenčninah lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 12/04, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (Daň z pridanej hodnoty - DPH)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 20%. Znižana stopnja znaša 10%. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: prag za obvezno registracijo je 49.750 EUR; nerezidenti morajo biti registrirano za VAT pred dobavo.
 
Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Slovaška ima sklenjenih 64 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 12/04).


Več informacij: