Slovaška

Dajatve na Slovaškem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Slovaška je članica EU.
 

Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 21%.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Slovaškem registriran sedež ali dejanski center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Slovaškem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Slovaškem.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so praviloma (če niso bile obravnavane kot davčno priznan odhodek pri plačniku dividend) izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki so prejete od nerezidentov iz držav, s katerimi Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma ali sporazuma o izmenjavi informacij, in ki so nastale po letu 2017, so obdavčene s 35% davčno stopnjo.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo (v nekaterih primerih se kapitalske izgube ne priznajo).

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za 4 leta, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: spodbude za zagon ali širitev, olajšave na področju R&D idr.

Izstopni davek
Če davčni zavezanec delno ali v celoti prenese poslovno dejavnost in/ali sredstva iz Slovaške, ali če mu preneha status slovaškega davčnega rezidenta, je ekonomska vrednost dobičkov, ustvarjenih v državi, obdavčena z 21% davčno stopnjo.
 

Davek po odbitku

Dividende: 0%, 7%,35%
Za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi v državi, s katero je Slovaška sklenila sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ni davka po odbitku. S Slovenijo je Slovaška sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja sklenila (MP št. 12/04).
Dividende, izplačane fizičnim osebam, ki so rezidenti Slovaške ali rezidenti države, s katero je Slovaška sklenila sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so predmet 7% davka po odbitku. Sporazum MP št. 12/04 določa, da davek po odbitku od plačila dividend v primeru, kadar jih prejmejo fizične osebe, ne sme presegati 15% bruto zneska, tako na podlagi sporazuma ni mogoče uveljavljati ugodnejše stopnje.
Dividende, ki so izplačane družbi ali fizični osebi, ki se štejeta za rezidenta v državi, s katero Slovaška ni sklenila sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so obdavčene s 35% davčno stopnjo.

Obresti: 19%, 35%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 19% (35%, če je upravičenec rezident države, s katero Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma).
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 12/04, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 19%, 35%
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine nerezidentom znaša 19% (35%, če je upravičenec rezident države, s katero Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma).
Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin  in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št. 12/04, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (Daň z pridanej hodnoty - DPH)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 20%. Znižana stopnja znaša 10%. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: prag za obvezno registracijo je 49.790 EUR; nerezidenti morajo biti registrirani za VAT pred prvo dobavo na Slovaškem.
 
Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Slovaška ima sklenjenih 68 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 12/04).

Slovaška je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 20. 9. 2018. Za Slovaško je MLI začel veljati 1. 1. 2019 in se uporablja od 1. 1. 2019 za davke po odbitku in od 1. 7. 2019 za druge davke, zato je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.


Več informacij:


Posodobljeno: 9.10.2019