Slovaška

Dajatve na Slovaškem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Slovaška je članica EU.
 

Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 21%. Za t.i. »mikro davčne zavezance« z letnim obdavčljivim dohodkom do 49,790 EUR velja nižja 15 % davčna stopnja, če izpolnjujejo nekatere pogoje.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo na Slovaškem registriran sedež ali dejanski center uprave) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega na Slovaškem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Slovaškem.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so praviloma (če niso bile obravnavane kot davčno priznan odhodek pri plačniku dividend) izvzete iz davčne osnove. Dividende, ki so prejete od nerezidentov iz držav, s katerimi Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma ali sporazuma o izmenjavi informacij, in ki so nastale po letu 2017, so obdavčene s 35 % davčno stopnjo.

Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni z ustrezno davčno stopnjo (21 % ali 15 %). Če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10% udeležba vsaj 24 mesecev pred prodajo) so kapitalski dobički izvzeti iz davčne osnove (v tem primeru se tudi ne priznajo kapitalske izgube).

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za 4 leta, prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: spodbude so na voljo za izgradnjo, razširitev ali posodobitev centrov za skupne storitve in centrov za raziskave in razvoj (R&R). Spodbude ureja Zakon o državnih pomočeh in se lahko zagotovijo v obliki denarnih ali davčnih olajšav. Od 1. januarja 2022 so na voljo tudi stimulativne amortizacijske stopnje za naložbe v »Industrijo 4.0«.

Davek po odbitku

Dividende: 0 %, 7 %, 35 %
Za dividende, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi v državi, s katero je Slovaška sklenila sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ni davka po odbitku. S Slovenijo je Slovaška sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja sklenila (MP št. 12/04).

Dividende, izplačane fizičnim osebam, ki so rezidenti Slovaške ali rezidenti države, s katero je Slovaška sklenila sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so predmet 7% davka po odbitku. Sporazum MP št. 12/04 določa, da davek po odbitku od plačila dividend v primeru, kadar jih prejmejo fizične osebe, ne sme presegati 15 % bruto zneska, tako na podlagi sporazuma ni mogoče uveljavljati ugodnejše stopnje.

Dividende, ki so izplačane družbi ali fizični osebi, ki se štejeta za rezidenta v državi, s katero Slovaška ni sklenila sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, so obdavčene s 35 % davčno stopnjo.

Obresti: 19%, 35%
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 19 % (35 %, če je upravičenec rezident države, s katero Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma).

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktive o obrestih in licenčninah in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št.12/04, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10 % obresti. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 19 %, 35 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic industrijske lastnine in intelektualne lastnine nerezidentom znaša 19% (35%, če je upravičenec rezident države, s katero Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma).

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižanja in oprostitve iz Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin  in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko slovenska podjetja uveljavijo ob izpolnjevanju pogojev popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št.12/04, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 10% bruto zneska plačila. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 19 %, 35 %
Za plačila storitev tehnične podpore na Slovaškem, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, znaša davek po odbitku 19 % (35 %, če je upravičenec rezident države, s katero Slovaška nima sklenjenega davčnega sporazuma).

Slovenska podjetja lahko pod določenimi pogoji uveljavljajo znižanje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP št.12/04, plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 

Davek na dodano vrednost (Daň z pridanej hodnoty - DPH)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.

Standardna stopnja je 20 %. Znižana stopnja znaša 10 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: prag za obvezno registracijo je 49.790 EUR; nerezidenti morajo biti registrirani za VAT pred prvo dobavo na Slovaškem.
Za distančno prodajo veljajo pravila EU.
 
Glavni davčni zakoni: 
  • Zakon o davku na dohodek,
  • Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni sporazumi: Slovaška ima sklenjenih 70 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 12/04).

Slovaška je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirala 20. 9. 2018.

Za Slovaško je MLI začel veljati 1. 1. 2019 in se uporablja od 1. 1. 2019 za davke po odbitku in od 1. 7. 2019 za druge davke, zato je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.

Več informacij: Posodobljeno: oktober 2022

 

Poglejte si tudi: