Slovaška

Ustanavljanje družb na Slovaškem

Organizacijske oblike družb


Slovaški Trgovinski zakonik (Obchodný zákonník) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
verejná obchodná spoločnosť (V.O.S.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
komanditná spoločnosť (K.S.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za V.O.S.
akciová spoločnosť (A.S.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR 1 pravna oseba ali 2 ali več fizičnih ali pravnih oseb;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
spoločnosť s ručením obmedzeným (S.R.O.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 5.000 EUR 1 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve


Registracijski organ: ORSR (Obchodný register Slovenskej Republiky)
 

Delniška družba (akciová spoločnosť - A.S.)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dve fizični osebi ali ena pravna oseba; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR.
Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Vložki v obliki dela oz. storitev niso dovoljeni.
Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 30%.

Delnice
Delnice so lahko imenske ali prinosniške. Lahko so navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini in pravico do izplačila dividend; prednostne delnice pa pravico do prednostnega izplačila dividend. Drugi razredi delnic niso dovoljeni.

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev (valné zhromaždenie), ki se sklicuje najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava (predstavenstvo). Nadzorni svet (dozorná rada) je obvezen; če ima družba več kot 50 zaposlenih, najmanj tretjino članov nadzornega sveta izvolijo zaposleni. Izvršni direktorji morajo imeti državljanstvo EU ali OECD države ali dovoljenje za bivanje v EU; drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave in nadzornega sveta ni.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Spoločnosť s ručením obmedzeným - S.R.O.)

Ustanovitelji/ družbeniki
Sh.p.k lahko ustanovi 1 do 50 ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 5.000 EUR; najmanjši delež vsakega družbenika je 750 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Vložki v obliki dela oz. storitev niso dovoljeni. Ob ustanovitvi mora biti plačana najmanj polovica denarnih sredstev; vsak družbenik mora vplačati najmanj 30% svojega deleža v denarju. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti. Če ima družba enega samega družbenika, mora biti osnovni kapital vplačan v celoti.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže. Najnižja vrednost deleža je 750 EUR. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve.

Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev, ki jih imenuje skupščina družbenikov. Izvršni direktorji morajo imeti državljanstvo EU ali OECD države ali dovoljenje za bivanje v EU; drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Slovaškem: Spoločnosť s ručením obmedzeným - S.R.O
Osnovni kapital: 2.500 EUR
Sedež: Bratislava

  Korak Trajanje Stroški
1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja pri registru družb se lahko opravi brezplačno on-line
manj kot 1 dan (on-line postopek) brezplačno
2. Overitev akta o ustanovitvi pri notarju
Akt o ustanovitvi in podpisi zastopnikov se overijo pri notarju.
1 dan po tarifi
3. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe.
1 dan brezplačno
4. Pridobitev potrdila o plačanih davčnih obveznostih vseh ustanoviteljev
Družba mora pridobiti potrdilo o plačanih davčnih obveznostih vseh ustanoviteljev. Če znesek neplačanih davčnih obveznosti presega 170 EUR, družbe ni mogoče ustanoviti.
5 dni brezplačno
5. Vloga za dovoljenje za poslovanje in za vpis  v sodni register ter prijava za davke na enotni točki
Enotna točka (Živnostenský úrad) na vlogo ustanoviteljev izda dovoljenje za poslovanje ter opravi vpis v sodni register ter registrira družbo za davek na dohodek podjetij in prispevke za socialno varstvo pri davčni upravi.
Če pričakovani promet družbe presega prag za obvezno registracijo, se mora družba tudi registrirati za DDV pri Davčni upravi.
3 dni 150 EUR
6. Registracija v sistem socialnega varstva
Družba prijavi zaposlene pri Zavodu za socialno zavarovanje (Socialna poistovna) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pri zavarovalnici za zdravstveno zavarovanje.
1 dan brezplačno


Vir: Svetovna banka 2019, OSRS 2019

 

Koristne povezave: 


Posodobljeno: 11.10.2019