Slovaška

Ustanavljanje družb na Slovaškem

Organizacijske oblike družb


Slovaški Trgovinski zakonik (Obchodný zákonník) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Verejná obchodná spoločnosť (V. O. S.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Komanditná spoločnosť (K. S.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za V.O.S.
Akciová spoločnosť (A.S.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 25.000 EUR. 1 pravna oseba ali 2 ali več fizičnih ali pravnih oseb;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Jednoduchá spoločnosť na akcie (J. S. A.)
enostavna delniška družba
Najnižji znesek osnovnega kapitala je 1 EUR. Eden ali več ustanoviteljev, odgovornost je omejena na vložena sredstva. Statut lahko omeji ali izključi prenosljivost delnic. Delničar lahko po 4 letih od vplačila emisijske vrednosti zahteva od družbe odkup delnic.
Spoločnosť s ručením obmedzeným (S. R. O.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 5.000 EUR. 1 do 50 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve.

Registracijski organ: ORSR (Obchodný register Slovenskej Republiky)
 

Delniška družba (akciová spoločnosť - A.S.)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dve fizični osebi ali ena pravna oseba; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 25.000 EUR.

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Vložki v obliki dela oz. storitev niso dovoljeni.
Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 30%.

Delnice
Delnice so lahko imenske ali prinosniške. Lahko so navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini in pravico do izplačila dividend; prednostne delnice pa pravico do prednostnega izplačila dividend. Drugi razredi delnic niso dovoljeni.

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev (valné zhromaždenie), ki se sklicuje najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava (predstavenstvo), ki jo voli in razrešuje skupščina delničarjev, če statut ne določa, da je za to pristojen nadzorni svet.

Nadzorni svet (dozorná rada) je obvezen organ. Če ima družba več kot 50 zaposlenih, najmanj tretjino članov nadzornega sveta izvolijo zaposleni. Izvršni direktorji morajo imeti državljanstvo EU ali OECD države ali dovoljenje za bivanje v EU; drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave in nadzornega sveta ni.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Spoločnosť s ručením obmedzeným - S.R.O.)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi 1 do 50 ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 5.000 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Vložki v obliki dela oz. storitev niso dovoljeni.

Vsak družbenik mora vplačati najmanj 30% svojega deleža v denarju. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti. Skupna vrednost denarnih vložkov in izročenih stvarnih vložkov mora dosegati najmanj polovico najnižjega predpisanega zneska osnovnega kapitala. Če ima družba enega samega družbenika, mora biti osnovni kapital vplačan v celoti.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže. Najnižja vrednost deleža je 750 EUR. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve.

Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev, ki jih imenuje skupščina družbenikov. Izvršni direktorji morajo imeti državljanstvo EU ali OECD države ali dovoljenje za bivanje v EU; drugih omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Slovaškem: Spoločnosť s ručením obmedzeným - S.R.O
Osnovni kapital: 5.000 EUR
Sedež: Bratislava

 

  Korak Trajanje Stroški
1. Pripravljalna dejanja
Preverjanje razpoložljivosti imena družbe pri registru družb –on-line.
Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti – on line
Določitev sedeža družbe, imenovanje izvršnih direktorjev.
Priprava in podpis ustanovitvenega akta družbe.
Pridobitev potrdila o plačanih davčnih obveznostih vseh ustanoviteljev.
Overitev podpisov zastopnikov družbe pri notarju; če se družba ustanavlja elektronsko tudi pridobitev kvalificiranih elektronskih podpisov zastopnikov družbe.
n/a n/a
2. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe.
1 dan brezplačno
3. Registracija družbe
Registracija družbe (vpis v register družb ORSR (Obchodný register Slovenskej Republiky) se mora opraviti v roku 90 dni od podpisa akta o ustanovitvi. Družbo je mogoče registrirati on-line na državnem portalu slovensko.sk, ali osebno oz. prek zastopnika na enotni točki.

On-line se družba ustanovi prek državnega portala slovensko.sk in sicer z aplikacijo Vloga za vpis, spremembo ali izbris podatkov v poslovnem registru . Izpolniti je treba Obrazec 7 (na voljo samo v slovaščini) in ga podpisati s kvalificiranim elektronski podpis. Vse priloge k vlogi morajo biti podpisane tudi s kvalificiranim elektronskim podpisom.
 
Enotna točka (Živnostenský úrad) na vlogo ustanoviteljev izda dovoljenje za poslovanje ter opravi vpis v sodni register.Hkrati je možno družbo registrirati za davek na dohodek podjetij in prispevke za socialno varstvo pri davčni upravi.
Če pričakovani promet družbe presega prag za obvezno registracijo, se mora družba tudi registrirati za DDV pri Davčni upravi.
2 dni 150 EUR
4. Registracija v sistem socialnega varstva
Družba prijavi zaposlene pri Zavodu za socialno zavarovanje (Socialna poistovna) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pri zavarovalnici za zdravstveno zavarovanje.
1 dan brezplačno


Vir: Slovensko.sk 2022, SARIO 2022

Koristne povezave: 


Posodobljeno: oktober 2022

Preberite tudi: