Švedska

Ustanavljanje družb na Švedskem

Organizacijske oblike družb


Švedski zakon o družbah ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Handelsbolag (HB)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
 
Kommanditbolag (KB)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za HB.
Aktiebolag Publikt (AB Publ.)
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 500.000 SEK. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Aktiebolag Privat (AB Privat)
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 SEK. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so omejeno prenosljive in ne morejo biti predmet javne ponudbe.


Registracijski organ in enotno okence: Bolagsverket

 

Delniška družba (Aktiebolag, AB)

Delniška družba je lahko ustanovljena kot javna delniška družba (Aktiebolag Publikt) ali nejavna delniška družba (Aktiebolag Privat).
Delnice javne delniške družbe kotirajo na borzi. Z delnicami nejavne delniške družbe ni mogoče trgovati. Njihov prenos je omejen in urejen s statutom družbe.

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki morajo biti rezidenti EEA. Če je naložba v interesu države ali lokalne skupnosti, so mogoče izjeme.

Kapital
Najnižji predpisan osnovni kapital je 50.000 SEK za nejavne in 500.000 SKR za javne delniške družbe. Vpisani kapital mora biti v celoti vplačan (ob ustanovitvi se zahteva potrdilo banke o vplačilu kapitala).
Kapital družbe je razdeljen na delnice z fiksno nominalno vrednostjo (običajno 100 SEK). Zakonodaja loči dva tipa delnic (delnice A in B). Delnice imajo lahko različne glasovalne pravice. Delnice z večkratno glasovalno pravico imajo lahko največ 10-krat toliko glasov kot druge delnice.

Upravljanje družbe
Najvišji organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestajati najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina delničarjev vsako leto znova.

Javna delniška družba mora imeti najmanj 3 direktorje in enega izvršilnega direktorja. Nejavna delniška družba mora imeti najmanj direktorja in pomočnik direktorja; manjše družbe imajo lahko samo enega izvršilnega direktorja. Nadzorni odbor ni obvezen.
Izvršilni direktor, najmanj polovica članov uprave (in vsi tisti člani uprave, ki so pooblaščeni za podpisovanje v imenu družbe) morajo biti rezidenti EEA. Družbe, ki imajo več kot 25 zaposlenih, morajo imenovati v upravo zastopnike zaposlenih.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve nejavne delniške družbe na Švedskem: Privat aktiebolag (AB Privat)
Osnovni kapital: 50.000 SEK
Sedež: Stockholm

  Korak Trajanje Stroški
1. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji pri komercialni banki v EEA odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe. Banka izda uradno potrdilo o vplačilu.
1 dan brezplačno
2. Vloga za registracijo na spletu pri Uradu za registracijo družb (Bolagsverket)
Na enem mestu je mogoče registrirati družbo in jo prijaviti v sistem davkov in socialnih prispevkov. Obrazce je mogoče dobiti na spletni strani Bolagsverket ali na skupni spletni strani (enotna vstopna točka) www.verksamt.se, ki jo upravljata Bolagsverket in davčna uprava. Mogoča je tudi osebna vloga na Bolagsverket.
Vlogo morajo podpisati vsi ustanovitelji in zastopniki družbe. Priloženo mora biti potrdilo banke o vplačanem kapitalu družbe.

Bolagsverket preveri ustreznost predlaganega imena pri registru družb, dodeli podjetju organizacijsko identifikacijsko številko in objavi obvestilo o ustanovitvi v Uradnem listu (Post och Inrikes Tidningar).Objava vsebuje ime, poštni naslov in identiteto članov uprave, direktorjev in vseh drugih pooblaščenih podpisnikov.
Postopek traja največ 5 dni.
5 dni 1.900 SEK (on line prijava) ali
2.200 SEK
3. Registracija za DDV pri Davčni upravi (Skatteverket)
Družbe, ki izpolnjujejo kriterije za davčne zavezance za DDV se na Davčni upravi registrirajo za DDV.
 
1 dan brezplačno


Vir: Svetovna banka 2017, Bolagsverket 2017


Več informacij o ustanovitvi družb na Švedskem:


Informacije o postopkih napotitve delavcev na Švedsko: