Švedska

Ustanavljanje družb na Švedskem

Organizacijske oblike družb


Švedski zakon o družbah ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika  Osnovni kapital Ustanovitelji  
Handelsbolag (HB)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
 
Kommanditbolag (KB)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za HB.
Aktiebolag Publikt (AB Publ.)
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 500.000 SEK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Aktiebolag Privat (AB Privat)
zasebna (nejavna) delniška družba, vsebinsko podobna slovenski družbi z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 25.000 SEK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so omejeno prenosljive in ne morejo biti predmet javne ponudbe.
 

Registracijski organ in enotno okence: Bolagsverket
 

Javna delniška družba (Aktiebolag Publikt, AB Publ.)

Delniška družba je lahko ustanovljena kot javna delniška družba (Aktiebolag Publikt), ki vsebinsko ustreza slovenski delniški, ali kot nejavna delniška družba (Aktiebolag Privat), ki je vsebinsko podobna slovenski družbi z omejeno odgovornostjo.
Delnice javne delniške družbe kotirajo na borzi.

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb.

Kapital
Najnižji predpisan osnovni kapital za javne delniške družbe je 500.000 SEK. Vpisani kapital mora biti v celoti vplačan (ob ustanovitvi se zahteva potrdilo banke o vplačilu kapitala).

Kapital družbe je razdeljen na delnice z fiksno nominalno vrednostjo (običajno 100 SEK). Delnice imajo lahko različne glasovalne pravice. Delnice z večkratno glasovalno pravico imajo lahko največ 10-krat toliko glasov kot druge delnice.

V praksi statuti delniških družb pogosto urejajo dva ali več razredov delnic. Na splošno zakon predvideva tri vrste omejitev, ki jih lahko uvede statut za prenos delnic: odkupna pravica po prodaji (hembud), predkupna pravica (förköp) in soglasje (samtycke) družbe.

Upravljanje družbe
Najvišji organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestajati najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina delničarjev vsako leto znova.

Javna delniška družba ima upravo, ki šteje najmanj tri člane. Javna delniška družba mora imeti tudi enega izvršnega direktorja; imenuje se lahko tudi enega ali več namestnikov izvršilnega direktorja.

Če so vrednostni papirji predmet trgovanja na organiziranem trgu, mora uprava ustanoviti revizijsko komisijo. Člani te komisije ne smejo biti zaposleni v družbi. Najmanj en član revizijske komisije mora imeti znanje s področja računovodstva in revizije.

Izvršilni direktor, najmanj polovica članov uprave (in vsi tisti člani uprave, ki so pooblaščeni za podpisovanje v imenu družbe) morajo biti rezidenti EEA, razen če registrski organ ne dovoli izjeme. V družbah, ki imajo več kot 25 zaposlenih, zaposleni imenujejo v upravo svoje zastopnike.
 
 

Nejavna delniška družba (Aktiebolag Privat, AB Privat)

Švedska zakonodaja ne pozna družbe z omejeno odgovornostjo. Njen približek je nejavna delniška družba (Aktiebolag Privat).
Z delnicami nejavne delniške družbe ni mogoče trgovati na borzi. Njihov prenos je omejen in urejen s statutom družbe.

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih ali fizičnih oseb.

Kapital
Najnižji predpisan osnovni kapital nejavne delniške družbe je 25.000 SEK. Vpisani kapital mora biti v celoti vplačan (ob ustanovitvi se zahteva potrdilo banke o vplačilu kapitala).

Kapital družbe je razdeljen na delnice z fiksno nominalno vrednostjo (običajno 100 SEK). Delnice imajo lahko različne glasovalne pravice. Delnice z večkratno glasovalno pravico imajo lahko največ 10-krat toliko glasov kot druge delnice. Smiselno veljajo pravila za javne delniške družbe.
Upravljanje družbe
Najvišji organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestajati najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina delničarjev vsako leto znova.

Vsaka delniška družba ima upravo, ki ima v nejavnih delniških družbah lahko le enega člana. Izvršni direktor za nejavne delniške družbe ni obvezen. Smiselno veljajo pravila za javne delniške družbe.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve nejavne delniške družbe na Švedskem: Aktiebolag Privat (AB Privat)
Osnovni kapital: 25.000 SEK
Sedež: Stockholm

  Korak Trajanje Stroški
1. Pripravljalna dejanja
Priprava in podpis družbene pogodbe, ki mora vsebovati:
  • ime podjetja,
  • lokacija registriranega sedeža na Švedskem,
  • poslovne dejavnosti,
  • osnovni kapital in število vložkov,
  • sestavo uprave,
  • način sklica skupščine delničarjev,
  • finančno leto.
Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe - ustanovitelji pri komercialni banki odprejo bančni račun in deponirajo najmanj zakonsko predpisani minimalni kapital družbe. Banka izda uradno potrdilo o vplačilu. Zaradi pravil o preprečevanju pranja denarja je lahko postopek daljši in ga je priporočljivo načrtovati vnaprej.
n/a n/a
2. Vloga za registracijo na spletu pri Uradu za registracijo družb (Bolagsverket)


Registracijo je mogoče opraviti tako, da se po elektronski pošti pošlje na Bolagsverket izpolnjen obrazec, ki je v pdf formatu objavljen na njihovi spleti stani.
 
Mogoča je tudi osebna vloga na Bolagsverket.
Vlogo morajo podpisati vsi ustanovitelji in zastopniki družbe. Priloženo mora biti potrdilo banke o vplačanem kapitalu družbe.

Bolagsverket preveri ustreznost predlaganega imena (v registracijskem obrazcu morajo ustanovitelji navesti 3 alternative imena družbe) in dodeli podjetju organizacijsko identifikacijsko številko ter objavi obvestilo o ustanovitvi v Uradnem listu (Post och Inrikes Tidningar).Objava vsebuje ime, poštni naslov in identiteto članov uprave, direktorjev in vseh drugih pooblaščenih podpisnikov.
Postopek traja največ 6 dni.
5 do 6 dni 1.900 SEK (on line prijava) ali
2.200 SEK
3. Registracija za davke pri Davčni upravi (Skatteverket).
Družba se prek spletne strani registrira za davke pri švedski davčni upravi (Skatteverket). Ob registraciji družba samodejno prejme vse formularje in podatke, potrebne za obračun in plačilo davkov na dohodke, prispevkov za socialno varnost in DDV. .
on-line brezplačno
4. Prijava v Register dejanskih lastnikov
Družbenike, ki imajo kontrolni delež v družbi je treba prijaviti v Register dejanskih lastnikov. Prijavo je mogoče opraviti elektronsko prek spletne strani Bolagsverket.
on-line 250 SEK

Vir: Bolagsverket 2022


Več informacij:


Posodobljeno: oktober 2022
 

Preberite tudi: