Švedska

Dajatve na Švedskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Švedska je članica EU.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 22 %.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki so ustanovljene po švedskem pravu) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega na Švedskem in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega na Švedskem.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške. Dividende in kapitalski dobički, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so praviloma izvzeti iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (najmanj 10 % kapitalska udeležba idr.); sicer so vključeni v davčno osnovo davka na dobiček. Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej (razen v primeru neposrednega ali posrednega prenosa lastništva), prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: ni posebnih olajšav.
 

Davek po odbitku

Dividende: 30 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 30%. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10 % kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja MP-št. 7/81, ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj: 25 % kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Obresti
Za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine
Za licenčnine, avtorske honorarje in druge dohodke iz pravic intelektualne in industrijske lastnine, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev
Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.
 

Davek na dodano vrednost (Mervärdesskatt- moms)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 25 %. Znižane stopnje znašajo 12 % in 6 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: družbe, ki opravljajo obdavčljive transakcije se morajo registrirati za VAT.
 
Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Švedska ima sklenjenih prek 80 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (MP-št. 7/81).
 

Koristne povezave: