Združeni arabski emirati

Ustanavljanje družb v Združenih arabskih emiratih

Organizacijske oblike družb

Pravo gospodarskih družb ureja v ZAE Zvezni zakonski dekret št. 32 iz leta 2021, ki se uporablja v vseh sedmih emiratih. Osnovna načela so enaka, podrobnosti pa so v domeni emiratov.

V ZAE veljata dva režima: eden velja za ZAE na splošno, drugi pa za poslovanje v več kot 20 prostih ekonomskih conah.

Zvezni zakonski dekret št. 26/2020 je odpravil splošne omejitve za deleže tujcev v gospodarskih družbah, po novem omejitve veljajo za dejavnosti s strateškimi učinki.

V prostih ekonomskih conah je mogoče popolno tuje lastništvo tam ustanovljenih družb, vendar te družbe ne morejo poslovati z ZAE oziroma se šteje, kot da so locirane v tujini.

Zakon določa naslednje pravno organizacijske oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Joint Liability Company
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Limited Partnership Company
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji, odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
Civil Company
profesionalna družba
Družba lahko opravlja le netrgovinske storitvene registrirane dejavnosti (medicina, inženiring, računovodstvo, pravo ipd.). 2 ali več domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano poslovno dejavnost. Družba je lahko v popolni tuji lasti, vendar mora imeti lokalnega zastopnika (Local Service Agent - LSA). Izjema: v družbah na področju gradbeništva mora imeti domači partner najmanj 51 % delež.
Public Joint Stock Company (JSC)
javna delniška družba -
Najnižji osnovni kapital je 30 mio AED. 5 ali več ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe).

Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe. Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Private Joint Stock Company (JSC)
nejavna delniška družba -
Najnižji osnovni kapital je 5 mio AED. Najmanj 2 ustanovitelja (domače ali tuje pravne ali fizične osebe).
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, vendar z njimi ne trguje na organiziranem trgu.
Limited Liability Company (LLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana; družba mora imeti dovolj sredstev za poslovanje, kar je predmet presoje registracijskega organa. Od enega do 50 ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe).
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Limited Liability Company - LLC)

Družba z omejeno odgovornostjo lahko opravlja vse gospodarske dejavnosti razen registriranih poslovnih dejavnosti (zdravstvo, odvetništvo.). Ustanovi jo najmanj en in največ 50 ustanoviteljev (fizične ali pravne osebe), od katerih vsak nosi odgovornost za poslovanje družbe do višine vloženega deleža.

Najnižji ustanovitveni kapital ni predpisan. Osnovni kapital družbe mora biti naveden v ustanovnem aktu družbe. Družba mora imeti dovolj sredstev za poslovanje, kar je predmet presoje registracijskega organa.

Družba ima najmanj enega in največ 11 direktorjev, ki so lahko katere koli narodnosti in računovodjo, ki mora biti državljan ZAE.

 

Nejavna delniška družba (Private Joint Stock Company)

Nejavna delniška družba, ki ima kapital razdeljen na delnice, vendar z njimi ne trguje javno. Ustanovita jo najmanj 2, izjemoma je lahko ustanovitelj družbe ena oseba. Najnižji ustanovitveni kapital znaša 5 milijonov AED.

Družba lahko opravlja proizvodno ali trgovinsko dejavnost, ne pa tudi profesionalnih dejavnosti, ki jih opravlja profesionalna družba (gl. Civil Company).

Za upravljanje in organe nejavne delniške družbe se smiselno uporabljajo pravila o javnih delniških družbah.
 

Javna delniška družba (Public Joint Stock Company)

Javna delniška družba ima kapital razdeljen na delnice in z njimi trguje na borzi. Ustanovi jo najmanj 5 domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb; od tega mora biti najmanj 5 ustanoviteljev državljanov ZAE in morajo imeti v lasti med najmanj 30 do 70 % kapitala. Najnižji ustanovitveni kapital znaša 30 milijonov AED.

Skupščina družbe izvoli upravo, ki ima najmanj tri in največ enajst članov, in imenuje enega ali več revizorjev, ki jih predlaga uprava.

Za družbe, ki opravljajo strateške dejavnosti, vlada lahko predpiše najnižji odstotek števila članov uprave, ki morajo biti državljani ZAE.

Družba lahko opravlja katero koli proizvodno, trgovinsko ali profesionalno dejavnost.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v ZAE: Limited Liability Company (LLC)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Dubaj 

  Korak Trajanje Stroški
1. Enotna vloga pri DED: pridobitev dovoljenja za poslovanje, rezervacija imena družbe, registracija družbe in članstvo v gospodarski zbornici
Da bi lahko registrirali družbo, morajo vlagatelji vložiti enotno vlogo na spletni strani Oddelka za gospodarski razvoj (Department of Economic Development), ki deluje v vsakem emiratu.
Za pridobitev splošnega dovoljenje za poslovanje, rezervacijo imena in registracijo družbe ustanovitelji izpolnijo spletno prijavo prek aplikacije Instant License (e-storitev DED v Dubaju). Po izpolnitvi spletne prijave se samodejno generira referenčna številka kartice za registracijo pri ministrstvu za človeške vire. Hkrati se družba tudi samodejno registrira za članstvo pri Dubajski gospodarski zbornici.
Stroški vključujejo takse ministrstva za gospodarski razvoj, lokalne pristojbine, članarino v Dubajski gospodarski zbornici, takso za opravljanje poslovne dejavnosti idr. takse v skupnem znesku: 27.340 AED. 
On-line 27.340  AED
 
2. Prijava domačih delavcev pri Ministrstvu za človeške vire in Zavodu za pokojninsko zavarovanje in socialno varstvo
Domače delavce mora družba prijaviti na Ministrstvu za človeške vire in jih registrirati pri Zavodu za pokojninsko zavarovanje in socialno varstvo. Predložiti je treba: za vsakega zaposlenega 3 kopije pogodbe o zaposlitvi ter dokazilo, da je delavec državljan ZAE, kopijo potnega lista delodajalca in kopijo dovoljenja za poslovanje družbe.
3 dni brezplačno

Vir: DED Dubai 2022


 Koristne povezave:
 


Posodobljeno: december 2022

 

Preberite tudi: