Združeni arabski emirati

Ustanavljanje družb v Združenih arabskih emiratih

Organizacijske oblike družb

Pravo gospodarskih družb ureja v ZAE Zvezni zakon št. 8 iz leta 1984 s spremembami, ki se uporablja v vseh sedmih emiratih. Osnovna načela so enaka, podrobnosti pa so v domeni emiratov.

V ZAE veljata dva režima: eden velja za ZAE na splošno, drugi pa za poslovanje v več kot 20 prostih ekonomskih conah.
V družbah, ustanovljenih v ZAE, mora imeti lokalni partner najmanj 51 % delež. Popolno tuje lastništvo je mogoče le v nekaterih netrgovinskih storitvenih dejavnostih.

V prostih ekonomskih conah je mogoče popolno tuje lastništvo tam ustanovljenih družb, vendar te družbe ne morejo poslovati z ZAE oziroma šteje, kot da so locirane v tujini.
 
Zakon določa naslednje pravno organizacijske oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. Najmanj 2 partnerja, ki morata biti državljana ZAE in neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Nima statusa pravne osebe.
Limited Partnership
Komanditno partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji (ki morajo biti državljani ZAE), odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti (ki so lahko tujci) pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
Nima statusa pravne osebe.
Civil Company
profesionalna družba
Družba lahko opravlja le netrgovinske storitvene registrirane dejavnosti (medicina, inženiring, računovodstvo, pravo ipd.) 2 ali več domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano poslovno dejavnost. Družba je lahko v popolni tuji lasti, vendar mora imeti lokalnega zastopnika (Local Service Agent -LSA). Izjema: v družbah na področju gradbeništva mora imeti domači partner 51 %).
Public Joint Stock Company (JSC)
javna delniška družba -
Najnižji osnovni kapital je 10 mio AED. 3 ali več ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe).
Tujci imajo lahko največ 49 % delež.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe; predsednik in nadzorni svet ter večina uprave morajo biti državljani ZAE.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Private Joint Stock Company (JSC)
nejavna delniška družba -
Najnižji osnovni kapital je 2 mio AED. 3 ali več ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe).
Tujci imajo lahko največ 49 % delež.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, vendar z njimi ne trguje javno.
Limited Liability Company (LLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana; družba mora imeti dovolj sredstev za poslovanje, kar je predmet presoje registracijskega organa. 2 do 50 ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe).
Tujci imajo lahko največ 49 % delež.
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve.

Spodbujanje naložb in registracija družb: Oddelek za gospodarski razvoj (Department of Economic Development – DED)
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Limited Liability Company- LLC)

Družba z omejeno odgovornostjo lahko opravlja vse gospodarske dejavnosti razen registriranih poslovnih dejavnosti (zdravstvo, odvetništvo...). Ustanovi jo od 2 do 50 ustanoviteljev (fizične ali pravne osebe), od katerih vsak nosi odgovornost za poslovanje družbe do višine vloženega deleža. Tujci imajo v njej lahko največ 49-odstotni delež.
Najnižji ustanovitveni kapital ni predpisan. Osnovni kapital družbe mora biti naveden v ustanovnem aktu družbe; družba mora imeti dovolj sredstev za poslovanje, kar je predmet presoje registracijskega organa.
Družba mora imeti 1 do 11 direktorjev, ki so lahko katere koli narodnosti in računovodjo, ki mora biti državljan ZAE.
 

Nejavna delniška družba (Private Joint Stock Company)

Nejavna delniška družba, ki ima kapital razdeljen na delnice, vendar z njimi ne trguje javno. Ustanovijo jo najmanj 2 in največ 200 domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb. Tujci imajo v njej lahko največ 49-odstotni delež. Najnižji ustanovitveni kapital znaša 5 milijonov AED.
Družba lahko opravlja proizvodno ali trgovinsko dejavnost, ne pa tudi profesionalnih dejavnosti, ki jih opravlja profesionalna družba (gl. Civil Company).
 

Javna delniška družba (Public Joint Stock Company)

Javna delniška družba ima kapital razdeljen na delnice in z njimi trguje na borzi. Ustanovi jo najmanj 5 domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb; od tega mora biti najmanj 5 ustanoviteljev državljanov ZAE in morajo imeti v lasti med najmanj 30 do 70 % kapitala. Najnižji ustanovitveni kapital znaša 30 milijonov AED.
Družba lahko opravlja katero koli proizvodno, trgovinsko ali profesionalno dejavnost.
 

Družba v prosti coni (Free Zone Company – FZCo)

Za ustanovitev družbe v prosti coni ni potrebno solastništvo z domačim partnerjem. V prosti coni je mogoče razen družbe z omejeno odgovornostjo (Free Zone Company - FZCo) ustanoviti tudi enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo, ki je sicer zakonodaja ZAE ne omogoča in ima tudi drugačen naziv (Free Zone Establishment - FZE). Ustanovitelji so lahko fizične in pravne osebe. Družbe, ki delujejo v prostih conah ne morejo poslovati z ZAE oziroma šteje, kot da so locirane v tujini.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v ZAE: Limited Liability Company (LLC)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Dubaj 

  Korak Trajanje Stroški
1. Rezervacija imena podjetja in vloga za odobritev pri DED
Da bi lahko registrirali družbo, morajo vlagatelji najprej dobiti predhodno odobritev za opravljanje dejavnosti, ki jo izda Oddelek za gospodarski razvoj (Department of Economic Development - DED), ki deluje v vsakem emiratu. DED in na svoji spletni strani aplikacijo, prek katere je mogoče preveriti ime, ga rezervirati in plačati rezervacijo. DED izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti in potrdilo o rezervaciji imena.
1 dan 120 AED
(odobritev in takse)
600 AED  (rezervacija imena)
2. Overitev akta o ustanovitvi pri DED
Ustanovitelji lahko uporabijo standardni akt o ustanovitvi in ga notarsko overijo pri DED. Če se vnaprej dogovorijo za termin, je postopek končan isti dan. Najvišja notarska tarifa je 10.000 AED.
7 dni 0,25 % kapitala družbe (največ 10.000 AED)
3. Pridobitev dovoljenja za poslovanje in vloga za vpis v register pri DED ter registracija pri gospodarski zbornici
Da bi dobili dovoljenje za poslovanje in vpisali družbo v trgovinski register, morajo ustanovitelji DED predložiti (lahko v e-obliki) naslednjo dokumentacijo:
Z vpis v register:
-       predpisani obrazec, ki ga podpišejo ustanovitelji ali njihovi zastopniki;
-       akt o ustanovitvi;
-       dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
-       potrdilo o rezervaciji imena;
-       kopije osebnih dokumentov ustanoviteljev in njihovih zastopnikov.
Za dovoljenje za poslovanje:
-       predpisani obrazec z navedbo imena družbe v angleščini in arabščini;
-       pogodbo o najemu poslovnih prostorov;
-       potrdilo o ustreznosti prostorov na obrazcu, ki ga izda občinski inšpektorat.
Če dokumentacija ustreza, DED izda družbi dovoljenje za poslovanje in družba se vpiše v trgovinski register.
DED pošlje dokumentacijo Ministrstvu za gospodarstvo, ki objavi registracijo družbe (kar traja nekaj mesecev, vendar ne vpliva na začetek poslovanja; do objave velja kot dokazilo potrdilo o plačilu takse za objavo).
Družba mora biti obvezno včlanjena v gospodarsko zbornico; plačilo članarine je pogoj za izdajo certifikata o registraciji.
3 dni 480 AED (registracija)
350 AED (taksa)
1.200 AED (članstvo v zbornici)
5 % vrednosti najemne pogodbe + 1.000 AED do 3.000 AED takse za varstvo okolja
3. Pridobitev kartice za tujce na Ministrstvu za človeške vire
Tuji ustanovitelji dobijo kartico za tujce (Establishment card) na Ministrstvu za človeške vire v enem dnevu.
1 dan 2.000 AED
4. Prijava domačih delavcev pri Ministrstvu za človeške vire in Zavodu za pokojninsko zavarovanje in socialno varstvo
Domače delavce mora družba prijaviti na Ministrstvu za človeške vire in jih registrirati pri Zavodu za pokojninsko zavarovanje in socialno varstvo.
1 dan brezplačno

Vir: Svetovna banka 2017

 

Koristne povezave: