Združeni arabski emirati

Ustanavljanje družb v Združenih arabskih emiratih

Organizacijske oblike družb

Pravo gospodarskih družb ureja v ZAE Zvezni zakon št. 8 iz leta 1984 s spremembami, ki se uporablja v vseh sedmih emiratih. Osnovna načela so enaka, podrobnosti pa so v domeni emiratov.

V ZAE veljata dva režima: eden velja za ZAE na splošno, drugi pa za poslovanje v več kot 20 prostih ekonomskih conah.

V družbah, ustanovljenih v ZAE, mora imeti lokalni partner najmanj 51 % delež. Popolno tuje lastništvo je mogoče le v nekaterih netrgovinskih storitvenih dejavnostih.

V prostih ekonomskih conah je mogoče popolno tuje lastništvo tam ustanovljenih družb, vendar te družbe ne morejo poslovati z ZAE oziroma šteje, kot da so locirane v tujini.
 
Zakon določa naslednje pravno organizacijske oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki morata biti državljana ZAE in neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Nima statusa pravne osebe
Limited Partnership
Komanditno partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji (ki morajo biti državljani ZAE), odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti (ki so lahko tujci) pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
Nima statusa pravne osebe
Civil Company
profesionalna družba
Družba lahko opravlja le netrgovinske storitvene registrirane dejavnosti (medicina, inženiring, računovodstvo, pravo ipd.) 2 ali več domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano poslovno dejavnost Družba je lahko v popolni tuji lasti, vendar mora imeti lokalnega zastopnika (Local Service Agent -LSA). Izjema: v družbah na področju gradbeništva mora imeti domači partner 51 %)
Public Joint Stock Company (JSC)
javna delniška družba -
Najnižji osnovni kapital je 10 mio AED 3 ali več ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe)
Tujci imajo lahko največ 49 % delež
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe; predsednik in nadzorni svet ter večina uprave morajo biti državljani ZAE
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Private Joint Stock Company (JSC)
nejavna delniška družba -
Najnižji osnovni kapital je 2 mio AED 3 ali več ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe)
Tujci imajo lahko največ 49 % delež
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, vendar z njimi ne trguje javno
Limited Liability Company (LLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana; družba mora imeti dovolj sredstev za poslovanje, kar je predmet presoje registracijskega organa 2 do 50 ustanoviteljev (domače ali tuje pravne ali fizične osebe)
Tujci imajo lahko največ 49 % delež
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve


 

Družba z omejeno odgovornostjo (Limited Liability Company - LLC)

Družba z omejeno odgovornostjo lahko opravlja vse gospodarske dejavnosti razen registriranih poslovnih dejavnosti (zdravstvo, odvetništvo...). Ustanovi jo od 2 do 50 ustanoviteljev (fizične ali pravne osebe), od katerih vsak nosi odgovornost za poslovanje družbe do višine vloženega deleža. Tujci imajo v njej lahko največ 49-odstotni delež.

Najnižji ustanovitveni kapital ni predpisan. Osnovni kapital družbe mora biti naveden v ustanovnem aktu družbe; družba mora imeti dovolj sredstev za poslovanje, kar je predmet presoje registracijskega organa.

Družba mora imeti 1 do 11 direktorjev, ki so lahko katere koli narodnosti in računovodjo, ki mora biti državljan ZAE.
 

Nejavna delniška družba (Private Joint Stock Company)

Nejavna delniška družba, ki ima kapital razdeljen na delnice, vendar z njimi ne trguje javno. Ustanovijo jo najmanj 2 in največ 200 domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb. Tujci imajo v njej lahko največ 49-odstotni delež. Najnižji ustanovitveni kapital znaša 5 milijonov AED.
Družba lahko opravlja proizvodno ali trgovinsko dejavnost, ne pa tudi profesionalnih dejavnosti, ki jih opravlja profesionalna družba (gl. Civil Company).
 

Javna delniška družba (Public Joint Stock Company)

Javna delniška družba ima kapital razdeljen na delnice in z njimi trguje na borzi. Ustanovi jo najmanj 5 domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb; od tega mora biti najmanj 5 ustanoviteljev državljanov ZAE in morajo imeti v lasti med najmanj 30 do 70 % kapitala. Najnižji ustanovitveni kapital znaša 30 milijonov AED.

Družba lahko opravlja katero koli proizvodno, trgovinsko ali profesionalno dejavnost.
 

Družba v prosti coni (Free Zone Company – FZCo)

Za ustanovitev družbe v prosti coni ni potrebno solastništvo z domačim partnerjem. V prosti coni je mogoče razen družbe z omejeno odgovornostjo (Free Zone Company - FZCo) ustanoviti tudi enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo, ki je sicer zakonodaja ZAE ne omogoča in ima tudi drugačen naziv (Free Zone Establishment - FZE). Ustanovitelji so lahko fizične in pravne osebe. Družbe, ki delujejo v prostih conah ne morejo poslovati z ZAE oziroma šteje, kot da so locirane v tujini.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v ZAE: Limited Liability Company (LLC)
Osnovni kapital ni predpisan
Sedež: Dubaj 

  Korak Trajanje Stroški
1. Enotna vloga pri DED: pridobitev dovoljenja za poslovanje, rezervacija imena družbe, registracija družbe in članstvo v gospodarski zbornici
Da bi lahko registrirali družbo, morajo vlagatelji vložiti enotno vlogo na spletni strani Oddelka za gospodarski razvoj (Department of Economic Development), ki deluje v vsakem emiratu.
Če je med ustanovitelji državljanka ZAE, mora predložiti moževo dovoljenje.
Za pridobitev splošnega dovoljenje za poslovanje, rezervacijo imena in registriracijo družbe ustanovitelji izpolnijo spletno prijavo prek aplikacije Instant License (e-storitev DED v Dubaju). Po izpolnitvi spletne prijave se samodejno generira referenčna številka kartice za registracijo pri ministrstvu za človeške vire. Hkrati se družba tudi samodejno registrira za članstvo pri Dubajski gospodarski zbornici.
Stroški vključujejo takse ministrstva za gospodarski razvoj, lokalne pristojbine, članarino v Dubajski gospodarski zbornici, takso za opravljanje poslovne dejavnosti idr. takse v skupnem znesku : 34.340 AED.
 
On-line 34.340  AED
 
2. Prijava domačih delavcev pri Ministrstvu za človeške vire in Zavodu za pokojninsko zavarovanje in socialno varstvo
Domače delavce mora družba prijaviti na Ministrstvu za človeške vire in jih registrirati pri Zavodu za pokojninsko zavarovanje in socialno varstvo. Predložiti je treba: za vsakega zaposlenega 3 kopije pogodbe o zaposlitvi ter dokazilo, da je delavec državljan ZAE, kopijo potnega lista delodajalca in kopijo dovoljenja za poslovanje družbe. -
3 dni brezplačno


Vir: Svetovna banka 2019

 

Koristne povezave:


Posodobljeno: 11.10.2019