Belorusija

Dajatve v Belorusiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


EU z Belorusijo nima sklenjenega sporazuma o prosti trgovini, niti se za sklenitev sporazuma ni začela pogajati.

Zunanjetrgovinski odnosi z Belorusijo ostajajo urejeni s Sporazumom o trgovini in sodelovanju s Sovjetsko zvezo iz leta 1989 (Trade and Cooperation Agreement), ki ga je nasledila Belorusija, saj EU ni ratificirala Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil z Belorusijo sklenjen leta 1995. Belorusija od leta 2007 tudi ni več država upravičenka v okviru splošnega sistema preferencialov (GSP – enostransko sprejet preferencialni tarifni ukrep), zato se v trgovinski menjavi za beloruski izvoz v EU uporabljajo standardne nepreferencialne stopnje.

Belorusija je leta 1993 zaprosila za članstvo v STO. Njen pristopni proces še vedno poteka, vendar je bil prekinjen po vpletenosti Belorusije v rusko vojaško invazijo na Ukrajino.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 18 %. Za banke in zavarovalnice znaša davčna stopnja davka na dohodek 25 %.
Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so beloruski rezidenti (pravne osebe, registrirane v Belorusiji), ki plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega doma in v tujini, in nerezidenti, ki plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Belorusiji.

Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške, povezane s poslovanjem. Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so obdavčene z 12 %. V primeru, da se dobiček ni distribuiral 3 leta zapored, velja znižana 6 % stopnja, v primeru, da se dobiček ni distribuiral 5 let zapored, pa velja 0 % davčna stopnja. Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo.

Izgube iz poslovanja se lahko prenašajo naprej za obdobje 10 let (z nekaterimi omejitvami), prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: za naložbe v obnovo, modernizacijo ali prenovo zgradb in opreme (do 15 % vrednosti poslopij in do 30 % za nakup strojne in druge opreme). Davčne in druge spodbude so v ekonomskih conah, za IT in drugo visoko tehnološko industrijo. Davčne olajšave so na voljo tudi za družbe, ki zaposlujejo več kot 50 % invalidov

 

Davek po odbitku

Dividende: 12 %, 5 %
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih rezidenčna družba izplača nerezidentom, znaša 12 %, v nekaterih primerih pa 5 %. Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 3/11), ki določa, da za dividende, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska dividend. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti: 10 %, 0 %
Davek po odbitku za obresti, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 10 %, v nekaterih primerih pa 0 %. Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 3/11), ki določa, da za obresti, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska obresti.

Plačani davek se lahko uveljavlja ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 15 %, 0 %
Davek po odbitku iz naslova plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (avtorske pravice, patenti, zaščitne znamke, oblike ali modeli, načrti, postopki, know-how.) nerezidentom znaša 15 %, v nekaterih primerih pa 0 %.

Slovenska podjetja lahko uveljavijo znižane davčne stopnje v skladu s podpisanim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 3/11), ki določa, da za licenčnine in tantieme, izplačane slovenskim podjetjem, davčna stopnja ne sme presegati 5 % od bruto zneska teh plačil. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 15 %, 0 %
Nekatera plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi so obdavčena s 15 % davkom po odbitku. Na podlagi sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 3/11) lahko slovenska podjetja ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev tega davka.

 

Davek na dodano vrednost (Nalog na dobavlennuyu stoimost -NDS)

Davek na dodano vrednost se plačuje za večino uvoza in za večino dobav blaga in storitev ter na dobavo elektronskih storitev, ki jih tuja podjetja zagotavljajo beloruskim rezidentom.

Standardna davčna stopnja je 20 % (za telekomunikacijske storitve 26 %), znižana stopnja je 10 %. Za izvoz in z izvozom povezane storitve (nakladanje, transport...) velja ničelna stopnja.

Registracija: ni vrednostnega praga za davek na dodano vrednost. vsi zavezanci, ki opravljajo obdavčljive transakcije morajo biti registrirani za DDV. Tuja podjetja, ki opravljajo dobavo elektronskih storitev beloruskim rezidentom, so predmet ločene registracije.

Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Davčni zakonik

Davčni sporazumi: Belorusija ima sklenjenih 70 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 3/11). Belorusija MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) ni podpisala.


Koristne povezave:


Posodobljeno: december 2022


 

Preberite tudi: