Belorusija

Ustanavljanje družb v Belorusiji

Organizacijske oblike družb

Beloruski Civilni zakonik (Hraždanskij kodieks RB 1998/218-Z) ureja naslednje oblike družb:
 

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Polnoje tovarišjestvo (PT)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji. Deleži so prenosljivi samo s soglasjem vseh partnerjev.
Kommanditnoje tovarišjestvo (KT)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za PT.
Otkrytoje akcioniernoje obšjestvo (OAO) 
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 400 osnovnih enot*. 2 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Zakrytoje akcioniernoje obšjestvo (ZAO)
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 100 osnovnih enot*. 2 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo organi družbe. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki niso predmet javne ponudbe.
Obšjestvo s ohraničjennoj otvietstviennost´ju (OOO)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni ni predpisan. 2 do 50 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov.
Obšjestvo s dopolnitieĺnoj otvietstviennost´ju (ODO)
družba z dodatnim jamstvom
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 do 50 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je v načelu enaka kot v ODO, vendar pa ustanovitelji odgovarjajo tudi z lastnim premoženjem (sorazmerno lastniškemu deležu) do višine ca 50 osnovnih enot*. Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov.
Častnoje unitarnoje priedprijatije (ČP, ČUP)
zasebno unitarno podjetje
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ustanovitelj (pravna ali fizična oseba), ki omejeno odgovarja za obveznosti družbe. Družba nima v lasti svojega premoženja, temveč je to v lasti ustanovitelja. Družbo vodi direktor (običajno lastnik).
Fleksibilna oblika družbe, ki jo pogosto uporabljajo tuji vlagatelji. Ima elemente s.p. in d.o.o.
* vrednost osnovne enote, ki jo za leto 2017 določa ministrski dekret 496/2016, je 23 BYN (okoli 10 EUR)


Registracijski organ: Enotni državni register družb in podjetnikov (Jedinyj hosudarstviennyj riehistr juridičjeskich lic i individuaĺnych priedprinimatieliej)

 

Podjetje v tuji lasti

Beloruska zakonodaja sicer posebej opredeljuje podjetje v tuji lasti, vendar to ni posebna oblika družbe (tujci lahko ustanovijo družbo v kateri koli od prej naštetih oblik) temveč podjetje, ki ima zaradi višine tujega kapitala (najmanj 20.000 EUR) poseben status in je zato lahko deležno nekaterih davčnih in drugih spodbud. Te so bile v zadnjih letih večinoma odpravljene, zato za ustanovitev podjetja v tuji lasti ni posebnih razlogov.

 

Delniška družba

Beloruska zakonodaja loči dve vrsti delniških družb:
-          javna delniška družba (Otkrytoje akcioniernoje obšjestvo -OAO) in
-          nejavna delniška družba (Zakrytoje akcioniernoje obšjestvo - ZAO)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovita dva ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča.
Nejavna delniška družba ima lahko 2 do največ 50 ustanoviteljev.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne in prednostne. Prednostne delnice ne smejo presegati 25% kapitala.
Delnice javne delniške družbe so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Delnice nejavne delniške družbe ne morejo biti predmet javne ponudbe in so omejeno prenosljive (s soglasjem ostalih ustanoviteljev in/ali omejenemu krogu oseb).
Najnižji osnovni kapital znaša 400 osnovnih enot* za javne delniške družbe in 100 osnovnih enot* za nejavne delniške družbe. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Organi upravljanja
Družbo vodi direktor ali uprava, ki jo sestavlja več oseb. Nadzorni svet ni obvezen, razen za javne družbe z več kot 50 delničarji. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Obšjestvo s ohraničjennoj otvietstviennost´ju - OOO)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi 2 do 50 ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana.; določijo ga družbeniki v statutu. Ob registraciji mora biti vplačanih 50% osnovnega kapitala, druga polovica pa mora biti vplačana v roku enega leta.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži so prenosljivi s soglasjem ostalih družbenikov, ki imajo predkupno pravico.

Organi upravljanja
Družbo vodi direktor ali uprava, omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.
Družba z dodatno odgovornostjo (Obšjestvo s dopolnitieĺnoj otvietstviennost´ju - ODO) se od OOO razlikuje samo po tem, da družbeniki (do višine 50 osnovnih enot*) prevzamejo odgovornost za poslovanje družbe tudi s svojim osebnim premoženjem.
* vrednost osnovne enote je 23BYN (okoli 10 EUR) 

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Belorusiji: Obšjestvo s ohraničjennoj otvietstviennost´ju (OOO)
Osnovni kapital: ni predpisan
Sedež: Minsk
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Vplačilo registracijske takse
Pred registracijo je treba pri komercialni banki plačati registracijsko takso v vrednosti ene osnovne enote.
1 dan brezplačno
2. Preverjanje in izbira imena družbe
Družbe običajno preverijo ustreznost imena pri lokalnem uradu Gorispolkom in pridobijo potrdilo o ustreznosti, ki ga predložijo v postopku registracije. Ime je mogoče preveriti tudi prek aplikacije na spletni strani Enotnega registra družb in podjetnikov.
1 dan brezplačno
3. Registracija pri Enotnem državnem registru družb in podjetnikov
Družba se registrira na Enotnem registru, ki opravi vse ostale z registracijo povezane postopke. Beloruska zakonodaja predpisuje, da lahko registracija družbe traja največ 1 dan.
Registracijo lahko opravijo ustanovitelji on-line (potreben je elektronski podpis) ali na Enotnem državnem registru.
Vlogi za registracijo je treba priložiti statut družbe. Akta o u ustanovitvi družbe v skladu s spremembami zakonodaje ni več treba prilagati.
Enotni register opravi dejansko registracijo družbe in v naslednjih dneh (največ 5 dni) obvesti vse ostale za registracijo pristojne urade (davčni urad, Sklad socialne varnosti v okviru Ministrstva za delo in socialno varnost (Fond sociaĺnoj zasity, Ministierstvo truda i sociaĺnoj zasity), državno zavarovalnico RUP Belgosstrakh za nezgodno zavarovanje zaposlenih, statistični urad in urad za zaposlovanje).
Družba se šteje za ustanovljeno že prvi dan in lahko začne s poslovanjem.
1 dan 23 BYN
4 Izdelava žiga podjetja
Žig podjetja se zahteva pri nekaterih poslih (bančni posli, pooblastila zastopnikom ipd.), zato družbe imajo, čeprav ni predpisan. Državni organi ne morejo zavrniti dokumentacije, ki ni žigosana.
Žig družbe je pogoj za odprtje bančnega računa.
1 dan 20 do 40 BYN
5 Nakup poslovnih knjig
Od maja 2013 mora biti v skladu z Zakonom o registraciji družb osnovni kapital družbe, ki je naveden v statutu, v celoti vplačan v 12 mesecih po registraciji družbe. Zakon izrecno navaja, da mora o odprtju računa vse ustanove (Sklad za socialno varnost, davčni urad...) obvestiti banka, ne ustanovitelji.
1 dan brezplačno


Vir: Svetovna banka 2017, Jedinyj hosudarstviennyj riehistr 2017

 

Koristne povezave: