Belorusija

Ustanavljanje družb v Belorusiji

Organizacijske oblike družb


Beloruski Civilni zakonik (Hraždanskij kodieks RB 1998/218-Z) ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Polnoje tovarišjestvo (PT)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi samo s soglasjem vseh partnerjev.
Kommanditnoje tovarišjestvo (KT)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za PT.
Otkrytoje akcioniernoje obšjestvo (OAO) 
javna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 400 osnovnih enot.* 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.
Zakrytoje akcioniernoje obšjestvo (ZAO)
nejavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 100 osnovnih enot.* 1 do 50 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo organi družbe.
Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki niso predmet javne ponudbe.
Obšjestvo s ohraničjennoj otvietstviennost´ju (OOO)
družba z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 50 ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva. Družbo vodijo uprava in družbeniki.
Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov.
Obšjestvo s dopolnitel´noj otvietstviennost´ju (OOO)
družba z dodatno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 do 50 ustanoviteljev,
ustanovitelji odgovarjajo za
plačilo vložka in dodatno do določenega zneska.
Za družbo se smiselno uporabljajo pravila o OOO.
Častnoje unitarnoje priedprijatije (ČP, ČUP)
zasebno unitarno podjetje
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana. 1 ustanovitelj (pravna ali fizična oseba), ki omejeno odgovarja za obveznosti družbe. Družba nima v lasti svojega premoženja, temveč je to v lasti ustanovitelja. Družbo vodi direktor (običajno lastnik).
Fleksibilna oblika družbe, ki jo pogosto uporabljajo tuji vlagatelji. Ima elemente s.p. in d.o.o.
* Vrednost osnovne enote v letu 2022 je 32 BYN (približno 12,50 EUR)

Registracijski organ: Enotni državni register družb in podjetnikov - EGR
 

Delniška družba

Beloruska zakonodaja loči dve vrsti delniških družb:
 

  • javna delniška družba (Otkrytoje akcioniernoje obšjestvo - OAO) in
  • nejavna delniška družba (Zakrytoje akcioniernoje obšjestvo - ZAO)


Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi 1 ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča.
Zakon št. 95-3 iz leta 2021 je odpravil zakonsko predpisano najvišje dopustno število delničarjev zaprtih delniških družb (dotlej je smela imeti zaprta delniška družba največ 50 delničarjev), vendar najvišje število delničarjev zaprte delniške družbe lahko določa statut takšne družbe.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne in prednostne. Prednostne delnice ne smejo presegati 25% kapitala.
Delnice javne delniške družbe so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe.

Delnice nejavne delniške družbe ne morejo biti predmet javne ponudbe. Zakon št. 95-3 iz leta 2021 je odpravil omejitve glede prodaje delnic zaprte družbe tretjim osebam, vključno s predkupno pravico drugih delničarjev, same družbe in tretje osebe, ki jo kot predkupnega upravičenca določi družba. Prednostne upravičence do nakupa delnic pa lahko določa statut zaprte delniške družbe.

Najnižji osnovni kapital znaša 400 osnovnih enot* za javne delniške družbe in 100 osnovnih enot* za nejavne delniške družbe. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan v roku 12 mesecev. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki).

Organi upravljanja
Družbo vodi direktor ali uprava, ki jo sestavlja več oseb. Nadzorni svet ni obvezen, razen za javne družbe z več kot 50 delničarji. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Obšjestvo s ohraničjennoj otvietstviennost´ju - OOO)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi 1 do 50 ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb). Ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča.

Kapital
Višina osnovnega kapitala ni predpisana; določijo ga družbeniki v statutu. Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan in vplačan v roku 12 mesecev.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Družbenik lahko prenese delež na drugo osebo, vendar imajo drugi družbeniki predkupno pravico. Statut družbe lahko za prenos deležev zahteva soglasje drugih družbenikov. Statut lahko zahteva soglasje družbenikov tudi za prehod deležev na dediče oziroma pravne naslednike družbenikov.

Organi upravljanja
Tekoče poslovanje družbe vodi kolegijski ali enoosebni izvršni organ, v skladu s statutom pa lahko družba oblikuje tudi upravni odbor oziroma nadzorni svet. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Najpomembnejše odločitve sprejema skupščina družbenikov.


* Vrednost osnovne enote v letu 2022 je 32 BYN (okoli 12,50 EUR).

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Belorusiji: Obšjestvo s ohraničjennoj otvietstviennost´ju (OOO)
Osnovni kapital: ni predpisan
Sedež: Minsk
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Vplačilo registracijske takse
Pred registracijo je treba pri komercialni banki plačati registracijsko takso v vrednosti ene osnovne enote.
1 dan brezplačno
2. Preverjanje in izbira imena družbe
Družbe običajno preverijo ustreznost imena pri lokalnem uradu Gorispolkom in pridobijo potrdilo o ustreznosti, ki ga predložijo v postopku registracije. Ime je mogoče preveriti tudi prek aplikacije na spletni strani Enotnega registra družb in podjetnikov.
1 dan brezplačno
3. Registracija pri Enotnem državnem registru družb in podjetnikov
Družba se registrira na Enotnem registru, ki opravi vse ostale z registracijo povezane postopke. Beloruska zakonodaja predpisuje, da lahko registracija družbe traja največ 1 dan.
Registracijo lahko opravijo ustanovitelji on-line (potreben je elektronski podpis) ali na Enotnem državnem registru.
Vlogi za registracijo je treba priložiti statut družbe. Akta o u ustanovitvi družbe v skladu s spremembami zakonodaje ni več treba prilagati.
Enotni register opravi dejansko registracijo družbe in v naslednjih dneh (največ 5 dni) obvesti vse ostale za registracijo pristojne urade (davčni urad, Sklad socialne varnosti v okviru Ministrstva za delo in socialno varnost (Fond sociaĺnoj zasity, Ministierstvo truda i sociaĺnoj zasity), državno zavarovalnico RUP Belgosstrakh za nezgodno zavarovanje zaposlenih, statistični urad in urad za zaposlovanje).
Družba se šteje za ustanovljeno že prvi dan in lahko začne s poslovanjem.
1 dan brezplačno
4 Izdelava žiga podjetja
Žig podjetja ni predpisan. V pravnem prometu je mogoče namesto podpisa uporabiti QR kodo.
on-line brezplačno

Vir: EGR 2022


Koristne povezave:
  • Enotno okence: Enotni državni register družb in podjetnikov - EGR

Posodobljeno: december 2022

 

Preberite tudi: