Danska

Ustanavljanje družb na Danskem

Organizacijske oblike družb

Danski Zakon o kapitalskih družbah in drugi predpisi urejajo naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Interessentskab (I/S)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe. Družbo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
(Kommanditselskab) (K/S)
komanditna družba
Najnižji znesek osnovnega kapitala ni predpisan. 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev. Družbo vodijo komplementarji.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo. 
Aktieselskab (A/S)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 400.000 DKK. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo organi družbe.
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe.
Anpartsselskab (ApS)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 40.000 DKK. 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva.
Družbo vodijo družbeniki in uprava.
Deleži so prenosljivi na način, ki ga določa statut.
 
Registracijski organ: VIRK
Agencija za promocijo tujih naložb: DBA

Delniška družba (Aktieselskab - A/S)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 400.000 DKK. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačana pa mora biti najmanj četrtina denarnih vložkov in vsi stvarni vložki. Nedenarni vložki so lahko v obliki nepremičnin, stvari, tehnologije, pravic intelektualne lastnine idr. Vrednost stvarnih vložkov oceni pooblaščeni sodni cenilec.

Delniška družba lahko izdaja le imenske delnice; izdajanje prinosniških delnic ni več dovoljeno, obstoječe prinosniške delnice pa morajo biti registrirane pri DBA. Delnice so lahko navadne ali prednostne.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja A/S. Sestati se mora najmanj enkrat letno in sprejema najpomembnejše odločitve v družbi.
Družba ima lahko enotirni ali dvotirni sistem upravljanja.

V enotirnem sistemu družbo vodi upravni odbor (bestyrelse), ki sprejema odločitve strateške narave in za vodenje dnevnega poslovanja postavi direkcijo, ki je sestavljena iz enega ali več direktorjev. Direktorji so lahko člani upravnega odbora ali druge osebe. Predsednik upravnega odbora in večina članov upravnega odbora morajo biti osebe, ki niso člani direkcije.

V dvotirnem sistemu vodi poslovanje družbe direkcija, ki jo nadzoruje nadzorni svet. Funkcija člana direkcije je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega sveta. Upravni odbor delniške družbe v enotirnem sistemu in nadzorni svet delniške družbe v dvotirnem sistemu morata imeti najmanj tri člane.

Večino članov upravnega odbora ali nadzornega sveta voli skupščina.

Če je družba v zadnjih treh letih zaposlovala najmanj 35 delavcev, lahko do polovico članov najvišjega organa vodenja (upravni odbor ali nadzorni svet), vsekakor pa najmanj 2 člana, imenujejo zaposleni izmed svojih predstavnikov.
Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča organov upravljanja družbe.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Anpartsselskab - ApS)

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 40.000 DKK. Vložki so lahko v obliki denarnih sredstev ali v naravi. Ob ustanovitvi mora biti vplačana najmanj četrtina denarnih vložkov in izročeni vsi stvarni vložki, v vsakem primeru pa najmanj 40.000 DKK.

Deleži družbe z omejeno odgovornostjo ne morejo biti predmet javne ponudbe in so prenosljivi na način, ki ga določa statut družbe.

Organi upravljanja
Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva kvalificirana večina.

Družbo vodi direktor ali upravni odbor družbe, kot to določa statut družbe. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča organov upravljanja družbe.

Nadzorni svet ni obvezen. Če je v družba zaposlenih35 ali več, mora imeti nadzorni svet ali veččlanski upravni odbor, v katerega lahko do polovico članov (in najmanj 2 člana) imenujejo zaposleni izmed svojih predstavnikov.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Danskem

Anpartsselskab (ApS)
Osnovni kapital: 40.000 DKK
Sedež: Kopenhagen 
 
  Korak Trajanje Stroški
1 Pridobitev NemID ključa
Ustanovitelji pri Danski agenciji za digitalizacijo DIGST pridobijo za svoje zaposlene digitalni ključ NemID. To je kartica z uporabniškim imenom in geslom, ki omogoča zaposlenim komunikacijo z javno upravo v imenu družbe, dostop na zavarovane vladne portale, elektronsko podpisovanje vladnih dokumentov in obrazcev, enkripcijo e-pošte idr. Do tri NemID kartice so brezplačne, vse naslednje pa 80 DKK.
on-line postopek brezplačno
2 Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji odprejo bančni račun in deponirajo najmanj 25% osnovnega kapitala družbe in najmanj 40.000 DKK. Banka izda uradno potrdilo o vplačilu.
1 dan brezplačno
3 Registracija družbe na enotni registracijski točki DBA
Družbo je mogoče registrirati na enem mestu on-line pri DBA (Danish Business Authority / Erhvervsstyrelsen) prek sistema virk. Pri tem zastopnik družbe uporabi NemID ključ. Vsi postopki, potrebni za registracijo, se opravijo hkrati.
V postopku se hkrati:
  • v register dejanskih lastnikov prijavi fizične osebe, ki imajo v družbi več kot 25% lastniški delež ali na drug način obvladujejo družbo;
  • pri davčni upravi SKAT registrira za davke; če bo promet družbe večji od 50.000 EUR letno, se registrira tudi za DDV;.
  • če ima družba zaposlene, se registrira hkrati tudi kot delodajalec.
Po končanem postopku pošlje DBA e-sporočilo z enotno identifikacijsko številko družbe (CVR), ki dokazuje vpis v register družb in registracijo za davke. Registracijo je mogoče potrditi na spletni strani DBA ali v elektronskem Uradnem listu.
Registracijo je mogoče opraviti pri DBA tudi osebno.
on-line postopek 670 DKK (on-line) ali 2.150 DKK (osebno)
4 Prijava zaposlenih v sistem socialnega zavarovanja
Družba mora pri eni od zavarovalnic zavarovati zaposlene za primer z delom povezanih poškodb in bolezni. Izbrana zavarovalnica izpolni dokumentacijo, ki jo zahteva DBA.
1 dan brezplačno


Vir: DBA 2022
Registracijski organ: Danish Business Authority / Erhvervsstyrelsen (DBA)


Posodobljeno: avgust 2022


 

Preberite tudi: