Danska

Ustanavljanje družb na Danskem

Organizacijske oblike družb

Danski Zakon o kapitalskih družbah in drugi predpisi urejajo naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Interessentskab (I/S)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
(Kommanditselskab) (K/S)
komanditna družba
Najnižji osnovni kapital je 500.000 DK 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
Aktieselskab (A/S)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 500.000 DK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Anpartsselskab (ApS)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 50.000 DK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so prenosljivi na način, ki ga določa statut
Iværksætterselskab (IvS)
start-up družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 DK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Enaka pravila kot za ApS
Družba mora letno akumulirati 25% dobička, dokler ne doseže 50.000 DK

 
Registracijski organ: VIRK
Agencija za promocijo tujih naložb: DBA

Delniška družba (Aktieselskab - A/S)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.
Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 500.000 DK. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačana pa mora biti najmanj četrtina denarnih vložkov in vsi stvarni vložki. Ti so lahko v obliki nepremičnin, stvari, tehnologije, pravic intelektualne lastnine idr. Vrednost stvarnih vložkov oceni pooblaščeni sodni cenilec.
Delniška družba lahko izdaja le imenske delnice; izdajanje prinosniških delnic ni več dovoljeno, obstoječe prinosniške delnice pa morajo biti registrirane pri DBA. Delnice so lahko navadne ali prednostne.
Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja A/S. Sestati se mora najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje nadzorni svet, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družbe itd. Za statusne spremembe se zahteva tričetrtinska večina, za sprejem večine drugih odločitev pa zadošča navadna večina.
Delovanje uprave nadzira nadzorni svet z najmanj tremi člani. Člane nadzornega sveta imenujejo skupščina delničarjev. Če ima družba več kot 35 zaposlenih, lahko do polovico članov nadzornega sveta, vsekakor pa najmanj 2, imenujejo zaposleni izmed svojih predstavnikov.
Poslovanje družbe vodi direktor ali upravni odbor družbe.
Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča organov upravljanja družbe.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Anpartsselskab - ApS)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.
Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 DK. Vložki so lahko v obliki denarnih sredstev ali v naravi. Ob ustanovitvi mora biti vplačana najmanj četrtina denarnih vložkov in izročeni vsi stvarni vložki.
Deleži družbe z omejeno odgovornostjo ne morejo biti predmet javne ponudbe in so prenosljivi na način, ki ga določa statut družbe.
Organi upravljanja
Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva kvalificirana večina.
Družbo vodi direktor ali upravni odbor družbe, kot to določa statut družbe. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča organov upravljanja družbe.
Nadzorni svet ni obvezen. Če pa ima družba več kot 35 zaposlenih, mora imeti nadzorni svet ali veččlanski upravni odbor, v katerega lahko do polovico članov (in najmanj 2) imenujejo zaposleni izmed svojih predstavnikov.
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Danskem

Anpartsselskab (ApS)
Osnovni kapital: 50.000 DKK
Sedež: Kopenhagen 
 
  Korak Trajanje Stroški
1. Pridobitev NemID ključa
Ustanovitelji pri Danski agenciji za digitalizacijo DIGST pridobijo za svoje zaposlene digitalni ključ NemID. To je kartica z uporabniškim imenom in geslom, ki omogoča zaposlenim komunikacijo z javno upravo v imenu družbe, dostop na zavarovane vladne portale, elektronsko podpisovanje vladnih dokumentov in obrazcev, enkripcijo e-pošte idr. Do tri NemID kartice so brezplačne, vse naslednje pa 80 DKK.
on-line postopek brezplačno
2. Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe
Ustanovitelji odprejo bančni račun in deponirajo najmanj 25% osnovnega kapitala družbe in najmanj 50.000 DKK. Banka izda uradno potrdilo o vplačilu.
1 dan brezplačno
3. Registracija družbe na enotni registracijski točki DBA
Družbo je mogoče registrirati na enem mestu on-line pri Danish Business Authority (DBA) prek sistema Webreg. Pri tem zastopnik družbe uporabi NemID ključ. Vsi postopki, potrebni za registracijo, se opravijo hkrati.
Pri registraciji je treba navesti vse lastniške deleže, ki presegajo 5% družbe, in lastnike vpisati v register lastnikov.
Družbe, katerih promet bo večji od 50.000 EUR letno, se hkrati registrirajo za DDV.
Če ima družba zaposlene, se registrira hkrati tudi kot delodajalec.
Po končanem postopku pošlje DBA e-sporočilo z enotno identifikacijsko številko družbe (CVR), ki dokazuje vpis v register družb in registracijo za davke. Registracijo je mogoče potrditi na spletni strani DBA ali v elektronskem Uradnem listu.
Registracijo je mogoče opraviti pri DBA tudi osebno.
on-line postopek 670 DKK (on-line) ali 2.150 DKK (osebno)
4. Prijava zaposlenih v sistem socialnega zavarovanja
Družba mora pri eni od zavarovalnic zavarovati zaposlene za primer z delom povezanih poškodb in bolezni. Izbrana zavarovalnica izpolni dokumentacijo, ki jo zahteva DBA.
1 dan brezplačno

Vir: Svetovna banka 2018, DBA 2018


Posodobljeno: 8.10.2018