Danska

Dajatve na Danskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Danska je članica EU.


Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetja

Podjetja plačujejo davek od dobička pravnih oseb. Davčna stopnja znaša 22%, za naftno in plinsko industrijo pa velja 25% obdavčitev.

Rezidenti (družbe, ki so ustanovljene na Danskem ali imajo tu sedež dejanske uprave) plačujejo davek od dohodka, ustvarjenega na Danskem in v tujini, vendar so izvzeti dohodki in izgube, ki izhajajo iz stalnih poslovnih enot in nepremičnine v tujini. Nerezidenti plačujejo davek od dohodka, ki izvira iz Danske. Podružnice so obdavčene enako kot odvisne družbe.

Davčna osnova davka od dobička pravnih oseb je dobiček družbe, ki je sestavljen iz dobičkov iz poslovanja oz. trgovanja, pasivnih prihodkov (najemnine, licenčnine, obresti od posojil idr.) in kapitalskih dobičkov, zmanjšan za priznane stroške (stroške poslovanja).
Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo in obdavčeni po standardni davčni stopnji 22%. Izjema so kapitalski dobički od prodaje deleža v tuji odvisni družbi, ki praviloma niso vključeni v davčno osnovo.

Dividende odvisnih družb so izključene iz davčne osnove, če jih danski družbi izplača nerezidenčna družba iz EU ali države, s katero ima Danska sklenjen davčni sporazum, in ima danska družba v tej družbi vsaj 10% delež. Iz davčne osnove so izključene tudi dividende skupin. Ostale dividende (portfolio dividende) so vključene v davčno osnovo. Dividende družb, ki ne kotirajo na borzi so obdavčene od 70% vrednosti dividend, tako da znaša efektivna davčna stopnja 15,4% (70% x 22%).

Izgube se lahko prenesejo naprej za nedoločen čas. Lahko se pobotajo z dobički do višine 8.872,500 DKK (vrednost se določa vsako leto), preostanek izgub pa lahko zmanjša dobiček le za 60%. Prenos izgub za nazaj ni mogoč.

Na voljo so različne davčne olajšave in spodbude. Stroški za patente in know-how se lahko v celoti odštejejo od davčne osnove. Davčne izgube, ki so rezultat vlaganj v razvoj, se lahko povrnejo v gotovini v višini do 5,5 milijona DKK. V letu 2022 je mogoče uveljaviti davčne olajšave v vrednosti do 130% naložb v R&D.
 

Davek po odbitku

Dividende, izplačane nerezidentom (tako podjetjem kot fizičnim osebam) so obdavčene z 27% davčno stopnjo, vendar lahko podjetja uveljavijo 5% odbitka, tako da lahko znaša končna davčna stopnja davka po odbitku za podjetja 22% (znižana 22% stopnja se lahko uveljavi le na podlagi postopka za vračilo davka. Plačnik davka (agent) je dolžan davčni odtegljaj še vedno obračunati po polni 27% stopnji).

V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska dividend (pogoj: 25% kapitalska udeležba) oziroma 15% v vseh drugih primerih.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji (če so bile te dividende v Sloveniji vključene v davčno osnovo).

Obresti, plačane nerezidentu, so praviloma oproščene plačila davka po odbitku, izjemoma velja 22% davčna stopnja. V teh primerih je ob izpolnjevanju pogojev mogoče uveljaviti znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin ali iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/02), po katerem davek po odbitku ne sme presegati 5% obresti.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Licenčnine, izplačane nerezidentu, so predmet 22% davka po dobitku. Plačila za uporabo literature, umetniških in znanstvenih del, niso obdavčena. V skladu z Direktivo o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin lahko ob izpolnjevanju pogojev (najmanj 25% udeležba v kapitalu) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Ur.l. RS-MP št. 6/02), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5% bruto zneska licenčnin.

Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.

Za plačila storitev tehnične podpore, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi, ni davka po odbitku.

Davek na dodano vrednost

Podjetja in posamezniki, ki na Danskem opravljajo obdavčljive transakcije (prodaja blaga in opravljanje storitev) so zavezanci za danski davek na dodano vrednost - MOMS (merværdiafgift). Standardna stopnja je 25%. Znižanih stopenj ni. Nekatere dobave, med drugim izobraževalne storitve, potniški promet,finančne storitve in izvoz, so izvzete od plačila DDV.

Registracija za DDV je obvezna za rezidente, ki imajo nad 50.000 DKK obdavčljivega prometa v 12 mesecih. Za nerezidente, ki opravljajo na Danskem obdavčljive transakcije, je registracija obvezna (vrednostni prag ni določen). Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Danska ima podpisanih okoli 80 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (Ur.l. RS-MP št. 6/02).

Danska je 7. junija 2017 podpisala Večstransko konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (t.i. multilateralni instrument – MLI).

Od začetka uporabe MLI (od 1. 1. 2021 za davke po odbitku in od 1. 7. 2021 za druge davke) je treba pri uveljavljanju ugodnosti iz sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja upoštevati tudi spremembo uporabe posameznih določb sporazuma v skladu z MLI.Več informacij: 
Davčna uprava: Skattestyrelsen – SKAT


Posodobljeno: avgust 2022

 

Preberite tudi: